Lupaavia termiehdokkaita E-thesiksen graduista, farmasia

Sarakkeissa on lueteltu perusmuotoisia sanoja, jotka ovat aineistossa yliedustettuina verrattuna sanomalehtitekstiin. Sarakkeiden otsikot kuvaavat, missä aineistoissa kyseiset sanat esiintyivät. Sanojen kohdalla on +-linkki, joka avaa näkymän kyseisen sanan lähimerkityksiin joita ei Termipankissa ole. Lupaavia ehdokkaita uusiksi termeiksi ovat siis nämä +-linkkien takana olevat sekä 2. ja 4. sarakkeen sanat.

Todo: englanninkielisten sanojen siivoaminen; lemmatisointivirheiden korjaaminen.

Löytyy TTP:stä, graduista ja sanomalehdistä Löytyy vain graduista ja sanomalehdistä Löytyy vain TTP:stä ja graduista Löytyy vain graduista

amorfinen

kiteinen
amorfisi
kiteytyä
indometasiini
kiinne
lasisiirtymälämpötila
teofylliini
sekoittuvuus
itrakonatsoli
sekoittuvuusi
kiteisyys
stabiili
fragmentoitua
kantajapolymeeri
binääridispersio
Amorfisen tilan stabiilisuus on yleensä heikompi kuin saman aineen kiteisen muodon.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pharm

biopharm
technol
oncol
pract
toxicol
biotechnol
neurochem
clla
neuropsychopharmacol
neurol
biol
physiol
urol
phys
geriatr
guka
health-syst
endocrinol
psychiatr
Eur J Pharm Sci 27 : 91-99, 2006.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nikotiinireseptori

neuronaalinen
gabaa-reseptori
ekstrasynaptinen
nach-reseptori
nachr:i
nachr:ja
nachr-alatyyppi
nachr
alatyyppi
ampa-reseptori
asetyylikoliin
nisäkkämä
a4p2-
selektiivinen
reseptoriala-tyyppi
Ne kuuluvat samaan reseptori suurperheeseen asetyylikoliinin nikotiinireseptorien sekä glysiini- ja ionotrooppisten 5-hydroksitryptamiini -reseptorien kanssa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sellai

lopetusaika
aloitusaika
nimenselvennys
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/docu
sotu
allekirjoitus
syntymävuosi
tgrama
selvitetty
kujala
gradupaketti
meijer
avainsana
Lääkeaine Lääkeaine 1 ^ 10 o Aihealue o o o Lääkeaine _ ATC-koodi Lääkemuoto o Erityistä tarkkaavaisuutta vaativa lääkeaine : kyllä / ei LIITE 2 ( 3 ) 9.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

liposomi

kohdentaa
doksorubisiini
soluunotto
skov-3
setuksimabi-vasta-aine
pegyloida
passiivisesti
doksorubisiiniliposomi
immunoliposoma
setuksimab
vasta-ainemolekyyli
setuksimabi
nanopartikkeli
epä-spesifinen
kohdennus
cv-1
sisplatiini
Avidini voi olla myös liitetty vasta-aineeseen tai liposomiin ( Pan ym. 2008 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

huma

genea
mouseä
alpha-synuclea
gennä
mammalika
functio
neuta
plasticityä
parkinson's
infusio
proliferatio
selectivityä
obesityä
migratio
glur-a
ovaria
doxorubic
p-glycoprone
alphavirus
Daniels GM ja Amara SG : Regulated Trafficking of the Human Dopamine Transporter.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

dispersio

itrakonatsoli
xrpd
teofylliini
mtdsc
hpmc
kiteinen
hpmc-as
sekoittuvuus
indometasiini
amorfisi
lasisiirtymälämpötila
sekoittua
sekoittuvuusi
rotavapori
kiteisyys
amorfisuus
Kiinteitä dispersioita valmistettiin indometasiinista ja ksylitolista kolmessa eri koostumuksessa ( 5%, 10% ja 20% ksylitolia indometasiinissa ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

avulla

perustuen
pystyttäisiin
mallinnusohjelma
matemaattinen
perustuva
menetelm
kohdennus
optimoida
aikaerottelu
reaaliaikaisesti
tasapainottaa
luotettavammin
fluoresenssisuppressio
infrapunaspektri
havainnoida
Tutkimuksen tavoitteena oli laatia arviointityökalu, jonka avulla voidaan arvioida osastoilla tapahtuvaa lääkkeiden käyttökuntoon saattamisen laatua.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

partikkeli

jauhe
briketti
jauhepartikkeli
elastinen
painin
järjestäytyminen
valuminen
jauhemassa
rakea
muotoutuminen
jauhepatsas
Paineilmasuuttimella saadaan sekä suuria, että pieniä partikkeleita mutta partikkelikokojakauma on usein leveämpi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lääkeaine

hydroklooritiatsidi
liukeneminen
imeytyä
lääkevalmiste
artikaiini
liposomiformulaatio
bcs-luokitus
fysikaalis-kemiallinen
valmiste
hyötyosuus
formulaatio
ibuprofeeni
biowaiveri
Jos apuaine vaikuttaa esimerkiksi lääkeaineen suolessa kulkeutumisnopeuteen, voi sillä olla merkittävä vaikutus yhdisteen imeytymiseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ventraalinen

pallidumi
accumbens-tumake
tegmentaalinen
palliduma
p-opioidireseptori
opioiderginen
mesolimbinen
glutamaterginen
haarakesolu
projisoitua
striatopallidaalinen
dopamiinirata
dopaminerginen
nacc
pedunkulopontiivinen
mesopallidaalinen
Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää ventraalisen pallidumin opioidergisten reseptorien toiminnan merkitystä etanolin kulutuksessa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kaksi

kolme
neljä
kahdeksan
seitsemän
viisi
kahden
ensimmämä
yhdeksän
useampi
kymmeni
karkeasti
yksi
neljäs
jaotella
rataseläin
kolmas
koevaihe
kahdeksa
Kokeellinen osa koostui kahdesta eri tutkimuksesta, joissa molemmissa oli neljä ryhmää.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

liukoisuus

niukka-liukoinen
liukeneminen
hyötyosuus
stabiilisuus
valuvuus
mahaneste
ruoansulatusvaihe
kantajapolymeeri
stabiilius
kulkeutuanopeus
Luokan I lääkeaineilla on hyvä liukoisuus ja ne kulkeutuvat solukalvon läpi hyvin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

valmisteyhteenveto

myyntipäällysmerkintö
pakkausseloste
kasvirohdosvalmiste
rohdosvalmiste
ikääntyneet
kasvi-peräinen
käyttötarkoitus
erityis-lupavalmiste
valmisteille
myyntilupa
apteekkitavara
lääkepakkaus
myyntiluvaton
myyntipäällysmerkintä
pharmaca
lääkkea
atc-luokitus
eläinlääke
McNeil ( osa Janssen-Cilag Oy:ta ) : Bafucin® - valmisteyhteenveto.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

konsentraatio

seossuhde
ainemäärä
syöttönopeus
nestetilavuus
p-galaktosidaasia
fosfolipidipitoisuus
ldh-vuoto-menetelmä
vertailuantibiootti
pbs-puskuri
kloramfenikoli
saturoitua
pbs-liuos
massata
pyörimisnopeus
pcgls-11-kannalla
sekoitusnopeus
artikaiinipitoisuus
aspiraattori
Yhdisteiden antibakteerista vaikutusta testattiin myös 100 pM konsentraatiolla ( kuva 30 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

stutyä

literatureä
populatio
compariso
minimiseä
measurra
pilo
exama
futureä
peopleä
projec
admissio
womi
relatio
excipient
variatio
ejectio
childri
delphi
communityä
The aim of this study is to explore Finnish patient safety studies.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aktivaatio

nmda-reseptori
stimulaatio
vähentyminen
gsk-3
opioidireseptori
d2-reseptori
pamyloidi
dopamiinitransportteri
signalointi
glutamaattireseptori
jänniteriippuvainen
välillisesti
dopamiinireseptori
voimistuminen
H3-reseptorin aktivaatio johtaa histamiinin vapautumisen vähentymiseen, joka puolestaan vähentää vireystilaa ( Parmentier ym. 2002 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

rolla

plasticityä
nicotine-induced
cocaine-induced
histaminergic
self-administratio
insulla
modulatio
localizatio
multiplla
l-dopa-induced
inductio
lepttää
overexpressio
morphine-induced
pallidal
circua
guini
alpha-synuclea
degeneratio
Koob GF : A role for GABA mechanisms in the motivational effects of alcohol.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

inhibitio

gaba
mrna
cdk5
gdnf
immepip
agrp
gsk-3
nurr1
camkii
bdnf
gsk-3p
gabaa
aversio
pkca
creb
auib
abt-107
Toonisen inhibition on havaittu vähentävän hermosolujen eksitaatiota ( Hamann ym. 2002 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kolme

neljä
kahdeksan
viisi
kaksi
seitsemän
yhdeksän
kymmeni
ensimmämä
neljäs
kahden
jaotella
kymmenen
yksi
koevaihe
kahdeksa
annostelukerta
tapaaminenkerta
( Kolmen erillisen kokeen keskiarvot, joissa kaikissa kolme rinnakkaista näytettä ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

dopamiini

nikotiiniagonisti
vapautuminen
taka-isiotto
stimulaatio
striataalinen
stimuloida
stimuloitu
hippokampaalinen
annosriippuvaisesti
inhiboida
synteenen
striatuma
kalsiumriippuvainen
d2-reseptori
Kokaiini estää dopamiinitransportterin toimintaa ja dopamiinin takaisinottoa suoraan transportteriin sitoutumalla ( Kuva 4 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lääkeneuvonta

lääkeinformaatiopalvelu
neuvontapalvelu
terveystieto
verkkopalvelu
verkkoapteekki
lääkeinformaatio
lääketieto
lähihoitaja
asiakaspalvelu
sairaalasektori
organisointi
sähköposti-välitteinen
lääkemarkkinointi
itsehoito
neuvonta
palautejärjestelmä
kehittäätarve
Osastofarmasian mahdollisuudet olisivat liittyneet pääsääntöisesti lääkehoitojen arviointiin, lääkkeiden jakamiseen sekä lääkeneuvonnan antamiseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

fluoresenssi

spektrofotometrisesti
ramasironta
infrapunaspektri
erotus
tasapainotila
detektio
laseri
lasersäde
kuivausvaihe
ldh-vuoto
heräteenergia
mittausmenetelmä
ramasignaali
pulssilaseri
laserheräte
Fluoresenssin ja UV-absorbanssin mittaukset suoritettiin käyttäen VarioSkan ( Thermo Fisher Scientific ) - levylukijaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lääkeinformaatio

lääketieto
lääkeneuvonta
terveystieto
laatukriteeri
tietolähde
potilasinformaatio
lähihoitaja
terveydenhuollo
toimintasuunnitelma
sairaalasektori
lääkemarkkinointi
ohjeistus
neuvontapalvelu
toimija
Tähän kuuluvat myös lääkevalmistus, potilaskohtaiset annokset sekä lääkeinformaatio osastoille ja yksiköille.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

farmasia

sosiaali-farmasia
terveyskeskusfarmasia
osastofarmasia
eläinlääketieteellinen
sairaala-ja
sosiaalityö
erikoistuakoulutus
erityispätevyys
biotiede
sairaalafarmasia
asiantuntijuus
anniina
täydennyskoulutus
terveystiede
peruskoulutus
Haastatellut farmaseutit ja proviisorit kokevat, että GLF-pätevyyskehystä voitaisiin käyttää pätevyyden arvioinnissa myös suomalaisessa sairaalafarmasiassa kliinisen farmasian tehtävien yhteydessä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lääkehoito

kokonainenarviointi
omahoito
toimintataa
potilas-
lhka
lääkitysturvallisuus
lääkehuolto
potilaskeskeinen
hoitotyö
lääkekäyttö
tarkoituksenmukaisuus
erityispätevyys
insuliinihoito
lupakäytäntö
perusterveydenhuolto
Tapahtuma voi myös liittyä lääkkeen luonteeseen, jolloin kyseessä on haittavaikutus ( Stakes ja Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO 2006 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

antagonisti

selektiivinen
nachr:i
α6β2
a4p2-
salvata
nachr:ja
α6β2β3
selektiivisesti
nikotiini
reseptorityyppi
nachr-alatyyppi
nikotiiniagonisti
käänteinenagonisti
ionotrooppinen
Se on laajasti myös prekliinisissä tutkimuksessa käytetty antagonisti ( Leurs ym. 2005 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

wereä

thna
sampleä
mechanofused
calli
mechanofusio
conkin
collectio
mgst
humidityä
compactibilityä
glycerolipids
samplla
rubus
plaki
volatileä
disintegratio
lude
whileä
transwell
The highest concentrations of anthocyanins in arctic bramble 15 were under G13 ( Figure 30 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kustannusvaikuttavuus

inkrementaalinen
icer
munuaisensiirtopotilas
kustannushyötyanalyysi
kustannusvaikuttava
eturauhanensyöpäpotilas
hoitovaihtoehto
laatupainottaa
munuaisensiirto
potilasryhmä
elinvuosi
elämänlaatumittari
lopputulosmuuttuja
Tutkielman tavoitteena on kerätä tietoa eturauhassyövän hoidon kustannuksista, hoidon vaikutuksista elämänlaatuun ja hoidon kustannusvaikuttavuudesta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

murtolujuus

puristusvoima
kuluvuus
lujuus
vetomurtolujuus
friabiliteettää
tablettikone
puristuspaine
kovuus
painovaihtelu
tabletti
puristettu
hajotaaika
valuvuus
moduuli
partikkelikoko
younki
halkaisija
tablettimassa
Saatujen tulosten perusteella laskettiin, mikä Y-tablettien murtolujuus olisi Youngin moduulin ja toisaalta efektiivisen voiman perusteella.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

agonisti

nikotiiniagonisti
reseptorialatyyppi
kalsiumriippuvainen
käänteinenagonisti
reseptoriala-tyyppi
barbituraatti
asetyylikoliiniesteraasi
hippokampaalinen
nachr:i
a4p2-reseptori
α-ctxvc1.1
dopamiinivapautuminen
selektiivinen
forboliesteri
nikotiiniantagonisti
selektiivisesti
Myös sähköfysiologisissa mittauksissa agonistit ovat antaneet erilaisia vasteita eri reseptorialatyypeissä ( Mortensen ym. 2010 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ensimmäinen

kolmas
ensimmämä
kahden
neljäs
hoitovuosi
seuraava
lopulla
kyselykierros
ajoittua
yhteis-kustannus
puolen
loppupuolella
seurantatutkimus
alkuun
seitsemän
glf-lomake
kymmenen
postitse
lähiopetuskerta
Ensimmäisellä kierroksella poistetut kysymykset ( n = 9 ), niiden saamat konsensusprosentit ja kommentit.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

saostuminen

liukeneminen
stabiilisuus
läpivirtausdissoluutio
uudelleen-liukeneminen
kostuminen
niukka-liukoinen
yli-kylläinen
ruoansulatusvaihe
hyötyosuus
puristaminen
tyhjeneminennopeus
paastovaihe
hita
yli-kylläisyys
saturaatioliukoisuus
erottuminen
hyväksikäytettävyys
5.1.4 Lääkeainekohtaisten tekijöiden vaikutus Jos lääkevalmisteiden vaikuttavissa aineissa esiintyy eroavaisuuksia joissakin spesifeissä kemiallisissa reaktioissa ( hajoaminen, saostuminen, aggregaatio / kompleksin muodostus muiden aineiden kanssa ), saattaa tällä olla vaikutusta mallilla tehdyn BE-riskiarvion luotettavuuteen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pakkausseloste

valmisteyhteenveto
lääkepakkaus
myyntipäällysmerkintö
seloste
ikääntyneet
pharmaca
myyntipäällysmerkintä
käyttötarkoitus
terveysportti
lääkeinformaatiolähde
tietolähde
myyntilupahakemus
verkkosivu
puhelinpalvelu
paperiversio
kasvirohdosvalmiste
internetsivu
FDA:n suosittelee, että kaikille oraalisesti annetuille IR-lääkevalmisteille tulisi suorittaa BE-tutkimukset sekä paastossa, että ruuan kanssa, seuraavin poikkeuksin : Kun molemmat lääkevalmisteet ( testi ja RLD-listattu referenssivalmiste ) ovat nopeasti liukenevia, niillä on samankaltainen dissoluutio-profiili, ja ne sisältävät BCS-luokan I lääkeainetta ( hyvä liukoisuus ja permeabiliteetti ) ( FDA 2001 ; Amidon ym. 1995 ), tai kun RDL-valmisteen pakkausselosteessa mainitaan, että se tulisi ottaa ainoastaan tyhjään vatsaan, tai pakkausselosteessa ei ole mitään mainintaa ruuan vaikutuksista lääkeaineen imeytymiseen tai valmisteen annosteluun.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

presynaptinen

a7-reseptori
dopamiinihermopääte
opioidireseptori
somatodendriittinen
ionotrooppinen
opioidipeptidi
nachr:i
hermopääte
pendorfiini
d2-reseptori
a4p2-
inhiboida
preseptori
pyramidaalisolu
nmda-reseptori
Presynaptiseen H3-heteroreseptoriin sitoutuessa siproksifaani antagonistina lisää dopamiinin vapautumista ja immepip estää sitä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

enemmän

vähemmän
nopeammin
ennemmin
paremmin
tehokkaammin
useammin
pidempään
todennäköisemmin
helpommin
eniten
voimakkaammin
mieluummin
pidemmä
huonommin
selkeämmin
suhteellisesti
luokitellu
lähempänä
herkemmin
Kipua on enemmän potilailla, jotka eivät saa dopaminergista lääkehoitoa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

etanoli

juominen
naltreksoni
opioidireseptoriagonisti
etanolla
paikka-hakuisuus
opioidireseptoriantagonisti
damfetamiini
liikeaktiivisuus
juodaarvo
naltrekson
itse-annostelu
ehdollistaa
aa-rotti
morfiiniannostelu
ehdollistuatesti
aarotta
kuumalevykoke
Keskimääräinen etanolin kulutus ( g / kg / 90min ) ±SEM, n = 8.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lääkevalmiste

valmiste
lääkemuoto
annosmuoto
maittavuus
kasvirohdosvalmiste
lääkeannos
annostelureitti
mini-tabletti
kasvi-peräinen
minitabletti
käyttötarkoitus
lääkkeellinen
kasviperäinen
alkuperäispakkaus
valmisteissa
turvallisuustieto
valmisteyhteenveto
lääkintä
Simulaatiomalleja voitaisiin käyttää mm. arvioimaan / ennustamaan lääkevalmisteen in vivo liukenemista tai lääkeaineen vapautumisnopeuden yhteyttä parametreihin, jotka kuvaavat bioekvivalenssia ( Cmax ja AUC ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

faasi

hapetus-
paklitakseli
polymorfi
konjugaatioreaktio
faata
bcs-luokka
anhydraatti
konjugoitua
silla
erottuminen
poolinen
jäljitellä
lasimainen
metabolia
karbonyyliryhmä
Toisen ja kolmannen faasin kliinisten kokeiden tulokset osoittivat, että ruboksistauriini ( 32 mg:n päiväannos ) vähensi makulaarisen ödeeman aiheuttamia sokeutumisia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

iäkkämä

potentiaalisesti
iäkätä
sopimattoma
asuvi
vältettävä
bentsodiatsepiini
bentsodiatsepiinivalmiste
beers-kriteeri
beersin
psyykenlääke
vältettää
bentsodiatsepiiniyhdiste
haitallinen
lääkitys
ympärivuorokautinen
martindale-tietokanta
käyttävä
Myös sairaalahoidossa olevilla iäkkäillä potilailla on usein lääkitykseen liittyviä ongelmia ( Blix ym. 2004 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

polymeeri

sekoittuvuus
amorfisi
kantajapolymeeri
hygroskooppisuus
polymorfi
apuaine
kiinne
itrakonatsoli
stabiilisuus
vesiliuos
sekoittua
sekoittuvuusi
Lääkeaineen vapautumismekanismi bukkaalivalmisteista voi olla diffuusio, polymeerin eroosio tai näiden yhdistelmä ( Sudhakar ym. 2006 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkittaa

tutkittava
tutkittu
sisältäma
abietiinihappojohdannainen
fluoresoiva
pooliton
kuvaava
omaava
kulkeutuminennopeus
spesifi
rikastaa
bioaktiivinen
metronidatsoli
poolinen
sisältäminen
tutkittavilla
syntetisoitu
pylväskromatografia
IC50 arvo ilmoitettiin sinä pitoisuutena, joka esti 50 % tutkittavan bakteerin kasvusta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

toksiini

α-bungarotoksiin
merietana
α-bungarotoksiini
α-btx
α-ctxmii
α-konotoksiini
reseptorialatyyppi
nachr:iin
sh-sy5y-
sh-sy5y-solulinja
epibatidiin
α-ctx
metyylilykakonitiin
α-ctxvc1.1
sh-sy5y-solukalvopreparaatea
Toksisen sokkioireyhtymän ( TSS ) taustalla on S. aureuksen tuottama toksiini TSST-1.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

käytetty

käytettävä
kasvatusolosuhteet
organoleptinen
formulaatioesimerkki
käytettää
valitut
esigelatinoitu
spektrianalyysi
kuva-perusteinen
Käytetyt arvot olivat siis 2, 2,75 ja 3,8 h-1 ( taulukko 4 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

reseptori

gabaa-reseptori
opioidireseptori
nachr:ja
glutamaattireseptori
transportteri
neurotrofiini
nach-reseptori
nachr
nachr-alatyyppi
ampa-reseptori
alatyyppi
a6p25-reseptoreilla havaittiin, että myös [ 3H ] muskimolin assosiaatio näihin reseptoreihin oli hitaampaa kuin a6p2y2- ja a1p2y2-reseptoreihin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tabletti

murtolujuus
puristusvoima
jauhe
annosjauhe
lujuus
kovuus
puristettu
elastinen
kestävyys
kuluvuus
painin
mini-tabletti
painovaihtelu
valmistettu
Tabletteja 3, 5 ja 6 ei käytetty Youngin moduulin voiman määritykseen, sillä niiden r2-arvo oli alle 0,6.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

solunulkoinen

solunsisäinen
synapsirako
esiaste
kaaritumake
neurofibrillikimppu
amyloidiplakki
gaba-pitoisuus
kuljetusproteiini
takaisiotto
keskiaivoi
aivoi
Kuva 9 : Amfetamiinistimulaation ( 100 pM, 60 min ) vaikutus solunulkoiseen dopamiinipitoisuuteen MEN2B-hiirillä toistetun annostelun jälkeen mikrodialyysillä mitattuna.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

medicatio

safedä
decisio
reconciliatio
rmmr
communityä
peopleä
utilizatio
educatio
populatio
preventio
cessatio
admissio
projec
preparatio
literatureä
merp
prescriptio
oma21
regin
Scandinavian Journal of Caring Science 29 : 297-306, 2015 Institute for Safe Medication Practices ( ISMP ) : Improving Medication Safety in Community Pharmacy.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

parametri

farmakokineettinen
efluksimalli
tilamalli
fysikokemiallinen
mikrodialyysimalli
michaelis-mententa
määritetty
laskennallinen
liukoisuusparametri
dynaaminen
varioida
efluksimalla
testaus
formulaatio-kohtainen
mittausmenetelmä
nopeusvakio
mallinnusohjelma
Myös artikkelissa esitetyt farmakokineettiset parametrit vastasivat WinNonlinilla laskettuja arvoja ( taulukko 2 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

seeprakala

lokomotori
yli-ilmentävä
liikkumiskyky
geneettisesti
men2b-hiiri
ruokamäärä
paikka-hakuisuuskoe
morfoliino-oligonukleotidi
nigrostriataalirata
rataseläin
syötyä
hiirissä
thpromoottori
jyrsijä
hiirikanta
aivokudos
sytotos
Grafeenioksidin ja magneettisen multifunktionaalisen grafeenin ( MFG, magnetic multifunctional graphene ) embryotoksisuutta on tutkittu seeprakaloilla ( Danio rerio ) ( Gollavelli ja Ling 2012 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

asetyylikoliini

dopamiinitransportteri
gabaa-reseptori
säätelijä
neuronaalinen
glutamaattireseptori
ionotrooppinen
asetyylikoliin
opioidipeptidi
nachr:i
jänniteriippuvainen
muskariinireseptori
a4p2-
Mikrodialyysitekniikalla on kuitenkin havaittu, että aivokuoren H3-reseptorien aktivointi R-a-metyylihistamiinilla tai imetitillä estää kalsiumista riippuvaista asetyylikoliinin vapautumista rottien aivokuorella ( Blandina ym. 1996a ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

muun

muassa
laajalti
muistitoiminta
terveellinen
menestyksekkäästi
avaintekijä
erinäinen
eriasteinen
toimintaohjaus
emotionaalinen
potentiaalinen
keskushermostovaikutus
parantava
kohdemarkkina
kese
lisäävi
keskeisesti

endogeeninen

opioidijärjestelmä
hermojärjestelmä
opioidipeptidi
ruokahalu
opioidipeptiti
ionotrooppinen
nmda-reseptori
nachr:i
muskariinireseptori
ampa-reseptori
palkitavaikutus
opioiderginen
glutamaattireseptori
muovautuvuus
välittyminen
opioidireseptori
palkitseva
Matala COMT-aktiivisuus heikentää endogeenisen opioidijärjestelmän toimintaa ( Zubieta ym. 2003 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lääketieto

tietolähde
terveystieto
puolueeton
lääkeinformaatiolähde
tiedottaminen
ajantasainen
lääkeinformaatio
lääkeneuvonta
itsehoito
lääkeinformaatiopalvelu
laatukriteeri
keskustelupalsta
portaali
potilasinformaatio
lääkejakelu
44 Fimea myös tuottaa ja välittää lääketietoa lääkehuollon ja lääkehoitojen vaikuttavuuden parantamiseksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ligandi

α-neurotoksiini
α-alayksikkö
merietana
nachr:iin
spesifinen
α-bungarotoksiini
reseptorialatyyppi
kilpaileva
pitkäketjuinen
sitova
toksiinianalogi
α-bungarotoksiin
lihastyyppi
analogi
On myös mahdollista, että H3-reseptorien useat isoformit ja niiden erilaiset farmakologiset ominaisuudet vaikuttavat eri ligandeilla havaittuihin vasteisiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pharmacol

clla
biol
physiol
neurochem
neurol
toxicol
neuroscia
cardiol
neuropsychopharmacol
biophys
psychiatr
neurobiol
pract
biotechnol
chemother
endocrinol
microbiol
geriatr
guka
J Pharmacol Exp Ther 275 : 518-527, 1995.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

spektri

aaltolukualue
uutenäyte
kumariinipitoisuus
keskiarvospektri
juurinäyte
ramaspektri
kukintonäyte
klusterianalyysi
varsinäyte
hajontakuvaaja
latauskuvaaja
pimpinelliin
pistemäärä
absorptiovyöhyke
keräyspaikka
Kuten kuvasta voidaan huomata, kidemuotojen välillä esiintyy spektreissä huomattavia intensiteettieroja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

parasetamoli

ksylitolla
xylitab
ibuprofeeni
spironolaktoni
seoksi
maissitärkkely
polysorbaatti
sumukuivata
hpc-liuosta
valmistetku
parasetamolla
päällyste
jauhemainen
tablettimassa
polymeeriliuos
Lähteessä parasetamolin liuosannos oli 1 g ( Eandi ym. 1984 ), mikä vastasi simulaatioissa ja Orionin BE-tutkimuksissa käytettyä annoskokoa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

validiteetti

vahvistettavuus
tutkimusjoukko
siirrettävyys
tutkimusmenetelmä
edustavuus
triangulaatio
deduktiivinen
induktiivinen
aineisto-lähtöinen
validi
kvalitatiivinen
17.5. Tutkimuksen luotettavuus Tutkimuksen tulosten arvioinnissa arvioidaan tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia ( Turunen 2008 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sosiaali-jaterveysministeriö

sosiaali-jaterveysministeriö
sosiaali-ja
ohjausryhmä
lääkepolitiikka
terveyspolitiikka
asetti
täytäntöönpano
potilasturvallisuusstrategia
tutkimussäätiö
kehittäminenohjelma
tippaprojekti
vakuutusosasto
työvaliokunta
tulevaisuusvaliokunta
euroopankomissio
lääkevalvonta
Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005 : 32, 2006 ( haettu 22.10.2015 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

taulukko

yhteenvetotaulukko
lihavoitu
asteikollinen
i1-i4
luokki
kuukausittain
päätulos
prosenttiosuus
luokittelu-
taulukoida
esitetty
pylväsdiagrammi
rakenneata
kaaviokuva
poikkeamatyyppi
maittain
Arviointityökaluun tehdyt muutokset on esitetty taulukossa ( LIITE 9 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

apuaine

makeutusaine
suorapuristus
makuaine
täyteaine
formulaatio
valmisteissa
annosmuoto
valmistusmenetelmä
sideaine
minitabletti
sokerialkoholi
kiinne
mini-tabletti
karvata
lääkemuoto
On nimittäin tutkittu, että apuaineet voivat vaikuttaa lääkeaineen imeytymiseen ja kulkeutumismekanismeihin GI-kanavassa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

antimikrobinen

primaari-seulonta
aureu
antibakteeri
yhteis-viljelmämenetelmä
antibakteerinen
betuliinijohdannainen
albicat
nestenesteuuttofraktio
faecalinen
agardiffuusiomenetelmä
s.aureus
aeruginosaaa
abietiinihappojohdannainen
colia
annosvastemääritys
combretum-
aerogenes
albumiini
Millään testatuista yhdisteistä ei kuitenkaan yhteisviljelmämenetelmällä havaittu olevan juurikaan antimikrobista aktiivisuutta S. aureusta vastaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

bentsodiatsepiini

lääkeaineryhmä
psyykenlääke
potentiaalisesti
iäkätä
unilääke
mirtatsapiini
pitkävaikutteinen
iäkkämä
keskipitkä-vaikutteinen
haitallinen
diatsepaami
verenpainelääke
mikrobilääke
sairaustila
antikolinergisesti
beers-lääke
GABA:n kaksi sitoutumispaikkaa on merkitty oranssilla ja bentsodiatsepiinien sitoutumispaikka violetilla värillä ( mukailtu Ernst ym. 2003 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

solukalvo

kulkeutua
läpäistä
passiivisesti
diffundoitua
kuljetusproteiini
tumaa
reseptorivälitteinen
solunsisäinen
Luokan I lääkeaineilla on hyvä liukoisuus ja ne kulkeutuvat solukalvon läpi hyvin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kiteinen

kiteytyä
teofylliini
itrakonatsolla
sekoittua
itrakonatsoli
fragmentoitua
indometasiini
diffraktogrammi
ramaspektri
yindometasiini
lasisiirtymä
kidehila
endotermi
Saman aineen kiteisillä ja amorfisella muodolla on erilaiset fysikaaliset ominaisuudet.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kolinerginen

hermorata
hermovälitys
hermojärjestelmä
palkitajärjestelmä
nigrostriataalinen
mesolimbinen
glutamaterginen
somatodendriittinen
taka-sarvi
muskariinireseptori
ampa-reseptori
opioidipeptidi
hermotus
pyramidaalisolu
2 Tyvitumakkeissa on dopaminergisen hermotuksen lisäksi kolinergisiä hermoja ( Soinila 2006 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

fimea

turvallisuus-
lääkeala
lääkelaitos
kehittäminenkeskus
määräysluonnos
lääkeluettelo
kansaneläkelaitos
informoida
evira
julkaisusarja
kehittääkeskus
lääkehaku
verkkosivu
elintarviketurvallisuusvirasto
Sairaalassa osastojen lääketiloista ja ohjeistuksista vastuussa on sairaala-apteekki ( Fimean määräys 6 / 2012 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

liuos

pbs-puskuri
ajoliuos
sulattaa
kantaliuos
milli-q-vesi
pbs-liuos
mittapullo
solususpensio
timantti
kaliumsorbaatti
formulaatio
jäähaude
Tutkimuksissa käytettiin valmistetta, jossa artikaiinia oli 4 % liuoksena yhdistettynä adrenaliiniin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lääkehankinta

erva-alue
erityinenvastuualue
hankintarenkaan
erityis-vastuualue
kehittäminenmahdollisuus
savuttomuustyö
hankintaprosessi
kilpailutus
asiantuntijaryhmä
hankintarengas
lostalue
ervaalue
peruslääkevalikoima
avoapteekea
erikoistumis-
strategiatyö
yliopistosairaala
tupakointivieroituspalvelu

resurssi

rahallinen
luotettaa
keskittäminen
jatkuvuus
markkinointitoimi
enetä
rajallinen
päivittäminen
korkealaatuinen
työskentelytapa
perehdytys
tarjoaminen
tilastointi
syrjäseutu
myynninedistäminen
Tutkimuksen vahvuutena on, että kustannukset perustuivat todelliseen resurssien käyttöön ja ne laskettiin potilasta kohden.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

neljä

kolme
viisi
kahdeksan
seitsemän
yhdeksän
kaksi
kymmeni
ensimmämä
jaotella
kahdeksa
kymmenen
tapaaminenkerta
kahden
yksitoista
kolmas
koevaihe
annostelukerta
muutaminen
Kokeellinen osa koostui kahdesta eri tutkimuksesta, joissa molemmissa oli neljä ryhmää.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

keskihajonta

kuluvuus
friabiliteettää
valumaaika
varfariininatriumkapseli
painovaihtelu
prosentuaalinen
tablettierä
kontrollipuoli
keskiarvona
prosenttiosuus
lumelääkeryhmä
keskiarvopitoisuus
hausneri
Tulokset on esitetty keskiarvona ( n = 4 ) + / - keskihajonta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lääkeainepitoisuus

fetokapselointilaite
kapselieri
painovaihtelu
annosteluaika
pienimmä
annosyksikkö
varfariininatriumkapseli
pitoisuusero
lääkeainejauhe
ohutsuolivaihe
tematsepaam
oksatsepaam
ainemäärä
varfariininatriuminen
kapseloitu
keskimassa
samanvahvuinen
u1-u3
Dehmel ym. ( 2011 ) Saksassa tekemässä tutkimuksessa verrattiin sekä teho-osastolla manuaalisesti että apteekissa koneellisesti valmistettujen, kolmea eri lääkeainetta sisältävien liuosten lääkeainepitoisuuksia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

poikkeava

verrattaa
koiri
esiintyvä
fysiologi
raportoitu
omaava
vaikua
eroava
valmi
paikallinenpuudute
samankaltainen
omaavi
antikoliergi
valmisteilla
opiaatti
poiketen
Muutamia tuloksia jouduttiin hylkäämään, koska merkittävästi muista poikkeaville mittaustulokselle syynä oli todennäköisesti laitteistovika.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

eniten

vähiten
yleisimmin
useimmin
poikkeaminen
yleisemmin
vanhemmki
määrätty
enemmän
ikäryhmittäin
psyykelääke
beers-lääke
olle
laaji
huonoiten
vaativi
vähemmän
tematsepaamivalmiste
ryhmitellä
annosteluaika
Aineistossa esiintyi eniten poikkeamia, jossa potilas oli jätetty lääkitsemättä ( Kuva 10 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

absorptio

dissolutio
trantaa
permeabilityä
hybridizatio
bioavailabilityä
temperatureä
heckel
positro
densidä
diffractometry
nucleatio
solubleä
distributio
predictio
biopharmaceutical
Yu LX, Amidon GL : A compartmental absorption and transit model for estimating oral drug absorption.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

annostelu

anto
annostella
insuliin
antotapa
lääkeanto
annosteltaa
suonensisäisesti
murskaaminen
pistos
ravintoletku
pistäminen
kipulääke
juodakoe
puolittaminen
annosteltava
Virheiden määrä suonensisäisten lääkkeiden käyttökuntoon saattamisessa ja annostelussa on suuri.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kumariini

juurinäyte
pimpinelliin
uutenäyte
absorptiovyöhyke
keräyspaikka
furanokumariini
keskiarvospektri
kasviosa
hajontakuvaaja
ksantotoksiin
ryhmittyminen
varsinäyte
isomeeri
lehtinäyte
puhdasaine
bergapteenin
latauskuvaaja

neuroscia

biol
disord
clla
pharmacol
neurochem
physiol
cardiol
neurobiol
pract
guka
biotechnol
neurol
pharmacea
neuropsychopharmacol
cytochem
microbiol
curr
hypertens
geriatr
J Neurosci 28 : 5383-5393, 2008 85 Hevers W, Luddens H : The diversity of GABAA receptors.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

interaktio

päällekkäinen
metabolinen
liuotinmolekyyli
vaikutusmekanismi
altis
haitta-
päiväväsymys
lääkevaikutus
paradoksaalinen
dipoli
aiheuttaminen
yliannostus
opioidi
kiihtyneisyys
Suurin osa interaktioista on löydetty käyttämällä hiivan kaksihybridi-menetelmää ( Y2H ), jonka avulla voidaan tutkia proteiinien välisiä vaikutuksia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lääkelista

lääkitystieto
c8.1
lääkityskortti
lääkelinen
pegasos
tasalla
lääkeaineallergia
tulostaa
tarkistaminen
lääkitysaikataulu
c8.2
kirjaaminen
ajantasaisuus
c6.2
rinnakkaislääke
päivämäärä
lääkepakkaus
potilastietojärjestelmä
- Puuttuuko potilaan lääkelistalta lääkkeitä, joita hänellä diagnoosien ja niihin liittyvien hoitosuositusten mukaan tulisi olla käytössä?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hypertrofia

systolinen
diastolinen
pumppaustoiminta
iskeeminen
syke
verenas
ventrikulaarinen
supistusvoima
reniiniangiotensiinialdosteronijärjestelmä
rytmihäiriö
vajaatoimintapotilas
lyöntitiheys
pumppauskyky
nikotiinialtistus
uudelleenmuovautuminen
masennuslääkekäsittely
levodopahoito
PKC p ll:n liiallinen ekspressio aiheutti vasemman ventrikkelin hypertrofiaa ja arpeutumista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

etal.

costeffectiveness
zhou
protti
pfeffer
doelker
schinkel
couvreur
kumo
vandenbussche
haywood
thorne
hillaireau
wipf
ragnaill
rituximab
lister
lerk
aphalo
PKC:llä on huomattava rooli T-solujen toiminnassa ( Baier et al., 1994 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

yhdiste

antiviraalinen
fraktio
ellagitanniini
primaari-seulonta
eristää
kasviuute
eristetty
betuliinijohdannainen
albumiini
abietiinihappojohdannainen
makrodomeeniproteiini
sfv-virus
annosvastemääritys
seuloa
aureu
alkaloidi
Myös C28 yhdisteellä antiviraalinen vaikutus pitoisuudella 10 pM on yli 60 %.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lääkekeskus

sairaalaapteekki
potilasjärjestö
ammattikoulu
kotisairaanhoito
sairaala-aptee
lääkevalmistus
täydennys-
perushoitaja
ammattijärjestö
yms.
kuntafarmaseutti
koulutusyksikkö
perus-
lääkeneuvottelukunta
annosjakelupalvelu
toimipaikkakoulutus
täydennyskoulutus
jatkokoulutus
Määräyksen tarkoituksena on ohjata sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten käytännön toimintaa ( Fimean määräys 6 / 2012 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vetysidos

kovalenttinen
elektro-staattinen
sivu-ketju
kidehila
värähdellä
energiatila
ei-kovalenttinen
silla
vuorovaikuttaa
Se muodostaa myös mahdollisesti vetysidoksen sokerialueen yksikön Thr-401:n sivuketjun kanssa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkittava

tutkittaa
abietiinihappojohdannainen
betuliinijohdannainen
tutkittu
kasvatusolosuhteet
tutkittavilla
kontrolliyhdiste
formulaatio-kohtainen
puhdas-aineinen
varfariinivalmiste
perus-anti-bakteerimääritys
kaikista
sytotoksisuuskoe
sisältäminen
kaarvo
tietokonemallinnus
combretum-
MATERIAALIT JA MENETELMÄT 5.1 Tutkittavat yhdisteet Tutkittavia yhdisteitä oli yhteensä 45.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

systeeminen

beetasalpaaja
diureetti
systeemisesti
väsyttää
digoksiini
inotrooppinen
syöpälääke
erittyminen
ensikiertoa
kouristus
syljeneritys
sukupuolihormoni
kuolaaminen
Grafeenin avulla voidaan kehittää valmisteita systeemiseen, paikalliseen tai kohdennettuun annosteluun ( Goenka ym. 2013 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hippokampus

prefrontaalinen
kuorikerros
hypotalamus
etuaivotkuori
accumbens-tumakke
nacc
taka-sarvi
jyrsijä
palliduma
ampa-reseptori
pikkuaivoi
striatuma
hermorata
mesokortikaalinen
Temporaalilohkoepilepsian hiirimalleihin liittyy muutoksia hippokampuksen toonisessa inhibitiossa ( Zhang ym. 2007 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

gabaerginen

haarakesolu
projisoitua
nacc
noradrenerginen
dopamiinirata
hermottaa
limbinen
hermoyhteys
serotonerginen
kipuaistimus
kuorikerros
synaptinen
solukeskus
hermovälitys
GABAergisiä reseptoreita on kahta päätyyppiä, jotka ovat GABAa ja GABAb ( Krystal ym. 2006 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kirjallisuuskatsaus

järjestelmällinen
katsaus
tutkielma
kirjallisuushaku
tutkimusosa
viitekehys
sisällytetty
kirjallisuusosa
menetelmäarviointi
kirjallisuusosio
spektrianalyysi
viranomainenohjeisto
yhteenveto
bioekvivalenssitutkimusten
6.3.1 Rekisteritutkimukset Kirjallisuuskatsaukseen sisällytetyissä tutkimuksissa oli käytetty useita eri menetelmiä aineistojen keräämisessä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tumake

hypotalamus
hermorata
accumbens-tumake
nacc
hermottaa
projisoitua
mantelitumake
prefrontaalinen
subtalaaminen
pedunkulopontiivinen
Pieniä määriä DAT:a on löydetty myös hypotalamuksen dorsomediaalisen tumakkeen ja preoptisen periventrikulaarisen tumakkeen sekä Barringtonin tumakkeen ja pontine tegmentumin dopamiinihermosoluista ( Hoffman ym. 1998 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nacl

kaliumkloridi
na2co3
naoh
hepes
edta
magnesiumkloridi
fluka
na2hpo4
aldrich
mgcl2
kh2po4
cacl2
fosfaattipuskuri
tris-hcl
triton-x
nacmc
Suspensioon lisätään PMSF:ää pitoisuuteen 0,5 mM, NaCl pitoisuuteen 0,5 M ja 10 pl DNAseI:a ( 10 mg / ml ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aivojuovio

accumbens-tumake
nacc
kuorikerros
projektiohermosolu
stimulaatio
pyramidaalisolu
kaaritumake
pendorfiini
accumbensin
haarakesolu
3.2.4 Monoamiinimääritykset HPLC:llä mitattiin hiirten aivojuovioiden dopamiinin ja 5-HT:n sekä niiden aineenvaihduntatuotteiden pitoisuudet ( Kuva 16 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

dopama

histama
modulatio
stimulatio
alpha-synuclea
seroton
morpha
self-administratio
mouseä
localizatio
nigrostriatal
lepttää
lamin
gabaergic
nicotine-induced
plasticityä
pallidal
nicotine-stimulated
nicotine-evoked
gabaa
Kilty J, Lorang D ja Amara S : Cloning and expression of a cocaine-sensitive rat dopamine transporter.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

levodopa

alzheimer
lievittää
neuropaattinen
nikotiinialtistus
lievittävä
neuroprotektiivinen
remissio
lievitys
näköisesti
iskeeminen
azd0328
chikungunya
väsyttää
kipuoire
statiini
lievittäminen
tulehduskipu
Levodopa vähentää eniten primaarista keskushermostoperäistä kipua ( Beiske ym. 2008 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

fraktio

raaka-uute
rp-8
rp-18
kloroformifraktio
kasviuute
preparatiivinen
butanolifraktio
nestenesteuutto
kasviosa
puhdas-aineinen
ohutkerroskromatografi
rf-arvo
nestenesteuuttofraktio
haiseva
sambesiaca
ellagitanniini
Terminalia kaiserana -lajin juuren kuoren raakauutteesta saatujen Lobar RP-8 -fraktioiden MIC- ja IC-arvot.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

synaptosomi

perfusoiduista
striataalinen
aivotleike
striatuminen
rottaa
hippokampaalinen
nikotiiniagonisti
radioleimata
synaptosoma
a-konotoksiini
stimuloima
dopamiinivapautuminen
striatuma
mii:a
nikotiiniantagonisti
aivokudos
lokomotori
Lisäksi arakidonihapon metaboliaa estävät aineet vähensivät DAT:n toimintaa rotan striatumleikkeissä ja synaptosomeissa ( Cass ym. 1991 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lääkityspoikkeama

potilasvahinko
haittatapahtuma
poikkeamatilanne
juurisyy
lääkehaittatapahtuma
vaaratapahtuma
estettävyys
lääkehoitoprosessi
syntyyn
poikkeaminen
haittatapahtuminen
tulovaihe
hoitoketju
sairaalaolosuhde
eturauhassyöpähoito
lääkityspoikkeaminen
Yleisimmin ( n = 13 ) katsauksen tutkimuksissa oli tutkittu sairaalassa tapahtuneita lääkityspoikkeamia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

alayksikkö

alatyyppi
nachr
sitoutuakohta
α-alayksikkö
nachr:ja
nisäkkämä
nachr-alatyyppi
ala-tyyppi
nach-reseptori
pitkäketjuinen
sitova
ilmentyä
nachr-alayksikkö
GABAA-reseptorit koostuvat viidestä eri alayksiköstä ja ne muodostavat solukalvon läpi kulkevia ionikanavareseptoreita ( Krystal ym. 2006 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

estävä

kalsiumriippuvainen
voimistaa
selektiivisesti
a4p2-reseptori
salvata
ei-selektiivinen
a4p2-nachr:ja
lihastyyppi
forboliesteri
a4p2-nachr:i
xenopus-munasolu
takaisinoton
hippokampaalinen
salpa
aikaansaada
käänteinenagonisti
Tioperamidin on lisäksi osoitettu estävän skopolamiinin aiheuttamaa amnesiaa ( Giovannini ym. 1999 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

reliabiliteetti

vahvistettavuus
tutkimusjoukko
siirrettävyys
edustavuus
tutkimusmenetelmä
triangulaatio
deduktiivinen
kvalitatiivinen
jatkotutkimusaihe
induktiivinen
aineisto-lähtöinen
17.5. Tutkimuksen luotettavuus Tutkimuksen tulosten arvioinnissa arvioidaan tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia ( Turunen 2008 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

viisi

neljä
kahdeksan
seitsemän
yhdeksän
kolme
kymmenen
kymmeni
kahdeksa
neljäs
ensimmämä
kymmenes
annostelukerta
kaksi
muutaminen
kaksikymmentä
tapaaminenkerta
kolmena
yksitoista
satunnaisesti
Ensimmäiseen pilottiin valittiin mukaan yli 65-vuotiaita potilaita, joilla oli useampia sairauksia ja käytössään ainakin viisi lääkettä sairaalahoitoon tullessaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kiteytyminen

uudelleen-kiteytyminen
kiteytyä
lasisiirtymä
muotoutuminen
endotermi
nukleaationopeus
järjestäytyminen
eksotermi
yläpuolella
elastisesti
erottuminen
lasimainen
Termogrammeista havaitaan lasisiirtymä joka on tyypillinen indometasiinille, amorfisen ihdometasiinin kiteytyminen ja indometasiinin sulaminen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

potilasturvallisuus

lääkitysturvallisuus
lääkehuolto
ohjausryhmä
potilas-
geriatrinen
turvallisuuskulttuuri
organisaatiotaso
työvaliokunta
riskienhallinta
toimintamalli
laatuhallinta
terveydenhuoltolaki
hoitoprosessi
lääkepolitiikka
lääkepoliittinen
hoitotyö
Potilasturvallisuus on osa hoidon laatua ( Stakes ja Rohto 2006 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

metaboliitti

efluksiproteiini
cypentsyymi
metaboliittää
metaboliatuote
imidatsolirakenteinen
kuljetinproteiini
konstitutiivisesti
entsymaattinen
a4p2-reseptori
metaboliareitti
ionisoituminen
reseptorikohta
käänteinenagonisti
mikrosomi
potentti
sytokromi
aineenvaihduntatuote
imidatsolirengas
Edelleen, suolen metabolia saattaisi osoittaa, että muodostuneen metaboliitin määrä riippuu parentin lääkeaineen vapautumisesta lääkevalmisteesta ( Jackson ym. 2004 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

moni-ammatillinen

moni-ammatillinen
lostalue
koordinointi
tiimi
geriatrinen
työyksikkö
toimintamalli
yhtenäistää
moniammatillinen
koordinoida
perusterveydenhuolto
toimintakäytäntö
osastofarmasia
täydennyskoulutussuunnitelma
erityispätevyys
palvelumalli
lääkeinformaatioverkosto
Lisäksi tavoitteena oli tunnistaa tilanteita, joissa moniammatillisen yhteistyön avulla olisi voitu ehkäistä lääkityspoikkeamia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

indikaatio

käyttötarkoitus
vasta-aihe
sopimaton
bentsodiatsepiinivalmiste
kirjanpito
päällekkäinenlääkitys
kontraindikaatio
käyttöaihe
annostelureitti
antoreitti
antoajankohta
kipulääke
atc-koodi
erityis-lupavalmiste
lääkitysaikataulu
c1.4
annosohje
LÄÄKITYKSEN ARVIOINTI ( tiedonkeruulomakkeen taulukko s. 3-4 ) : 1 ) Indikaatio : Selvitetään, onko lääkkeelle indikaatiota.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lääkemuoto

annosmuoto
annostelureitti
mini-tabletti
antoreitti
kauppanimi
valmisteissa
minitabletti
lääkevalmiste
kauppamerkki
käyttötarkoitus
annosteltaa
atc-koodi
murskaaminen
kasvi-peräinen
apuaine
antotapa
Lääkkeistä kirjattiin myös lääkemuoto sekä tieto siitä, oliko se erityistä tarkkaavaisuutta vaativa lääkeaine.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

genotyyppi

käsitelläryhmä
morfiinialtistus
aavmorryhmä
lokomotoriikka
ehdollistaminenvaihe
hiirten
pitoisuuksissa
retkahdustesti
mittauskerta
ed-vaihdos
tilastollisesti
varianssianalyynen
parittoa
erosi
kuumalevykoke
dissosiaationopeusvakio
dlreseptori
Stressin aiheuttamassa analgesiassa ei ollut tilastollista eroa genotyyppien välillä kummassakaan kokeessa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kehittääkeskus

turvallisuus-
rohto
kehittäminenkeskus
kansaneläkelaitos
lääkeala
määräysluonnos
turvallisuus-ja
terveysala
valvontavirasto
lupa-
turvallisuussanasto
lääkelaitos

toistettavuus

toistettava
edustavuus
tutkimusjoukko
uplc-menetelmä
deduktiivinen
mittausmenetelmä
koejärjestely
testaaminen
kvantitatiivinen
validointi
Seuraavaksi tutkittiin tulosten kuoppalevyn sisäinen vaihtelu ja menetelmän toistettavuus kontrollina käytetyllä antimikrobiaineella.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

puristusvoima

murtolujuus
hajotaaika
kuluvuus
lujuus
puristusnopeus
tablettikone
puristuspaine
vetomurtolujuus
telanopeus
sekoitusaika
hajoaminenaika
friabiliteettää
painovaihtelu
poistovoima
puristettu
partikkelikoko
tablettimassa
valuvuus
Kuvassa 20 on esitetty murtolujuudet ja yläpainimen puristusvoima tabletoitaessa niille tableteille, joiden murtuminen oli selkeää.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

substraatti

katalysoida
fosforyloida
inaktivoida
plasminogeeni
fosforyloitua
varautunut
kohdeproteiini
cypentsyymi
kuljetusproteiini
soluseinä
efluksiproteiini
pglykoproteiini
sytokromi
erittää
Se on DAT:n kilpaileva substraatti, joka pääsee dopamiinihermo soluun sisään DAT:n ja/tai passiivisen diffuusion avulla ( Sulzer ym. 2005 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

formulaatio

apuaine
makuaine
tablettivalmiste
suorapuristus
minitabletti
säilöntäaine
valmistusmenetelmä
ksylitolinen
niukka-liukoinen
tablettiformulaatio
makeutusaine
rakeinen
puristuvuus
polymeeriliuos
karvata
valmisteissa
maissitärkkely
Formulaatioon valittiin pitoisuudeksi 1 %, jotta viskositeettia saatiin selvästi nostettua.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

suspensio

mittapullo
sulattaa
jäähdyttää
ruisku
mahaneste
kostuttaa
mecn
millilitra
sumuttaa
huhmar
lasiviali
celiten
murskata
haihduttaa
pyöröhaihdutin
Se on lähestulkoon läpinäkyvää ja suspensiona väritöntä ( RSAS 2010 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hermopääte

taka-sarvi
presynaptisesti
kuorikerros
noradrenerginen
dopaminergisi
soomaosa
solukeskus
haarakesolu
viejähaarake
nacc
sijaitseva
d2-reseptori
Pollard tutkimusryhmineen havaitsi lisäksi, että H3-reseptorin sitoutumiskohtia ei ollut ainoastaan histaminergisissä hermopäätteissä ( Pollard ym. 1993 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

membraani

basolateraalinen
nestevirta
pintaan
syöttökanava
hajottaa
luminaalinen
kiinnittyä
abluminaalinen
konsentraatiogradientti
suodattua
seulaverkko
P. aeruginosa tuottaa mm. P-laktamaaseja ja muita antibiootteja muokkaavia entsyymejä, ja sen membraanit sisältävät lääkemolekyyleja ulos pumppaavia effluksipumppuproteiineja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kokonainenarviointi

lhka
lääkehoito
ebmeds
omahoitosuunnitelma
erityispätevyyskoulutus
tasalaatuisuus
erityispätevyys
moni-ammatillinen
olka
kokonaisarvioina
lääkehoitosuunnitelma
tuloarviointi
potilas-
avoapteekkipuoli
peruskoulutus
Suomalaisessa lääkehoidon kokonaisarvioinnissa päädyttiin käyttämään PCNE-luokittelua lääkitykseen liittyvien ongelmien tunnistamisen pohjana ( Leikola 2012 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

arch

neurol
biophys
geriatr
endocrinol
physiol
bioorg
biomed
biochim
pathol
psychiatr
microbiol
toxicol
neuropsychopharmacol
neurochem
epidemiol
cardiol
annu
pharmacother
biopharm
biotechnol
Arch Intern Med 164 ( 5 ) : 545-550, 2004 Brookes K, Scott MG, McConnell JB : The benefits of a hospital based community services liaison pharmacist.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

farmaseuttinen

kemia
biotiede
eläinlääketieteellinen
juuti
lääketaloustiede
annika
asiantuntijuus
valko-haapa
teknologi
terveyskeskusfarmasia
pitkäaikaishoito
lääkitysturvallisuustutkimus
mukosiittipotilaille
biofarmasia
käyttömahdollisuus
sosiaalityö
kombinatorinen
jenni
Osastofarmasia : Farmaseuttisen henkilökunnan osastoilla ja muissa toimintayksiköissä tekemää lääkehuoltoon liittyvää työtä ( Fimean määräys 6 / 2012 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

laminiini

integriini
laminiin
ionikanavareseptori
kytkeytyä
α-alayksikkö
isoformi
meningeaalinen
kestotehostuminen
histamiinireseptori
spesifisesti
hermovälittäjäaine
hermolihasliitos
aksone
säätelijä
g-proteiinikytkentäinen
Tälläinen reseptori on esimerkiksi eukaryoottinen laminiini reseptori, jota on löydetty sekä hyttysen että muiden hyönteisten soluista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

paremmin

parhaiten
helpommin
tehokkaammin
bekoe
lääkeformulaatio
samanarvoinen
kulkeutuminennopeus
apuaiä
parempi
todistaminen
liuosaineisto
pystyttäisiin
enemmän
luotettavammin
vapaammin
lähemmäksi
pienikokoinen
ennemmin
bioekvivalentti
Lisäksi hoito sopii ihmisten kulttuuriperintöön paremmin, joten hoitomyöntyvyys on usein korkeampi ( Elujoba ym. 2005 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

viskositeetti

telanopeus
puristusas
puristuspaine
poistovoima
syöttönopeus
vesiliuos
kosteuspitoisuus
hajotaaika
alapuolelle
näytteillä
vesiliuoksissa
vesiaktiivisuus
lujuus
vetomurtolujuus
nukleaationopeus
säilytyslämpötila
Natriumkloridin ja artikaiinin lisäys ei muuta 1 % NaCMC:n viskositeettiä, mutta säilytyksen aikana viskositeetti laskee reilusti.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mcintosh

changeux
whiteaker
olivera
sieghart
clementi
gratyä
zolla
olnen
collins
macdonald
lindstrom
laviolla
jiang
pereira
maidment
krogsgaard-larsen
goldste
akil
lambert

mustatumake

hypotalamus
hermorata
pyramidaalisolu
nacc
tyrosiinihydroksylaaan
projektiohermosolu
dopamiinihermosolu
accumbens-tumake
Myöskään tutkimuksessa II A53T-a - synukleiini ei aiheuttanut a-synukleiinin yli-ilmentymistä hiirten mustatumakkeeseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

clla

pharmacol
physiol
toxicol
biol
neurol
pract
neurochem
neuropsychopharmacol
microbiol
neurobiol
geriatr
biotechnol
curr
biomed
psychiatr
metab
cardiol
endocrinol
chemother
J Clin Psychiatry 56 ( supplement 7 ) : 5-14, 1995.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

geneerinen

geneeri
määritelty
luettavuus
internetsivu
sairausspesifinen
indeksiluku
lääkeaine-pohjainen
lääkemonografia
elämänlaatumittari
laatukriteeri
vaihtokelpoinen
luettava
tuote-kohtainen
erityis-lupavalmiste
sairausspesifi
lääkemainonta
rand-36
Geneerisenä elämänlaatumittarina tutkimuksessa käytetään 15D-mittaria, joka on standardoitu elämänlaadun mittari ( Sintonen 2001 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

koulutusaihe

mainitsema
lääkekorvaus
korvausjärjestelmä
hoidollinen
selkeytyminen
vastuujako
lääkitä
useimmin
sairaalaolosuhde
kaupallistuminen
terapiaryhmä
lääkevaihto
eresepti
tietotarve
bentsodiatsepiiniyhdiste
kustannusvaikuttavuustieto
lääkekorvausjärjestelmä
uhat
uhki

dissoluutio

stabiilisuus
niukka-liukoinen
hyväksikäytettävyys
stabiilius
vapautuminennopeus
tyhjeneminennopeus
uudelleen-liukeneminen
liposomiformulaatio
liukeneminen
saturaatioliukoisuus
hyötyosuus
permeaatio
fysikaalis-kemiallinen
puristuvuus
stabiloida
Erona luokan I lääkeaineisiin on erittäin nopean vapautumisen ( dissoluution ) vaatimus.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

toim.

kustannusosakeyhtiö
gaudeamus
churchill
saranto
teikari
jylhä
quinn
sheskey
lonto
tuomisto
newyork
kirjapaino
lampe
yli-mäyry
elsevier
edinburgh
kaila
wsoy
Teoksessa Hämeen-Anttila K ja Katajavuori N toim. Yhteiskunnallinen lääketutkimus - Ideasta näyttöön.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

eläinmalli

h3-reseptoriantagonisti
mallintaa
kipulievitys
hiirimalli
mallinta
työmuistaa
cpp-kokea
narkolepsia
joustavuus
liikalihavuus
hermomyrkky
ei-imidatsolirakenteinen
selektiivi
selkärankainen
prekliininen
käyttäytyäkoe
neuropaattinen
päihderiippuvuus
5 YHTEENVETO Erilaiset eläinmallit ovat tärkeä osa Parkinsonin taudin tutkimusta ( Beal 2010 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

emea

ohjeisto
beohjeisto
chmp
lääkevirasto
luokittelujärjestelmä
thombre
bioekvivalenssi
pharmacopoei
elintarvike-
ismp
icd-10
maailman
papich
biowaiver
farmakopea
biofarmaseuttinen
kasvirohdosvalmistekomitea
WHO ja EMEA hyväksyvät myös luokan III lääkeaineet biowaiver-kandidaateiksi ( EMEA 2010, WHO 2006 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hydrofobinen

sivu-ketju
kovalenttinen
muodostava
varautunut
vesimolekyyli
vuorovaikuttaa
amino-pää
kidehila
vapa
ei-kovalenttinen
karboksyylipää
katalyyttinen
ankkuroida
Hydrofobisia interaktioita muodostuu kuusi, joista viisi sijaitsee hautautuneella alueella ( kuva 12 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lääkehoitosuunnitelma

lähihoitaja
erva-alue
asiantuntijaryhmä
lääkelupa
laatiminen
lääkehoitokoulutus
kehittäätarve
toimintasuunnitelma
lääkehoitoprosessi
keskittäminen
toimintatapa
kilpailutus
perehdytys
moni-ammatillisuus
tuloarviointi
lostalue
lääkehuolto
toimintamalli
Sairaalan lääkehoitosuunnitelmassa määritellään lääkehoitoon osallistuvat henkilöstön rakenne, tehtävät ja vastuualueet ( Sosiaali- ja terveysministeriö 2005 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

histamiini

nmda-reseptori
dopamiinireseptori
tooni
gproteiini
signalointi
inhibitori
gabaergi
sapp
dopamiinineuroni
salpaus
palliduma
dopamiininen
opioidipeptidi
käänteinenagonisti
neurosteroidi
transportteri
Negatiivinen palautevaikutus säätelee histamiinin synteesiä ja vapautumista H3-reseptorin välityksellä ( Arrang ym. 1983 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kolonni

sulattaa
esi-kolonni
lasipullo
teippi
kuopp
milli-q-vesi
ravistella
näyteviali
mikroskooppilasi
bakteerisuspensio
pakastaa
reaktioseos
näytepullo
lasiviali
metallinen
substraattiliuos
mikrolitra
Sen jälkeen kolonniin kaadetaan 3,5 ml tislattua vettä, jolloin proteiini irtoaa kolonnista ja ulos tuleva neste kerätään talteen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

luminesenssi

pcgls-11-kannalla
artikaiinipitoisuus
nollahetki
pcgls-11-kanta
ldh-vuoto-menetelmä
kuivattaa
liposomialtistus
lamppu
lämmitysteho
nostonopeus
sumutinkaasu
tutkimuslaatikko
pcss305-kannalla
vasta-ainemäärä
per-fuusiopuskuri
Kuoppalevyä inkuboitiin +39 °C:ssa yksi tunti, jonka jälkeen solut pestiin 100 pl PBS:llä ja luminesenssi määritettiin kuten SFV-antiviraalikokeessa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sairaalaapteekki

lääkekeskus
sairaala-aptee
potilasjärjestö
lääkevalmistus
perushoitaja
lääkeneuvottelukunta
sähköposti
kotisairaanhoito
avoapteekki
ammattikoulu
täydennys-
internetsivu
lääkäriasema
toimipaikkakoulutus
vanhuspalvelu
lääkeyritys
lääkehankinta
työskentelevä
aptee

neuroni

kipuaistimus
hermottaa
gliasolu
taka-sarvi
haarakesolu
kortikaalinen
noradrenerginen
haarake
sijaitseva
Etanoli voi sitoutua myös postsynaptiseen neuroniin, jossa se säätelee GABAA-reseptorin aktiivisuutta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vasta-aihe

vasta-aihe
lääkitä
kontraindikaatio
yhteis-
rinnakkaislääke
lääkitysaikataulu
täsmättävyys
ajokyky
annosohje
päällekkäinenlääkitys
lääkevaihto
liikuntaelinsairaus
tapahtumatyyppi
imetys
lääkelääke
annosteluväline
Seuraavaksi yleisimmät poikkeamien tapahtumatyypit olivat väärä annostus, puutteellinen lääkehoidon seuranta, vasta-aiheen huomiotta jättäminen ja väärä diagnoosi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kylmäkuivaus

kylmäkuivata
sulate
puhlas
sumukuivata
sumukuivaus
liuotinmenetelmä
lääkeaineliuos
melibioosin
puristaminen
survin
jäädytysvaihe
artikaiinihydrokloridijauhe
jauhenäyte
xrpd-mittaus
liuotinjäämä
Tablettien kylmäkuivaus voidaan suorittaa näissä alumiinikalvopakkauksen puolikkaissa, jolloin lääkeliuos tai -suspensio annostellaan alumiinikalvokuoppiin painon tai tilavuuden mukaan ( Virley ja Yarwood 1990 ; Ahmed ym. 2006 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

engl.

ydinmagneettinen
magneettikuvaus
pedunculopontine
erotellakoe
mdrla
linssitumake
tegmental
plasmo
wisconsin
pbpk
pikkuaivovarsi
mdr1
compacta
fluoresoida
mapk
asst
Antimikrobista aktiivisuutta osoittaneilta yhdisteiltä määritettiin pienin kasvua estävä pitoisuus ( engl. minimum inhibitory concentration, MIC ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kuoppalevy

hlsolu
infektointi
liposominäyte
pipetoida
kuopp
mikroskooppilasi
mikrolitra
kuopata
uv-spektrofotometri
näyteliuos
suspensoida
inkubointi
mittauslevy
Yhteisviljelmämenetelmässä optimoitiin kuoppalevylle istutettavien solujen määrä, infektoinnissa käytettävä bakteerimäärä ( MOI ) ja inkubointiaika.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

helakorpi

teinilä
laitalainen
tyynisma
steurbau
konu
helin-salmivaara
kuitunen
kivilompolo
kurko
hermanson
erbella
ruuhilehto
dimitrow
järvella
jaatinen
mäntyranta
leikola

esiintyvyys

yleisyys
koliittää
haavainen
lääkevaikutus
liitännäinensairaus
syöpätauti
mrsa-kanta
lääkeryhmä
etäpesäke
ylipaino
taudinkuva
erämä
diabeti
kipuu
lääkeaineryhmä
sairastavilla
parkinsonismipotilas
antipsykootti
Sairaalainfektioiden esiintyvyyttä voidaan käyttää hoidon laadun mittarina ( Kansanterveyslaitos 2005 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

biol

physiol
clla
neurol
pharmacol
biophys
neurochem
toxicol
microbiol
neuropsychopharmacol
neurobiol
biomed
pathol
biotechnol
endocrinol
pract
cardiol
phys
psychiatr
schizophr
Phys Med Biol 39 ( 3 ) : 425-437, 1994.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hermosolu

hermorata
dopaminerginen
hermopääte
taka-sarvi
hermottaa
nigrostriataalinen
dopamiinihermosolu
haarakesolu
H3-reseptoreita ilmenee histaminergisten hermosolujen soomissa, dendriiteissä sekä aksoneissa ( Arrang ym. 1983 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lasisiru

teräsputki
sekundäärikuivauslämpötila
nostonopeus
apomorfiini
näytteillä
lämmitysteho
sisääntulolämpötila
ags-tabletti
klooribentseeni
h2o-seos
plaseboformulaatio
aspiraattori
pilkeioni
verapamiili
sekoitusnopeus
polysorbaatti
painonmenetys
kulmaalue

metaboli

ensikiertoa
erittyminen
rasvaliukoinen
liposomiformulaatio
permeaatio
pglykoproteiini
hyväksikäytettävyys
aivotkudos
hyväksikäytettävyy
verenkiertoa
Terbutaliinilla on laaja ensikierron metabolia ja suolessa tapahtuvalla metabolialla on tässä olennainen osuus ( Thummel ym. 1997 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

esim.

ja/tai
kiihtyneisyys
sisäisesti
dekokti
jne.
hengenahdistus
surullinen
taikka
masentuneisuus
särky
alakuloinen
silmälasit
jotain
antikoagulantti
2 ( ) Minulla on lieviä uniongelmia, esim. nukahtamisvaikeuksia tai satunnaista yöheräilyä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

fosforylaatio

dopamiinitransportteri
gsk-3
pamyloidi
transportteri
gsk-3p
fosforyloida
camkii
signalointi
trkb-reseptori
d3-reseptori
ilmentyminen
solunsisäinen
defosforylaatio
d2-reseptori
PI3K ja MAPK lisäävät myös DAT:n seriini- ja treoniinitähteiden fosforylaatiota ( Carvelli ym. 2002 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

rama

röntgendiffraktometri
ft-ir
xrpd
aika-erotteinen
heckel
grapheta
diffractio
pyyhkäisykalorimetri
mtdsc
erotteleva
ranitidiinihydrokloridiliuos
avicel
mdsc
dissolutio
sers
ACS Nano 5 ( 1 ) : 516-522, 2011 105 Yoon D, Son Y-W, Cheong H : Negative thermal expansion coefficient of graphene measured by Raman spectroscopy.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kidemuoto

polymorfi
polymorfinen
puristua
epä-stabiilius
hygroskooppisuus
muotoutuamekanismi
monokliininen
rakentea
lasimainen
termodynaaminen
puristusominaisuus
fysikaalisesti
puhlas
amorfa
puristuminen
happoemäs
järjestäytyneisyys
Alpratsolaamin kidemuodon on tutkittu vaikuttavan sen liukoisuuteen ja näin ollen kidemuoto vaikuttaa myös alpratsolaamin liukenemiseen ( Laihanen ym. 1996 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vähemmän

enemmän
pidempään
nopeammin
voimakkaammin
hitaammin
tehokkaammin
huonommin
heikommin
pienemmä
herkemmin
pidemmä
sisältävillä
useammin
lihansyöjälaji
helpommin
ennemmin
verrattain
tapaan
suhteellisesti
Muita käytettyjä hakusanoja otsikossaan sisältäviä tutkimusartikkeleita oli vähemmän ( kuva 35 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

molekyyli

kidehila
värähdellä
energiatila
ramasironta
kovalenttinen
silla
värähdellätila
ominainen
energiaero
molekulaarinen
Se on imidatsolirakenteinen molekyyli, kuten histamiinikin ( Kuva 1 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

dopamiinihermosolu

tuhoutuminen
nigrostriataalinen
välihermosolu
rappeutuminen
dopamiinihermopääte
yliaktiivisuus
dopaminerginen
signalointi
dopamiinineuroni
dlreseptori
pyramidaalisolu
kreseptori
vähentyminen
preseptori
dopamiinireseptori
hermosolutuho
tooni
d2-reseptori
histaminerginen
Mustatumakkeen dopamiinihermosolut eivät tuhoutuneet ( Tofaris ym. 2006 ; Shelkovnikova ym. 2011 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

callus

calli
conkin
transwell
rubus
anthocyanidins
freea
generatio
flavonols
volatilla
extractio
cycleä
plaki
thna
stableä
compactibilityä
sampleä
volatileä
viableä
portio
excep
Plant cell cultures can be obtained by inducing callus and growing it in laboratory conditions.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lääkitysturvallisuus

potilasturvallisuus
potilas-
organisaatiotaso
lääkehuolto
rationaalinen
lääketurvallisuus
lääkeinformaatiotoiminta
moni-ammatillisuus
toimintamalli
lääkehoitoprosessi
riskikohta
lhka
hoitotyö
turvallisuuskulttuuri
terveyspalvelujärjestelmä
sanasto
Tuloarviointi on siten potilasturvallisuuden työkalu, jolla voidaan parantaa lääkitysturvallisuutta sairaalahoidon aikana ja sen jälkeen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

process

commo
ensurra
flowabilityä
measurra
manyä
reactio
flavonols
shela
dueä
mechanofusio
portio
determa
minimiseä
stableä
scaleä
compactibilityä
procedureä
werra
enableä
reliabilityä
85 KIRJALLISUUSLUETTELO Ameri M, Maa Y-F : Spray drying of biopharmaceuticals : stability and process considerations.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

yhdysvalta

kalifornia
missouri
belgi
massachusetts
burlingame
st.louis
gmbh
merck
kgaa
newyork
darmstad
sigma-aldrich
illinois
corporatio
diego
roche
orio
seelze
billerica
Tija ( 2014 ) tutkimusryhmineen kuvaili projektia, jossa oli mukana 22 terveydenhuollon organisaatiota Yhdysvalloista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

molekyylipaino

ketokonatsoli
kaatotiheys
jakautuatilavuus
tärytiheys
lipofiilisyys
logd
ainemäärä
pka-arvo
efluksin
clou
eutektinen
polymeerisuhde
msspektri
Yhdisteen molekyylipaino on 297,7 g / mol ja logD pH alueella 1 - 8 on -0,07.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aptee

tietopalvelu
sähköposti
kanta-asiakas
espoonlahti
annosjakeluyksikkö
hankintarenkaan
tupakointivieroituspalvelu
vieroitusohjaaja
sähköpostitse
yliopiston
perushoitaja
sivuapteekki
asiakaspalautelomake
sairaala-aptee
avoapteekki
asiakaspalvelu
verkkoapteekki
kirjallisesti
savuttomuustyö
Tutkimukseen osallistui farmasisti sekä apteekin tekninen apulainen, jolla oli viiden vuoden kokemus aseptisen tekniikan käytöstä työssään.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sulamispiste

yläpuolella
kiteytyä
lasisiirtymälämpötila
itrakonatsolla
sulamislämpö
jäätymiskonsentroitua
yindometasiini
endotermi
lasisiirtymä
aindometasiini
fragmentoitua
kiteinen
hpmc
Sulamispiste artikaiinihydrokloridille on 177-178 oC ( The Merck Index 2001 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hypotalamus

nacc
prefrontaalinen
mantelitumake
kuorikerros
taka-sarvi
hermottaa
tegmentumi
mesokortikaalinen
Mutaation seurauksena MEN2B-hiirten dopamiinin ja sen metaboliittien pitoisuudet ovat koholla striatumissa, aivokuorella ja hypotalamuksessa ( Mijatovic ym. 2007 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

laimennos

kantaliuos
näyteliuos
näytepullo
gentamysiini
laimentaa
liposominäyte
standardiliuos
kuopp
metyyliparabeeni
mikrolitra
kuopata
uuttaa
timantti
konsentraatioskaala
milli-q-vesi
Kudosnäytteistä tehtiin laimennokset 1 : 20 inkubointipuskuriin ja laimennoksista pipetoitiin 10 gl mikrotiitterilevylle.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

beea

manyä
ensurra
reactio
mentio
calli
uncertaindä
littleä
viableä
ableä
mechanofusio
explaki
possibilityä
seea
cryptochrome
tripleä
mrp2
phytochromes
flavonols
clinici
So far the development of a working and effective vaccine has not been successful.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

väliaine

mahaneste
ruoansulatusvaihe
paastovaihe
simuloida
biorelevantti
simuloiva
simuloivas
liuotinmenetelmä
tasapainoliukoisuus
dispergoida
amorfisoida
päällystää
epäpuhtaus
Väliaineena molemmissa spektreissä on solukokeissa käytetty puskuri ( HBSS-Hepes 10 mM, pH 7,4 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lamin

localizatio
lepttää
alpha-synuclea
alpha7
distinc
activatio
seroton
phosphorylatio
modulatio
h3-receptor
insulla
nicotine-induced
formatio
overexpressio
secretio
deletio
alpha6
peptide-1
subuni
J Biol Chem 275 ; 17281-17287, 2000 Wang K-S, Kuhn RJ, Strauss EG, Ou S, Strauss JH : High-affinity laminin reseptor is a reseptor for Sindbis virus in mammalian cells.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hyötyjä

lääkitysvirhe
riittämätön
hyljintäestolääkitys
rahallinen
koettu
sairaalalääke
epäkohta
huolissaan
päivittäminen
kantelu
tulovaihe
keskustelussa
vastuukysymys
kustannussäästö
kansanparantaja
motivoitua
lääkäre
työkuorma
Useimmissa biologisen lääkehoidon hyötyjä käsittelevissä tutkimuksissa vaikuttavuustiedot on johdettu lääkevalmistajien lyhytkestoisista kliinisistä tehotutkimuksista tai otettu muista elämänlaatututkimuksista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

rottaa

perfusoiduista
aivotleike
striataalinen
hippokampaalinen
jyrsijä
striatuminen
aivo
hippokampus
solukalvopreparaatti
pagonisti
striatuma
aivoleike
apina
lisämunuainenydin
nikotiiniagonisti
hiirikanta
Tioperamidilla on korkea affiniteetti rotan H3-reseptoriin, mutta ihmisen H3-reseptorissa se ei ole yhtä aktiivinen ( Lovenberg ym. 2000 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

fotoni

sirota
ramasironta
heräteenergia
detektoida
detektori
laserpulssi
näytteeseen
palautua
energiatila
CT:tä käytettäessä fotonin vaimentumista korjaamaan lisääntyy emission ja transmission virheellisen rekisteröinnin riski ( Goetze ym. 2007 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

yliopiston

tietopalvelu
kanta-asiakas
asiakaspalautelomake
tehy
lähi-
päijät-häme
aptee
sähköposti-välitteinen
espoonlahti
klik
husapteekki
jäsenrekisteri
tyks
sähköpostivälite
myrkytystietokeskus
hyvikään
viik
verkkosivu

initial

kas339
mf11
compactibilidä
e90m
elp200
compressibilidä
ap673l
kas443
ap67
Columns initial temperature is set to 50°C and program was set to hold it for 1 minute following with a 10 °C / min increase until 270°C.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

gaba

cdk5
nmda
accumbens
nurr1
globus
agrp
gammaamino-voihappo
α9α10
auib
pnia
Isomuskimolin ja 2-metyyli-atsamuskimolin affiniteetti GABAA-reseptoriin on huomattavasti pienempi kuin GABA:n, dihydromuskimolin ja muskimolin ( Krogsgaard-Larsen ym. 1979 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

injektio

rotti
injisoida
annostella
saliini
injektoima
injektoida
bilateraalisesti
juottaa
juodakoe
yksittäinenhäkki
perfusointi
ehdollistuatesti
indusoitua
AAV2-vektoreissa mustatumakkeeseen siirretty a-synukleiinigeeni yli-ilmentyi 4, 12 ja 24 viikkoa injektion jälkeen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

potilastietojärjestelmä

lääkityskortti
kirjaaminen
lääkitystieto
lääkemääräämisoikeus
lääkäre
päivittäminen
tietojärjestelmä
potilaskertomus
pegasos
lääkelistaa
perehdytys
tulostaa
kouluttaja
mieluiten
kodinhoitaja
apteekkihenkilökunta
osastofarmaseutti
Selvitettyään lääkityksen osastofarmaseutti kirjaisi sen ja tiedot siitä, mistä lääkitystiedot on saatu, potilastietojärjestelmään.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aksoni

viejähaarake
dendriitti
kortikaalinen
oligodendrosyytti
hermottaa
haarakesolu
noradrenerginen
dopaminergisi
nigrostriataalinen
haarake
kipuaistimus
tyvitumake
Striatumissa DAT on paikannettu laajalle alueelle aksonien ja aksonipäätteiden solukalvolle, missä se muodostaa symmetrisiä synapseja ( Hersch ym. 1997 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

liittyvä

monimutkaisuus
sanasto
myötävaikuttaa
yhteensovittaminen
antaja
vastaanottaminen
psykologinen
ehkäisevä
kehitysehdotus
liittyen
perusasia
koskeva
huomiointi
kartoittaminen
alueellisesti
ennaltaehkäisevä
Osastofarmasia : Farmaseuttisen henkilökunnan osastoilla ja muissa toimintayksiköissä tekemää lääkehuoltoon liittyvää työtä ( Fimean määräys 6 / 2012 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kontrolliryhmä

interventioryhmä
interventio-
sairaalahoitojakso
koarktaatioryhmä
totaalipiste
erosi
suoriutua
dialyysihoito
ruokinta
kuukausittainen
verrokkiryhmä
leikattu
elämänlaatulukema
sham-operoitu
kontrolli- ja proviisorien kohdalla verrattuna alun arviointiin ; pilottiryhmiin saattoi pätevyyden Kontrolliryhmässä kehitystä 6 GLF:n avulla on vaikuttaa tutkimuksen kehittymiselle.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

asiakaskysely

sähköpostivälitteinen
sähköposti-välitteinen
sähköpostivälitteisesti
eläinlääkekysely
sähköpostivälite
lisäkysymys
saapuni
kysymyksiin
kysytty
tietopalvelu
kysymysaihe
maininta
resepti-
verkkoapteekki
reseptilääke
puhelinpalvelu
kysyjä

asetoni

klooribentseeni
anisolla
anisola
asetaattipuskuri
pilkeioni
pyrrolla
aspiraattori
teräsputkia
apomorfiini
anisolka
keski-vahvuus
kierrosnopeus
thf:iin
verapamiili
mikrodissoluutio
analyye
Hiiren takatassun iholle laitettiin alhaalta päin ruiskun kärjellä tippa asetonia siten, että ruisku ei koskettanut ihoa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

näkökulmasta

hoitoprosessi
kustannusvaikuttavuustutkimus
lääkeinformaatiotarve
lääkehoitoosaaminen
keskittäminen
jatkuvuus
jalkauttaminen
laajemmin
verkkosivusto
lääkekorvausjärjestelmä
lääkehuoltojärjestelmä
tietohallinta
kehittämis-
kehittäätarve
lääkehoitokoulutus
potilasturvallisuuskulttuuri
hoitoketju
terveystaloudellinen
Potilaan näkökulmasta turvallisuudella tarkoitetaan sitä, että hoidosta ei aiheudu haittaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

plasma

cmax
jakautuatilavuus
huippu-pitoisuus
caco-2
mrna
dipyridamolla
hyötyosuus
thip
c57bl
sirna
chikungunya
azd0328
huippupitoisuus
albumiini
Kuvassa 10 on esitetty eri käsittelyryhmien plasman etanolipitoisuudet ( mg / ml ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

maissitärkkelys

esigelatinoida
esigelatinoitu
mikrokiteinen
dikalsiumfosfaatti
mikro-kiteinen
mikro-kitti
sumukuivata
superstarch
täyteaine
ksylitolla
puristettu
laktoonen
ksylitolilaatu
13 Bassam ( 1990 ) tutkimusryhmineen tutki useammalla eri mikrokiteisestä selluloosasta, laktoosista ja maissitärkkelyksestä puristettuja palkkeja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kinaasi

camkii
sykliineinen
fosforyloida
proteiinikinaasi
dopamiinitransportteri
neurotrofiini
g-proteiinikytkentäinen
gsk-3p
takaisiotto
gsk-3
fosforyloitua
pi3k
sitova
Katalyyttisellä alueella sijaitsevat myös kolme aminohappoa, joiden fosforylaatio säätelee kinaasien aktiivisuutta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

evaluatio

bioequivalence
preparatio
reconciliatio
applicatio
preventio
bioavailabilidä
canadian
biopharmaceutics
africa
bursi
codeg
classificatio
granulatio
crohn's
innovatio
investigatio
creatio
eular
GLF:n potilaan lääkehoito -osaamisalueen rakenne ( Competency Development and Evaluation Group 2007 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vaste

kipuherkkyys
sammuminen
syötyä
kipukynnys
kohoaminen
lievittyminen
parkinsonin
lieventää
herkistyä
nikotiinipitoisuus
voimistuminen
indusoima
lokomotoriikka
epä-selektiivinen
liikkumiskyky
häviäminen
reseptoriaktivaatio
hyper-aktiivisuus
kuumalevykoke
On myös mahdollista, että H3-reseptorien useat isoformit ja niiden erilaiset farmakologiset ominaisuudet vaikuttavat eri ligandeilla havaittuihin vasteisiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

valitut

otettu
valintaprosessi
tehdy
tehty
yhteenvetotaulukko
induktiomenetelmä
koekaavio
ramaspesifinen
kaikista
homologiamalli
seuraa
analysoima
lähempi
koostaa
flavonoidi
taulukoida
pää-komponenttianalyysi
Pilotointivaiheessa oli kuitenkin tarkoitus kokeilla arviointityökalun käyttöä ja selvittää, saadaanko valituilla sisäänottokriteereillä riittävästi potilaita myöhemmin tehtävään lisensiaattityön tutkimukseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

dorsaalinen

accumbensin
striatuminen
striatumi
putame
tegmentumi
prefrontaalinen
nacc
accumbens-tumake
nigras
compacttaa
projisoitua
haarakesolu
d1-reseptori
kaaritumake
kuorikerros
paraventrikulaarinen
Hiirille asennettiin anestesiassa ohjauskanyyli dorsaaliseen striatumiin, minkä jälkeen ne saivat toipua 5-7 päivää.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vaikutuksesta

aiheuttama
pieneneminen
vaikutuksilta
toksinen
aleneminen
altis
määrään
vähentyminen
estyä
aiheuttaminen
kohoaminen
kerääntyminen
oksidatiivinen
häviäminen
Tulokset on esitetty prosentteina suurimmasta mahdollisesta vaikutuksesta ( MPE % ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

glutamaatti

nacc
kuorikerros
opioidipeptidi
prefrontaalinen
d2-reseptori
hypotalamus
haarakesolu
dopamiinireseptori
accumbens-tumakke
ionotrooppinen
pendorfiini
Glutamaatin, GABA:n, glysiinin ja aspartaatin aineenvaihdunta kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa ( ks. kuva 1 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

muistisairaus

verenpainetauti
astma
psyykesairaus
ehkäisy
unettomuus
lääkkeetön
sydänsairaus
muistisairauksiin
käytösoire
haavainen
diabeetikko
moni-lääkitys
tuki-
liikuntaelinsairaus
eteisvärinä
muistisairaat
tupakkariippuvuus

sytotoksinen

sytotos
soluunotto
kohdentuminen
sh-sy5y-solu
soluunoton
voimakkaamma
plasmaproteiini
liposomivalmiste
setuksimab
annosriippuvainen
synergistinen
fluoksetiin
nikotiinipitoisuus
hiirissä
solutoksisuus
potentti
kohdereseptori
C26 yhdisteen sytotoksinen vaikutus hävisi, kun pitoisuus laski 10 pM.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

parkinsonintauti

skitsofrenia
epilepsia
neuropaattinen
patofysiologia
masennus
adhd
unihäiriö
aivosairaus
autoimmuunisairaus
neurodegeneratiivinen
lievittää
narkolepsia
liikehäiriö
iskeeminen
5 YHTEENVETO Erilaiset eläinmallit ovat tärkeä osa Parkinsonin taudin tutkimusta ( Beal 2010 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

proteiini

immunoglobuliini
plasminogeeni
hiilihydraatti
soluseinä
vankomysiini
isäntäsolu
katalysoida
lipidi
steerisesti
kohdesolu
Prosessiparametrien vaikutus proteiinin aktiivisuuteen oli kuitenkin looginen ja samanlainen kuin esimerkiksi Broadheadin ym. ( 1994 ) tutkimuksessa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

levosimendaani

valsartaani
kalsiumherkistäjä
opioidireseptoriantagonisti
statiini
akuutisti
opioidireseptoriagonisti
naltreksoni
psalpaaja
or-486
damfetamiini
aikaansaama
at1-salpaaja
lid-oire
immepippi
paikka-hakuisuuskoe

hydrofiilinen

lipofiilinen
vesiliukoinen
liukoinen
muodostava
gl-kanava
matriksin
kovalenttinen
fosfolipidikaksois-kalvo
keinotekoinen
kationinen
luminaalinen
hydrolysoitua
steerisesti
vapa
Polymeeriydin koostuu hydrofobisista polymeereistä ja kuori biohajoavista, hydrofiilisista polymeereista ( Mitra ym. 2006 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

olemassa

käyttökelpoinen
markkinahinta
innovatiivinen
kannattava
automatisoida
validoida
kustannustehokas
ylipäänsä
avaintekijä
etsittäki
lähtö-kohtaisesti
työväline
kehitetty
ihmislääkintään
eettisesti
arvostettu
lääkeainekandidaatti
pakkausselosteissa
OAT1-proteiinia ei ilmene, mutta sen geeni on olemassa Caco-2 soluissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kaksoissidos

konjugoitua
konjugoitunut
ionisoitua
epä-stabiili
rengasrakenne
kidehila
substituentti
tio2-valokatalyysireaktia
lasimainen
ionikromatogrammi
karbonyyliryhmä
tio2-valokatalyysireaktio
silla
hapettua
oh-ryhmä
Mahdollisia valon vaikutuksesta tapahtuvia reaktioita voivat olla dimeerin muodostuminen Kuvan 1 alemman kaksoissidoksen liittyessä toisen artikaiinimolekyylin vastaavaan sidokseen ( Yli-Kauhaluoma 2009 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

valmiste

lääkevalmiste
lääkemuoto
kasviperäinen
käyttötarkoitus
myyntilupa
kasvi-peräinen
annosmuoto
lääkkeellinen
myyntiluvaton
ikääntyneet
myyntiluvallinen
annostelureitti
lääkkea
apteekkitavara
kasvirohdosvalmiste
alkuperäispakkaus
Tutkimuksissa käytettiin valmistetta, jossa artikaiinia oli 4 % liuoksena yhdistettynä adrenaliiniin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tyvikalvo

meningeaalinen
kortikaalinen
haarake
laminiin
oligodendrosyytti
radiaalinen
integriini
soomaosa
välihermosolu

arbetets

titel
laji
nimi
titeltitlla
artlevel
subjec
farmakognonen
pharmacognosy
läroämnesubjec
emmi
läroämne
tekijäförfattare
tekijäförfattareauthor
författare
granfors
iida
aika
master's
teknologi
HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta / Osasto Fakultet / Sektion Farmasian tiedekunta Faculty Laitos Institution - Department Farmaseuttisen kemian ja teknoiogian osasto TekijäFörfattare - Author Hanna-Mari Hakojärvi Työn nirni Arbetets titel - Title Artikaiinin stabiilius polymeeriliuoksissa ja oraalivalmisteen kehittäminen mukosiittipotilaille Oppiaine Läroämne ■ Teollisuusfarmasia Subject Työn laji Arbetets art ■ Pro Gradu Level Aika Datum - Month and year Tammikuu 2015 Sivumäärä Sidoantal ■ 77 Number of pages Tiivistelmä Referat - Abstract Työn tarkoituksena oli tutkia artikaiinihydrokloridin soveltuvuutta mukosiittipotilaille kehitettävään oraalivalmisteeseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

morfiini

ehdollistaa
paikka-hakuisuus
kokaiini
nikotiini
naloksoni
naltreksoni
liikeaktiivisuus
opioidireseptoriagonisti
siproksifa
nikotiiniantagonisti
kipuherkkyys
ehdollistuatesti
nikotiin
fluoksetiinikäsittely
stimuloima
annosriippuvaisesti
oksikodoni
Lisäksi selvitettiin endogeenisten opioidien ( stressin ) sekä eksogeenisen opioidin morfiinin vaikutusta COMT-poistogeenisten hiirten kipuvasteisiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

colla

k-12
atcc
escherichia
aerogenes
aeruginosaaa
wzm120
enterococcus
pcss305
gram-negatiivinen
smegmatis
albicat
gram-positiivinen
colia
escherici
faecalinen
aureu
metisilliini
Eloff tutkimusrymineen ( 2005b ) osoittivat että C. woodii -lajin lehtien uutteet estivät P. aeruginosa, S. aureus, E. coli ja Enterococcus faecalis -bakteerien kasvua MIC-arvojen vaihdellessa 0,4-1,6 mg / ml välillä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

postsynaptinen

noradrenerginen
soomaosa
dopaminergisi
haarakesolu
viejähaarake
kortikaalinen
kipuaistimus
esiaste
eksitatorinen
solukeskus
glutamatergisi
sijaitseva
presynaptisesti
gliasolu
taka-sarvi
3.3.2 Distribuutio hermosoluissa : Pre- ja postsynaptiset H3-reseptorit 7 H3-reseptori löydettiin Arrangin tutkimusryhmän havaitessa, että postsynaptisten H1- ja H2-reseptorien lisäksi on olemassa myös näistä reseptoreista poikkeava histamiinireseptorityyppi ( Arrang ym. 1983 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

dopaminerginen

nigrostriataalinen
histaminerginen
dopamiinirata
hermotus
mesolimbinen
hermoyhteys
dopamiinihermosolu
haarakesolu
glutamaterginen
accumbens-tumake
mesokortikaalinen
serotonerginen
accumbensiin
kipuaistimus
välihermosolu
projisoitua
dopamiinihermopääte
On tutkimuksia, joissa dopaminerginen lääkitys ei vaikuta keskushermostoperäiseen kipuun ( Djaldetti ym. 2004 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ohutsuoli

paastovaihe
ruoansulatusvaihe
imeytyä
mahaneste
alkuosa
simuloiva
vesiliukoinen
gl-kanava
niukka-liukoinen
tyhjeneminennopeus
liukeneminen
Ainoastaan liuennut lääkeaine imeytyi ja imeytymistä tapahtui vain ohutsuolesta, samalla 1. kertaluvun nopeusvakiolla jokaisesta ohutsuolen yksiköstä ( Yu ym. 1996b ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lääke

psyykenlääke
potentiaalisesti
annostelureitti
käyttötarkoitus
bentsodiatsepiinivalmiste
itsehoitolääke
sopimaton
valmiste
lääkkeellinen
antotaa
insuliin
resepti-
vasta-aihe
ravintolisä
reseptilääke
toimittaminen
Lääkitykseen liittyvät ongelmat ovat sitä yleisempiä, mitä useampia lääkkeitä potilaalla on käytössä ( Viktil ym. 2007 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aaltoluku

energiaalue
energiaero
aallonpituusalue
sirota
tunnistettava
intensiivinen
ramasiirtymä
kuvaajaan
datapiste
kirjallisuusarvo
kokonainenlämpövirta
eksponentti
klusteri
sormenjälkialue
määrittyä
x-akseli

qualityä

utilityä
measurra
hrqol
majoridä
cost-utilityä
lifeyears
populatio
title-abs-key
pegol
cost-benefi
mabthera
benefi
adalimumab
impac
humira
enbrel
tocilizumab
failurra
Effect of light quality on total phenolic content of the berries.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

haittavaikutus

kontraindikaatio
vasta-aihe
vieroitusoire
bentsodiatsepiiniyhdiste
lihasheikkous
haitallinen
sivu-
riskinen
mirtatsapiini
yhteis-
lääkelääke
moni-lääkitys
psyykesairaus
unilääke
potentiaalisesti
verenpainelääke
Tapahtuma voi myös liittyä lääkkeen luonteeseen, jolloin kyseessä on haittavaikutus ( Stakes ja Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO 2006 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

solulinja

kuolematon
aivoleike
hiirikanta
solumalli
virusvektori
skov3
soluunotto
ilmentäminen
ilmentää
hiirikanna
hippokampusnäyte
rekombinanttitekniikka
makrodomeeni
primääri-solumalli
karakterisoida
hiirissä
sytotos
8.4 Yhteisviljelmämenetelmässä käytetty solulinja ja kasvatusolosuhteet Työssä käytetty solulinja oli HL ( Human Lung ) -solulinja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

keskivirhe

keskiarvona
regressioanalyysiparametri
koff
ic501-arvo
min-1
ki-arvo
ylitysaika
kokonainensitoutuminen
assosiaationopeusvakio
virhepalkki
regressioanalyysillä
koehiiri
bmax-arvo
cpm-arva
sisäkuva
rmax
Kuvaajassa on käytetty tulosten keskiarvoa ( ± keskiarvon keskivirhe, SEM ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sisältävä

tapaan
hiilihydraatti
poiketen
muodostava
sisältäma
eristetty
sisältämä
tunnettu
voimakkaammin
ellagihappo
parentti
sisältäminen
farmakologisesti
omaava
herkki
maissitärkkely
paikallinenpuudute
keinotekoinen
Muita käytettyjä hakusanoja otsikossaan sisältäviä tutkimusartikkeleita oli vähemmän ( kuva 35 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kinetiikka

michaelis-mententa
hydrogeeli
tilamalli
dynaaminen
permeaatio
uudelleen-liukeneminen
gl-kanava
liukoisuus-
varioida
liuetanopeus
epä-stabiilius
gibbsin
liukeneminennopeus
eliminaatioreitti
termodynaaminen
ionisoituminen
imeytyävaihe
Mahan tyhjenemisen kinetiikka liuoksille noudattaa 1. kertalukua ( Meyer 1987 ; Wilding ym. 2003 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

potilashaastattelu

haastattelija
tutkimushoitaja
kokeiluhanke
tulovaihe
lääkitysmuutos
vastavalmistua
korvauspäätös
puhelinhaastattelu
kotikäynti
kerääminen
elämänlaatukysely
pilotointivaihe
potilastyö
palaveri
lääkitysongelma
yhteystiedot
tupakointistatus
4 ) Käyttö : Selvitetään potilashaastattelussa saatujen tietojen perusteella, miten potilas todellisuudessa käyttää lääkettä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ehdollistuminen

sammuminen
itse-annostelukoe
ekstinktio-
retkahtaminen
plastisuus
cpp-kokea
käyttäytyäkoe
mielihyvärata
voimistuminen
päihde-hakuinen
päihde-hakuisuus
päätepiste
retkahtaa
hermoyhteys
akkumbens-tumake
palkitarata
glua1-poistogeeninen
herkistyminen
Ehdollistumisen ilmentyminen lienee haluamista ja haluaminen on todennäköisesti dopamiinista riippuvaista ( Berridge ja Robinson 1998 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

safedä

decisio
educatio
preventio
populatio
authoridä
comissio
projec
leaflla
reconciliatio
rmmr
communityä
medicatio
merp
regulatotyä
peopleä
innovatio
mhra
cessatio
childri
The aim of this study is to explore Finnish patient safety studies.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

oleva

ulkopuoli
suojaaminen
kasvavi
kerä
parannella
yhtäaikaa
laajamittainen
tiety
jakaja
linkittää
luonnontuote
tuottava
vaadittava
hinnoitella
oikeaan
Haku rajoitettiin ostettavissa oleviin molekyyleihin, jotta tulosten jatkotutkiminen olisi mahdollista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hämeen-anttila

hämeen-anttila
katajavuori
juvakka
suoranta
eskola
hirsjärvi
metsämuuronen
lähdesmäki
sahlberg
multanen
linsi
sisältöanalyysi
ritchie
triangulaatio
Kyseessä on tavoitteellinen otanta ( Hämeen-Anttila ja 37 Katajavuori 2008a ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hippocampus

mammalika
accumbens
nigrostriatal
selectivityä
mrnas
xenopus
self-stimulatio
guini
alpha-synuclea
self-administratio
seroton
mouseä
paraventricular
glur-a
gennä
l-dopa-induced
gabab
gabaergic
morpha
J Neurosci 23 : 8330-8339, 2003 Glykys J, Mody I : The main source of ambient GABA responsible for tonic inhibition in the mouse hippocampus.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sosiaali-

sosiaali-
terveysala
lääkehuolto
sosiaalihuolto
terveys-
terveyspolitiikka
lupa-
perusterveydenhuolto
yhteis-toiminta-alue
valvontavirasto
toimintayksikkö
perustutkinto
laatuhallinta
sosiaali-ja
ammatti-henkilö
toimija
Suomessa yli 200:lla sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköllä on käytössään vaaratapahtumien raportointijärjestelmänä HaiPro, joka on raportointimenetelmä sekä työkalu ( Awanic 2015 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

huokoisuus

valuminen
puristuspaine
suureta
karheus
denaturoitua
kokoon
konsentraatiogradientti
hydrofobisuus
venymä
kynnyspai
murtua
kontaktipintaala
partikkelikokoja-kauma
puristusas
Tällöin tabletin huokoisuus oli lisääntynyt, mikä näkyi Youngin moduulin pienenemisenä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

impac

investigatio
participatio
quality-of-life
contaminatio
antipsychotics
reconciliatio
bursi
mortalidä
rehabilitatio
brkin
eular
rimonabant
smoking-cessatio
implementatio
definitio
prescriptio
palatabilityä
budki
shela
Light has an impact on volatile biosynthesis but the effect of light quality is not yet established.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

dissosiaatio

muskimolla
etuaivotsolukalvo
sh-sy5y-solku
metyylilykakonitiin
villityypin-
pikkuaivotsolukalvo
epibatidiin
radioligandi
epibatidiini
sh-ep1-hα7-solku
α-btx
reseptorisitoutuminen
e11a
α-bungarotoksiin
a6p2-
metyylilykakonitiini
tbps
aip2-reseptoreista [ 3H ] muskimolin sitoutumisen dissosiaatio oli hitaampaa kuin a6p2- ja a6p2y2-reseptoreista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

osastofarmaseutti

haastateltava
farmaseutti
potilastietojärjestelmä
farmasisti
farmaseuttaa
haastattelija
osastonhoitaja
haastateltu
itsenäisesti
perus-opinnot
vastuuhenkilö
kokenut
tuloarviointi
lääkäre
lääkitysmuutos
lääkitystieto
potilastyö
teemahaastattelu
Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää osastofarmaseuttien käyttöön lääkityksen arviointityökalu, joka helpottaa sairaalahoitoon tulevan potilaan lääkityksen selvittämistä ja arviointia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

noradrenaliini

nacc
taka-isiotto
kuorikerros
inhiboida
d2-reseptori
stimulaatio
hippokampaalinen
noradrenaliin
prefrontaalinen
etuaivotkuori
dopamiinireseptori
takaisinoton
takaisiotto
pagonisti
d3-reseptori
a4p2-
Dopamiinin lisäksi DAT pystyy kuljettamaan myös noradrenaliinia, vaikka kuljetuksen teho onkin huomattavasti NET:ä huonompi ( Giros ym. 1992 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lääkitys

muutosehdotus
sairaalahoito
potilastieto
tarkoituksenmukaisuus
potilashaastattelu
kipulääkitys
rinnakkaislääke
iäkkämä
lääkelista
tulovaihe
bentsodiatsepiinivalmiste
bentsodiatsepiinilääkitys
matkakustannus
Tuloarviointi on kliinisen farmasian palvelu, joka sisältää sairaalahoitoon tulevan potilaan lääkityksen selvityksen ja arvioinnin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

talamus

mantelitumake
limbinen
projisoitua
haarakesolu
nacc
kuorikerros
hypotalamus
hermottaa
taka-sarvi
tegmentumi
mesokortikaalinen
Etuaivoissa ( talamuksessa, pykäläpoimussa, striatumissa ja osassa aivokuoren kerroksia ) 5 kombinoituu puolestaan a4-alayksikön kanssa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

genea

infusio
h3-receptor
dysfunctio
alzheimer's
obesityä
plasticityä
functio
gennä
x-linked
adeno-associated
interactio
alpha-synuclea
alpha5
peptide-1
lepttää
lamin
glur-a
parkinson's
doxorubic
Kieffer BL, Gaveriaux-Ruff C : Exploring the opioid system by gene knockout.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

interventio

munuaisensiirto
eq-5d
mmse
inkrementaalinen
ebmeds
munuaisensiirtopotilas
hoitovaihtoehto
lopputulosmuuttuja
kokonainenarviointi
remissio
lääkityspoikkeama
toimintakykymittari
eturauhassyöpä
ibdq
kustannushyötyanalyysi
Toisena tarkoituksena on luoda ja arvioida interventio, jonka avulla voidaan tukea hoitohenkilökunnan valmiuksia tietotekniikan hyödyntämisessä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

stereotaktinen

ohjauskanyyli
perfusointi
kuristusleikkaus
asennus
vatsa-aortta
minipumppu
koepäivä
juodakoe
ehdollistaminen
morfiinikoe
ruokintakoe
häntä
totuttaa
mikro-dialyysi
rotti
nukutuskammio
Hiiret kiinnitettiin molemmista korvakäytävistä stereotaktiseen laitteistoon ( Stoelting, Wood Dale, Illinois, USA ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

asetonitriili

hepes-puskuri
fosfaattipuskuri
milli-q-vesi
na2co3
tritto
hplc-laatuinen
metyyliparabeeni
x-100
nacl-liuos
kloroforma
kylläinen
Ajoliuosten suhteina käytettiin ensin 85 % fosfaattipuskuria ja 15 % asetonitriiliä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lääkepolitiikka

potilasturvallisuusstrategia
ohjausryhmä
lääkepoliittinen
terveyspolitiikka
laatiminen
sosiaali-jaterveysministeriö
lääkefoorumi
strategiaasiakirja
nykytila
asetti
linjata
lääkeinformaatiostrategia
terveyshanke
strategiaprosessi
potilasturvallisuusstrategi
potilasturvallisuussuunnitelma
potilasturvallisuus
euroopanneuvosto
Potilasturvallisuuden osa-alueista lääkitysturvallisuus on otettu huomioon sosiaali- ja terveysministeriön Lääkepolitiikka 2020 -asiakirjassa ( Sosiaali- ja terveysministeriö 2011 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkimusasetelma

lopputulosmuuttuja
vaikuttavuusmittari
potilasjoukko
metodologinen
potilasryhmä
kustannusvaikuttavuustutkimus
päätösanalyyttinen
vaihteleva
rekisteritutkimus
analyysiin
tutkimuksiin
pcne-luokittelu
tutkimusjoukko
tarkistuslistaa
Kuva 3 : Perinteinen ja yleisimmin bioekvivalenssitutkimuksissa käytetty kahden periodin vaihtovuoroinen tutkimusasetelma.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

solunsisäinen

kuljetusproteiini
esiaste
synapsirako
aktivoima
jänniteriippuvainen
kalsiumkanava
transportteri
välillisesti
kalsiumpitoisuus
sisäänvirtaus
nmda-reseptori
neurofibrillikimppu
Solunsisäiseen piileskelyyn kykenivät kannat, jotka eivät aiheuttaneet voimakasta inflammaatioreaktiota ( Grundmeier ym. 2010 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

interneuroni

hermottaa
noradrenerginen
viejähaarake
glutamatergisi
solukeskus
taka-sarvi
kortikaalinen
mantelitumake
soomaosa
mesokortikaalinen
paraventrikulaarinen
haarakesolu
5- 22 alayksikkö saattaa kombinoitua myös aip kanssa hippokampuksen ja neokorteksin interneuroneissa ( Glykys ym. 2007 ; Oläh ym. 2009 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

activityä

formatio
insulla
distinc
secretio
structureä
overexpressio
phosphorylatio
morpha
chages
activatio
inductio
gabaergic
lamin
plasticityä
nigrostriatal
dysfunctio
functio
localizatio
nicotine-induced
Austin MC, Kalivas PW : Enkephalinergic and GABAergic modulation of motor activity in the ventral pallidum.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

saanto

sekoitusaika
lasisiru
polysorbaatti
sisääntulolämpötila
painonmenetys
vesiaktiivisuus
teräsputki
asetonitriilipitoisuus
aspiraattori
näytteillä
artikaiinihydrokloridijauhe
fraktio
valuvuus
partikkelikokojakauma
pylväskromatografinen
syöttönopeus
säilytyslämpötila
sekundäärikuivauslämpötila
p-galaktosidaasia
Mitä suurempi suuttimen ilmavirran nopeus oli, sitä parempi saanto ( kuva 10 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

internetti

internetinen
www.kaypahoito.fi
www.terveysportti.fi
http
interneti
Saatavilla internetissä : www.lahti.fi/www/images.nsf/files/D8E03133F787A58FC22578BD002FBA19/$file/ta skutilasto _ 2011.pdf Lahden kaupunki, Sosiaali- ja terveyspalvelut.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

keskiaivot

mantelitumake
projisoitua
hermottaa
raphen
prefrontaalinen
tegmentumi
mesokortikaalinen
haarakesolu
limbinen
paraventrikulaarinen
soomaosa
nacc
Yhdessä uudessa konditionaalisessa hiirimallissa on kuitenkin saatu aikaan keskiaivojen dopamiinihermosolujen etenevää tuhoutumista ( Lin ym. 2012 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

saatu

saadua
mikrodiluutiomenetelmä
syrjäytyminenkoe
siirrettävyy
vertaaminen
esitetty
vääristää
standardi-yhdiste
yhdetä
esittäminen
pitoisuuskuvaaja
laskettu
analyysiin
kvantitatiivisesti
luotettavasti
uuttaminen
moni-muuttujaanalyysi
Saatujen kommenttien perusteella tehtiin pieniä muutoksia, jotka on esitetty tulosten yhteydessä ( 6.2.1 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

solu

kohdesolu
liitos
tumaa
hermokasvutekijä
reseptorivälitteinen
tyrosiinihydroksylaasia
epä-spesifinen
isäntäsolu
endosytoosin
bakteerisolu
endosytoonen
passiivisesti
happilaji
aivotkudos
Kasvatusajanjakson vaikutus Z ' -tekijään ( 40000 solua / kuoppa, MOI 0,05 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vajaatoiminta

systolinen
diastolinen
verenas
suolistosairaus
rytmihäiriö
keski-vaikea
parkinsonintauti
vaikeusaste
sepelvaltimotauti
verenpainetauti
levodopahoito
sairastava
paheneminen
Kahdesta eri kaavalla saatavasta arvosta valitaan pienempi, jonka perusteella määräytyy munuaisten vajaatoiminnan luokitus ( lievä / keskivaikea / vaikea / loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminta ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

patogeeni

gram-positiivinen
gram-negatiivinen
isäntäsolukko
soluseinä
isäntäorganismi
virulenssitekijä
amino-glykosidi
puolustusjärjestelmä
syöpäkasvain
tautiaiheuttaminenkyky
Isäntäsoluna yhteisviljelmässä oli HL ( Human Lung ) - solulinja ja patogeeninä S. aureus ( ATCC 25923 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

arviointityökalu

toimintaohje
alustava
aineistokeruulomake
laatiminen
tutkimuskysymys
pilotointi
glf-pätevyyskehys
arviolautakunta
sisältöanalyysi
eläinlääkintävahinko
ryhmähaastattelu
delfoimenetelmä
alkuhaastattelu
tuloarviointityökalu
lomake
tutkimusaihe
tarkistuslista
Lopullinen versio arviointityökalusta ja toimintaohjeesta kehitettiin pilotoinnin jälkeen järjestetyn ryhmäkeskustelun perusteella.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

toksisuus

geenisiirtoteho
transfektioteho
synergistinen
geenisiirtokompleksi
kohdentuminen
heikentävä
aggregoituminen
annosriippuvainen
smc-solu
karii
kostuminen
hyväksikäytettävyys
vaikutuspaikka
imeytyminennopeus
masennuslääkekäsittely
proteiiniaggregaatti
Haasteena on kuitenkin vielä nanopartikkelien immunogeenisyys, toksisuus ja epästabiilius ( Tseng ym. 2008 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

fluoksetiini

rimonabantti
sibutramä
siproksifa
hiirten
lokomotoriikka
dopamiinitaso
kuumalevykoke
syötyä
naltreksoni
ehdollistuatesti
paikka-hakuisuuskoe
opioidireseptoriagonisti
ec50-arvo
vesiryhmä
nikotiiniantagonisti
fluoksetiin
opioidireseptoriantagonisti
nomifensiini

puhdistuma

jakautuatilavuus
efluksin
clin
clou
kuljetuskapasiteetti
jakautuminentilavuus
efluksi
permeabiliteettikerta
nestetilavuus
vasta-ainemolekyyli
liukeneminennopeus
pitoisuuksiin
michaelis-mententa
läsnäolla
lähtöpitoisuus
Hydrofiilisen polymeerin liittäminen kovalenttisella sidoksella nanopartikkelin pintaan parantaa partikkelin steeristä stabiilisuutta, vähentää immuunipuolustuksen aiheuttamaa puhdistumaa ja pidentää siten nanopartikkelin pysymistä verenkierrossa ( Akiyama ym. 2009 ; Lipka ym. 2010 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

turvallisuus-

turvallisuus-
lääkeala
kehittääkeskus
kehittäminenkeskus
kansaneläkelaitos
lääkelaitos
määräysluonnos
fimea
elintarviketurvallisuusvirasto
lääkeluettelo
turvallisuus-ja
evira
maa-
lääkehaku
Viraston valvoo lääkkeiden turvallisuutta jatkuvasti kansallisen lääkevalvontaverkoston avulla ( Suomessa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, FIMEA ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pitoisuus

ic50-arvo
sytotoksisuus
nikotiinipitoisuus
jakautuatilavuus
huippu-pitoisuus
pitoisuuksiin
nestetilavuus
havaintoalaraja
lähtöpitoisuus
maksimivaste
ec50-arvo
fosfolipidipitoisuus
etanolipitoisuus
siprofloksasiini
seerumipitoisuus
kodeiinipitoisuus
varaussuhde
mic-
Tällä pitoisuudella antiviraalinen vaikutus oli kuitenkin yli 60 % ( kuva 17 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

psyykenlääke

potentiaalisesti
bentsodiatsepiinivalmiste
unilääke
iäkätä
antikoliergi
lääkeryhmä
bentsodiatsepiiniyhdiste
haitallinen
verenpainelääke
ikääntyneet
antikolinergisesti
sopimattoma
yhtäaikainen
laitoshoito
neuroosi-
psykoosi-
beers-kriteeri
vältettää
Steurbaut ym. ( 2010 ) tutkimuksen potilashaastatteluissa proviisori kysyi potilaalta antikoagulanttien, vatsalääkkeiden, kipulääkkeiden, unilääkkeiden, silmätippojen, inhaloitavien lääkkeiden, lääkelaastareiden, pistettävien lääkkeiden, voiteiden, hormonivalmisteiden, vitamiinien, psyykenlääkkeiden ja ravintolisien käytöstä, koska potilaat eivät aina osaa oma-aloitteisesti kertoa näiden käytöstä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

eliminaatio

hyväksikäytettävyys
jakautuatilavuus
liposomiformulaatio
ensikiertoa
kohdentuminen
tyhjeneminennopeus
liposomivalmiste
annosriippuvainen
permeaatio
albumiinipitoisuus
plasmaproteiini
vaikutuspaikka
motiliteettää
aivotkudos
Vapaan setuksimabin eliminaation puoliintumisaika hiirillä on noin 40 h ( Luo ym. 2005 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tavoin

tapaan
reseptorialatyyppi
kohdä
fysiologisiin
laaja-alaisesti
histamiinireseptori
kasvainsolukko
solutyyppi
tehokkai
rakenneanalogi
glykosyloitua
luxoperoni
reseptoriproteiini
erillään
nikotiinireseptoripopulaatio
Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, millä tavoin GLF-pätevyyskehystä voidaan hyödyntää suomalaisessa sairaalafarmasiassa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

virtausnopeus

sumutinkaasu
lämmitysteho
vis-spektrofotometri
syöttönopeus
havaintoalaraja
ajoliuos
sisääntulolämpötila
aspiraattori
lämmitysnopeus
pharvo
höyrystin
tärytilavuus
uv-spektrofotometri
uutto
hplc-menetelmä
erotuskolonni
Ajoliuoksen virtausnopeutena pidettiin 1 ml / min, injektiotilavuutena 25 pl ja ajolämpötilana 35 °C.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

herkki

luonnostaan
omaavi
a4p2-nachr:i
vaikua
imidatsolirakenteinen
heikentävä
sisältävillä
lienee
ei-selektiivinen
suotuisa
esiintyvä
peptidirakenteinen
amino-glykosidi
a4p2-nachr:ja
Tämän perusteella ei siis voida tehdä johtopäätöstä, että dopamiinihermosolut olisivat herkkiä pelkästään korkeille a-synukleiinipitoisuuksille.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

angiotensiini

konjugaatioreaktio
takaisiotto
sytokromi
natriureettinen
neuropeptidi
galantamiini
glp-1
glukagon
raa-järjestelmä
agonistää
pglykoproteiini
bcs-luokka
metaboliittää

faculdä

fakulti
institution-
universitetuniversity
universitet
säilytyspaikkaförvaringställewhere
biopharmacy
kansli
helsingfors
tekijäförfattare
divisio
dos.
biotiede
biofarmasia
pakarainen
kesäkua
emmi
HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta / Osasto Fakultet / Sektion Farmasian tiedekunta Faculty Laitos Institution - Department Farmaseuttisen kemian ja teknoiogian osasto TekijäFörfattare - Author Hanna-Mari Hakojärvi Työn nirni Arbetets titel - Title Artikaiinin stabiilius polymeeriliuoksissa ja oraalivalmisteen kehittäminen mukosiittipotilaille Oppiaine Läroämne ■ Teollisuusfarmasia Subject Työn laji Arbetets art ■ Pro Gradu Level Aika Datum - Month and year Tammikuu 2015 Sivumäärä Sidoantal ■ 77 Number of pages Tiivistelmä Referat - Abstract Työn tarkoituksena oli tutkia artikaiinihydrokloridin soveltuvuutta mukosiittipotilaille kehitettävään oraalivalmisteeseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ekspressio

masennuslääkekäsittely
epä-herkistyminen
leptiin
serotoniinipitoisuus
solutuho
trkb-reseptoria
häviäminen
hidastuminen
hyper-aktiivisuus
nigrostriataalirata
inaktivoituminen
voimistua
metamfetamiini
plasmaproteiini
purskeaktiivisuus
Sae ( engl. S. aureus exoprotein expression ) - lokus on säätelygeeni, joka säätelee solunulkoisten sekä soluseinäproteiinin ekspressiota.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

rataseläin

leimaamattoma
ruokinta-aika
lääkeainekäsittely
hlsolu
kuopi
regressioanalyysillä
plasmanäyte
neljänn
pyörivä
perus-kipuvaste
virhepalkki
ruokinta
yksittäinenhäkki
harjoituskerta
erosi
bakteerikonsentraatio

permeabiliteetti

lähtöpitoisuus
jakautuatilavuus
clou
efluksin
logd
liukeneminennopeus
logp
molekyylimassa
clin
efluksi
friabiliteettää
michaelis-mententa
nopeusvakio
ainemäärä
Keksimisvaiheessa ( discovery phase ) tunnetaan tutkittavan lääkeaineen kolme keskeisintä in vitro-parametria, eli permeabiliteetti, liukoisuus ja liukeneminen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

useampi

yhtäaikainen
kehittääkohde
taholta
vastauksissa
yksitoista
kymmeni
usean
mainittu
yksi
kahden
kuvaamia
ennemmin
mainitus
kahdeksan
kymmenen
ensiksi
aihepiiri
On kuitenkin viitteitä siitä, että tällöin voisi muodostua useamman 5-alayksikön sisältäviä toiminnallisia reseptoreita ( Kaur ym. 2009 sekä You ja Dunn 2007 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

transitio

densityä
temperatureä
tensileä
fractio
moistureä
fractureä
trantaa
compressio
whileä
hydroxypropyl
itraconazolla
zo-1
tensilla
flowabilityä
compactibilityä
mobilityä
permeabilityä
angleä
geec
J Phys Chem 102 : 1605-1609, 1998 Yoshioka M, Hancock BC, Zografi G : Crystallization of indomethacin from the amorphous state below and above its glass transition temperature.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

klusterianalyysi

vektorinormalisoiduu
moni-muuttujaanalyysi
latauskuvaaja
keskiarvospektri
pää-komponenttianalyysi
hajontakuvaaja
uutenäyte
ftir-spektri
exceltaulukkolaskentaohjelma
pääkomponenttianalyytää
qpcr
ramaspesifinen
piirretty

disakkaridi

kantajapolymeeri
suojaaine
liuotinjäämä
liukoisuusominaisuus
stabiloiva
metastabiili
jäähdyttäminen
valuvaa
lasimainen
analyyttää
puristusominaisuus
sidosaine
puristuminenkäyttäytyminen
stabiloida
tasapainoliukoisuus
primakviinifosfaatti
suotuisa
termodynaaminen
Stabiloivaksi aineeksi sumukuivaukseen kannattaa valita disakkaridi, jolla on mahdollisimman korkea lasisiirtymälämpötila.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hyödyntä

automatisoida
analysoiminen
soveltuva
päätöksentekijä
tietokoneavusteinen
työväline
menetelm
ongelmanratkaisu
tehtäki
tehokgas
parhaalla
avaintekijä
laadunvalvonta
sovelluksiin
synergiaetu
tieteenala
monipuolisesti
ydin-tieto
lääkeformulaatio
Farmaseutit ja proviisorit kokevat, että GLF-pätevyyskehystä voitaisiin hyödyntää palveluiden kehittämisessä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aallonpituus

absorbanssi
laseri
detektori
sirota
emissioaallonpituus
energiaero
victor2
heräteenergia
spektrometri
multilabel
valonlähde
Sumukuivatut näytteet liuotettiin veteen ( 100 mg / 3 ml ), minkä jälkeen absorbanssi mitattiin 280 nm aallonpituudella.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkimuspotilas

katopotilas
eläinlääkekysely
adherentti
seurantakysely
ei-adherentti
poikkeamatapaus
viidesosa
lopettaminenyritys
lääkityspoikkeamatapaus
palveluasiakas
i1-i4
yleisimmä
kuukausittain
poliklinikkakäynti
lääkityspoikkeaminen
Tulokseen voi vaikuttaa tämän tutkimuksen pieni otoskoko sekä tutkimuspotilaiden hormonilääkkeiden eroavaisuus.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vesiliukoisuus

niukka-liukoinen
liuetanopeus
stabiilisuus
liukoisuusominaisuus
kantajapolymeeri
lämpöherkki
kostuminen
saturaatioliukoisuus
heikkoliukoinen
primakviinifosfaatti
apuaiä
solubilisaatio
puristusominaisuus
uudelleen-liukeneminen
Lääkeaineen vapautumiseen purukumista vaikuttavat pureskeluaika ja lääkeaineen fysikokemialliset ominaisuudet, varsinkin vesiliukoisuus ( Maggi ym. 2005 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

artikaiini

kaliumsorbaatti
propyyliparabeeni
spironolaktoni
säilöntäaine
varfariini
ksantaanikumi
viskositeää
polysorbaatti
metyyliparabeeni
kapseloitu
lidokaiini
puudute
formu
vesipohjainen
parasetamoli
polymeeriliuos
hydroklooritiatsidi
tyhjeneminennopeus
Tutkimuksissa käytettiin valmistetta, jossa artikaiinia oli 4 % liuoksena yhdistettynä adrenaliiniin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

synapsi

hermosoluyhteys
kipuaistimus
kortikaalinen
hermoyhteys
noradrenerginen
sijaitseva
otsalohko
tyvitumake
rappeutuminen
hermottaa
hermovälitys
mesokortikolimbinen
GAT-1 sijoittuu pääasiassa kuitenkin synapsien ulkopuolisille alueille ( Conti ym. 2004 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

stimulaatio

d2-reseptori
taka-isiotto
dopamiinireseptori
annosriippuvaisesti
synapsirako
gabaergi
pkcs
inhiboida
kuorikerros
th:a
vähentyminen
indusoima
hermosolutuho
epäsuorasti
greliini
nacc
Toisaalta tioperamidin on havaittu myös heikentävän amfetamiinin, apomorfiinin ja kokaiinin aiheuttamaa liikeaktiivisuuden stimulaatiota ( Clapham ja Kilpatrick 1994 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

konformaatio

inaktivoituminen
sisäosa
kuljetusproteiini
transportteri
kalsiuminen
pilkkoutuminen
plasminogeeni
proteiinimolekyyli
varautunut
molekulaarinen
fosforyloida
soluseinä
pilkkoutua
Vetysidokset ankkuroivat ruboksistauriinin tehokkaasti ATP-taskuun ja sen konformaatioiden joustavuus mahdollistaa sitotumisen sellaisten kinaasien kanssa, joiden hautautunut alue ei ole sopiva tasomaisille rakenteille ( kuva 10 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

terveydenhuollo

terveystieto
yhteis-toiminta-alue
lääketietolähde
lääkeinformaatiopalvelu
kustannuskäsite
organisointi
laatukriteeri
ammatti-henkilö
oikeusturvakeskus
sairaalasektori
terveys-
verkkosivusto
kehittäminenehdotus
potilasinformaatio
Matveinen P, Knape N : Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2009.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

species

cycleä
flavonols
accumulatio
conkin
clathri
phytochromes
freea
volatileä
anthocyanidins
cryptochrome
uv-b
hydroxycinnamic
extractio
stableä
reactio
spme
portio
uncertaindä
zeaxantha
oxyki
From the results it can be seen that in some species accumulation of certain anthocyanins varies a lot.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

naltreksoni

opioidireseptoriantagonisti
opioidireseptoriagonisti
syötyä
damgo
lokomotoriikka
siproksifa
valsartaani
levosimendaani
naltrekson
naloksoni
fluoksetiini
fluoksetiiniryhmä
akuutisti
siproksifaani
ehdollistuatesti
juominenkokki
paikka-hakuisuuskoe
immepippi
Esimerkkinä voidaan pitää aiemmin mainittuja tutkimustuloksia naloksonin ja naltreksonin vaikutuksista rottien etanolin kulutukseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

amygdala

tegmentumi
globus
gaba-
prefrontaalinen
mantelitumake
accumbens
tegmental
pedunculopontine
nacc
nurr1
mesokortikaalinen
hypotalamus
compacta
Näistä etenkin amygdalan keskiosan tumakkeeseen, alueeseen joka on tärkeä tunnetilojen säätelyssä, vaikuttaminen GABAergisillä aineilla saa aikaan alkoholin juonnin vähentymisen ( Hyytiä ja Koob 1995 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

annosjakelu

koneellinen
peruslääkevalikoima
lääkevalmistus
lapsilääkintä
aseptiikka
viivakoodi
rinnakkainenvalmiste
lääkintään
korvattavuus
hinnoittelu
kilpailutus
lääkekaappi
saattaminen
valmistemuoto
osastofarmasia
merkitseminen
jakelu
optimoiminen
Logistiikassa tulisi hyödyntää enemmän teknisiä apuvälineitä, kuten viivakoodeja ja koneellista annosjakelua.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

form

commo
cost-utilityä
sf6d
oxazepam
schedulla
flowabilityä
utilidä
futureä
compressibilidä
werra
tocilizumab
attentio
acylated
etia
reactio
kineri
selectio
mabthera
phds
Phytochromes are activated by red wavebands and converted back to inactive form by far-red.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

gmbh

chemie
steinheim
darmstad
st.louis
kgaa
missouri
invitroki
sigma-aldrich
burlingame
nussloch
bruker
corporatio
merck
zeiss
billerica
greifenstä
mettler
sigma-aldrichi
Tutkimuksissa käytettiin Ubbelohde -kapillaariviskositeettimittaria 501 13 / Ic Schott Geräte GmbH ( Hofheim, Saksa ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vektori

geenisiirto
aavvektori
retroviraalisesti
hiljentää
tarkimmin
kuvantaa
muuntogeeninen
geneettisesti
kationinen
ruokamäärä
leimaaine
diagnostinen
nonviraalinen
aav-välitteisesti
imeytymis-
lusiferaasia
rekombinanttitekniikka
geenisiirtokompleksi
Yleisimmin käytetyt vektorit geeninsiirroissa ovat lentivirusvektorit ja adenoassosioidut virusvektorit ( AAV-vektorit ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lasisiirtymälämpötila

kiteisyys
lasisiirtymä
diffraktogrammi
itrakonatsoli
itrakonatsolla
endotermi
yindometasiini
kiteytyä
plmkuva
xrpd-kuvaaja
yläpuolella
jauhenäyte
sulamislämpö
Sumukuivattujen trehaloosi- ja P-galaktosidaasinäytteiden lasisiirtymälämpötilat ( °C ) sumukuivauksen ja huoneenlämmössä säilytyksen jälkeen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sidosryhmä

kehittääkohde
tehne
julkisen-
kehittäminenkohde
potilasjärjestö
erva-alue
sairaalasektori
kehittääajatus
vastauksissa
aihepiiri
lääkeinformaatiokenttä
lääkeinformaatiotarve
swot-analyysi
verkkoapteekki
apteekkilainen
lääkeinformaatiotoiminta
kodinhoitaja
Helsingin yliopiston farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmaa ollaan uudistamassa yhteistyössä sidosryhmien edustajien ja opiskelijoiden kanssa vastaamaan paremmin farmasian alan tämän päivän vaatimuksia ( Katajavuori N, Koulutuksen kehittämispäivä 8.4.2013 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

plastisesti

muotoutua
elastisesti
fragmentoitua
fragmentoituminen
fragmentoituva
plastinen
valuminen
lasimainen
muotoutuva
huokoinen
viskoelastinen
kidehila
kiteytyä
puristusprosessi
kumimainen
uudelleen-kiteytyminen
epäsäännöllinen
termodynaamisesti
Puristettaessa sorbitoli käyttäytyy plastisesti ja suurella puristusnopeudella esiintyy kannenmuodostusta ( Bolhuis ym.2009 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

transfektio

seerumi-pitoinen
seerumiton
dosperi
smc-solu
synergistinen
dosper-yhdistelmä
kohdentuminen
immepippi
bakterisidinen
pyöriminen
naarashiiri
seerumipitoinen
geenisiirtokompleksi
uroshiiri
3.3.2 Transfektiotehokkuuteen vaikuttavat tekijät ja kalsiumfosfaattisaostusliuosten optimointi Transfektioiden onnistumisen kannalta kriittisiä tekijöitä ovat 2xBBS-puskurin pH ( optimi n. 6,95 ), soluviljelykaapin hiilidioksidipitoisuus ja maljalle laitettavan DNA:n määrä ( Chen ja Okayama 1987 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tablla

figurra
compressio
transwells
thna
ph-105
figureä
mechanofused
compactibilidä
rubus
emcocel
differentiatio
tableä
collectio
glycerolipids
samplla
mechanofusio
tensileä
turbula
anthocyan
Ratio between chlorophyll b and chlorophyll a is almost at the same level ( Table 14 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kodeiini

tramadoli
oksikodoni
nikotiini
sytisiin
naloksoni
nikotiiniantagonisti
siproksifa
mekamyyliamiini
opioidiantagonistaa
nikotiin
stimuloima
α-ctxvc1.1
voimakkai
tramadolla
inkubaatiopuskuri
annosriippuvaisesti
pikkuaivotsolukalvo
ec50-arvo
alfakalsidoli alpratsolaami amoksisilliini amoksisilliini ja entsyymi-inhibiittori asetyylisalisyylihappo asikloviiri asiloviiri atrovastatiini bisoprololi bupivakaiini daltepariini diklofenaakki doksepiini domperidoni entakaponi fenobarbitaali fenoksimetyylipenisilliini fesoterodiini flufenatsiini haloperidoli hepariini hydroksikarbamidi hydroksiklorokiini kabergoliini kaliumkloridi karbimatsoli klonatsepaami klopidogreeli kodeiini, yhdistelmävalmisteet lidokaiini lidokaiini, yhdistelmävalmisteet merkaptopuriini metoklopramidi metronidatsoli metyyliprednisoloni mikonatsoli milrinoni mirtatsapiini montelukasti morfiini natalitsumabi oksatsepaami pantopratsoli pegfilgrastiimi pentamidiini-isetionaatti perindopriili ja diureetit piperasilliini ja entsyymi-inhibiittori pramipeksoli propofoli ramipriili rivaroksabaani salmeteroli ja flutikasoni selegiliini simvastatiini siprofloksasiini solifenasiini spironolaktoni takrolimuusi tetrasykliini timololi, yhdistelmävalmisteet topiramaatti tramadoli tsopikloniPROTEIINIKINAASI C : N ESTÄJIEN KEHITTÄMINEN ILMAISTEN TIETOKONEAVUSTEISTEN MENETELMIEN AVULLA Aki Heikkilä Helsingin yliopisto Farmasian tiedekunta Farmaseuttisen kemian ja teknologian osasto Joulukuu 2014 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta / Osasto - Fakultet / Sektion - Faculty Farmasian tiedekunta Laitos - Institution - Department Farmaseuttisen kemian ja teknologian osasto TekijäFörfattare - Author Aki Heikkilä Työn nimi - Arbetets titel - Title PROTEIINIKINAASI C : N ESTÄJIEN KEHITTÄMINEN ILMAISTEN TIETOKONEAVUSTEISTEN MENETELMIEN AVULLA Oppiaine - Läroämne - Subject Farmaseuttinen kemia Työn laji - Arbetets art - Pro Gradu-tutkielma Level Aika - Datum - Month and year Joulukuu 2014 Sivumäärä - Sidoantal - Number of pages 80 Tiivistelmä - Referat - Abstract Lähdemolekyylien etsiminen on yksi lääkekehityksen ensimmäisiä vaiheita, joka voidaan suorittaa käyttämäNä tietokoneavusteisia menetelmiä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

proviisori

farmaseutti
farmaseuttaa
farmasisti
erikoistumisopinnot
opintojakso
osastofarmaseutti
apteekkari
erikoistuakoulutus
sairaalaapteekkari
apteekkifarmasia
terveyskeskusfarmasia
vieroitusohjaaja
lopputyö
osastofarmasia
lähihoitaja
tuloarviointi
erityispätevyys
tupakointivieroituspalvelu
Haastatellut farmaseutit ja proviisorit kokevat, että GLF-pätevyyskehystä voitaisiin käyttää pätevyyden arvioinnissa myös suomalaisessa sairaalafarmasiassa kliinisen farmasian tehtävien yhteydessä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

antikolinerginen

yliannostus
trisyklinen
väärinkäyttö
kiputila
assosioitua
migreenin
huumata
kipuu
riskinen
toimintavaje
lievittävä
autoimmuunisairaus
metadoni

affiniteetti

sitoutuminenpaikka
nach-reseptori
α-ctxvc1.1
α-ctx
xenopus-munasolu
α-btx
nachr-alatyyppi
nanomolaarinen
lihastyyppi
spesifistaa
a6p25-reseptori
a4p2-nachr:ja
α-bungarotoksiini
enkefaliini
α-ctxmii
sitoutuapaikko
α3β2
Sillä on kuitenkin korkea affiniteetti ihmisen H4-reseptoriin ( Esbenshade ym. 2003 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

konventionaalinen

aika-erotteinen
ei-aika-erotteinen
ranitidiinihydrokloridi
ramamittaus
kofeiini
ramaspektri
propranololihydrokloridi
ramalaitteisto
voimamatka
kofeiiniliuos
indometasiini
tunnistettava
ei-suodattaa
ramakokoonpano
ranitidiiniliuos
rotavapori
amorfisoitu
röntgendiffraktogrammi
Lisäksi sillä on saavutettu 2,5- kertainen sisplatiinipitoisuus kasvainsolukossa konventionaaliseen sisplatiiniin verrattuna ( kuva 6 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nikotiini

naloksoni
opioidi
nikotiin
tramadoli
oksikodoni
opioidiantagonistaa
stimuloima
annosriippuvaisesti
siproksifa
opioidireseptoriantagonisti
kokaiini
pkca
Se on eniten käytetty päihde maailmassa, jos kofeiinia ja nikotiinia ei oteta huomioon ( Kiianmaa 2003 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pääkomponenttianalyysi

klusterianalyysi
vektorinormalisoiduu
latauskuvaaja
moni-muuttujaanalyysi
hajontakuvaaja
keskiarvospektri
ftir-spektri
pääkomponenttianalyytää
uutenäyte
piirretty
exceltaulukkolaskentaohjelma
kumariinipitoisuus
derivointi
kuvaajaan

progradu-tutkielma

progradu-tutkielma
progradu
tutkielma
progradututkielma
jenni
pilottitutkimus
annika
tutkimushanke
esipuhe
proviisoriopiskelija
sosiaali-farmasia
teknologi
erikois-työ
annukka
sjöblom
räntilä
pilotointivaihe
anniina
järjestelmällinen
Tutkimuksesta kirjoitetussa pro gradu -tutkielmassa ja artikkelissa tieto on käsitelty siten, ettei osallistujia voi tunnistaa tai erotella toisistaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

puoliintumisaika

plasmapitoisuus
pidentyä
pienentyä
jakautuatilavuus
huippu-pitoisuus
pieneneminen
jakaantuminentilavuus
metoprololi
suureta
täyttöpaine
vaata
vaikutusaika
imeytyänopeus
yli-kylläisyys
ruokailu
puudutevaikutus
Ihmisillä puoliintumisaika voi olla jopa 7 vuorokautta ( Baselga ym. 2000 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mikrokiteinen

mikro-kitti
esigelatinoida
sumukuivata
puristettu
sta-rx
dikalsiumfosfaatti
laktoosa
maissitärkkelys
sidosaine
partikkelikoon
rotavapori
laktoosin
puhlas
laktoonen
fragmentoituva
Mikrokiteisen selluloosan todellinen tiheys ( ptrue ) on 1,512 -1,668 g / cm3 välillä ( Rowe ym. 2009 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hygroskooppinen

puristua
valuva
esigelatinoida
dispergoitua
pinta-aktiivinen
hygroskooppisuus
sidosaine
valuvaa
jauhemainen
epäpuhtaus
laktoosin
ludipress®
fragmentoitua
lämpötilaalue
sokerialkoholi
amorfa
Se on hyvin vesiliukoista ja hygroskooppista ( Bolhuis ym. 2009, Shur 2009 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

magnesiumstearaatti

liukuaine
sekoitusaika
ksantaanikumi
esigelatinoida
mikro-kitti
massata
sideaine
poistovoima
mikro-kiteinen
puristusnopeus
maissitärkkely
puristettu
laktoosimonohydraatti
esigelatinoitua
natriumkarboksimetyyliselluloosa
hajotusaine
piidioksidi
Ksylitolista puristettujen tablettien murtolujuus kasvaa hiukan ja 22 hajoamisaika pidentyy huomattavasti, kun siihen lisätään 0,5 % magnesiumstearaattia ( Bolhuis ym.2009 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

stress

intac
precipitatio
productio
underolla
variatio
dysfunctio
biorelevant
contaminatio
circua
cassla
cigarla
oxidatio
rimonabant
migratio
epilepsyä
lubricatio
consumptio
detectio
junctio
adhesio
Neuron 59 : 207-213, 2008 Maguire J, Mody I : Neurosteroid synthesis-mediated regulation of GABA ( A ) receptors : relevance to the ovarian cycle and stress.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lääkevalmistus

lääkeneuvontapalvelu
lääkejakelu
lääkeneuvottelukunta
sairaala-aptee
huolehtiminen
määritteleminen
perus-
lääkejako
tarjoaminen
toimipaikkakoulutus
vastaanottaminen
ohjaaminen
portaali
perus-tehtävä
lääkemääräämisoikeus
erityis-palvelu
palautejärjestelmä
Tähän kuuluvat myös lääkevalmistus, potilaskohtaiset annokset sekä lääkeinformaatio osastoille ja yksiköille.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

neuriitti

hidastuminen
supistusvoima
p-endorfiin
p-kateniin
gaba-pitoisuus
sakkaroosin
pieneneminen
mahahappo
jälkikuorma
apoptoottinen
comt-aktiivisuus
y1-laminiin
happiradikaali
purskeaktiivisuus

functio

schizophreni
dysfunctio
plasticityä
secretio
activityä
gangli
h3-receptor
alpha-synuclea
chages
alpha7
structureä
guini
nigrostriatal
inductio
insulla
l-dopa-induced
nociceptio
lamin
multipleä
Subtypes of gamma-aminobutyric acid ( A ) receptors : classification on the basis of subunit composition, pharmacology, and function.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kapseli

annosjauhe
annosvaihtelu
valmistettu
tabletti
lääkeainejauhe
hiertää
jakelutarkkuus
painovaihtelu
kapselointilaite
fetokapselointilaite
hankauskestävyys
mini-tabletti
lääkeainepitoisuus
marea
tablettikone
varfariininatriuminen
murskata
quantos-kapselointilaite
rakeinen
Suurin osa S. aureus -kannoista muodostaa soluseinän ulkopuolelle kapselin, joka on rakentunut polysakkaridirakenteisista polymeereistä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

saostuma

märkä
verrokkinäyte
puhlas
ketokonatsoli
amorfa
jauhaa
pbs-puskuri
indentaatio
hlminkubaatio
tabletoida
jauheseos
jauhemassaa
saostua
seossuhde
rakeistaa
puristettavuus
Myös artikaiinia sisältävissä vesipohjaisissa HPC-liuoksissa oli pohjalla saostumaa, mutta sitä oli vähemmän ja se liukeni ravistettaessa helpommin kuin suolapitoisissa liuoksissa esiintynyt saostuma.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

neurotoksiini

α-kobratoksiini
weak-toksiin
ntii
sh-sy5y-solulinja
α-neurotoksiini
lyhytketjuinen
merietana
neuronaalinen
α-bungarotoksiini
nachr:iin
pitkäketjuinen
sh-sy5y-solukalvopreparaatea
α-alayksikkö
sitoutuataipumus
kilpaileva
sh-ep1-hα7-solulinjoka
Kuorikerros oli myös selvästi ydintä kestävämpi DAT:n kautta soluun pääsevien neurotoksiinien kuten 6-hydroksidopamiinin ( 6-OHDA ) vaikutuksille ( Zahm 1991 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

olosuhteet

hydrodynaaminen
rasitetku
puristusominaisuus
hygroskooppisuus
valuva
dissoluutiokoke
seossuhde
vesiliuos
uudelleen-liukeneminen
saostua
näytekäsittely
suhteellisi
läpivirtausdissoluutio
kollapsoituminen
siirappi
Vastatakseen bioekvivalenssitutkimusten olosuhteita simulaatiomalliin syötettiin ainoastaan parametreja, jotka oli määritetty paastossa ( EMEA BE-ohjeisto 2010 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aivokuori

prefrontaalinen
hippokampus
hypotalamus
nacc
kuorikerros
hermottaa
mantelitumake
taka-sarvi
hermorata
Kipuviestit voivat 9 10 tulla myös aivokuorelta ja aivokuoren alaisilta alueilta, jotka ovat osana tyvitumake-talamus-aivokuori-silmukkaa ( Borsook ym. 2010 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

solumalli

karakterisoida
nonviraalinen
geenisiirto
kuolematon
solumääritys
tarkimmin
kohdennus
samanarvoisuus
solumembraani
dissoluutiokokea
catmalli
kuvantaa
mallinnusohjelma
muuntogeeninen
sitoutuakoe
Solumalleja on perinteisesti käytetty kuvaamaan lääkeaineen solukalvojen läpäisyä elimistössä ( Artursson ym. 1996 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sironta

absorboitua
energiatila
ramasironta
entalpinen
detektio
pakkautua
röntgensäde
murtua
epäelastisesti
lasimainen
homogeeninen
järjestyä
epäsymmetrinen
Sirontaan perustuvat menetelmät antavat laskennallisesti keskiarvoistettua tietoa sironnan voimakkuudesta paremmin kuin mikroskoopilla saatu voimakkuus olisi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

johtuen

selittyä
merkityksetön
lienee
vaikkakin
haittapuoli
oletettavasti
omaavi
pidemmä
minkävuoksi
kumpu
määriin
näinollen
herätelaseri
tietynlainen
energeettisesti
verrattain
kirjoa
hita
Tästä johtuen on hyvinkin mahdollista löytää uusia antimikrobisia yhdisteitä näistä lajeista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sorbitoli

makeutusaine
sokerialkoholi
esigelatinoida
propyleeniglykoli
täyteaine
sideaine
hajotusaine
puristua
suorapuristus
makuaine
pinta-aktiivinen
maissitärkkely
laktoonen
siirappi
esigelatinoitua
ADI-arvoa ( acceptable daily intake ) ei siten ole sorbitolille määritelty.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hiiri

villityyppi
paikka-hakuisuus
poistogeeninen
liikeaktiivisuus
ehdollistaa
comt-poistogeeninen
rottaa
glua1-
virusvektori
paikka-hakuisuuskoe
kipuherkkyys
koe-eläin
rotti
ekstinktiovaihe
jyrsijä
COMT-poistogeeniset ovat herkempiä kivulle, kuin villityypin hiiret ( Papaleo ym. 2008 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

plasmidi

rekombinanttitekniikka
transfektoida
lipidikalvo
isäntäsolu
elatusneste
lipidi
ionisaatiotekniikka
natrium-
lusiferaaan
vankomysiini
biotinyloitu
solumembraani
stimulointi
fuusioitua
S. aureuksella antibioottiresistenssigeenit ovat plasmideissa ja muissa liikkuvissa geenielementeissä ( Kuroda ym. 2001 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

younki

moduuli
moduulla
rakeistus
elastisuus
indentaatio
puristettavuus
voimamatka
voimamatkakuvaaja
murtolujuus
brinelli
kovuus
elastinen
vickersin
erotus
vetomurtolujuus
ei-aika-erotteinen
Saatujen tulosten perusteella laskettiin, mikä Y-tablettien murtolujuus olisi Youngin moduulin ja toisaalta efektiivisen voiman perusteella.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kliininen

kliinisiin
kliiti
käyttömahdollisuus
prekliininen
lääkevalmistaja
eltopratsiini
geeniterapiakokki
syöpäsairaus
geeniterapian
sidoksissa
geeniterapiakoe
hoitoohjelma
sairaalafarmasia
avoapteekea
iitutkimus
tutkimuksiin
epäeettinen
Haastatellut farmaseutit ja proviisorit kokevat, että GLF-pätevyyskehystä voitaisiin käyttää pätevyyden arvioinnissa myös suomalaisessa sairaalafarmasiassa kliinisen farmasian tehtävien yhteydessä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

liukeneminen

ruoansulatusvaihe
nopeusvakio
simuloida
läpivirtausdissoluutio
uudelleen-liukeneminen
vapautuminennopeus
hyötyosuus
niukka-liukoinen
paastovaihe
saturaatioliukoisuus
tyhjeneminennopeus
Liukenemisen kuvaajista havaittiin, että Marevanin liukeneminen oli hyvin nopeaa ja samankaltaista pH:sta riippumatta ( > 85 % 15 min ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

neurotransmissio

nurr1
gaba-
disinhibitio
manf
aversio
ncam
synaptinen
creb
nav1.8
globus
gsk-3
gammaamino-voihappo
nmdar
cdk5
mptp
tegmentumi
noradrenerginen
gdnf
DAT:n tärkein tehtävä on solunulkoisen dopamiinipitoisuuden säätely ja dopaminergisen neurotransmission päättäminen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

qaly

haqkonversio
icer
dmard-hoitosekvenssi
tukihoito
markov-malli
eq-5d
laatupainottaa
tnf-salpaaja
dmardhoito
wyeth
inkrementaalinen
dmard
nivelreuma
dmard-
maksaja
taloussanoma
pyramidistrategi
elinvuosi
QALY määrittelee vaikuttavuuden elämän pituuden ja laadun funktiona ( Sintonen 2007 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

imeytyminen

hyötyosuus
liukeneminen
hyväksikäytettävyys
hyväksikäytettävyy
ensikiertoa
vapautuminennopeus
saturaatioliukoisuus
niukka-liukoinen
tyhjeneminennopeus
säädellysti
Jos apuaine vaikuttaa esimerkiksi lääkeaineen suolessa kulkeutumisnopeuteen, voi sillä olla merkittävä vaikutus yhdisteen imeytymiseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kvantitatiivinen

kvalitatiivinen
induktiivinen
deduktiivinen
aineisto-lähtöinen
analysointi
tilastoohjelma
validointi
menetelm
simulaatiomalli
ramaspesifinen
edustavuus
juurisyyanalyynen
analyynen
sisällönanalyynen
mikrodialyysimalli
tutkimusjoukko
analyysimenetelmä
Menetelmä on herkkä ( toteamisraja 3,2 x o 10" M ), kvantitatiivinen mittaus.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aseptinen

syrjäseutu
aseptiikka
hoitolaitos
hoitava
viivakoodi
ratkaisumalli
järkeistäminen
aloitettaa
kokonainenarviointipalvelu
lääkemäärääminen
toiminta-
kouluttua
perehdyttää
ammatillisesti
järkeistää
jatkossakin
huolellisuus
suunnitelmallinen
tuomaa
Austin ja Elian ( 2013 ) tekemän tutkimuksen mukaisesti aseptista tekniikkaa parantamalla kyetään vähentämään lääkeannosten kontaminoitumista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

α-konotoksiini

α-konotoksiini
merietana
vc1.1
α-ctxmii
α-bungarotoksiini
sh-sy5y-
α-btx
α-bungarotoksiin
epibatidiin
metyylilykakonitiin
α-kobratoksiini
α-ctx
toksiinianalogi
epibatidiini
sh-sy5y-solku

sektio

fakulti
faculdä
institution-
universitetuniversity
tekijäförfattare
biopharmacy
granfors
emmi
författare
tekijäförfattareauthor
biofarmasia
teollisuusfarmasia
säilytyspaikkaförvaringställewhere
kesäkua
universitet
annukka
kansli
HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta / Osasto Fakultet / Sektion Farmasian tiedekunta Faculty Laitos Institution - Department Farmaseuttisen kemian ja teknoiogian osasto TekijäFörfattare - Author Hanna-Mari Hakojärvi Työn nirni Arbetets titel - Title Artikaiinin stabiilius polymeeriliuoksissa ja oraalivalmisteen kehittäminen mukosiittipotilaille Oppiaine Läroämne ■ Teollisuusfarmasia Subject Työn laji Arbetets art ■ Pro Gradu Level Aika Datum - Month and year Tammikuu 2015 Sivumäärä Sidoantal ■ 77 Number of pages Tiivistelmä Referat - Abstract Työn tarkoituksena oli tutkia artikaiinihydrokloridin soveltuvuutta mukosiittipotilaille kehitettävään oraalivalmisteeseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kiinne

amorfisi
ksylitolinen
valmistusmenetelmä
oraalivalmiste
liuotinmenetelmä
organoleptinen
makuaine
suorapuristus
puhlas
rakeistaa
sekoittuvuusi
kantajapolymeeri
minitabletti
sulate
täyteaine
amorfisoituminen
fysikaaliskemiallinen
Kiinteitä dispersioita valmistettiin indometasiinista ja ksylitolista kolmessa eri koostumuksessa ( 5%, 10% ja 20% ksylitolia indometasiinissa ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

inhibiittori

sytokromi
fosforyloida
katekoliamiini
kuljetusproteiini
asetyylikoliiniesteraasi
pglykoproteiini
forboliesteri
neurotrofiini
takaisiotto
monoamiini
presynaptisesti
transportteri
agonistää
takaisinoton
välittävä
Se muodostuu odotetusti kahdessa puoliskosta, ja ATP-taskussa on staurosporiini sitoutuneena inhibiittorina.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tarkemmin

lyhyesti
yleiskuva
yksityiskohtaisemmin
esimerkki-omaisesti
mainituinen
riskiarvio
suuntaus
pääpiirre
relevantti
tutkimusongelma
koulutuksellinen
laadittaa
kuvattu
jaottelu
mielekäs
yksinkertaistaa
esitää
koulutettava
pääpiirteittäin
Kaksi tutkijaa kävi läpi tapaukset ja teki päätökset löydöksistä, tarkemmin menetelmää ei avattu.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

number

tiivistelma
sidoantal
sivumäärä
sidoantalnumber
tiivistelmä
refera
ebscohost
sivumäärä
majoridä
lyhenneluettelo
cyanidin-3
referatabstrac
cinahl
boolea
delphinidin-3
peoniti
publicatio
marraskua
anthocyan
HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta / Osasto Fakultet / Sektion Farmasian tiedekunta Faculty Laitos Institution - Department Farmaseuttisen kemian ja teknoiogian osasto TekijäFörfattare - Author Hanna-Mari Hakojärvi Työn nirni Arbetets titel - Title Artikaiinin stabiilius polymeeriliuoksissa ja oraalivalmisteen kehittäminen mukosiittipotilaille Oppiaine Läroämne ■ Teollisuusfarmasia Subject Työn laji Arbetets art ■ Pro Gradu Level Aika Datum - Month and year Tammikuu 2015 Sivumäärä Sidoantal ■ 77 Number of pages Tiivistelmä Referat - Abstract Työn tarkoituksena oli tutkia artikaiinihydrokloridin soveltuvuutta mukosiittipotilaille kehitettävään oraalivalmisteeseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lääkekehitys

antimikrobiyhdiste
kombinatorinen
automatisoida
tehoseulonta
seulontamenetelmä
työväline
geeniterapian
tehoseulontamenetelmä
lääkeainekandidaatti
sovellusalue
grafeenin
patogeenin
eläinlääketeollisuus
sovelluksiin
tutkimuskohde
Nähtäväksi jää, onko H3-reseptorista tulevaisuudessa potentiaalia lääkekehityksen kohteeksi myös alkoholiriippuvuuden hoidossa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

selektiivisyys

heikka
a4p2-nachr:i
protoniaffiniteetti
a4p2-nachr:ja
stereokemia
sitoutuavoimakkuus
α-ctxvc1.1
nikotiinireseptoriala-tyyppi
nachr-populaatio
tiheästi
kohdereseptori
α3-alayksikkö
nachr:ha
barbituraatti
omaavi
nachr:iin
IC50 ja CC50 -arvojen perusteella voidaan myös laskea selektiivisyys bakteerin ja nisäkässolun välillä ( SI ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aivoi

aivo
dynorfiini
ilmentyminen
lihastyyppi
nikotiinireseptorialayksikkö
lähetti-rna
transportteri
leptiin
kasvainsolu
serotoniinipitoisuus
taka-sarvi
verenkiertoa
kuorikerros
metaboliaentsyymi
ilmeneminen
keskiaivoi
greliini
6.7 Muut mahdollisuudet Histaminergisten hermosolujen on havaittu säätelevän mekanismeja, jotka estävät epilepsiassa esiintyvien sähköpurkauksien leviämistä aivoissa ( Tuomisto ja Tacke, 1986 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

peptidi

kasvutekijä
natriureettinen
sitova
epidermaalinen
neuropeptidi
katalysoida
α-alayksikkö
glp-1
sytokromi
esiaste
Esimerkiksi aminohapot, peptidit ja glukoosi kulkeutuvat solukalvon läpi aktiivisesti ( Gan ja Thakker 1997 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sisältöanalyysi

ryhmähaastattelu
aineisto-lähtöinen
juurisyyanalyysi
aineistokeruulomake
sidosryhmähaastattelu
eläinlääkintävahinko
tutkimuskysymys
alustava
aineistokeruumenetelmä
juurisyyanalyynen
induktiivinen
arviolautakunta
teemahaastattelu
hyödynnettävyys
tutkimusjoukko
deduktiivinen
Osallisten näkemyksistä puolestaan pyrittiin saamaan tietoa laadullisen aineistolähtöisen ( induktiivisen ) sisällönanalyysin avulla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aggregaatio

reaktiivisuus
hydrofobisuus
aggregoituminen
pakkautuminen
proteiiniaggregaatti
sakkaroosin
motiliteettää
proteiinimolekyyli
suureneminen
denaturoituminen
avaruudellinen
uudelleen-järjestäytyminen
Ilman PEG-verhoilua nanopartikkeli on altis opsonisaatioolle ja aggregaatiolle, mikä johtaa nopeaan puhdistumaan makrofaagien poistaessa nanopartikkelit verenkierrosta ( Akiyama ym. 2009 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

itrakonatsoli

teofylliini
sekoittua
itrakonatsolla
polymeerisuhde
rotavapori
kiteisyys
termogrammi
lasisiirtymälämpötila
amorfisoitu
endotermi
binääridispersio
plmkuva
lasisiirtymä
hpmc
kiteinen
ternääridispersio

tolueeni

klooribentseeni
anisola
anisolla
apomorfiini
teräsputkia
pilkeioni
anisolka
asetaattipuskuri
pyrrolla
lasisiru
verapamiili
keski-vahvuus
tuoteioni
dopantti
pregnenoloni

dimitrow

kwint
resnick
socialstyrelnen
nishtala
kivilompolo
laroche
leikola
steurbau
mannheimer
vinks
zwaenepoel
rikala
finkers
blix
konu
teinilä
sulosaari
deveugella
routasalo
11 Aikaisemmat Beers-kriteerit on julkaistu vuosina 1991, 1997 ja 2003 ( Dimitrow ym. 2011 ; Leikola 2012 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

infuusio

amfetamiiniliuos
edeltävä
ruiskuu
nukuttaa
häkki
yksittäinenhäkki
totuttaa
punnitus
totuttaminen
injektoima
verinäyte
ruisku
perfusointi
vuorotella
Riski lääkitysvirheisiin tässä tutkimuksessa oli 17 kertaa suurempi, kun infuusiot valmistettiin alusta asti hoitotilanteessa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

villityyppi

poistogeeninen
comt-poistogeeninen
glua1-
hiirten
hdc-poistogeeninen
histidiinidekarboksylaasi
paikka-hakuisuus
villityypin-
hiiri
paikka-aversio
a-konotoksiini
a6p25-reseptori
glua1
ehdollistaa
liikeaktiivisuus
herkistyä
pikkuaivotsolukalvo
COMT-poistogeeniset ovat herkempiä kivulle, kuin villityypin hiiret ( Papaleo ym. 2008 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ionikanava

kuljetusproteiini
esiaste
tumaa
varautunut
fosforyloitua
sisäänvirtaus
solunsisäinen
sitova
fosforyloida
aktivoitua
presynaptisesti
GABÄA-reseptorin alayksikköjen a-heliksikierteiden sijoittuminen ionikanavan ympärille ( mukailtu Macdonald ja Olsen 1994 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hoitomyöntyvyys

hoitotulos
taloudellisuus
viivästyminen
vaikeusaste
pitkäaikainenkäyttö
hyödä
hallitseminen
vakavuus
vakiintune
sivu-
ravitsemustila
geenihoito
kaatuariski
psykososiaalinen
laboratorioarvo
siedettävyys
koettu
tarkoituksenmukaisuus
diagnostiikka
5 LÄÄKEAINEEN MAUN PEITTÄMINEN Annosteltaessa intraoraalisia valmisteita lääkeaineen karvaan maun peittäminen on tärkeää, koska se lisää potilaiden hoitomyöntyvyyttä ( Bhise ym. 2008 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

plasmiini

kuljetusproteiini
kloridikanava
kloridiioni
tumaa
fosforyloida
pilkkoutuminen
endosytoonen
vagushermo
transportteri
signalointireitti
inaktivoida
eksitatorinen
parasympaattinen
Se muodostaa plasmiinin kanssa kompleksin, jolla on suuri plasminogeeniä aktivoiva vaikutus.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

figurra

tablla
anthocyaniti
compactibilidä
thna
transwells
ph-105
emcocel
ph105
figureä
rubus
turbula
e50m
equatio
mechanofused
e90m
anthocyan
kas339
mechanofusio
lingonberry
The highest concentrations of anthocyanins in arctic bramble 15 were under G13 ( Figure 30 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pars

compacta
subtalaaminen
compacttaa
globus
nigras
tegmentumi
dopamiiniradasto
pedunculopontine
kaaritumake
raphen
projisoitua
mesokortikaalinen
pikkuaivovarsi
creb
putame
projektiohermosolu
mantelitumake
Aivojuovioon ja linssitumakkeen palloon tulee dopaminergisia aksoneita, joiden solukeskukset sijaitsevat mustatumakkeen pars compactassa ( Lees ym. 2009 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ilmentyminen

signalointi
hermostollinen
ampa-reseptori
d1-reseptori
säätelijä
a7-nikotiinireseptori
fosforyloituminen
nachr-alatyyppiä
vähentyminen
plastisuus
gabab-reseptori
internalisaatio
etuaivotkuori
hippokampaalinen
dopamiinineuroni
Dl-reseptorin mRNA:n ilmentyminen villityypin ja histidiinidekarboksylaasin ( HDC ) suhteen poistogeenisten hiirten striataalisista aivoleikkeistä radioaktiivisen in situ -hybridisaation avulla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

retentio

mrp4
uplc-dad
ph102
mdr1
bcrp
headspace
intensityä
premixing
flowpro
plaki
steatyä
transwell
microcalorimetry
calli
qualificatio
diffractometry
ableä
mrp1
Spectral data and retention times of standard compounds are shown in APPENDIX 8.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tuloksiin

koetulos
vääristää
metodologinen
siirrettävyy
tapahtuminen
kriittisesti
riskiarvio
aiemp
yleistettävyy
vaihteleva
yleistettävä
relevantti
looginen
luotettavasti
tutkimustulos
paikkaehdollistaminenkoe
antava
Vääränlainen käsittely stressaa hiiriä ja vaikuttaa tuloksiin, mikä myös on mahdollista kokeessamme.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

keskushermosto

välittäjäainejärjestelmä
hermojärjestelmä
ruokahalu
opioidijärjestelmä
palkitajärjestelmä
muskariinireseptori
autonominen
aivotalue
energiatasapaino
hermovälitys
ilmentyä
hermovälittäjäainejärjestelmä
muovautuvuus
enteerinen
R-a-metyylihistamiinilla on myös paljon keskushermoston ulkopuolisia, muun muassa sydän- ja verisuonijärjestelmään kohdistuvia vaikutuksia ( McLeod ym. 1994 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

preventio

regulatotyä
mortalityä
crohn's
innovatio
childri
decisio
reconciliatio
documentatio
admissio
bursi
communityä
cessatio
creatio
populatio
high-alert
africa
norwegia
prescriptio
physici
2 : 42-45, 2013 National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention, NCCMERP : About Medication Errors.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

amplitudi

jaksonaika
lämmitysnopeus
aspiraattori
puristuspaine
kokonainenlämpövirta
voimalla
näytteillä
endotermi
painonmenetys
kulmilla
lasisiirtymä
kirjallisuusarvo
nukleaationopeus
kokoonpuristuma
Käytetyt parametrit olivat amplitudi 4 ja seulonta-aika 20 minuuttia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

e50m

ph105
elp200
e90m
mf11
ap673l
mf10
p-value
turbula
ap67
anthocyaniti
anthocyan
compactibilidä
mechanofused
lingonberry
cyaniti
thna
ph-105

intentio

trea
seea
ableä
ensurra
minimiseä
fractureä
compactibilityä
littleä
microcalorimetry
explaki
exama
determa
explanatio
paddleä
easyä
dueä
possibilityä
portio
premixing

tulovaihe

lääkitysongelma
havainnointitutkimus
vastavalmistua
osastohoito
tarpeellisuus
lääkäre
avoterveydenhuolto
sähköpostivälite
ryhmävieroitus
verkkokysely
perheenjäsen
toimituspoikkeama
kehityskohde
eturauhassyöpäpotilas
polikliininen
perus-lääkevalikoima
korvauspäätös
tutkimusajankohta
kontrollikäynti
Tutkimuksissa proviisorit muun muassa selvittivät iäkkäiden potilaiden lääkityksiä sairaalaan tulovaiheessa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

polaarinen

pka-arvo
molekyylimassa
välimatka
ionisoitua
clou
heikosti
vapa
liukeneminennopeus
denaturoitua
karbonyyliryhmä
annosliukoisuus
päällyste
ketokonatsoli
matalamma
konsentraatiogradientti
hajoaminentuote
hydroksylaatiotuote
Grafeenioksidin happea sisältävät polaariset ja reaktiiviset ryhmät vähentävät grafeenin lämpöstabiilisuutta, mutta parantavat sen toimintoja ja yhteensopivuutta polaaristen liuottimien ja tiettyjen polymeerimatriisien kanssa ( Pinto ym. 2011 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pallidumi

opioiderginen
mesolimbinen
p-opioidireseptori
palliduma
accumbens-tumake
dopamiinirata
glutamaterginen
tegmentaalinen
striatopallidaalinen
haarakesolu
plastisuus
glua1-alayksikkö
dopaminerginen
opioidireseptori
projisoitua
k-opioidireseptori
hermoyhteys
Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää ventraalisen pallidumin opioidergisten reseptorien toiminnan merkitystä etanolin kulutuksessa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

reagenssi

perus-anti-bakteerimääritys
yhteinenviljelmämenetelmä
kasvatusolosuhteet
betuliinijohdannainen
bakteerikanta
abietiinihappojohdannainen
lyysispuskuri
biotinyloitu
rn-mediumi
maaperäuute
spect-ct
kuoppalevyillä
jauheröntgendiffraktometri
kasvatusliuos
seuloa
Muiden reagenssien sekä menetelmän validoinnissa käytettyjen antimikrobiaineiden tarkemmat tiedot on lueteltu liitteessä 2. 8.2 Bakteerikanta ja kasvatusolosuhteet Staphylococcus aureus ( ATCC 25923 ) säilytettiin ravintoagarvinopintaviljelmällä jääkaapissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vieroituslääke

nikotiinikorvaushoitovalmiste
lopettaayritys
omahoitaja
lopettaja
lapsiin
lääkärä
annettua
vahinkoilmoitus
asiakkailla
bentsodiatsepiinilääkitys
kysymysaihe
annostusohje
vanhentua
mieluiten
perheenjäsen
yleisemmin
lääkkeikään
lääkityslista

dispositio

bioavailabilidä
predictio
stabilidä
applicatio
warfari
precipitatio
bursi
amyli
abuseä
deprivatio
eular
noradrenergic
nomenclatureä
antirheumatic
abietic
neuropathology
structurra
high-shear
evolutio
ottawa
Wu C-Y, Benet LZ : Predicting Drug Disposition via Application of BCS : Transport / Absorption / Elimination Interplay and Development of a Biopharmaceutics Drug Disposition Classification System.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mgst

thna
mechanofused
densityä
mechanofusio
samplla
moistureä
whileä
tensileä
humidityä
glycerolipids
compactibilityä
plaki
ph-105
conkin
lude
turbula
compressio
sampleä
zo-1

progesteroni

verapamiili
pregnenoloni
apomorfiini
propranololla
klooribentseeni
ranitidiini
hapetustuote
teräsputkia
tuoteioni
teräsputki
lasisiru
lähtöioni
xv-173f
pyrrolla
triklooriasetyyli
stanotsololla
mtorr
sytisiini
Pian tämän jälkeen huomattiin, että munasarjahormonin progesteronin metaboliitti allopregnanoloni ja stressihormonin metaboliitti deoksikortikosteroni ovat voimakkaita barbituraatin kaltaisina GÄBÄA-ligandeja ( Majewska ym. 1986 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

patel

singh
zhao
graham
davis
olsson
dekker
kirpottaa
jain
anderson
pikal
adolfsson
rubinste
ludwig
mayer
woodlla
rowe
dressma
hsieh
tseng
Patel kumppaneineen ( 2007 ) tutki kaksikerroksisia bukkaalitabletteja, joissa lääkeaineena käytettiin propranololihydrokloridia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

isoentsyymi

lyhytketjuinen
atp-tasku
reseptorialatyyppi
closa
glykosyloitua
immunoglobuliini
reseptorikohta
reseptoriala-tyyppi
stereokemia
sitoutuakohta
alayksikkötyyppi
nachr-alatyypeinen
järjestäytyneisyys
jokseenkin
makrodomeenin
rakentea
sitoutuva
PKC 0 on kriittinen isoentsyymi immuunijärjestelmän T-solujen aktivaatiossa ja sen estäminen vähentää T-solujen migraatiota ja immuunivastetta ( Monks et al., 1997 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

striatuma

accumbensi
striatumi
accumbensin
striataalinen
hippokampus
dopamiinipitoisuus
accumbens-tumakke
pendorfiini
d2-reseptori
pikkuaivoi
prefrontaalinen
kuorikerros
Alkoholiriippuvaisilla ihmisillä DAT:n määrä oli vähentynyt striatumissa terveisiin kontrolleihin verrattuna ( Laine ym. 1999a ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

poikkeama

lääkityspoikkeama
haittatapahtuma
estettävyys
poikkeaminen
tapahtumatyyppi
hoitovirhe
juurisyy
haittaa
syntyyn
lääkityspoikkeaminen
tapahtuminen
ongelmakohta
taustasyy
sekaannus
haittatapahtuminen
sairaalaolosuhde
myötävaikuttaa
eläinlääkärä
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia lääkityspoikkeamia aineistossa esiintyy ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet poikkeamien syntyyn.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

farmakologinen

hymenidiin
reseptorivaikutus
solutaso
fysiologi
vaikutuskohde
alayksikkökoostumus
tunteminen
nikotiiniligandi
h3-reseptoriantagonisti
kipulievitys
moninainen
natriumkanava
fibrinolyyttinen
sovellutus
ikääntyminenmuutos
On myös mahdollista, että H3-reseptorien useat isoformit ja niiden erilaiset farmakologiset ominaisuudet vaikuttavat eri ligandeilla havaittuihin vasteisiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

feeding

excitabilityä
junctio
nociceptio
distinc
consumptio
insulla
sensitivityä
locomotio
hyperactivityä
gangli
specificityä
nidoki
a-dystroglyca
high-affinityä
morphine-induced
underolla
monoama
secretio
polarityä
Stratford TR, Kelley AE, Simansky KJ : Blockade of GABAa receptors in the medial ventral pallidum elicits feeding in satiated rats.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

faata

i/ii
iitutkimus
kokki
paklitakseli
bcs-luokka
plasebokontrolloida
kliinisiin
prekliininen
konjugaatioreaktio
eltopratsiini
samanarvoisuus
lääkeaiä
metabolia
hapetus-
Suolen epiteelin soluissa on useita entsyymejä, jotka osallistuvat faasi I ja II reaktioihin ( Thummel ym. 1997 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

etikkahappo

na2co3
natriumhydroksidi
hepes-puskuri
fosfaattipuskuri
magnesiumkloridi
cbr4
kaliumkloridi
nh4scn
edta
nacl-liuos
kalsiumkloridi
milli-q
kloroforma
dmf:iin
Melibioosia voi valmistaa esimerkiksi tästä raffinodusta muodosta käyttämällä sitä hiivan kanssa tai hydrolysoimalla raffinoitua muotoa etikkahapolla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

selektiivinen

α-bungarotoksiini
spesifinen
nach-reseptori
nachr:i
reseptorityyppi
kilpaileva
α6β2
xenopus-munasolu
α6β2β3
a4p2-nachr
a7-nachr
nachr:iin
nachr-alatyyppi
nikotiinireseptorityyppi
α-neurotoksiini
nachr:ja
14 5 H3-RESEPTORIANTAGONISTIT Tioperamidi on ensimmäinen potentti ja selektiivinen imidatsolirakenteinen H3-reseptoriantagonisti ( Arrang ym. 1987 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lämpökapasiteetti

lämpövirta
diffraktogrammi
endotermi
kokonainenlämpövirta
jauhenäyte
kiteytyminenlämpö
melibioosin
yindometasiini
monohydraattimuoto
indentaatio
diffraktogramma
silmämääräisesti
karkea
heijastuspiikki
Differentiaalipyyhkäisykalorimetrisesti määritettiin lasisiirtymälämpötilan, sulamislämpöjen ja kiteytymislämmön lisäksi lämpökapasiteetin muutos, ACp.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

compariso

mortalityä
antipsychotics
bioavailabilityä
schizophreni
detectio
subchronic
bursi
participatio
womi
quality-of-life
morbididä
cigarla
dysfunctio
relatio
ketama
palatabilityä
nonmotor
mortalidä
Studies on the coumarin anticoagulant drugs : a comparison of the pharmacodynamics of dicumarol and warfarin in man.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

morfologia

tabletointiprosessi
kalvorakenne
lukumäärään
liuotinjäämä
reologinen
transfektiokomples
stabiilisuus
formulaatio-kohtainen
solumembraani
pakkautuminen
soluunoton
avaruudellinen
steerisesti
efluksiproteiini
Dohi ( 2007 ) tutkimusryhmineen pystyivät osoittamaan sillä esimerkiksi silikapartikkelien rakenteen, morfologian sekä muutokset morfologiassa ja arvioimaan näytteen tiheyttä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

jauhe

painin
elastinen
briketti
rakea
valuminen
tablettikone
muotoutua
muoa
rakeistaa
rakeistus
Lisäksi partikkelikoko on pieni, ja sumukuivattu jauhe on yleensä amorfista ( Vehring 2008 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kognitio

epätasapaino
heikentyminen
mieliala
aivovaurio
tiedonkäsittely
muistihäiriö
kiputila
iskeeminen
psykomotorinen
lihasjäykkyys
kouristus
himo
puutos
tulehdusreaktio
hermovaurio
Ventraalisen pallidumin yhteydet muodostuvat aivoalueille jotka säätelevät kognitioon, motoriikkaan ja palkitsevuuteen liittyvä toimintoja ( Napier ja Mitrovic 1999, Smith ym. 2009 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

määrään

imeytyminennopeus
suurentua
pieneneminen
rasvavarasto
syötyä
aleneminen
oleellisesti
parentti
transfektoitua
sitomiskyky
kasvuun
vähentävästi
ikääntyt
annosriippuvainen
pitoisuuksiin
Käytännössä, selvitettiin tekijöitä, jotka saattaisivat vaikuttaa lääkeaineen imeytymisnopeuteen ja imeytyneeseen määrään.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mediaani

keski-arvo
adherentti
katopotilas
regressiokertoa
gleason-arvo
ei-adherentti
apd-potilas
rivin
kuukausittainen
He olivat valmistuneet vuosien 1985 ja 2009 väliNä ( mediaani 1999 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

laseri

detektio
valonlähde
laserpulssi
kyvettää
indentaatio
aikaikkuna
näytteeseen
sykloheksaani
raman-sirota
näytekammio
detektointi
lloydin
jauhepatsas
fokusointi
Kun ensimmäisen laserin mittaustuloksesta vähennettiin toisen laserin mittaustulos, saatiin luotettavammin selville, miten painin oli liikkunut, koska tällöin voitiin poistaa tuloksesta koko laitteiston tärinä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vehikkeli

muovi-
yksittäinenhäkki
ehdollistuatesti
etutassu
pylvä
metalli-
ehdollistaminenympäristö
leimaamattoma
koelaatikko
muovialusta
metalliverkko
leikkausryhmä
kuopi
injektoima
manf-mo
Virusvektorit injisoitiin jälkimmäisessä tutkimuksessa mustatumakkeeseen viikko ennen KYP-2047:n tai vehikkelin aivokammioihin kohdennetun minipumppuannostelun aloitusta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aikapiste

mittauspiste
aikahetki
mittausviikko
säilytysmuoto
artikaiinipitoisuus
pcgls-11-kanta
kiteisyysaste
pcss305-kanta
näytteillä
sumukuivattu
endotermä
nostonopeus
qcm2
röntgendiffraktogrammi
seossuhde
heijastuspiikki
minuutinen
Nestemäisessä typessä jauhetun indometasiini-ksylitolidispersion ( 5% ksylitolia ) röntgendiffraktogrammit eri aikapisteissä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

korrelaatio

määritetty
varianssianalyynen
laskettu
eliminaatiovaihe
permeabiliteettikerroin
vickersin
logaritminen
dopamiinivaste
näkyvillä
käsitelläryhmä
samansuuntaisesti
referenssisuhde
pitoisuusaikakuvaaja
Kokeellinen työ aloitettiin bakteerin pesäkkeitä muodostavien yksiköiden ( PMY ) määrän ja absorbanssin välisen korrelaation selvittämisellä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

keittosuolaliuos

l:aa
naida
saliini
immepipä
bpvtklacz-plasmidi
ajanhetkki
hbss
doksisykliini
injektiotilavuus
sipr
etoh
tipoittain
phalue
homogenisoida
bakteeritiheys
karprofeeni
asteinen
Kontrolliryhmän hiirille annosteltiin siis keittosuolaliuosta siproksifaanin asemesta ja 30 minuutin kuluttua esikäsittelystä injektoitiin etanoli ( 1,0 g / kg, i.p ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

varianssi

selitysaste
ominaisarvo
lataus
varsinäyte
lehtinäyte
kukintonäyte
dmso-konsentraatio
max-signaali
kontrollipuoli
latauskuvaaja
oksipeusedaniin
asetonitriilipitoisuus
kulmaalue
intensiteettisuhde
tablettierä
pistemäärä
leikkauspiste
aaltolukuarvo
hajontakuvaaja
palaute tukee työskentelevien toimintatapaväittämissä ja varianssi pätevyyden proviisorien arvioiden välillä oli pienentynyt.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aikaisemmin

aikaisemmki
mukin
valoherkkyys
epäeettinen
ylipäänsä
yleistys
aikaisen
valmisteilla
lihavuusleikkaus
ihmislääkintään
eläinlääkityspoikkeama
kontrolloidku
nikotiinilaastari
tutkimustavoite
viimeaikainen
metaanalyysi
todistaminen
onnistuneesti
Marevanin in vivo pitoisuuskuvaajissa imeytyminen alkaa aikaisemmin ja on nopeampaa, kuin muissa kuvaajissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kulkeutuminen

permeaatio
kulkeutua
veriaivoeste
passiivisesti
aivotkudos
lipofiilinen
endoteelisolu
läpäisy
Luokalla IV sekä liukoisuus että kulkeutuminen solukalvon läpi ovat huonoja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

beersin

kriteeristö
vältettävä
martindale-tietokanta
beers-kriteeri
kapselijulkaisu
socialstyrelsen
sopimattoma
sairaustila
atc-luokitus
vältettää
laatuindikaattori
myyntipäällysmerkintä
määräysluonnos
keskitetysti
drp-luokittelu
myyntipäällysmerkintö
hoitosuositus
määrittelema

leesio

poisvetäisykoke
lokomotori
herkistyä
indusoitua
sammuminen
paikkapreferenssi
liikkumiskyky
kdi-käsittely
nikotiiniannostelu
aivonäyte
metamfetamiini
ruumiinlämpö
aivokammio
wistar-rotti
stimuloiminen
pyöriminen
Koska todisteet viittaavat selkeästi etanolin ja opioidergisen järjestelmän väliseen yhteyteen, ei voida jättää huomiotta tutkimusta jossa accumbens-tumakkeeseen tehdyillä 6-OHDA leesioilla ei havaittu vaikutusta rottien heroiinin, lääkeaineen joka vaikuttaa voimakkaasti opioidergiseen järjestelmään, itseannosteluun ( Petit ym. 1984 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

partikkelikoko

puristusnopeus
puristuvuus
telanopeus
partikkelikoon
puristettu
valuvuus
kosteuspitoisuus
mikrokiteinen
tablettikone
ksylitolilaatu
puristuspaine
sta-rx
puristusvoima
d50-arvo
esigelatinoida
vetomurtolujuus
Lisäksi partikkelikoko on pieni, ja sumukuivattu jauhe on yleensä amorfista ( Vehring 2008 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

seerumi

poly-etyleeni-imiini
läsnäolla
dosperi
nauta
albumiini
albumii
transfektioteho
jnj-10181457
inaktivoitua
lidokaiini
teikoplaniini
dosper-yhdistelmä
polymyksiini
pei22k
kreatiniini
trimetopriimi
Absorbanssin perusteella oli havaittavissa, että seerumi myös lisäsi bakteerin kasvua huomattavasti.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

fluoresoida

biotinyloitu
muuntaa
uvvalo
poly-etyleeniglykoli
polarisoitua
analyyttää
mitattua
violetti
detektio
steerisesti
katkoviiva
röntgensäde
värjätä
gordon-taylori
applikoitu
absorboida
yksi-
Kokeiden lopuksi otetuista aivonäytteistä värjättiin immunohistokemiallisesti a-synukleiini, tyrosiinihydroksylaasi ( TH ) ja vihreä fluoresoiva proteiini ( GFP ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

etuaivokuori

haarakesolu
kuorikerros
mantelitumake
nacc
raphen
prefrontaalinen
projisoitua
tegmentumi
taka-sarvi
mesokortikaalinen
limbinen
noradrenerginen
glutamatergisi
Ihmisellä on kyky kontrolloida ja hillitä käyttäytymistään isoaivojen alueiden, etenkin etuaivokuoren ansiosta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sähköpostivälitteinen

asiakaskysely
lääkeinformaatiotarve
sähköpostivälite
eläinlääkekysely
kysytty
sähköpostivälitteisesti
saapuni
ikäryhmittäin
verkkoapteekki
puhelinpalvelu
koonti
kysymysaihe
tiedottaminen
tietopalvelu
pieneläinklinikka
mainitsema

näyte

trehaloonen
lasipullo
jauhenäyte
kyvettää
näytteeseen
talteen
sykloheksaani
silmämääräisesti
seossuhde
aikapiste
lasiastia
( Kolmen erillisen kokeen keskiarvot, joissa kaikissa kolme rinnakkaista näytettä ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kirjallisuusluettelo

lähdeluettelo
tutkimuksen
johdatus
yhteenveto
tutkimusosa
lääkärihaastattelu
tulostaulukko
suppl
tulonen
kuvalähde
philips
johtopaatos
KIRJALLISUUSLUETTELO Airaksinen MS ja Saarma M : The gdnf family : Signaling, biological functions and therapeutic value.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

liukenematon

turvota
vesiliukoinen
dihydraatti
kuivauskammio
dispergoitua
jäähdyttää
kaasuvirta
imeä
mauton
dispergoida
denaturoitua
alempana
pehmetä
happa
vesifaasi
Veteen liukenematon pelletti liuotettiin metanoliin veteen liukenemattomaksi fraktioksi ( Wi-fraktio, water insoluble ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

parhaiten

paremmin
bekoe
samanarvoinen
apuaiä
luotettavammin
parasetamolivalmiste
kovinkaan
ramamääritys
luotettavasti
tarkimmin
spektripiikki
bioekvivalentti
liuosaineisto
kulkeutuminennopeus
voidaan
moniulotteinen
Potilas merkitsee janalle kohdan, joka parhaiten kuvaa hänen kokemansa kivun voimakkuutta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

transmissio

accumbens
tegmental
creb
potentiatio
globus
nurr1
self-stimulatio
stimulatio
nav1.8
xenopus
seroton
pedunculopontine
self-administratio
alpha-synuclea
comt
pallidal
upregulatio
gabaergic
Havainto tehtiin käyttämällä läpäisyelektronimikroskooppia ( TEM, transmission electron microscope ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

circulatio

analg
radiol
transm
shangraw
anesth
genomics
carbohydr
schmiedebergs
antimicrob
cereb
angew
anaesthesiol
pathol
mccafferty
horm
cullis
Heart, Lung and Circulation, 18 : 208-213, 2009 Rowland SJ, Dyke KG : Tn552, a novel transposable element from Staphylococcus aureus.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

jäännöspitoisuus

bentsodiatsepiinipitoisuus
jäännöspitoisuuksiin
oksatsepaam
annosteluaika
tsopiklon
kuukausittainen
interventio-
haittaavuus
gleason-arvo
kaatuilutaipumus
totaalipiste
charlson
beers-lääke
adherentti
vastausryhmä
oksatsepaamiryhmä

yleisimmin

terapiaryhmä
lääkeryhmä
neuroosi-
useimmin
bentsodiatsepiiniyhdiste
mirtatsapiini
atc-luokka
psykoosi-
anti-koliergi
maittavuus
kysymysaihe
käyttävä
ehkäisyvalmiste
lääkeaineryhmä
antikoliergi
yhtäaikainen
yleä
tietotarve
yhdistelmävalmiste
Lääkitykseen liittyviä ongelmia yleisimmin aiheuttavia lääkeaineita ja lääkeaineryhmiä on esitelty Taulukossa 1.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

läpäisevyys

endoteelisolu
reseptorivälitteinen
kuljetusproteiini
pglykoproteiini
endosytoosin
mutatoitua
hajottaminen
parasellulaarisesti
kasvainsolu
defosforylaatio
soluseinä
BCS-järjestelmässä lääkeaineet jaetaan neljään luokkaan juuri liukoisuuden ja ohutsuolen epiteelin läpäisevyyden perusteella ( kuva 5 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

simulaatiomalli

ennustuskyky
tilamalli
analytiikka
be-riskiarvio
riskiarvio
solu-pohjainen
formulaatio-kohtainen
tutkimustavoite
edelläesitetty
mikrodialyysimalli
matemaattinen
taulukointi
mittausmenetelmä
raman-laitteisto
homologiamalli
bcs-luokitus
Tämän työn simulaatiomallissa mahan tyhjeneminen eri formulaatiotyypeille ( MU / SU ) olikin toinen tekijä, mikä erotteli valmisteita simulaatioissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

puskuriliuos

timantti
sulattaa
survin
lasiviali
pbs-puskuri
näyteliuos
lääkeaineliuos
muovinen
p-galaktosidaasia
näytepullo
näyteviali
huuhtoa
kuopp
ylikriittinen
koeputki
analyysivaaka
pipetoima
lasipullo
Lääkeaineella on hyvä liukoisuus, jos suurin annosvahvuus liukenee 250 ml vesipohjaista puskuriliuosta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sairaalafarmasia

elinikäinen
osastofarmasia
asiantuntijuus
peruskoulutus
erikoistumis-
lääkitysturvallisuustutkimus
glf-työkalu
erikoistuminenkoulutus
erikoistuakoulutus
tuloarviointi
tutkimusaihe
kliiti
erityispätevyys
konsepti
oma21-tutkimushanke
sidoksissa
henkilöstömitoitus
erityispätevyyskoulutus
Farmaseutit ja proviisorit kokevat, että suomalaisen sairaalafarmasian tulevaisuus on tiukasti sidoksissa näiden palveluiden kehittämiseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

emäs

niukka-liukoinen
ruoansulatusvaihe
vesiliukoinen
kulkeutuanopeus
paastovaihe
siirappi
liukeneminen
liukeneminennopeus
liuetanopeus
Se on heikko emäs ( pKa 2.4 ) ja liukenee siten paremmin happamassa pH:ssa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

indusoida

indusoima
voimistaa
voimistuminen
pamyloidi
metamfetamiini
indusoitua
hiirissä
aikaansaama
fluoksetiin
oksidatiivinen
serotoniinipitoisuus
csäie
nikotiinireseptori-välitteinen
gabaergi
paikka-hakuisuuskoe
nikotiinialtistus
akuuttaa
Positiivinen porttijännite indusoi elektroneja ja negatiivinen aukkoja ( Geim ja Novoselov 2007 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

inaktiivinen

inaktivoida
erittää
endosytoosin
tumaa
soluseinä
fosfolipidikalvo
proteolyyttinen
diffundoitua
parasellulaarisesti
kasvainsolu
2 Keskushermostossa, solunulkoisessa tilassa histamiini metyloidaan inaktiiviseksi tele-metyylihistamiiniksi histamiini-N-metyylitransferaasin avulla ( Reilly ja Schayer 1970 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lääkekustannukset

kokonaiskustannukset
terveyspalvelu
kustannussäästö
eturauhanensyöpäpotilas
terveydenhuoltomeno
lhrh-analogi
avohoito
kyvykkyys
oireenmukainen
dialyysihoito
sairaalajakso
hoitokustannukset
eturauhassyöpähoito
munuaisensiirtopotilas
elpymävaihe
Eturauhassyövän hoidon kokonaiskustannukset, lääkekustannukset ja lääkekustannusten osuus ( % ) kokonaiskustannuksista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sädehoito

hormonihoito
suolistooire
leikkaushoito
virtsaoire
virtsankarkailu
saani
haittaavuus
elpymävaihe
potenssihäiriö
lääkehoitoryhmä
lhrh-analogi
seksielämä
oireenmukainen
katopotilas
sukupuolielämä
haittaava
ei-adherentti
tutkimuspotilas
Monet hoitovaihtoehdot ( leikkaus, sädehoito ja kemoterapia ) ovat kalliita.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

liite

tiedonkeruulomake
tulostaulukko
saatekirje
suostumuslomake
suoritusohje
näyteryhmä
lääkärihaastattelu
teemahaastattelurunko
poissulkukriteeri
komponenttimatriisi
taulukoida
spektrianalyysi
hakustrategia
yhteenvetotaulukko
tutkimuslupa
arviointikierros
yhdenmukaisuuskoe
mukaanotto-
79 LIITE 2 5 % HPC-liuosten leikkausvoima-sekoitusnopeus -kuvaajat ( n = 1 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

inkubaatioaika

sekundäärikuivaus
mittausaika
liposomialtistus
lämmitysteho
uvaltistus
sumutinkaasu
valorytmi
kuivattaa
pylväskromatografinen
levyinkubaattori
fosfolipidipitoisuus
tasapainottua
mittausnopeus
vasta-ainemäärä
stabiloitua
nettoipsilateraalinen
Kulloisenkin inkubaatioajan jälkeen vasta-aine aspiroitiin pois ja solut pestiin suoloja sisältävällä PBS:llä, jotta solut eivät irtoaisi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

paikka-hakuisuus

paikka-hakuisuus
ehdollistaa
liikeaktiivisuus
lokomotorinen
paikka-aversio
comt-poistogeeninen
kipuherkkyys
koe-eläin
ehdollistuatesti
juominen
kokaiini
villityyppi
itse-annostelu
kanna
ehdollistumis-
Myös etanolin aiheuttama ehdollistettu paikkahakuisuus on voimistunut HDC-poistogeenisillä hiirillä ( Nuutinen ym. 2010 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

simulaatio

määritetty
permeabiliteettikerroin
efluksimalli
pitoisuuskuvaaja
formulaatiosimulointi
mikrodialyysimalli
laskettu
koeasetelma
efluksimalla
dissoluutiokokea
tilamalli
korjauskerroin
tietokonemallinnus
dynaaminen
permeabiliteettiarvo
mikro-dialyysimenetelmä
betutkimusaineisto
T / R-suhteelle annettujen kriteerien pohjalta ( kappale 3.2.7 ) valmisteet näyttivät olevan simulaatioissa bioekvivalentit ja niiden perusteella riskiä in vivo BE-tutkimuksessa epäonnistumiseen ei olisi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lääkelaki

apteekkitavaralaki
lääkintöhallitus
yleiskirje
lääkeluettelo
evira
lääkkeenomainen
elintarvikelaki
lääkelaitos
apteekkitavara
lääketurvatoiminta
rohdosvalmiste
noja
myyntilupamenettely
Lääkelaki ( 395 / 1987 ) velvoittaa apteekkeja edistämään lääkkeiden turvallista ja oikeaa käyttöä lääkeneuvonnan avulla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

glykoproteiini

fosforyloitua
amino-pää
α-alayksikkö
fibrinonektiini
ionikanavareseptori
kuljetusproteiini
fosforyloida
proteiinirakenteinen
bsolu
sitova
vaeltaa
epidermaalinen
esiaste
Tarttuminen tapahtuu viruksen E1 ja E2 glykoproteiinien avulla, joista E2 glykoproteiini vastaa pääasiassa reseptorien interaktioista ( Jose 2009 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

striatumi

accumbensin
striatuma
nigrostriataalinen
pyramidaalisolu
palliduma
d1-reseptori
mesolimbinen
striatopallidaalinen
dopamiinihermopääte
mesokortikaalinen
inhiboida
prefrontaalinen
putame
Tätä vaikutusta ei kuitenkaan havaittu, joten tämän tutkimuksen perusteella genotyyppien välillä ei ole havaittavaa eroa striatumin plastisuudessa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ioni

sisäänvirtaus
efflus
solunsisäinen
jänniteriippuvainen
vmax
venytys
varautunut
kuljetusproteiini
asetaatti
Transportterin toiminta edellyttää, että siihen sitoutuu peräkkäin kaksi Na + - ionia ja yksi Cl ^ - ioni ( Gu ym. 1994 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

salpaaja

neuropaattinen
at1-salpaaja
lievittää
nikotiinireseptorialayksikkö
galantamiini
lievitys
nachr:i
natriumkanava
sedatiivinen
migreenin
salvata
jänniteherkki
iskeeminen
aldosteroniantagonisti
raa-järjestelmä
at1-reseptori
ssri
lievittyminen
Bikalutamidi on ei-steroidirakenteellinen kilpaileva androgeenireseptorin salpaaja ( Chodak ym. 1995 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

summary

tiivistelä
rmmr
ovid
cochrata
leaflla
martindale
npsa
decisio
mhra
authoridä
medline
unioa
etujärjestö
nccmerp
provisio
ismp
educatio
Englannissa on otettu käyttöön Summary Care Record ( SCR ), joka on elektroninen tietokanta potilaiden käytössä olevista lääkityksistä, allergioista ja lääkkeisiin liittyvistä vakavista allergisista reaktioista ( National Health Service 2013 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

histama

modulatio
dopama
localizatio
alpha-synuclea
lamin
lepttää
characterizatio
nicotine-induced
alpha7
seroton
subuni
gabaa
stimulatio
α-conotox
alpha-conotox
cannabinoid
a-conotox
gabaergic
agonist-induced
4, 107-20, 2005 72 Leurs R, Blandina P, Tedford C, Timmerman H : Therapeutic potential of histamine H3 receptor agonists and antagonists.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kloroformi

kiintokantajaa
kuiviin
huuhtoa
reaktioliuos
kuopp
trifenyylifosfiini
vaaleankeltainen
esi-kolonni
käännellä
huoneenlämpöinen
tippua
hydratoida
kuivu
pipetoima
Poolittomimmat yhdisteet, kuten esimerkiksi ellagihapon metyloituneet johdannaiset, uutettiin kloroformilla, mikä näkyy myös TLC:llä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hankintakausi

lääkehankintakausi
asiakaskortti
lähettäminen
tarkasteltaa
lääkärissä
yhteis-kustannus
lääkehuoltojärjestelmä
poliklinikkakäynti
vatsavaivojenne
tutkimusajanjakso
akuuttiosasto
lopettaayritys
tarkasteluajanjakso
kustannushyöty
poikkeamailmoitus
lääkehankintayhteistyö
hankintapäätös
hankintarenkaan
vastaushetki

hydroksyyliryhmä

sivu-ketju
karbonyyliryhmä
hydroksyyli
ketoni
vesimolekyyli
aminoryhmä
konjugoitua
virittyä
vierekkäinen
vetyatomi
sauvamainen
hiiliketju
substituentti
purkautua
oh-ryhmä
epä-stabiili
dihydraatti
Grafeenia hapettamalla saadaan grafeenioksidia ( GO ), jossa on hapen lisäksi myös hydroksyyliryhmiä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

liittyen

vastaanottaminen
rinnakkaislääke
merkintö
mainostaminen
tarpeellisuus
suositusten
selkeys
epäselvyys
asianmukaisuus
koskeva
rinnakkainenvalmiste
päivittäminen
sairauskertomus
dokumentaatio
antaja
lääkityslista
Kysytään myös, onko käytössä apuvälineitä ( esim. dosetti ) ja missä potilas kokee tarvitsevansa apua lääkkeiden ottoon liittyen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

elämänlaatu

terveyteen
munuaisensiirto
eturauhanensyöpäpotilas
sairaalahoito
terveydentila
eturauhassyöpä
hoitovaihtoehto
sairaalakäynti
munuaisensiirtopotilas
inkrementaalinen
dialyysihoito
kustannusvaikuttavuussuhde
sairausspesifinen
Tutkimus on validi, koska menetelmillä saatiin selvästi eturauhassyövän hoidon kustannukset ja 15D-elämänlaatumittari mittasi potilaiden yleistä elämänlaatua.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vajaatoimintapotilas

vaikeusaste
uhkaava
elämäntapamuutos
kulmakivi
kokonaisvaltainen
työkyky
ehkäisevä
savuttomuus
ruokavalioohjaus
oppimis-
komplikaatio
etenemä
unihäiriö
diagnosointi
vaikeutuminen
diagnostiikka
uusiutuminen
iskeeminen

aminohappotähde

α-alayksikkö
palayksikkö
sitoutuakohta
β-alayksikkö
amino-pää
sitova
ionikanavareseptori
sitoutuminenkohta
polypeptidiketju
atyyppi
α3-alayksikkö
nachr-alayksikkö
homopentameerinen
niko-tiinireseptori
fosforyloitua
reseptoriala-tyyppi
karboksyylipää
disulfidisidos
a-synukleiini koostuu kolmesta osasta : N-terminaali- ( aminohappotähteet 1-60 ), keskus- ( aminohappotähteet 61-95 ) ja C-terminaalialueesta ( aminohappotähteet 96-140 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aika-erotteinen

aika-erotteinen
ramalaitteisto
ramamittaus
ei-aika-erotteinen
ramaspektri
ramaspesifinen
ramakokoonpano
ranitidiinihydrokloridi
raman-spektroskopia
esi-koe
raman
voimamatka
kofeiini
vektorinormalisoiduu
taustasignaalianalyysi
kokoonpanolla
liuosmittaus

ksylitoli

esigelatinoida
maissitärkkelys
mikro-kiteinen
artikaiinihydrokloridi
laktoonen
täyteaine
ksantaanikumi
dikalsiumfosfaatti
magnesiumstearaatti
spironolaktoni
natriumkarboksimetyyliselluloosa
xylitab
laktoosimonohydraatti
Dispersioita valmistettiin kolmea eri seossuhdetta : 5%, 10% ja 20% m / m ksylitolia indometasiinissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tarki

ovaria
factor-alpha
anti-tumor
permeatio
alphavirus
noninvasive
epilepsyä
precipitatio
adhesio
moleculla
seizureä
doxorubic
gennä
defici
biorelevant
indirec
heterogeneityä
ex-tensio
noradrenergic
Protein kinase C ( PKC ), a popular target for drug design, was chosen as a target of inhibitor design.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

migraatio

kipuaistimus
kortikaalinen
mesokortikolimbinen
kestotehostuminen
ca1-alue
radiaalinen
dopaminergisiin
hermoyhteys
hermotus
parasympaattinen
haarake
mielihyvärata
tyviganglio
epänormaali
vagushermo
hermosoluyhteys
tyvitumake
Se on tärkeä solujen adheesiossa, migraatiossa, jakaantumisessa ja erilaistumisessa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kolmas

neljäs
kahden
muistutusviesti
kyselykierros
ensimmäinen
puolen
yhteis-kustannus
lähettäminen
tupakointistatus
postitse
ajoittua
tapaaminenkerta
lähiopetuskerta
ensimmämä
jaotella
oheinen
poliklinikkakäynti
vastaushetki
Kommenttien perusteella kehitettiin alustavan arviointityökalun kolmas versio ( LIITE 11 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

koetin

metallinen
teippi
raaputtaa
kapselikuori
kalibroida
varovasti
viali
kaksipuolinen
näytekammio
värjätä
lasilevy
upottaa
jähmettyä
filtraattilinja
päältä
parafilmi
teline
Koettimina käytettiin komplementaarista, yksijuosteista oligonukleotidiketjua, joka leimattiin radioaktiivisella fosforilla ( 33P ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kiderakenne

polymorfi
atp-tasku
molekyylirakenne
rakentea
monokliininen
preliminäärianalyysi
luonnonaine
biologisi
liukoisuusparametri
bcs-luokitus
konjugaatioreaktio
immunoglobuliini
hapetus-
polymorfinen
6.5.1 Sotrastauriinin sitoutuminen proteiinikinaaseihin Sotrastauriinista on julkaistu kiderakenne PKC a:aan sitoutuneena ( pdb : 3IW4 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

domeeni

nachr:ja
liikehermosolu
epidermaalinen
penk
kasvutekijä
natriureettinen
g-proteiinikytkentäisiin
projektiohermosolu
g-proteiinikytkentäinen
sitova
mglur
leuenkefaliini
presynaptisesti
Proteiininin C-terminaaliosassa on myös entsymaattisesti toimimaton metyylitransferaasi domeeni ( MTase ) ( Mayuri ym. 2008 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aaltolukualue

vektorinormalisoiduu
latauskuvaaja
intensiivinen
hajontakuvaaja
uutenäyte
kumariinipitoisuus
kukintonäyte
juurinäyte
ryhmävärähtely
komponenttimatrilsiä
varsinäyte
lataus
Kuvassa 15 on indometasiinin eri muotojen IR-spektrit aaltolukualueella 4000-500 1 / cm.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

merkitsevyys

varianssianalyynen
yksisuuntainen
varianssianalyysillä
ttesti
tukey
parittoa
pariton
kruskal-wallinen
jatkotesti
erosi
testaa
näkyvillä
anova:a
vickersin
parillinen
ei-parametrinen
p, - opioidireseptoriantagonistilla ( CTOP ) etanolin kulutuksen nousu oli lähellä merkitsevyyttä ( p = 0.08 ) toiseksi suurimmalla annoksella.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

stabiloida

lasimainen
stabiilisuus
vesiliuos
valokatalyyttinen
metastabiili
hydrolysoitua
ionisoituminen
denaturoitua
vapa
huokoinen
suotuisa
epä-stabiilius
epästabiili
dihydraatti
pinta-aktiivinen
steerisesti
hajoaminentuote
On esimerkiksi todettu, että proteiineja stabiloiva vaikutus on riippuvainen myös proteiinin koosta ( Chang ym. 2005 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aldosteroni

sytokromi
sisäänvirtaus
kalsiumpitoisuus
kalsiumriippuvainen
vapautunut
salpa
katalysoida
kalsiuminen
a4p2-nachr:ja
pilkkoutua
agrp-hermosolu
vmax
selektiivisesti
forboliesteri

terveyteen

elämänlaatua
eturauhanensyöpäpotilas
tyytyväisyys
sairausspesifinen
psyykkinen
rand-36
tuottavuuskustannus
terveydentila
elämänlaatumittari
matkakustannus
sairausspesife
sairausspesifi
tietosaanti
monimutkaisuus
Millainen on potilaan terveyteen liittyvä elämänlaatu ( 15D ) seurantakyselyssä?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

käytänne

sairaalasektori
julkisen-
lääkeinformaatiokenttä
kehittääajatus
kehittääkohde
kehittäminenkohde
kehittäminenehdotus
yhteistyötoiminta
laatukriteeri
lääkeinformaatiotarve
neuvonta-
pääteema
mainitsema
lainsäätäjä
tietosisältö
koonti
sidonnaisuus
vuorovaikutustaito

interactio

insulla
cocaine-induced
nicotine-induced
peptide-1
antinociceptio
overexpressio
ghrel
h3-receptor
nociceptio
secretio
cholecystokin
immunoreactivityä
amphetama
thioperamide
morphine-induced
inductio
circua
ciproxifa
Rac regulates the interaction of fascin with protein kinase C in cell migration.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

etuaivot

haarakesolu
iso-aivo
lähtevä
kaaritumake
viejähaarake
paraventrikulaarinen
soomaosa
dopaminergisi
kuorikerros
projisoitua
dopaminergisiin
Tyvitumakkeet ovat joukko etuaivojen rakenteita, jotka osallistuvat motorisen toiminnan modulointiin ja integrointiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

euroopanunioni

jäsenvaltio
lapsilääkeasetus
euroopankomissio
kasvirohdosvalmistekomitea
euroopanneuvosto
lapsilääke
lääkeinformaatiostrategia
lääkepoliittinen
ohjausryhmä
laajuinen
lääketurvatoiminta
lääkestrategia
strategiaasiakirja
viranomainentaho
potilasturvallisuusyhdistys
tietoanto
2.3 Lääkevalmisteita valvovat viranomaistahot Euroopan lääkevirasto ( EMA ) on Euroopan unionin erillisvirasto.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

välittäjäaine

ruokahalu
aivoalue
muskariinireseptori
hermojärjestelmä
säätelijä
epäsuorasti
dopamiinitransportteri
kipuaistimus
prefrontaalinen
opioidipeptidi
hermovälitys
Myöhemmin presynaptisen H3-heteroreseptorin on havaittu säätelevän myös muiden välittäjäaineiden vapautumista ( Schlicker ym. 1994 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

potilasjärjestö

ammattikoulu
perus-
avoimuus
lainsäätäjä
lääkekeskus
kodinhoitaja
hoitoala
yms.
toimipaikkakoulutus
korvattavuuspäätös
lääkehoitoosaaminen
kuntafarmaseutti
täydennys-
vuorovaikutustaito
jatkokoulutus
työnkuva
sidonnaisuus
lääkemääräämisoikeus

inkubaatio

minuutinen
minuua
harjoituskerta
liposomialtistus
puolitoista
leesiointi
inkubointi
transfektioliuos
reaktioseo
tasapainottua
perus-kipuvaste
levyinkubaattori
juotto
sekundäärivasta-aine
eksikaattori
per-fuusiopuskuri
Saturaatioanalyyseissä sitoutumisen määrää tutkitaan tasapainotilassa ja inkubaatiot suoritetaan yleensä 0-4 °C:ssa, joka hidastaa sekä assosiaatiota että dissosiaatiota.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

characterizatio

modulatio
localizatio
distributio
inductio
lepttää
histama
nicotine-induced
subuti
insulla
neurosteroids
secretio
a-conotox
alpha-synuclea
epibatidine
structureä
structurra
alpha-conotox
plasminoki
isolatio
32, 1653-63, 1979 Chen J, Liu C, Lovenberg TW : Molecular and pharmacological characterization of the mouse histamine H3 receptor.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ratio

calibratio
plaki
flowabilityä
uv-a
p-caroteta
collectio
anthocyanidins
densityä
cytokin
mixtureä
volatileä
ejectio
magnificatio
lude
Ratio between chlorophyll b and chlorophyll a is almost at the same level ( Table 14 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

albumiini

albumii
s.aureus
spektrofotometrisesti
nauta
setuksimab
poly-adp-riboosin
epä-spesifinen
sitoutuaaffiniteetti
sfv-virus
bakteriostaattinen
sytotoksisuus
sytotos
sitoutuminenkoe
abietiinihappojohdannainen
siprofloksasiini
kohdentuminen
nisäkässolu
7.4 Albumiiniin sitoutumisen tutkiminen Yhdisteiden sitoutumista albumiiniin tutkittiin spektrofotometrisesti mitaten fluoresenssiemissiota ja UV-absorbanssia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

herkkyysanalyysi

metodologinen
kvantitatiivisesti
analyytää
analyysiin
yhtenevä
kerätyä
analysoima
pohjata
lääkeaine-kohtaisesti
muokattu
funktiosovitus
taulukointi
yhtenevyys
deduktiivinen
yhdetä
validoitu
validi
Lisäksi mallien parametrit oli kuvattu, ja oletukset mainittu sekä herkkyysanalyysit suoritettu.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

muskimolla

epibatidiin
α-btx
sh-sy5y-solku
α-ctxmii
metyylilykakonitiin
etuaivotsolukalvo
reseptorisitoutuminen
α-bungarotoksiin
epibatidiini
e11a
tbps
villityypin-
α-bungarotoksiini
sh-ep1-hα7-solku
sh-ep1-hα7-solukalvopreparaateissa
aip2-reseptoreista [ 3H ] muskimolin sitoutumisen dissosiaatio oli hitaampaa kuin a6p2- ja a6p2y2-reseptoreista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

resistentti

gram-positiivinen
gram-negatiivinen
virulenssitekijä
metisilliini
vankomysiina
herkki
estävä
luonnostaan
tunnettu
escherici
imidatsolirakenteinen
heikentävä
sekundaarimetaboliitti
amino-glykosidi
ei-imidatsolirakenteinen
Esimerkiksi linetsolidille resistenttejä S. aureus -kantoja on raportoitu ( Tsiodras ym. 2001 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

strategiaprosessi

muutosvaihemalli
laadittaa
suunnitteluvaihe
nykytilaanalyysi
potilasturvallisuussuunnitelma
hahmottaa
strategiatyö
laadinta
prosesnen
lääkehankintaprosessi
edistäminentyö
kuulemistilaisuus
potilasturvallisuusstrategia
laatiminen
valmisteluryhmä
lääkeinformaatiostrategia

endoterminen

endotermi
alapuolella
jäähdytys
ylijäähtyä
eksotermi
uudelleen-kiteytyminen
epä-stabiili
diffraktiopiikki
polarisoida
kiteytyminenlämpö
Endotermisiä reaktioita ovat esimerkiksi lasisiirtymä ja sulamiset ( Atkins 2004 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

markkina

tuotesarja
lanseerata
dvitamiinivalmiste
eettisesti
voimassa
saatto
apteekkiketju
rinnakkainenvalmiste
elinkeinohallitus
lanseerausratkaisu
nikotiinikorvaustuote
terveysväite
päivittäistavarakauppa
pakkausmerkintä
esi-merkkituote
työtila
haastava
rohdosvalmistea
innovatiivinen
Se hyväksyttiin Yhdysvalloissa markkinoille rintasyövän hoidoksi vuonna 1998 ( FDA 2011 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

massaspektrometri

lasinen
erotuskolonni
teräs
analyysivaaka
elektro-kemiallinen
uutto
törmäysenergiajännite
agilentin
eluenttikoostumus
vis-spektrofotometri
uv-spektrofotometri
applikoitu
punnituspaperi
taustaspektri
standardisuora
milliq®-vesi

metabolia

anabolinen
konjugaatioreaktio
hapetus-
ensikiertoa
bcs-luokka
paklitakseli
bukkaalitabletti
liposomiformulaatio
efluksiproteiini
pglykoproteiini
metaboloitua
sisplatiini
cypentsyymi
hyväksikäytettävyy
vapauttava
Epätäydellinen imeytyminen voi johtua esimerkiksi lääkeaineen metaboliasta suolessa tai maksassa ( Muokattu : Chan ja Stewart 1996 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

suojakaappi

lääkehuone
käsine
livkaappi
tehdaspuhdas
toisinaan
ottoajankohta
potilashuone
kaappi
tms.
maahantuoja
depottabletti
puolittaa
lääkepullo
tarjotin
ampullinen
turvallisesti
azopt
lääkel
likainen
Suojakaapin puuttuessa käyttökuntoon saattaminen tehdään sille varatussa työtilassa ja noudatetaan samoja työskentelyohjeita kuin suojakaappia käytettäessä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

h3-reseptori

h3-reseptori
glua1-alayksikkö
a7-nachr
a7-reseptori
preseptori
ampa-reseptori
palliduma
sitoutuminenkohta
neurosteroidi
k-opioidireseptori
xenopus-munasolu
d1-reseptori
kädellinen
kreseptori
signalointi
glua1-
dlreseptori
dopamiinihermopääte
Postynaptisen H3-reseptorin merkitys ei ole täysin selvä ( Pollard ym. 1993 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

menetelmä

analyysimenetelmä
validointi
simulaatiomalli
mittausmenetelmä
mikrodialyysimalli
koejärjestely
seulontamenetelmä
analysointi
kvantitatiivinen
miniatyrisoida
bakteerikanta
validoida
tutkimusmenetelmä
kirjallisuusaineisto
koeasetelma
Menetelmän etuna on, että sen avulla voidaan mitata materiaalin kokonaiskosteus.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vesiliuos

vesiliuoksissa
dihydraatti
denaturoitua
yläpuolella
hygroskooppisuus
lasimainen
stabiloida
saostua
turvota
kuumentaa
syöttönopeus
suureta
Ksantaanikumin vesiliuokset ovat stabiileja pH-alueella 1-13 ( García-Ochoa ym. 2000 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mannitoli

esigelatinoida
hajotusaine
sta-rx
dikalsiumfosfaatti
laktoosimonohydraatti
laktoonen
kloroforma
ksantaanikumi
vesiliuos
mikro-kiteinen
päällyste
maissitärkkely
omenaaromi
povidoni
Mannitoli Mannitoli on sorbitolin isomeeri ( Armstrong 2009 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sosiaali-farmasia

sosiaali-farmasia
teollisuusfarmasia
biotiede
räntilä
jenni
eläinlääketieteellinen
kesäkua
teknologi
biofarmasia
proviisoriopiskelija
annukka
yliopistonlehtori
juuti
anniina
granfors
progradututkielma
kansli
outää
Eeva Ryynänen Proviisoriopiskelija Raisa Laaksonen Sairaalafarmasian yliopistonlehtori Kliinisen farmasian dosentti Sosiaalifarmasian osasto Farmasian tiedekunta Helsingin yliopisto eeva-riitta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

serotoniini

takaisinoton
takaisiotto
ionotrooppinen
prefrontaalinen
nacc
noradrenaliin
kasvutekijä
muskariinireseptori
a4p2-
glysiini-
projektiohermosolu
gammaamino-voihappo
presynaptisesti
hippokampaalinen
taka-sarvi
Se on serotoniinin metaboliitti, mutta sen solunulkoisen pitoisuuden vaihtelu kuvaa huonosti muutoksia aivojen serotonergisen järjestelmän toiminnassa ( Sharp ym. 1989 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

distributio

structureä
stabilizatio
actividä
insulla
inductio
histaminergic
secretio
predictio
neurosteroids
biodistributio
diversityä
neurosteroid
nucleatio
supersaturatio
self-administratio
prolyl
galan
estimatio
dynorpha
BCS-luokituksen pohjalta on kehitetty uusi luokittelu ( Biopharmaceutics Drug Distribution Classification System, BDDCS ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ekstinktio

lokomotoriikka
sammuminen
morfiinialtistus
ehdollistaminenvaihe
kuumalevykoke
paikka-hakuisuuskoe
retkahtaa
poisvetäisykoke
ehdollistuatesti
cpp-kokea
sammua
hdc-poistogeeninen
kipuvaste
lokomotori
etanolistimulaatio
glua1-poistogeeninen
ehdollistumis-
herkistyä
METALLI- RYHMÄ MUOVI- RYHMÄ Ehdollis- tamiskerta A ika ( min ) Lattia- materiaali Käsittely ( i.p. ) Lattia- materiaali Käsittely ( i.p. ) Totuttaminen 5 ei mitään keittosuolaliuos ei mitään keittosuolaliuos 1 5 metalli etanoli muovi etanoli 2 5 muovi keittosuolaliuos metalli keittosuolaliuos 3 5 metalli etanoli muovi etanoli 4 5 muovi keittosuolaliuos metalli keittosuolaliuos 5 5 metalli etanoli muovi etanoli 6 5 muovi keittosuolaliuos metalli keittosuolaliuos 7 5 metalli etanoli muovi etanoli 8 5 muovi keittosuolaliuos metalli keittosuolaliuos Preferenssi- testaus 30 ^ metallia, ^ muovia keittosuolaliuos ^ metallia, ^ muovia keittosuolaliuos Ekstinktio 30 ^ metallia, ^ muovia keittosuolaliuos ^ metallia, ^ muovia keittosuolaliuos Kuva 1.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

veriaivoeste

permeaatio
endoteelisolu
solumalli
liposomiformulaatio
passiivisesti
kuljetinproteiini
aivotkudos
hyväksikäytettävyys
skov3
lipofiilinen
vaikutuspaikka
Yhdiste kertyy punasoluihin ja se läpäisee istukan mutta ei veriaivoestettä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

annostus

annostelureitti
antotapa
käyttötarkoitus
antoreitti
kipulääke
kauppamerkki
antoajankohta
lääkemuoto
antotaa
kirjanpito
käyttöaihe
lääkeannos
vasta-aihe
luontaistuote
päällekkäinenlääkitys
annosohje
annoksiin
Seuraavaksi yleisimmät poikkeamien tapahtumatyypit olivat väärä annostus, puutteellinen lääkehoidon seuranta, vasta-aiheen huomiotta jättäminen ja väärä diagnoosi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

luonnonaine

synteettinen
kiderakenne
fysikaaliskemiallinen
paikallinenpuudute
dehydro-abietiinihappo
immunoglobuliini
biologisi
fysikokemiallinen
yhdistekirjasto
fysikaalis-kemiallinen
vaikutuskohde
rakentea
kolmiulote
joustava
bioaktiivinen
Luonnonaineiden, myyntiluvallisten lääkkeiden ja synteettisten aineiden keskimääräisiä kemiallisia ominaisuuksia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

läpäisevä

lipofiilinen
erittää
parasellulaarisesti
endoteelisolukerros
vaikutuspaikka
loppuosa
aivotkudos
cypentsyymi
proteiinirakenteinen
muodostava
lysosomaalinen
kohdereseptori
metaboloida
gi-kanava
WHO ( 2006 ) ja EMEA ( 2010 ) ovatkin määritelleet lääkeaineen hyvin solukalvon läpäiseväksi, jos vähintään 85 % annoksesta imeytyy.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tuloarviointi

koulutuskokonaisuus
perehtyminen
korvauspäätös
avoapteekea
dokumentoida
oma21-tutkimushanke
suunnitteluvaihe
osallistunut
erikoistumis-
asiantuntijaryhmä
laajemmin
glf-työkalu
kokeiluhanke
verkkokysely
työstäminen
tarjoamia
nyky-tilanne
Tuloarviointi on kliinisen farmasian palvelu, joka sisältää sairaalahoitoon tulevan potilaan lääkityksen selvityksen ja arvioinnin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pikkuaivot

pendorfiini
pikkuaivoi
keskiosa
kuorikerros
dopaminergisi
th:a
isoaivokuori
liikehermosolu
iso-aivo
th-ir
keskiaivoi
Pikkuaivojen jyvässoluissa 5-alayksikkö kombinoituu a6-alayksikön kanssa ( Sieghart ja Sperk 2002 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nmda

ampa
trkb
alpha6
α-conotox
gabab
n-methyl-d
mapk
α9α10
catechol-o
seroton
stimulatio
l-dopa
kaoutha
down-regulatio
nbqx
comt
nicotine-evoked
mitogen-activated
up-regulatio
Etanolin vaikutusten kannalta tärkein näistä on N-metyyli-D - aspartaatti- ( NMDA ) reseptori, johon etanolimolekyylillä on suuri affiniteetti.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

varianssianalyysi

anova
yksisuuntainen
tukey
varianssianalyynen
jatkotesti
dunnettää
anova:a
pariton
parittoa
ttesti
studentti
parillinen
wilcoxon
parittomassa
bonferron
kruskal-wallinen
Käytetty analyysimenetelmä oli toistettujen mittausten varianssianalyysi ( repeated measures ANOVA ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

administratio

obesityä
mortalityä
bursi
schizophreni
addictio
bioequivalence
preventio
dysfunctio
plasticityä
bioavailabilityä
functio
hyperactivityä
regulatotyä
circua
evaluatio
preparatio
reconciliatio
applicatio
chages
U.S. Food and Drug Administration, Center for Drug Evaluation and Research ( CDER ) March 2003 Fimea : hydrochlorothiazidum.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

toksikologia

biofarmasia
sosiaali-farmasia
biotiede
teollisuusfarmasia
eläinlääketieteellinen
institution-
kansli
kesäkua
juuti
räntilä
universitetuniversity
kemia
yliopistonlehtori
teknologi
Colloids Surf B Biointerfaces 86:45- 57, 2011.a-synukleiini Parkinsonin taudin mallintamisessa jyrsijöiUä Sauli Pätsi Helsingin yliopisto Farmasian tiedekunta Farmakologian ja toksikologian osasto Maaliskuu 2013

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

spesifinen

nachr:iin
kilpaileva
α-bungarotoksiin
analogi
spesifisesti
tbps
a4p2-reseptori
selektiivisesti
reseptorialatyyppi
anionikanava
saturoituminen
ilmentäminen
α-bungarotoksiini
barbituraatti
reseptoriala-tyyppi
käänteinenagonisti
dopamiinivapautuminen
Tehokkaat kuvantamismenetelmät, spesifiset kantaja-aineet ja geeniterapia voivat mahdollistaa myös ehkäisevän lääketieteen ( Sakura ym. 2011 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hypertensio

rehabilitatio
pharmacist's
smoking-cessatio
community-dwelling
telemedical
abuseä
mortalidä
morbididä
legislatio
womi
promotio
futureä
valididä
high-alert
contaminatio
deprivatio
insomni
patient's
high-shear
Hypertension 51, 15651569.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

bdnf

immepip
camkii
probdnf
mrna
erk1
cdk5
agrp
nurr1
creb
gsk-3p
gdnf
apoe3
comt
nmdar
gsk-3
abt-107
p-gp
Ghitza UE, Zhai H, Wu P, Airavaara M, Shaham Y ja Lu L : Role of BDNF and GDNF in drug reward and relapse : A review.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

resistenssi

lääkeaineresistenssi
parkinsonin
kudosvaurio
hiirimalli
latentti
tautiaiheuttaminenkyky
nav1.8-kanava
hermostomuutos
pitkittyä
lieventävä
selkärankainen
iskeeminen
palkkiovaikutus
myöhäinen
kiputila
S. aureuksen aiheuttamien infektioiden hoitoa vaikeuttaa sen kyky muodostaa resistenssiä lähes kaikille käytössä oleville antimikrobiaineille.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

käyttöaihe

antoreitti
lääkelääkeinteraktio
lääkkeillä
kontraindikaatio
haitta-
pitkävaikutteinen
muistilääke
eläinlaji
rekisteröityä
keskipitkä-vaikutteinen
neurolepti
yliannostus
lyhytvaikutteinen
lääkemäärääjä
itsehoito-
lääkelääke
sopimaton
lääkeyhdistelmä
Suomen markkinoilla ei ole paikallispuudutetta, jonka käyttöaihe olisi paikallinen suun alueen kivun hoito.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

spesifisyys

syntetisoitu
sitoutuataipumus
toksiinianalogi
sitoutuaaffiniteetti
saturoituminen
rakenneaktiivisuussuhde
antagonistinen
α-bungarotoksiin
kalorimetria
sh-ep1-hα7-solukalvopreparaatti
potentti
mikro-dialyysimenetelmä
mutatoitu
hyödyntävillä
kaksivaihi
nikotiiniligandi
ilmentäminen
Grafeenin pintaan voidaan kiinnittää useampia ligandeja, jolloin spesifisyys ja siten kohdentuminen tiettyyn kasvaintyyppiin paranee entisestään ( Zhang Y ym. 2012 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

quik

exley
gottaa
datä
britt
luka
mcgehee
wonnacot
damaj
vincler
mansvelder
whiteaker
volkow
olnen
alkonto
laviolla
millar
napier
arrang
herz

liueta

imeytyä
vesiliukoinen
saostua
turvota
puristua
dispergoitua
lääkeainemäärä
valuva
niukka-liukoinen
phalue
tavoitepitoisuus
Liukenemisen voitiin katsoa olevan nopeaa, kun lääkeaineesta yli 85 % oli liuennut 30 minuutissa ( EMEA BE-ohjeisto 2010 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

universitet

helsingfors
fakulti
kesäkua
sivén
universite
dos.
kansli
faculdä
puh.
sivi
saara
reeta
terveystiede
m.sc.
annukka
HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta / Osasto Fakultet / Sektion Farmasian tiedekunta Faculty Laitos Institution - Department Farmaseuttisen kemian ja teknoiogian osasto TekijäFörfattare - Author Hanna-Mari Hakojärvi Työn nirni Arbetets titel - Title Artikaiinin stabiilius polymeeriliuoksissa ja oraalivalmisteen kehittäminen mukosiittipotilaille Oppiaine Läroämne ■ Teollisuusfarmasia Subject Työn laji Arbetets art ■ Pro Gradu Level Aika Datum - Month and year Tammikuu 2015 Sivumäärä Sidoantal ■ 77 Number of pages Tiivistelmä Referat - Abstract Työn tarkoituksena oli tutkia artikaiinihydrokloridin soveltuvuutta mukosiittipotilaille kehitettävään oraalivalmisteeseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

potentiaalienergia

x-akseli
kokonainenlämpövirta
lämpövirta
kokonainenenergia
lähtöioni
kuvaajaan
heijastuspiikki
maksimi
levy-kohtainen
tuoteioni
samanmassainen
msspektri
scherreri
energiaalue
normittaa
Kiteisessä aineessa atomit tai molekyylit ovat pakkautuneet tiiviisti toisiinsa nähden siten, että potentiaalienergia on minimi ( Chang 1981 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

farmakokineettinen

mallinnusohjelma
tilamalli
fysikaaliskemiallinen
fysikokemiallinen
fysikaalis-kemiallinen
bioekvivalenssitutkimus
biofarmaseuttinen
formulaatio-kohtainen
samanarvoisuus
pet-kuvantaminen
analytiikka
efluksimalli
simulaatiomalli
catmalli
hyväksikäytettävyy
Myös artikkelissa esitetyt farmakokineettiset parametrit vastasivat WinNonlinilla laskettuja arvoja ( taulukko 2 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

regressio

anova
jatkotesti
dunnettää
sitoutuapaikka
tukey
wilcoxon
yksisuuntainen
varianssianalyysillä
epälineaarinen
anova:a
kruskal-wallinen
kruskal-wallis
mannwhitney
varianssianalyynen
sh-sy5y
ic501-arvo
parittomassa

munuaisensiirto

dialyysihoito
eturauhanensyöpäpotilas
interventioryhmä
hoitokustannukset
leikattu
sairastunut
eturauhassyöpähoito
dialyynen
hoidettu
hoitoketju
munuaisensiirroa
dialyysipotilas
hoitovuosi
hyljintäestolääkitys
dialyysimuoto
sairaalahoitojakso

supernatantti

suspensoida
kuopp
mikrolitra
mikroskooppilasi
lasipullo
solupelletti
pakastaa
sentrifugoida
bakteerisuspensio
reaktioliuos
eppendorf-putki
jääkylmä
malja
ravistelija
esi-kolonni
huoneenlämpöinen
ravistella
igg-liua
Tämän jälkeen sentrifugoitiin 13 000 rpm 10 min +4 °C ja kaadettiin supernatantti pois.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

teofylliini

itrakonatsolla
hpmc
itrakonatsoli
indometasiini
teofylliin
xrpd-kuvaaja
rotavapori
trehaloosi
kofeiini
yindometasiini
sumukuivata
dikalsiumfosfaatti
kiteinen
sulamislämpö
amorfisoitu
kylmäkuivata
Käytännössä tulostusta on kokeiltu vain muutamilla lääkeaineilla, kuten kofeiinilla, teofylliinillä ja parasetamolilla, annosten vaihdellessa kymmenistä satoihin mikrogrammoihin ( Sandler ym. 2011 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

amiini

karbonyyliryhmä
karboksyylihappo
virittyä
oh-ryhmä
negatiivisesti
sivu-ketju
ketoni
kovalenttinen
katalysoima
varautunut
ei-kovalenttinen
elektro-staattinen
2 NEURONAALINEN HISTAMIINI JA SEN RESEPTORIT 2.1 Neuronaalinen histamiini Histamiini on elimistön biogeeninen amiini ja välittäjäaine, joka aktivoi ainakin neljää erilaista histamiinireseptoria ( Hill 1997 ; Nguyen 2001 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

liikehäiriö

solutuho
hermostomuutos
nikotiinialtistus
paheta
yhdisteeksi
voimistua
masennuslääkekäsittely
hyper-aktiivisuus
parkinsonpotilas
ilmaantuminen
pahentaa
lievittyminen
lihasjäykkyys
kirurgisesti
ennenaikainen
parkinsonin
yliaktiivinen
Kun promoottorina käytettiin Thy-1:tä, hiirille kehittyi muutamassa kuukaudessa havaittavia ja ajan mittaan pahenevia liikehäiriöitä ( Fleming ym. 2004 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

melibioosi

p-galaktosidaaan
trehaloosi
yindometasiini
sumukuivattu
dsc-kuvaaja
röntgendiffraktogrammi
teofylliin
indometasiininäyte
tabletoitaa
itrakonatsolla
sumukuivata
ksylitolla
maissitärkkelysnäyte
amorfisoitu
indometasiin
xrpd-kuvaaja
p-galaktosidaasi-
Melibioosi ja P-galaktosidaasi- ajojen vesiaktiivisuudet säilytettäessä huoneenlämmössä ja 18 % suhteellisessa ilmankosteudessa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

concentratio

densityä
ketoprofi
solutio
indomethac
acetoa
tensileä
humidityä
moistureä
mgst
mechanofused
fractio
itraconazolla
mixtureä
compressio
whileä
samplla
thna
disintegratio
Spectrum of cyanidin-3 - glucoside ( standard, concentration 50 pg / ml in methanol ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

antigeeni

epidermaalinen
bsolu
kohdesolu
vesikulaarinen
atyyppi
fibrinonektiini
thpromoottori
disulfidisidos
her2-reseptori
galaniini
kalvomembraani
fosforyloitua
amino-pää
sitova
säätelyosa
Superantigeenit sitoutuvat T-solureseptorin VP- 14 alueelle, joka on normaalin antigeenia sitovan alueen ulkopuolella.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

patenttijulkaisu

wipon
ongelma-
perustiedot
maittain
listata
grafeeniin
biomedikaalinen
kehittääajatus
tarkastuslista
i1-i12
i1-i4
pääkohta
noussea
yhteenvetolomake
haastatellakysymys
kirjallisuushakuu
potilastapaus
eläinlääkitysturvallisuustutkimus
Biomedikaalisten grafeeniin liittyvien patenttijulkaisujen tekijätahot ( WIPOn mukaan ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

stem

fluorescence-activated
ovaria
membranna
proliferatio
differentiatio
linnä
viabilityä
donepezil
line-derived
equilibratio
monoama
cytotoxicityä
carrier-mediated
maleä
muscleä
facs
moisturra
permeatio
migratio
perfusio
Saatavilla Internetistä : www.acsmaterial.com/upload/11n/270102384.pdf Akhavan O, Ghaderi E, Akhavan A : Size-dependent genotoxicity of graphene nanopatelets in human stem cells.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

grapheta

stabilityä
stabilizatio
surface-enhanced
formulatio
preparatio
structureä
estimatio
detectio
drug-polymer
graphene-based
crystallizatio
mobilityä
purificatio
plasminoki
chages
productio
xant
rimonabant
feasibilidä
Carbon 54 : 454-459, 2013 Berry V : Impermeability of graphene and its applications.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

riippuva

fragmentoituminen
kohottaa
uudelleen-järjestäytyminen
imeytyänopeus
vaimentaa
natriumioni
muokkautua
inaktivoituminen
liikehdä
hydrofobisuus
ennemminkin
aggregoitua
fluoresenssiilmiö
spontaanisti
kerääntyminen
sulkeutua
reaktiivisuus
Bevirimaatin kliininen teho on osoitettu faasi II:n kokeissa, joissa lääkeaineen havaittiin vähentävän virusten määrää annoksesta riippuvalla tavalla ( Smith ym. 2007 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

alkuperäispakkaus

säilyvyysaika
pureskella
valmistea
annospussi
pakkaaminen
annostelumuoto
jaella
pussinauha
patenttisuoja
pussimateriaali
lakimuutos
miellyttävä
tablettimuotoinen
rinnakkainenvalmiste
annosjakeluprosessi
hajoavi
tiettyä
Myrkytystietokeskuksen aineistosta tehdyssä tutkimuksessa yleisin juurisyy lasten lääkityspoikkeamille oli lääkkeiden säilytyspaikkoihin liittyvät puutteet sekä lääkkeiden säilyttäminen muualla kuin alkuperäispakkauksessa ( Lavonas ym. 2013 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

geeniekspressio

salpaus
kompensatorinen
epä-herkistymä
korjaantuminen
säädeltyä
salpaaminen
häviäminen
sakkaroosin
säätelymekanismi
päihdealtistus
neurotoksisuus
vierasaine
ret-signalointi
a7-nikotiinireseptori
koholla
immuunipuolustus
comt-esto
Nämä reaktiot ovat keskeisesti mukana myös geeniekspressiossa ( Gamble ja Freedman 2002 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mechanofusio

thna
plaki
rubus
ph-105
whileä
conkin
compactibilityä
calli
lude
reactio
viableä
seea
mechanofused
mgst
calibratio
anthocyanidins
ejectio
flavonols
stableä

kukinto

tilastollisesti

merkitsevästi
koarktaatioryhmä
parittoa
ed-vaihdos
ttesti
aavmorryhmä
parillinen
sham-operoitu
käsitelläryhmä
studentti
pariton
erosi
kruskall-wallis
Ryhmien välillä ei ole tilastollisesti merkitseviä eroja ( p > 0,05 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

relaksaatio

entalpinen
mekaanisesti
painuminen
pakkautua
venymä
jauhepatsas
nukleaatio
mekaani
absorboitua
murtuminen
dipolimomentti
energeettisesti
faasimuutos
detektointi
Matriksi immobilisoi proteiinin täysin, jolloin denaturoitumisen aikana tapahtuvat proteiinimolekyylien väliset relaksaatiot ja transitiot estyvät.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

erikois-työ

erikois-työ
tutkielma
progradu-tutkielma
progradu
reseptorisitoutuminenkoe
tehoseulonta
klatrodiin
kirjallisuusosio
kokeissa
kokeellinen
saturaatiokoe
geeniterapian
progradututkielma
tutkimustavoite
ftir-spektroskopia
tulosanalyysi
kombinatorinen
aivosolukalvohomogenaatti
Kyseinen vasta-ainemäärä oli optimoitu aikaisemmassa erikoistyössä ( Hiltunen A, julkaisematon erikoistyö 2010 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

entry

penetratio
gelat
efflux
transcriptio
replicatio
nanoparticle
carrier-mediated
matyä
polarityä
susceptibilityä
contractio
excitatio
muscleä
multidrug-resistant
capacityä
consolidatio
profileä
biorelevant
progressio
cytotoxicityä
Almost all compounds included in this assay inhibited the virus entry to some extent.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

psykoosilääke

epilepsialääke
neuroosilääke
n05c
unilääke
neuroosi-
antipsykootti
ehkäisyvalmiste
psykoosi-
analgeetti
n06a
mirtatsapiini
rauhoittava
n05b
ravintolisä
yhdistelmävalmiste
lääkeryhmä
vitamiini
n05a
anksiolyytti
Seuraavaksi yleisimpiä ryhmiä olivat systeemiset bakteerilääkkeet, psykoosilääkkeet ja opioidiset analgeetit.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kontaminaatio

tutkimuspopulaatio
lääkeainehävikki
sähköisyys
suotava
lyhyellä
energiamäärä
jauhemäärä
verrattain
nestemäärä
kirjoa
merkityksetön
heikomma
voikin
päinvastaisesti
määrällisesti
jonkinasteinen
valikoitu
terminalia-laji
Tutkimuksen tuloksien mukaan farmasistin valmistamissa ruiskuissa oli merkittävästi vähemmän kontaminaatioita kuin sairaanhoitajien valmistamissa ( Austin ja Elia 2013 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ph105

e50m
elp200
e90m
ap673l
mf11
p-value
anthocyaniti
turbula
mf10
anthocyan
ap67
lingonberry
compactibilidä
mechanofused
emcocel
thna
cloudberry

tutkimushenkilö

tupakointistatus
täyttävä
julkaistuinen
tutkimuspotilas
alateema
palveluasiakas
lisäkysymys
kymmenes
yhteis-kustannus
bentsodiatsepiiniresepti
seurantaryhmä
kolmekymmentä
maittain
strukturoida
työskentelyyksikkö
vastanni
mainitsema
kolmetoista
Toisaalta simulaatiot tukevat myös bioekvivalenssi-tutkimusasetelman suunnittelussa, esimerkiksi pohdittaessa variaatiota ja in vivo tutkimukseen tarvittavien tutkimushenkilöiden lukumäärää.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lääketietokeskus

lääkehaku
elintarviketurvallisuusvirasto
klik
terveyskirjasto
apteekkitavaratukkukauppias
kansaneläkelaitos
turvallisuus-ja
lääketietokanta
lääkäriliitto
evira
terveyden-
hintalautakunta
lääkeasetus
lääkelaitos
teratologinen
kennelliitto
apteekkitoiminta
2 YLEISTÄ SIMULAATIOMALLINNUKSESTA 2.1 Matemaattisen mallinnuksen merkitys lääkekehityksessä Lääkekehitysprojekti molekyylistä myyntilupaan kestää 10-12 vuotta ja maksaa kokonaisuudessaan keskimäärin 900 miljoonaa euroa ( Lääketietokeskus 2009 ; Rick 2005 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sakkaroosi

laktoosa
super-hajotusaine
ludipress®
siirappi
pinta-aktiivinen
propyleeniglykoli
laktoosin
daunorubisiini
sidosaine
voimakkaammin
korkeammassa
turvota
tableteissa
sisältävillä
hydrolysoitua
natriumalginaatti
Ksylitoli on yhtä makeaa kuin sakkaroosi ( Bond 2009 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hpmc-as

hpmc-as
polymeerisuhde
itrakonatsoli
hpmc
itrakonatsolipitoisuus
teofylliini
hpmcas
itrakonatsolla
teofylliin
dipyridamolla
ketokonatsoli
poly-vinyylipyrrolidoni
sekoittua
jaksonaika
rotavapori

toleranssi

herkistyminen
hermovaurio
vieroitusoire
päiväväsymys
epätasapaino
heikentyminen
päihdealtistus
metadoni
kiputila
psykomotorinen
aivovaurio
virheasento
pakonomainen
parkinsonismi
syntymekanismi
palkkiovaikutus
lihasheikkous
Tämä kertoo todennäköisesti merkittävän toleranssin kehittymisestä amfetamiinille, vaikka myös mahdolliset koejärjestelyn aiheuttamat vaikutukset on otettava huomioon.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lääketutkimus

esimiestyö
käsikirja
vanhustyö
lääketieteellinen
asiantuntijuus
pohjautuva
toimintataa
hoitotyö
hallinnollinen
verkostotyöskentely
kliiti
lääketoimitus
taam-ukkonen
geriatri
hoitoohjelma
sairaalafarmasia
lääkevalmistus
Kirjassa : Yhteiskunnallinen lääketutkimus - ideasta käyttöön, s. 225-235.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kapillaari

endoteeli-soluinen
primääri
geneettisesti
solumembraani
tyrosiinihydroksylaasia
steerisesti
yli-ilmentyä
kohdesolu
luminaalinen
parasellulaarisesti
efluksiproteiini
endoteelisolukerros
yksiketjuinen
biotiiniliposomi
säätelyosa
thpromoottori

lääkeinformaatiolähde

tietolähde
informaatiolähde
lääketietolähde
verkkoapteekki
laatukriteeri
puhelinpalvelu
lääkeinformaatiotarve
luettavuus
lääketieto
potilasinformaatio
kohderyhmä
tietosisältö
mobiililaite
lähihoitaja
puolueeton
seloste
puhelin-

määrittää

määrittäminen
optimoida
määritetty
laskennallinen
bakteerikonsentraatio
mitattua
höyrystin
korjauskerroin
erotus
laskettu
palkki
laskennallisesti
standardi-suora
heijastuspiikki
kombinaatio
gordon-taylori
sumutinkaasu
Hydroklooritiatsidin keskimääräiset liukoisuudet ravistelu- ja 96-kuoppalevymenetelmällä määritettynä ( mg / ml, n = 3 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lääkeannos

annostelureitti
sopimaton
kipulääke
pistos
c1.6
c5.2
täsmättävyys
lääkeanto
aloitus-
puolittaminen
annosohje
c5.1
annosteluväline
lääkeotto
annostelutekniikka
c1.3
c2.1
vasta-aihe
Osastoilla käyttökuntoon saatetaan erilaisia potilaskohtaisia lääkeannoksia ( Laakkonen ym. 2005 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tooninen

dopamiinineuroni
gabaergi
tooni
voimistuminen
signalointi
nmda-reseptori
hermosoluyhteys
kipuaistimus
raphe-tumake
hermostollinen
sapp
yliaktiivisuus
salpaus
dopamiinireseptori
faasinen
gaba-hermosolu
plastisuus
synaptinen
dopamiinihermopääte
Toonisen inhibition on havaittu vähentävän hermosolujen eksitaatiota ( Hamann ym. 2002 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tarvittaa

vapaan
hinnoitella
tarvittava
erilleen
vaadittava
edesauttaa
kestävä
varastointi
asettaminen
valmistettaa
vaadittaa
pystyttäisiin
valma
saadua
helppous
lähemmäs
käyttövalmis
nähtävä
Haastatteluihin osallistuneet farmaseutit ja proviisorit kokivat, että farmasian perusopintoihin tulisi sisällyttää enemmän sairaalafarmasiassa tarvittavaa osaamista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

liuotin

sumuttaa
pbs-puskuri
ylikriittinen
liuottaa
makuaine
epäpuhtaus
typpeä
rakeistaa
haihduttaa
kuivauskaasu
laktoonen
sulattaa
typpeen
Toisaalta lääkeaine voidaan liuottaa sopivaan liuottimeen ja lisätä liuos sulatettuun matriisiaineeseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tyvitumake

kipuaistimus
hermovälitys
hermoyhteys
epänormaali
hermosoluyhteys
ca1-alue
rappeutuminen
mesokortikolimbinen
hermotus
otsalohko
limbinen
nigrostriataalinen
kortikaalinen
välihermosolu
Kivulla voi myös olla taudin patofysiologiaan liittyvä keskushermostoperäinen syy, joka liittyy tyvitumakkeiden rappeutumiseen ja dopaminergisen toiminnan heikkenemiseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

dendrogrammi

latauskuvaaja
pää-komponenttianalyysi
hajontakuvaaja
pylväsdiagrammi
piirretty
klusterianalyysi
keskiarvospektri
vektorinormalisoiduu
koekaavio
ftir-spektri
exceltaulukkolaskentaohjelma
taulukoida
pääkomponenttianalyytää
pistemäärä
luokitteleminen
lihavoitu

kymmenen

kaksikymmentä
yhdeksän
seurantajakso
seitsemän
ajanjakso
puolen
kahdeksan
savuton
tupakoimaton
kymmenes
seurantatutkimus
tuhat
muutaminen
vuositaso
puolitoista
lopettaayritys
lääkehankintakausi
ajoittua
Tutkimuskäyttöön grafeenihiutaleita on osattu valmistaa jo lähes kymmenen vuotta ( Novoselov ym. 2004 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

locus

pedunculopontine
nurr1
globus
compacta
tegmental
creb
mapk
disinhibitio
potentiatio
aivotäplä
self-stimulatio
α9α10
tegmentumi
hic-5
accumbens
gsk-3p
sinertää
vegf
Expert Rev Neurother 8 : 78197, 2008 Zarow C, Lyness S, Mortimer J, Chui H : Neuronal loss is greater in the locus coeruleus than nucleus basalis and substantia nigra in alzheimer and parkinson disease.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

potentiaalisesti

haitallinen
sopimattoma
vältettää
beers-kriteeri
pitkävaikutteinen
lääkkea
antikolinergisesti
bentsodiatsepiinivalmiste
sairaustila
vältettävä
psyykenlääke
sopimaton
ikääntyneet
lääkeyhdistelmä
bentsodiatsepiiniyhdiste
lääkeryhmä
yhtäaikainen
kasautuma
Kriteeristöissä painotetaan lähinnä iäkkäillä potilailla potentiaalisesti haitallisia lääkeaineita, joita on mahdollisuuksien mukaan vältettävä iäkkäiden lääkityksessä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

interleukiini

il-1
il-6
tuumorinekroositekijä
opioiti
inflammatorinen
syketaajuus
ruokahalun
galantamiini
sitalopraami
α4α5β2
plasminogeeniaktivaattori
natriureettinen
histamiin
kodeiin
nigrostriataalisi
agonistää
Immuunijärjestelmän aktivoitumisen seurauksena solut tuottavat sytokiineja ( sytokiinit, interleukiinit yms. ), joiden avulla solut aktivoivat toisiaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

acad

natl
hort
biochim
biopharm
biophys
neurosurg
tetrahedro
engl
jama
neurophysiol
endocrinol
virol
febs
chromatogr
urol
angew
psychophar
epidemiol
Proc Natl Acad Sci U S A 89 : 2046-2050, 1992.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mallinnus

simulaatiomalli
päätösanalyyttinen
tilamalli
juurisyyanalyynen
pcne-luokittelu
tarkistuslistaa
miniatyrisoida
testaus
potilasaineisto
juurisyyanalyysi
deduktiivinen
kirjallisuusaineisto
sisällönanalyynen
kustannusvaikuttavuustutkimus
rekisteritutkimus
Tutkimusten tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava, että mallinnukseen liittyy useita oletuksia ja epävarmuustekijöitä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

plastinen

muotoutuminen
elastinen
fragmentoituminen
fragmentoitua
plastisesti
muotoutua
valuminen
elastisesti
puristusaika
murtua
uudelleen-kiteytyminen
uudelleen-järjestäytyminen
lasimainen
GDNF:n poisto ei siis nyt tehdyn tutkimuksen perusteella altistanut plastisten muutosten syntymiselle striatumissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aivoturso

mantelitumake
etuaivotkuori
kuorikerros
taka-sarvi
tegmentumi
pikkuaivoi
limbinen
noradrenerginen
glutamatergisi
mesokortikaalinen
solukeskus
viejähaarake
haarakesolu
dopaminergisi
Lisäksi a-synukleiinia kertyi aivojuovioon, aivotursoon ja aivokuorelle ( Yavich ym. 2005 ; Piltonen ym. 2013 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

haittatapahtuma

vaaratapahtuma
potilasvahinko
vakavuus
ehkäiseminen
ennaltaehkäistä
lääkitysvirhe
ehkäisevä
ennaltaehkäiseminen
vakavi
riskien
vaaratapahtua
haittatapahtuminen
sanasto
tarkoituksenmukaisuus
lääkityspoikkeama
moni-lääkitys
Lääkitysturvallisuus käsittää toimenpiteitä lääkkeiden käyttöön liittyvien haittatapahtumien ehkäisemiseksi, välttämiseksi ja korjaamiseksi ( Stakes ja Rohto 2007 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

gender

relatio
relaxatio
miscibilityä
crystallizatio
biorelevant
capacityä
consolidatio
phytochemicals
exerciseä
fractio
womi
predic
drug-polymer
xant
determa
ketoconazolla
precipitatio
phagosomes
maleä
abilityä
Eur J Pharm Biopharm 50 : 3-12, 2000 Madsen JL, Jensen M : Effects of gender, age, and body mass index on gastrointestinal transit times.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lähtöaine

laktoosin
tlc-levy
jauhemainen
epä-stabiili
ludipress®
tasaisemmin
näytteillä
amorfa
polarisoida
säilytyslämpötila
l1-l3
s1-s3
tlc-analyytää
esi-puristus
suhteellisi
Lähtöaineena käytetyn y-indometasiinin ja valmistetun amorfisen indometasiinin röntgendiffraktogrammit on esitetty kuvassa 21.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nestekromatografia

nestekromatografi
vis-spektrofotometrinen
fischer-titraus
liuosnäyte
ravistelumenetelmä
ionisaatiomenetelmä
dsc-menetelmä
malliproteiini
spektrofotometrisesti
amorfisoida
vis-spektrofotometri
moduloitu
kaarvo
uutto
dmso-herkkyys
hplc
ldh-vuoto
Useat tutkimusryhmät ovat käyttäneet korkean erotuskyvyn nestekromatografiaa ( HPLC ) tanniinien ja muiden yhdisteiden erottelemiseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

käytettävä

tarkoitetku
käyttökelpoisuus
lääkevalmistemuoto
pikieläin
käytettyä
käytettää
annostelumuoto
maittavuus
siedettävyys
täsmättävyy
lääkeyhdistelmä
sopivuus
valmistemuoto
helppous
tablettimuotoinen
maku-
myyntiluvattoma
Malarian hoitoon käytettävää klorokiinia on tutkittu kiinisesti Chikungunyan hoidossa, mutta eroa plaseboryhmään ei 14 havaittu ( de Lamballerie ym. 2009 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

verrokki

oksatsepaamiryhmä
tavoitepitoisuus
lumelääkeryhmä
injektoitu
annosteluaika
metoprololi
charlson
ichd-potilas
pienä
näytteillä
tsopiklonia
kontrollihiiri
pienemmä
kertainen
kymmenkertainen
ikävakioitu
tsopikloniryhmä
kg:a
Tutkimuksessa, jossa käytettiin sähköärsykettä parkinsonismipotilaiden kipukynnys oli korkeampi kuin verrokeilla ( Perrotta ym. 2005 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

implementointi

riskienhallinta
jalkauttaminen
potilasturvallisuustyö
lainsäädännöllinen
keskushallinto
asiakaskeskeisyys
yhtenäistää
ammattipätevyys
lääkeinformaatioverkosto
tavoitteeksi
strategiatyö
tietohallinta
apteekkipalvelu
lääkeneuvontapalvelu
täytäntöönpano
kehittäätyö
7.1 Arviointityökalun kehitystyön tarkastelu ja kehityksen aikana havaitut tuloarvioinnin implementoinnin haasteet Tuloarviointityökalun kehitystyö tehtiin yhdessä osastofarmaseuttien kanssa, joiden käyttöön työkalu on tarkoitettu.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

soluväliaine

fibrinonektiini
liitetty
integriini
mutatoitua
vuorovaikuttaa
säätelevä
isäntäsolukko
katabolinen
kuljetusproteiini
kohdeproteiini
koodaa
matriksiproteiini
soluseinä
negatiivisesti
Soluväliaine on biologisesti aktiivinen kudos, joka koostuu useista matriksimolekyyleistä ( Patti ym. 1994 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

proteiinikinaasi

dopamiinitransportteri
gabaa-reseptori
kalmoduliini-riippuvainen
jänniteherkki
asetyylikoliin
sykliineinen
neuronaalinen
jänniteherkkä
natriumkanava
tuumorinekroositekijä
neurotrofiini
histamiin
sotrastauriini
gabaa-reseptor
opioidipeptiti
6.5.1 Sotrastauriinin sitoutuminen proteiinikinaaseihin Sotrastauriinista on julkaistu kiderakenne PKC a:aan sitoutuneena ( pdb : 3IW4 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

geeniterapia

onkolyyttinen
diagnostiikka
iskeeminen
patofysiologia
neurodegeneratiivinen
autoimmuunisairaus
parkinsonintauti
aivosairaus
diagnosointi
neurologinen
tulehduksellinen
etenemä
epilepsia
skitsofrenia
suolistosairaus
jyrsijämalli
kystinen
kliinisiin
Tehokkaat kuvantamismenetelmät, spesifiset kantaja-aineet ja geeniterapia voivat mahdollistaa myös ehkäisevän lääketieteen ( Sakura ym. 2011 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nenämahaletku

hajoavi
pakkausmateriaali
ravintoletku
ylikriittinen
murskata
puhdistua
kapseloida
vapautuanopeus
imeskelytabletti
rasvainen
kapselisisältö
typpeen
systeemiverenkierto
dispergoitua
implantti
valoherkkä

gradientti

isokraattinen
sumukuivausajo
timantti
kylmäkuivauskoe
nollahetki
näytekammio
entsyymiaktiivisuustesti
kalibrointisuora
liuosseos
lasinen
proteiinijauhe
substraattiliuos
matkaanturi
solutiheys
pylväskromatografinen
ramaspektripiikki
applikoitu
taustaspektri
raaputtaa
GF 425 ohjelmaa käytettiin gradientin ohjaamiseksi HPLC-pumppusysteemiin ( Waters Corp., Milford, USA ), joka koostui pumpuista A ja B. Ajoliuoksia ultrasonikoitiin 20 minuuttia ennen käyttöä ilmakuplien poistamiseksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

valuvuus

puristuvuus
kosteuspitoisuus
jauhemassa
partikkelikoon
partikkelikokojakauma
kestävyys
kovuus
puristettu
sekoitusaika
puristettavuus
tabletoinna
partikkelikoko
liukeneminennopeus
puristettavuusi
rakeinen
liukuaine
rakeistus
sekoittuvuus
Toisaalta syöttöosion lämpötila ei saa olla liian korkea, ettei sulamista tapahdu syöttövaiheessa ( vaikutus tarttumiseen ja siten valuvuuteen ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

matriisi

vesifaasi
ylikriittinen
kaasuvirta
dispergoida
absorboitua
simuloiva
mekaanisesti
kiinteämä
läpivirtausnopeus
simuloivas
säilytysastia
tasapainoliukoisuus
hienojakoinen
lisätyä
liuottiminen
Lääkeaineen lipidiliuos dispergoidaan hydrofiiliseen matriisiin, jolloin saadaan aikaiseksi kiinteä dispersio.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kuvas

dsc-kuvaaja
kuvi
mittauspäivä
pylväsdiagrammi
sem-kuva
intensiteettisuhde
xrpd-tulos
molekyylirakenne
plmkuva
tiedäi
ramapiikki
partikkelia
spektrialue
tarjotinjakelu
ksantotoksiin
ympyröidä
lukkomassa
Kuvasta 14b voi nähdä, ettei eri sukupuolten välillä ollut assosiaatiokuvaajissa eroa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

eksoterminen

endotermi
eksotermi
uudelleen-kiteytyminen
lasimainen
kiteytyminenlämpö
entalpinen
alapuolella
uudelleen-järjestäytyminen
erottuminen
kokonainenlämpövirta
diffraktiopiikki
denaturoitua
valokatalyyttinen
Koska sublimoituminen on eksoterminen reaktio, kestää prosessoitavan tuotteen lämpötilan kohoaminen kauan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

subjec

läroämne
farmakognonen
läroämnesubjec
pharmacognosy
laji
nimi
titeltitlla
tekijäförfattare
emmi
arbetets
tekijäförfattareauthor
biopharmacy
artlevel
hanne
författare
oppiaine
master's
antimikrobiseulonta
annukka
HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta / Osasto Fakultet / Sektion Farmasian tiedekunta Faculty Laitos Institution - Department Farmaseuttisen kemian ja teknoiogian osasto TekijäFörfattare - Author Hanna-Mari Hakojärvi Työn nirni Arbetets titel - Title Artikaiinin stabiilius polymeeriliuoksissa ja oraalivalmisteen kehittäminen mukosiittipotilaille Oppiaine Läroämne ■ Teollisuusfarmasia Subject Työn laji Arbetets art ■ Pro Gradu Level Aika Datum - Month and year Tammikuu 2015 Sivumäärä Sidoantal ■ 77 Number of pages Tiivistelmä Referat - Abstract Työn tarkoituksena oli tutkia artikaiinihydrokloridin soveltuvuutta mukosiittipotilaille kehitettävään oraalivalmisteeseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

erotuskyky

nestekromatografi
hplc
fischer-titraus
vis-spektrofotometri
moduloitu
vis-spektrofotometrinen
uplc
karl
kiinteäfaasiuutto
liuosnäyte
proteiinipitoisuus
havaintoalaraja
polarisoitu
victor2
kromatografinen
apci
erotuskolonni
Liuosnäytteiden artikaiinipitoisuuksia mitattiin UV / VIS-spektrofotometrisesti ja korkean erotuskyvyn nestekromatografia -menetelmällä ( HPLC ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lääkehuolto

lupakäytäntö
lääkejakelu
koordinointi
perusterveydenhuolto
laatuhallinta
pitkäjänteinen
terveyspalvelujärjestelmä
terveyskasvatus
lääkeinformaatiotoiminta
määritteleminen
työyksikkö
toimintayksikkö
vastuualue
kilpailutus
lääkeneuvontapalvelu
perustutkinto
sosiaali-
lakisääteinen
Osastofarmasia : Farmaseuttisen henkilökunnan osastoilla ja muissa toimintayksiköissä tekemää lääkehuoltoon liittyvää työtä ( Fimean määräys 6 / 2012 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

virulenssi

tautiaiheuttaminenkyky
amino-glykosidi
pintaproteiini
fysiologisi
solutaso
reseptorivaikutus
patofysiologinen
patogeenta
grampositiivinen
katekoli
entsymaattinen
proteiinisynteesiin
metaboliaentsyymi
salpaus
Patogeenisuussaarekkeet ovat geenielementtejä, jotka sisältävät useita virulenssin kannalta merkittäviä geenejä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tabl

ofttaa
zopinox
tenox
alprox
xanor
doximycin®
trikozol®
oxam
pfizer
myla
synulox®
rimadyl
disperi
fucithalmic®
opamox
imovaa
depo

aminohappo

α-alayksikkö
kooda
palayksikkö
fosforyloitua
disulfidisidos
amino-pää
atyyppi
polypeptidiketju
sitova
katalyyttinen
n-terminaalinen
transmembraaninen
a-synukleiini on 140 aminohaposta koostuva proteiini, joka on yhdistetty useisiin neurodegeneratiivisiin sairauksiin ( Swant ym. 2011 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lääkeala

turvallisuus-
kehittäminenkeskus
lääkelaitos
määräysluonnos
kansaneläkelaitos
fimea
turvallisuus-ja
lääkeluettelo
kehittääkeskus
elintarviketurvallisuusvirasto
lääkehaku
valvira
lääketurvatoiminta
julkaisusarja
Viraston valvoo lääkkeiden turvallisuutta jatkuvasti kansallisen lääkevalvontaverkoston avulla ( Suomessa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, FIMEA ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

miselli

hapetus-
konjugaatioreaktio
paklitakseli
niukka-liukoinen
lipofiilinen
epästabiili
primakviinifosfaatti
fysikaalisesti
bcs-luokka
bukkaalitabletti
efluksiproteiini
permeoitua
karbonyyliryhmä
metaboliareaktio
lääkeainemolekyyli
fosfolipidikaksois-kalvo
Misellit ovat hyviä vaihtoehtoja kantaja-aineeksi etenkin huonoliukoisille lääkeaineille, jotka voidaan solubilisoida hydrofobiseen ytimeen hydrofobisin vuorovaikutuksin ( Plummer ym. 2011 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pei22k

dosperi
dosper-yhdistelmä
dosper
transfektioteho
transfektio-olosuhde
seerumiton
cmax
dna-varaussuhtea
seerumi-pitoinen
dna-varaussuhte
smc-solu
pekvivalenssi
geenisiirtoteho
kondensoida
synergistinen

estäjä

takaisiotto
takaisinoton
asetyylikoliiniesteraasi
forboliesteri
selektiivisesti
ssri
salvata
kasvutekijä
muskariinireseptori
sytokromi
monoamiini
jänniteriippuvainen
noradrenaliin
tsolu
salpaaja
On kuitenkin viitteitä siitä, että PKC estäjät pidentävät entsyymien elinikää soluissa ja tämä saattaa johtaa aktiivisuuden lisääntymiseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vapautuminen

nikotiiniagonisti
dopamiinivapautuminen
accumbens-tumakke
striatuma
striataalinen
stimuloitu
nikotiiniantagonisti
taka-isiotto
stimuloima
stimulaatio
annosriippuvaisesti
pagonisti
hippokampaalinen
Artikaiinin vapautuminen 1 ja 2 % NaCMC-liuoksista ( n = 2 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

depolarisaatio

aukeaminen
sytoplasa
kohoaminen
inaktivaatio
hyper-polarisaatio
natriumioni
estyä
aggregoitua
synapsirako
hermopäätteeseen
dendriitti
irtoaminen
sydänlihassolu
solutuho
Solun hyperpolarisaatio johtaa aina inhibitoriseen vaikutukseen, mutta depolarisaatio voi olla inhibitorista tai eksitatorista riippuen aktiopotentiaalin kynnysarvosta ( Farrant ja Kaila 2007 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

universidä

ph.d.
m.sc.
docent
ph.d
marika
lonto
raekallio
universitetuniversity
raisa
publicatio
juppo
yliopistoopettaja
dos.
sivi
sivén
juvennä
gaudeamus
itäsuomi
Hämeen-Anttila K, Katajavuori N. Gaudeamus Helsinki University Pres / Palmenia, Tampere 2008.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kyselylomake

pilotoida
haastatellarunko
lomake
saatekirje
alustava
ryhmäkeskustelu
pilottaa
delfoikierros
elomake
lomakekysely
pilotointi
muistutusviesti
taustatietolomake
nauhoittaa
kyselykierros
raporttilomake
suostumuslomake
asiantuntijaraati
7 TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT 7.1 Tutkimusaineisto Tutkimus toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella ( Liite 1 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

chiara

imperato
maidment
kalivas
moal
tanda
mitrovic
spanagel
reichard
volkow
napier
weis
gianoulakis
shippenberg
sanchis-segura
björklund
kosofsky
koob
mcgehee
kuryatov
10, 510-9, 2003 67 Di Chiara G ja Imperato A : Ethanol preferentially stimulates dopamine release in the nucleus accumbens of freely moving rats.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

graph

tableä
figureä
kas443
glycerolipid
transwells
compactibilidä
treatm
ph-105
rubus
modulla
compressibilidä
collectio
glycerolipids
anthocyanidins
mechanofused
mf11
p-caroteta
differentiatio
derivatizatio
J Mol Graph Model 29 ; 347-353, 2010 Schwarz O, Albert ML : Biology and pathogenesis of chikungunya virus.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

failureä

mortalityä
populatio
obesityä
schizophreni
peopleä
crohn's
childri
parkinson's
telemedical
anti-tnf
preventio
infliximab
abatacep
disease-modifying
failurra
regin
rehabilitatio
dysfunctio
Pharmacological inhibition of epsilon-protein kinase C attenuates cardiac fibrosis and dysfunction in hypertension-induced heart failure.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkimus

katsaus
tutkimuksiin
järjestelmällinen
pilottitutkimus
kirjallisuuskatsaus
metaanalyysi
haastattelututkimus
rekisteritutkimus
kirjallisuusosio
siirrettävyys
vahvistettavuus
kustannusvaikuttavuustutkimus
kerätyä
metodologinen
Korfage ym. ( 2005 ) käyttivät EQ-5D-mittaria ja tulokset ovat samankaltaisia kuin tämän tutkimuksen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

internetsivu

sivusto
noja
oppikirja
lääkeneuvontapalvelu
laatukriteeri
lääkemarkkinointi
lääkeopas
potilasinformaatio
tiedottaminen
toimipaikkakoulutus
uutinenkirje
laatustandardi
verkkosivusto
lääkeinformaatiostrategi
koordinoida
lainsäätäjä
Luokkiin I ja III kuuluvien lääkeaineiden kokonaismäärä pysyi referenssiyhdisteestä riippumatta lähes muuttumattomana, mutta identtisesti luokiteltujen yhdisteiden määrä vaihteli 5.1 Biowaiver monografioiden luokittelut International Pharmaceutical Federation ( FIP ) kokoaa internetsivuilleen lääkeaineiden BCS-monografioita, joissa luokitellaan lääkeaine BCS:n mukaan ja kartoitetaan lääkeaineen soveltuvuus biowaiver kandidaatiksi ( FIP 2009 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

apikaalinen

sytoplasa
plasminogeeni
varautunut
basolateraalinen
steerisesti
matriksin
natriumioni
abluminaalinen
pilkkoutuminen
natrium-
kalsiumioni
parasellulaarisesti
lipidikalvo
endosytoonen
tumaa
Kuljetinproteiineja voi sijaita sekä solun apikaalisella että basolateraalisella kalvolla ja ne voivat kuljettaa lääkeaineita molempiin suuntiin ( kuva 3 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

abstrac

refera
titlla
referatabstrac
titel
tiivistelmä
nyckelord
avainsana
säilytyspaikka
antimikrobiseulonta
inflammatotyä
läroämne
tulehduksellinen
literaturra
tiivistelma
förvaringstämä
suolistosairaus
titeltitlla
oppiaine
a-amino-3
HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta / Osasto Fakultet / Sektion Farmasian tiedekunta Faculty Laitos Institution - Department Farmaseuttisen kemian ja teknoiogian osasto TekijäFörfattare - Author Hanna-Mari Hakojärvi Työn nirni Arbetets titel - Title Artikaiinin stabiilius polymeeriliuoksissa ja oraalivalmisteen kehittäminen mukosiittipotilaille Oppiaine Läroämne ■ Teollisuusfarmasia Subject Työn laji Arbetets art ■ Pro Gradu Level Aika Datum - Month and year Tammikuu 2015 Sivumäärä Sidoantal ■ 77 Number of pages Tiivistelmä Referat - Abstract Työn tarkoituksena oli tutkia artikaiinihydrokloridin soveltuvuutta mukosiittipotilaille kehitettävään oraalivalmisteeseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

leptiini

greliini
välillisesti
epäsuorasti
α-msh
jänniteriippuvainen
aktivoima
pomc-hermosolu
presynaptisesti
säätelijä
mc4-reseptori
kalsiumpitoisuus
galaniini
muskariinireseptori
proliferaatio
sijaitseva
d3-reseptori
takaisiotto

nestetilavuus

pienimmä
puskurikapasiteetti
fassif:iin
denaturoitumislämpötila
ainemäärä
fessif:iin
alempana
pka-arvo
proteiiniliuos
konsentroitua
suureta
kolminkertainen
vesifaasi
kuoppi
proteiinikonsentraatio
ohutsuolivaihe
phalue
Lisäksi nestetilavuus sekä pH vaihtelee GI-kanavan eri osissa ( taulukko 14 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ekvivalentti

kopio
jaella
useammalla
identtinen
valmisteyhteenvedollinen
pbr3:a
kymmeni
välivaihe
näyteoto
täsmälleen
puolinen
säätäminen
erisuuruinen
ampullinen
mainitus
kulkeutuaaika
ensiksi
vaadittu
yleisemmin
Seuraavaksi on suunniteltava lääkevalmisteen formulaatio siten, että siitä saataisiin farmaseuttisesti ekvivalentti ja bioekvivalentti referenssivalmisteen kanssa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mrna

creb
comt
nurr1
probdnf
compacta
bdnf
aversio
nav1.8
agrp
mapk
cdk5
upregulatio
globus
disinhibitio
bcrp
tegmental
Dl-reseptorin mRNA:n ilmentyminen villityypin ja histidiinidekarboksylaasin ( HDC ) suhteen poistogeenisten hiirten striataalisista aivoleikkeistä radioaktiivisen in situ -hybridisaation avulla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sekoittuminen

sekoittuvuus
sekoittuvuusi
amorfisuus
stabiilius
stabiilisuus
molekyylitaso
amorfisi
puristusominaisuus
kiteisyys
amorfisoituminen
hygroskooppisuus
jauheilla
lineaarikombinaatio
lähtömateriaali
moduloitu
30 Toimintayksikön lääkekaapissa säilytetään vain välttämättömiä ja käytössä olevia lääkenimikkeitä sekoittumisen välttämiseksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

saranto

jylhä
keistinen
tuomainen
saarela
järviluoma
mäkijärvi
lampe
pietilä
naaranlahti
vahlberg
linden-lahtaa
kaila
ketola
patja
kustannusosakeyhtiö
kostiainen
prättälä
Honkanen V, Härkönen M, Jylhä V, Saranto K, 2011 Turunen J : Kyselytutkimus.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sublimaatio

phmuutos
kierrättää
uudelleen-järjestyminen
kuivausvaihe
jauhepatsas
purkautua
denaturoitune
nukleaatio
jäädytysvaihe
valuu
laserpulssi
murtuminen
nestevirta
jäädytys
Sublimaation ajava voima on siis kuivauskammion ja kondensaattorin lämpötilaero ( Franks1998 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hydroklooritiatsidi

läpäisy
vapautuminennopeus
pitoisuuksiin
polymeeriliuos
kapseloitu
spironolaktoni
ibuprofeeni
artikaiin
abietiinihappojohdannainen
varfariininatrium
ksylitolla
marea
nenämahaletku
artikaiinivesiliuos
simetidiini
setuksimabi-vasta-aine
Hydroklooritiatsidin keskimääräiset liukoisuudet ravistelu- ja 96-kuoppalevymenetelmällä määritettynä ( mg / ml, n = 3 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tiivistelmä

refera
sidoantal
sidoantalnumber
tiivistelma
sivumäärä
sivumäärä
karboksiamidi
di-hydro-oksatsoli
marraskua
alakoski
annika
metyyli
universitet
lyhenneluettelo
yyli
Julkaisussa : Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011 - Esitysten tiivistelmät s.40 Toim.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vaikutuskohde

solutyyppi
gabäa-reseptori
solutaso
nano-partikkeliformulaatio
potentti
rakenneanalogi
selektiivi
nikotiinireseptorialatyyppi
erilaista
hermovälittäjäainejärjestelmä
nikotiiniligandi
imidatsolirakenteinen
gi-kanava
vaikuttavilla
tunnettu
selkärankainen
Vaikutuskohteiden löytämisen jälkeen toteutettiin yhteensä 70 HTS-kampanjaa lääkeyhtiön yhdistekirjaston molekyyleilla yksittäisiä vaikutuskohteita, kokonaisia biosynteesireittejä ja kokonaisia soluja vastaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aware

capableä
comparabilityä
pictureä
breakings
consideratio
middleä
explanatio
contac
detec
ensurra
phenomeno
explaki
visibleä
randomisatio
lox-pathway
observatio
easyä
premixing
directio
possibilityä
It must also be ensured that all health-care professionals and decision makers are aware of the studies already made about clinical pharmacy and its benefits.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nach-reseptori

nach-reseptori
nachr-alatyyppi
nisäkkämä
xenopus-munasolu
nachr-alatyyppiä
lihastyyppi
pitkäketjuinen
alatyyppi
α6β2
affiniteetti
α-neurotoksiini
α-ctxvc1.1
a7-nachr
α-ctx
α3β2
spesifistaa
nachr:ja
nikotiinireseptorityyppi
a4p2-

perifeerinen

sympaattinen
välittävä
kipuaistimus
hermojärjestelmä
metabotrooppinen
muskariinireseptori
autonominen
ionotrooppinen
sytokiini
enteerinen
takaisinoton
parasympaattinen
hermovälitys
sijaitseva
noradrenerginen
säätelijä
amyloidiplakki
In situ -hybridisaatiossa ja immunohistokemiallisissa kokeissa DAT:a on löydetty myös perifeerisistä kudoksista keskushermoston ulkopuolelta, vaikka suurin osa tutkimuksesta onkin keskittynyt aivojen alueelle ( Amenta ym. 2001 ; Eisenhofer 2001 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mahaneste

biorelevantti
simuloida
simuloiva
ruoansulatusvaihe
paastovaihe
liuotinmenetelmä
simuloivas
amorfisoida
tasapainoliukoisuus
kantajapolymeeri
ylikriittinen
dsc-menetelmä
sulate
läpivirtausdissoluutio
primakviinifosfaatti
dispergoida
teräs
Näiden on epäilty johtuvan mm. vaihtelevista mahan tyhjenemisajoista ja mahanesteiden pH:n muutoksista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

annosvaste

erytromysiin
agardiffuusiomenetelmä
s.aureus
abietiinihappojohdannainen
kversetiin
simulaatioprofiili
imeytyävaihe
vastaavilla
perus-anti-bakteerimääritys
parasetamolivalmiste
vankomysiina
eliminaatiovaihe
valomikroskooppi
uvabsorbanssi
turbidimetrinen
albumiin
luminoiva
Amfetamiinin annokseen sekä kokeen pituuteen tulisi myös kiinnittää huomiota ja harkita eri annosryhmiä annosvasteen selvittämiseksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

activatio

phosphorylatio
alpha7
lamin
seroton
lepttää
stimulatio
modulatio
overexpressio
plasminoki
activityä
localizatio
alpha4beta2
nicotine-induced
pallidal
insulla
h3-receptor
inductio
peptide-1
alpha6
Cryptochromes and phytochromes may not be the only photoreceptors involved in activation of the anthocyanin biosynthesis pathway.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

oraalinen

annostelureitti
annosteltaa
annosteltava
annostelumuoto
pitkävaikutteinen
maittavuus
lääkeyhdistelmä
suonensisäisesti
vältettää
sopimaton
annosmuoto
tarkoitettu
miellyttävyys
mikrobi-
insuliin
lapsipotilas
neuroosi-
Nesteen tyhjenemisnopeus mahasta määritettiin samalla nopeusvakion arvolla, kuin oraaliselle liuokselle ( 3.5 h-1 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kuivausvaihe

tlc-levy
jäädytysvaihe
sylinteri
kerääntyä
laserheräte
avonainen
laserpulssi
jäähdytys
puristuskäyrä
vesimolekyyli
aminohappoketju
fassif-lisäys
ruuvi
silmämääräisesti
grafiitti
jäädytys
grafeenikerros
nukleaatio
Primaarista kuivausvaihetta seuraa sekundaarinen kuivausvaihe, jossa prosessoitavasta materiaalista poistetaan siihen absorboitunut vesi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

fibroblasti

serotoniinipitoisuus
munasarja
noradrenaliinipitoisuus
inaktivoida
aivokammio
vaurioituminen
metamfetamiini
trkb-reseptoria
leptiin
transfektoida
vaimentaa
alzheimer-potilas
thpromoottori
Grafeenin vaikutusta nisäkässoluihin on tutkittu in vitro käyttämäUä solumalleja ( keuhkoepiteeli, fibroblastit, hermosolut, napanuoran epiteeli, vero-solut ) ( Yang ym. 2013b ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

associatio

unioa
collaboratio
comissio
accreditatio
foundatio
sociedä
pharmacopei
u.s.
federatio
regulatotyä
canadian
codeg
who:
communidä
authoridä
bulletti
innovatio
European Association of Hospital Pharmacists : Statement on Hospital Pharmacy specialisation, Brysseli 2011.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kammio

sisähalkaisija
iskutilavuus
diastoli
ejektiofraktio
systoli
minuuttitilavuus
ulkoseinä
systolla
diastolla
loppudiastolinen
relaksaatioaika
täyttöpaine
systolinen
Tämän jälkeen rotta nukutettiin kammiossa halotaanilla ( pitoisuus 3.5 - 4 % ja aika 3.5 - 4.5 minuuttia ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aivoalue

hermorata
aivotalue
palkitajärjestelmä
välittäjäainejärjestelmä
histaminerginen
hermotus
glutamaterginen
hermovälittäjäainejärjestelmä
hermoyhteys
palliduma
mielihyvärata
projisoitua
accumbensiin
dopaminerginen
energiatasapaino
H3-reseptorit ovat heterogeenisesti jakautuneet myös muille aivoalueille, joissa on histaminergisiä projektioita ( Pollard ym. 1993 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

välineuroni

noradrenerginen
soomaosa
taka-sarvi
kipuaistimus
sijaitseva
takasarvi
otsalohko
serotonerginen
viejähaarake
solukeskus
raphen
presynaptisesti
dopaminergisi
hermovälitys
haarakesolu
Aivoissa on hermoratoja, jotka vahvistavat inhibitoristen välineuronien toimintaa selkäytimessä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

fakulti

faculdä
universitetuniversity
universitet
helsingfors
institution-
kesäkua
granfors
kansli
teollisuusfarmasia
tekijäförfattare
biofarmasia
säilytyspaikkaförvaringställewhere
biopharmacy
emmi
dos.
tekijäförfattareauthor
HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta / Osasto Fakultet / Sektion Farmasian tiedekunta Faculty Laitos Institution - Department Farmaseuttisen kemian ja teknoiogian osasto TekijäFörfattare - Author Hanna-Mari Hakojärvi Työn nirni Arbetets titel - Title Artikaiinin stabiilius polymeeriliuoksissa ja oraalivalmisteen kehittäminen mukosiittipotilaille Oppiaine Läroämne ■ Teollisuusfarmasia Subject Työn laji Arbetets art ■ Pro Gradu Level Aika Datum - Month and year Tammikuu 2015 Sivumäärä Sidoantal ■ 77 Number of pages Tiivistelmä Referat - Abstract Työn tarkoituksena oli tutkia artikaiinihydrokloridin soveltuvuutta mukosiittipotilaille kehitettävään oraalivalmisteeseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

perustila

purkautua
virittyä
energiatila
laskostua
värähdellä
epäelastisesti
symmetrinen
vierekkäinen
järjestyminen
epäsymmetrinen
atomiydin
uudelleen-järjestyminen
elektronipilvi
energeettisesti

annostelureitti

antotapa
annoksiin
antoreitti
insuliin
antotaa
yli-käyttö
kipulääke
väärään
sopimaton
suonensisäisesti
antoaika
saatettaa
lääkeyhdistelmä
väärää
pistäminen
annettaa
Väärällä annostelureitillä käsitetään lääkkeen annostelu potilaalle epätarkoituksenmukaista annostelureittiä tai kehon kohtaa käyttäen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

replikaatio

solukuolla
defosforylaatio
syöttösolu
happiradikaali
myeliinikalvo
dopamiininen
inaktivoituminen
mc4-reseptori
psekretaasi
immuunipuolustus
kasvainsolu
dnavaurio
antigeeniin
tooni
Makrodomeeniproteiini sijaitsee yhdessä viruksen tuottamista replikaatioproteiineista, nsP3-proteiinissa, jonka on osoitettu olevan tärkeä viruksen replikaatiolle ( Park ja Griffin 2009 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tehdyssä

satunnaistaa
retrospektiivinen
tutkimuksa
aikaisemmki
loppupuolella
havainnointitutkimus
seurantatutkimus
puolistrukturoida
alankomaa
haastattelututkimus
tupakointivieroitusinterventio
australialainen
raportoida
syöpäosasto
lopulla
julkaistku
sokkouttaa
hta-raportti
Tämä tulos on samansuuntainen kuin Isossa-Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa ( Kostrzewski ym. 2009 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

load

mccs
ejectio
derivatizatio
magnificatio
dilutio
whna
plaki
gargleä
equilibratio
duratio
cytokin
anthocyanidins
volatileä
pbca
triheptadecanoic
caveolae-mediated
collectio
Modellerin skripti ja käytetyt parametrit Homology modeling by the automodel class from modeller import * Load standard Modeller classes from modeller.automodel import * Load the automodel class log.verbose ( ) request verbose output env = environ ( ) create a new MODELLER environment to build this model in directories for input atom files env.io.atom _ files _ directory = ' I : / 2014final / pdb / ' env.io.hetatm = True a = automodel ( env, alnfile = ' all _ beta2.pir ', alignment filename knowns = ( ' 3A8WA ' ), codes of the templates sequence = ' pkcbeta2 ', assess _ methods = ( assess.DOPE, assess.GA341 ) ) code of the target a.starting _ model = 1 index of the first model a.ending _ model = 40 index of the last model Very thorough VTFM optimization : a.library _ schedule = autosched.normal a.max _ var _ iterations = 300 Thorough MD optimization : a.md _ level = refine.fast Repeat the whole cycle 2 times and do not stop unless obj.func.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

farmaseutti

proviisori
osastofarmaseutti
farmasisti
vieroitusohjaaja
farmaseuttaa
perushoitaja
lähihoitaja
apteekkari
työskentelevä
lopputyö
kotihoito
erikoistumisopinnot
sairaalaapteekkari
lostalue
erikoistuakoulutus
opintojakso
kanta-asiakas
osastonhoitaja
puhelimitse
Farmaseutit ja proviisorit kokevat, että GLF-pätevyyskehystä voitaisiin hyödyntää palveluiden kehittämisessä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

staurosporiini

nachr:iin
weak-toksiin
mutatoitu
metaboliittää
saturoituminen
mdo1-makrodomeeniproteiini
closa
α-kobratoksiini
dissosiaationopeus
neurotrofiini
sh-sy5y-solukalvopreparaatea
a6p2y2-
mi-40
α-ctxvc1.1
c1-osa
sitoutuaaffiniteetti
vankomysiini
antagonistinen
Se muodostuu odotetusti kahdessa puoliskosta, ja ATP-taskussa on staurosporiini sitoutuneena inhibiittorina.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

annosjauhe

annosvaihtelu
valmistettu
jakelutarkkuus
painovaihtelu
fetokapselointilaite
lääkeainejauhe
marea
lääkeainepitoisuus
hiertää
kapselierä
varfariininatriuminen
hankauskestävyys
spironolaktoni
mini-tabletti
kapselointilaite
kapselieri
pitoisuusero
quantos-kapselointilaite

kuituoptiikka

korjauskerroin
pääkomponenttianalyynen
reaaliaikaisesti
standardisuora
nollanäyte
kalorimetrinen
igg-pitoisuus
liuetakoe
elisamenetelmä
ohjelmallisesti
kopioida
keru
valma
uplc-menetelmä
srs-luku
integroitu
murtolujuusmittaus
ei-lineaarinen

merkitsevästi

tilastollisesti
koarktaatioryhmä
sham-operoitu
lumeryhmä
aavmorryhmä
erosi
saliini-ryhmä
samansuuntaisesti
fluoksetiiniryhmä
morfiinialtistus
pitoisuuksissa
hiirten
vesiryhmä
dissosiaationopeusvakio
a6p25-reseptori
Siproksifaani ( 3 mg / kg ) sen sijaan ei vaikuttanut tilastollisesti merkitsevästi hiirten liikeaktiivisuuteen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ionisaatio

kaasufaasi
konjugoida
adsorboituminen
steerisesti
apci
vesimolekyyli
tio2-
ammoniumaddukti
tinktuura
oh-ryhmä
entalpinen
vesipitoinen
uvvalo
peroksidaasientsyymi
hiiliketju
Lisäksi, jos varfariini annostellaan natriumsuolana, se saattaa saostua Gl-kanavassa ( johtuu happaman varfariinin ionisaatiosta pKa:ta suuremmissa pH-tasoissa ), ja aiheuttaa epäsäännöllisen ja vaihtelevan imeytymiskäyttäytymisen ( Okimoto ym. 1996 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

neuronaalinen

asetyylikoliin
gabaa-reseptori
ekstrasynaptinen
natriumkanava
alatyyppi
alayksikkökoostumus
sh-sy5y-
sh-ep1-hα7-solulinjoka
jänniteherkki
merietana
sh-sy5y-solulinja
säätelijä
nach-reseptori
Histaminergisellä järjestelmällä ja neuronaalisella histamiinilla on siis merkittävä rooli vireystilan säätelyssä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

frekvenssi

enoksapariini
kategorioittain
kotikissa
vastausryhmä
kontrollinen
midaspiste
kotihd-potilas
poikkeamatapaus
lääkityspoikkeamatapaus
ichd-potilas
seurantakysely
rivin
tsopiklonia
kelakorvaus
haittaavuus
fonttikoko
Alkuperäisen valon frekvenssin vi ja sironneen valon frekvenssin vs välistä eroa ( vi - vs ) sanotaan raman-frekvenssiksi, joka on sama kuin jokin tutkittavan aineen vibraatio- tai rotaatiofrekvenssi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

merck

darmstad
kgaa
sigma-aldrich
missouri
steinheim
st.louis
fluka
chemie
burlingame
gmbh
rajamäki
sigma-aldrichi
aldrich
buchs
billerica
natriumhydroksidi
bio-rad
kaliumkloridi
Sulamispiste artikaiinihydrokloridille on 177-178 oC ( The Merck Index 2001 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ganglio

gammaamino-voihappo
metabotrooppinen
compacta
globus
mglur
subtalaaminen
mptp
creb
α9α10
pedunculopontine
glutamaattireseptori
manf
tegmentumi
gaba-
ionotrooppinen
itse-stimulaatio
ncam
hermovälitys

lääkeinformaatiokeskus

myrkytystietokeskus
suomenfarmasialiitto
potilasturvallisuusyhdistys
sivusto
klik
terveys-
ylläpitämä
koordinoida
verkkosivu
koulutusohjelma
asiakaspalvelu
lakisääteinen
savuttomuustyö
kehittäähanke
potilasturvallisuusverkosto
lääkeinformaatioverkosto
erityis-vastuualue
informaatiopalvelu
lääkeinformaatiopalvelu

farmakologia

biofarmasia
sosiaali-farmasia
eläinlääketieteellinen
biotiede
teollisuusfarmasia
kemia
juuti
institution-
räntilä
teknologi
författare
kansli
fakulti
terveyskeskusfarmasia
Lisäksi tarvitaan farmasian, farmakologian ja kliinisen farmakologian osaamista, anatomiaa ja fysiologiaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

puristuminen

liukuaineominaisuus
tabletointiprosessi
liuotinjäämä
tablettiformulaatio
muotoutuva
puristusominaisuus
sidosaine
puhlas
tabletoitava
puristuskäyttäytyminen
hygroskooppisuus
melibioosin
tablettipinta
termodynaaminen
tabletoinna
tiheyteen
kineettinen
Myöskään kaikissa osissa tablettia puristumiseen tarvittava voima ei ole sama, sillä ne kohdat, jotka eivät ole aiemmin olleet puristuksen alaisena vaativat vähemmän voimaa puristuakseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hyväksytty

täyttävä
eu-maa
eritellä
lääke-kohtainen
kustannustieto
sisällyttäminen
sisällytetyinen
alateema
perustiedot
nikotiiniriippuvuustesti
postitse
tiedosto
käsitteleminen
vastanni
yksittäisiin
englanninkieli
vuosiin
laaji
2. kierroksen tulos n % Soveltuvat kohdat 14 61 Poistettavat kohdat 8 35 Tutkijan vapaudella mukaan 1 15.2. Toisella Delfoi-kierroksella mukaan hyväksytyt kohdat Toisella Delfoi-kierroksella arvioitavina olleista 23 kohdasta 14 kohtaa ( 61 % ) hyväksyttiin sellaisenaan arviointityökaluun.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lid-oiri

lid-oiri
lievittyminen
kipulievitys
parkinsonin
hiirimalli
kliinisesti
alkoholiriippuvuus
vähentävä
lievittää
epä-selektiivinen
analgeettinen
parkinsonpotilas
lieventyminen
lihavuusleikkaus
ilmeneminen
lid-oire
h3-reseptoriantagonistaa
lieventää
kalsiumherkistäjä

stabilointi

tabletointiprosessi
abietiinihappojohdannainen
soluunoton
lukumäärään
käsittelemättöma
lämpöherkkä
ionisoituminen
stabiilisuus
sisplatiini
biodistribuutio
parasellulaarireitti
aivotkudos
heikkoliukoinen
efavirenz
hapetus-
liuotinjäämä
Tässä pro gradu-tutkimuksessa tutkittiin malliproteiinina käytettävän P-galaktosidaasin sumukuivausta ja sen stabilointia hiilihydraateilla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

informaatiolähde

lääkeinformaa-tiolähde
verkkoapteekki
keskustelupalsta
luettavuus
lääkeinformaatiolähde
potilastietokanta
potilastyö
vastavalmistua
tietolähde
hoivapalvelu
mieluiten
tarkennus
tietosisältö
lääkeinformaatioläh-de
perustiedot
aihealue
käyttämä

otoskoko

mittausajankohta
perusjoukko
valikoitua
potilasjoukko
yhteis-kustannus
julkaistuinen
tarkasteluajanjakso
yhdessäkään
grafeeniartikkele
lääkeaine-kohtaisesti
saaa
vastaajajoukko
kolmekymmentä
suuntaa-antava
pienehkö
puitteissa
Tästä huolimatta otoskoko ( N = 367 ) on hyvä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aiheuttava

lievittyminen
hyper-aktiivisuus
lid-oire
pahentaa
lieventyminen
a2-laminiin
estävä
kipuherkkyys
metadoni
vähentävä
h3-reseptoriantagonistaa
nikotiiniannos
herkistyä
hiirimalli
heikentyminen
herkistyminen
lievittää
puutos
Näiden lisäksi a-synukleiinin yli-ilmentymisen on havaittu aiheuttavan liikehäiriöitä esimerkiksi rotissa ( Kirik ym. 2002 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aivorunko

mantelitumake
limbinen
noradrenerginen
raphen
hermottaa
taka-sarvi
haarakesolu
projisoitua
soomaosa
viejähaarake
kuorikerros
Erityisesti aivorungossa sekä selkäytimessä havaittiin normaalista poikkeavia muutoksia ja hiirille kehittyikin ensimmäisen elinvuoden aikana liikehäiriöitä ( Neumann ym. 2002 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

suoputki

ftir-spektri
pää-komponenttianalyysi
vektorinormalisoiduu
keskiarvospektri
exceltaulukkolaskentaohjelma
luokitteleminen
analyysea
moni-muuttujaanalyysi
latauskuvaaja
hajontakuvaaja
pimpinelliin
keräyspaikko
lähempi
komponenttimatriisi
uutenäyte
induktiomenetelmä

korrelaatiokerroin

logaritminen
scherreri
valumaaika
assosiaationopeusvakio
gammalaskija
saantoprosentti
maksimi
lähtöpitoisuus
virhepalkki
efluksimalla
bakteerikonsentraatio
sotalolihydrokloriti
regressioanalyysillä
kapselieri
lähdeartikkeli
mic-
Suora tehtiin pitoisuusvälille 0,002 -0,08 mg / ml ja sen korrelaatiokertoimeksi saatiin 1.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lääkeinformaatiopalvelu

sairaalasektori
asiakaspalvelu
neuvontapalvelu
lääkeinformaatiotoiminta
terveystieto
sähköposti-välitteinen
tiedottaminen
lääkeneuvontapalvelu
lakisääteinen
potilasinformaatio
lääkehuoltopalvelu
lääkeinformaatiokeskus
lääkehuollo
puhelin-
informaatiopalvelu
terveyspalvelujärjestelmä
laatukriteeri
Lääkkeen määräämisen jälkeen kliinisen farmasian palveluihin kuuluvat esimerkiksi henkilökohtaisten lääkeannosten valmistaminen, lääkeinformaatiopalvelut ja lääkityksen sujumisen seuranta yhdessä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

transkriptio

serotoniinipitoisuus
aivokammio
vesikulaarinen
inaktivaatio
gabaergi
bsolu
ionivirtaus
sapp
parasympaattinen
lymfosyytti
proliferaatio
sydänlihassolu
kuljetusproteiini
amyloidiplakki
aktivoima
DNA:ta sitova proteiini ( I ) BlaI sitoutuu operaattorialueelle ja estää blaZ, blaR1 ja blaI RNA transkription.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ionisoitua

ionisoida
pooliton
konjugoitunut
poolinen
hiiliketju
kiinteämä
lasimainen
ammoniumaddukti
konjugoitua
fysikaalisesti
solvaatti
seuloma
kaasufaasi
valuvaa
vetyatomi
amorfa
mikrosomi
orgaanisiin
epä-stabiili
Yhdiste on heikko happo, jossa on kaksi ionisoituvaa happoryhmää ( kuva 8 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

term

sensitizatio
self-stimulatio
morphine-induced
l-dopa-induced
preproenkephali
degeneratio
acquisitio
synerginentic
regeneratio
defici
plasticityä
exposurra
line-derived
nucleatio
dyskines
nanoparticle
extinctio
immunoreactivityä
consolidatio
It has been proposed that inhibitors may prolong the lifetime of kinases in the cells leading to increased activity in the long term.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kahdeksan

yhdeksän
seitsemän
neljä
viisi
kymmeni
kahdeksa
tapaaminenkerta
muutaminen
ensimmämä
neljäs
kahden
satunnaisesti
yksitoista
peräkkämä
kymmenen
kolme
kymmenes
interventiojakso
Kahdeksan viikkoa injektion jälkeen rotat suoriutuivat merkitsevästi heikommin liikkumiskykyä mittaavissa kokeissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

genomi

vaurioittaa
syöpäkasvain
isäntäsolukko
erilaista
solutyyppi
kasvutekijäreseptori
kasvainsolu
viallinen
gi-kanava
hiljentää
dnavaurio
fosfolipidikalvo
kohdeproteiini
hyper-aktiivisuus
häiriintyä
Genomin guaniinisytosiini ( GC ) -pitoisuus on matala, keskimäärin noin 33 % ( Kuroda ym. 2001 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

annostella

suonensisäisesti
rotti
anto
ravintoletku
opioidireseptoriagonisti
opioidireseptoriantagonisti
annostelu
annosteltava
juodakoe
bilateraalisesti
annosteltu
akuutisti
injektoida
injisoida
bupropioni
Kontrolliryhmän hiirille annosteltiin ainoastaan etanolia ( 1,5 g / kg ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

suppressio

dynorpha
biodistributio
alteratio
neurosteroid
neurosteroids
microfluidic
ghrel
amyli
galan
actividä
dystroglyca
subchronic
stabilizatio
neurotrophins
coumarins
daunorubic
histaminergic
immunoliposomes
antinociceptio
neurotoxicidä
Hyytia P, Kiianmaa K : Suppression of ethanol responding by centrally administered CTOP and naltrindole in AA and Wistar rats.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

stabiilius

stabiilisuus
sekoittuvuus
amorfisuus
ominaisuuksiin
prosessiparametri
sekoittuvuusi
puristuvuus
amorfisoituminen
partikkelikoon
tabletointiprosessi
fysikokemiallinen
säilyvyys
liuotinjäämä
valmistusmenetelmä
kiteisyys
valuvuus
8.2.4 pH:n vaikutus stabiiliuteen Tutkimuksessamme pH:n vaikutusta artikaiinin kemialliseen stabiiliuteen tutkittiin säätämällä 10 mg / ml artikaiinivesiliuosten pH:t arvoihin 2, 4, 6, 8 ja 10.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

yhteisvaikutus

haitta-
kontraindikaatio
päällekkäinenlääkitys
väärinkäyttö
lääkelääke
yhteis-
yli-käyttö
vaikutusmekanismi
antotaa
vasta-aihe
rinnakkaislääke
tarkistaminen
Monimutkaisemmaksi prosessin tekee se, että myös parametrien yhteisvaikutuksilla on erilaiset vaikutukset ( Broadhead ym. 1994 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

annospussi

rahatilanne
tehdaspuhdas
vahingossa
avoime
henkilötiedot
lakimuutos
esi-merkkituote
laittaminen
pussimateriaali
annosteluruisku
annettua
ottoajankohta
täyttö
tarkastuskone
jaeltu
kaappi
hetkinen
esiteteksti
netti

kversetiini

vanilliinihappo
käänteisagonistaa
ksantotoksiini
gaba:a
kahvihappo
kuljetuskapasiteetti
vmax
asetaatti
adpriboosi
a4p2-nachr:ja
lisämunuainenydin
a4p35-reseptori
sh-ep1-ha4p2-solu
amiloridi
synapsirakkula
α6α4β2β3-reseptori
antimikrobi-
denaturoitua

sigma-aldrich

sigma-aldrich
steinheim
darmstad
st.louis
chemie
kgaa
merck
fluka
missouri
sigma-aldrichi
gmbh
burlingame
aldrich
bio-rad
kaliumkloridi
natriumhydroksidi
buchs
hepes
milli-q
Liposomit puhdistettiin vapaasta 99mTc-HM-PAO:sta PBS:llä tasapainotetun PD-10 -pylvään ( Sigma-Aldrich, Saksa ) avulla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

projektio

hermottaa
mantelitumake
raphen
projisoitua
haarakesolu
limbinen
prefrontaalinen
noradrenerginen
soomaosa
viejähaarake
CT:ssä projektioiden määrä oli 180, jännite 45 kVp ja valotusaika 500 ms.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

analyysimenetelmä

simulaatiomalli
mikro-kalorimetri
mittausmenetelmä
formulaatiosimulointi
isoterminen
validointi
laatuparametri
mikrodialyysimalli
sisällönanalyynen
ramakokoonpano
ramaspektroskopia
kirjallisuusaineisto
miniatyrisoida
kaarvo
spektroskopinen
amorfisuus
solu-pohjainen
6.3 Analyysimenetelmät Kustannukset, keskihajonnat ja luottamusvälit ( 95 % ) laskettiin Excel-ohjelmalla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hermosyy

vagushermo
noradrenerginen
raphen
soomaosa
viejähaarake
kortikaalinen
eksitatorinen
kipuaistimus
ca1-alue
hermottaa
otsalohko
dopaminergisiin
solukeskus

opioidi

nikotiin
metadoni
lievitys
kipulievitys
sedatiivinen
analgeettinen
nikotiiniannos
a4p2-nachr:i
nachr:i
nikotiini
herkistää
ei-selektiivinen
statiini
a7-nachr:i
reseptoritaso
h3-reseptoriantagonistaa
palkitseva
Lisäksi selvitettiin endogeenisten opioidien ( stressin ) sekä eksogeenisen opioidin morfiinin vaikutusta COMT-poistogeenisten hiirten kipuvasteisiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

knowledge

reconciliatio
cessatio
utilizatio
mortalityä
implementatio
norwegia
peopleä
preparatio
educatio
prescriptio
projec
measurra
decisio
definitio
creatio
participatio
impac
high-alert
collaboratio
communityä
The purpose was also to increase preformulation knowledge of articaine in solution and in solid state.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

määri

sitoutuminenpinta-ala
kohesiivinen
lujia
kontaktipiste
vapaammin
lautasmainen
laboratoriomittakaava
omaavi
pidemmä
pienikokoinen
suurikokoinen
mekaanisesti
luminoida
fragmentoituva
omaava
liikehdä
verrattain
Menetelmää tosin rajoittaa se, että XRPD mittaa vain näytteen pinnalla olevan jauheen eikä näe pieniä määriä kiteisiä alueita.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

fosfolipidi

lipidikalvo
poly-etyleeniglykoli
natrium-
elatusneste
vankomysiini
lusiferaaan
trastutsumabi
bakteriostaattinen
lipidi
fuusioitua
hapettaa
matriksin
Näin estyvät esimerkiksi fosfolipidien rakenteessa tapahtuvat faasimuutokset ( Patis ja Zoerb 2005 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pipetoida

laimentaa
kuopp
kantaliuos
kuopata
mikrolitra
pesti
suspensoida
näyteliuos
sentrifugoida
liposominäyte
reaktioseos
huuhdella
malja
Lopullinen solutiheys kuoppalevyllä oli 5 x 105 cfu / ml, sillä kuoppiin pipetoitiin 100 pl bakteerisuspensiota ja 100 pl kasviuutetta tai muuta liuosta ( Kuva 8 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

yleistettävyys

pohdittaa
metodologinen
yleistettävyy
yhdetä
tutkimusjoukko
siirrettävyys
vahvistettavuus
esittäminen
siirrettävyy
validi
analyytää
antava
jatkotutkimusaihe
edustavuus
aineistolähtöisesti
Tutkimus on tehty Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin potilailla, joten tulosten yleistettävyys koko Suomen alueelle vaatisi vertailua muiden sairaanhoitopiirien kanssa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

stabiili

kiteytyä
lasimainen
epästabiili
dispergoitua
fragmentoitua
yläpuolella
elastisesti
metastabiili
vesiliuos
kuumentaa
dihydraatti
vesiliukoinen
valuva
jäädytysvaihe
termodynaamisesti
puristua
fysikaalisesti
Stabiileinta ksantaanikumi on pH:ssa 4-10 ( Shah ja Singh 2009 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mapping

alphavirus
supersaturatio
polymerizatio
galan
inductio
nucleatio
neurosteroid
dynorpha
noradrenergic
degeneratio
surface-enhanced
circua
stabilizatio
mitochondri
predictio
neurosteroids
daunorubic
drug-polymer
cytoki
toxicityä
10, 1797-807, 2001 Pollard H, Moreau J, Arrang JM, Schwartz JC : A detailed autoradiographic mapping of histamine H3 receptors in rat brain areas.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

a-synukleiini

a-synukleiini
yli-ilmentyminen
trkb-reseptori
nigrostriataalirata
dlreseptori
pendorfiini
α6-alayksikkö
d1-reseptori
hiirissä
säätelyosa
tyrosiinikinaasi
hdc-poistogeeninen
p-opioidireseptori
ihminen-peräinen
dat:a
dopamiinitransportteri
a-synukleiinigeenin
dopamiinihermopääte
fosforyloituminen
Myöskään tutkimuksessa II A53T-a - synukleiini ei aiheuttanut a-synukleiinin yli-ilmentymistä hiirten mustatumakkeeseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

optimointi

validointi
miniatyrisointi
optimoida
yhteinenviljelmämenetelmä
sytotoksisuuskoe
testaaminen
perustuva
ramamittaus
kasvatusolosuhteet
induktiomenetelmä
kalorimetria
spektrianalyysi
analysointi
tehoseulonta
Optimoinnin apuna käytettiin tilastollisia parametrejä S / B-, S / N-arvoja ja Z ' -tekijää.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

primaarinen

keskushermosto-peräinen
inflammatorinen
reseptoriligandi
aikaansa
vapina
ventrikulaarinen
sokeritauti
reseptorivälitteinen
lysosomaalinen
Levodopa vähentää eniten primaarista keskushermostoperäistä kipua ( Beiske ym. 2008 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hybridisaatio

tsymografia
sitoutuakoe
mdckii-mdr1
acumi
mikro-dialyysimenetelmä
solukoe
immunohistokemiallinen
spect-ct
radioaktiivinen
malliproteiini
solumääritys
koeasetelma
per-fuusio
solumalli
määritysmenetelmä
levylukija
Dl-reseptorin mRNA:n ilmentyminen villityypin ja histidiinidekarboksylaasin ( HDC ) suhteen poistogeenisten hiirten striataalisista aivoleikkeistä radioaktiivisen in situ -hybridisaation avulla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

naturra

biochim
lanci
jama
neurobiol
biophys
endocrinol
dement
febs
disord
neuropsychopharmacol
neurol
anaesthesiol
suppl
biotechnol
nephrol
bioanal
schizophr
psychophar
Nature Rev Microbiol 4 : 295-305, 2006 Projan SJ : Antibiotic resistance in the Staphylococci.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vaikuttavuus

terveysvaikutus
voimavarat
kustannusvaikuttavuussuhde
lopputulosmuuttuja
munuaisensiirtopotilas
inkrementaalinen
terveystaloustieteellinen
sairausspesifinen
kustannusvaikuttavuustutkimus
rahamääräisesti
yksikkökustannus
arvottaa
terveyteen
näkökulmasta
hyötyvaikutus
potilasryhmä
Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa riippumatonta tietoa tulehduksellisissa suolistosairauksissa käytettävän biologisen lääkehoidon vaikuttavuudesta ja kustannuksista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kortejärvi

pohjala
nybond
kleme
siirola
hepojoki
lammers
kambur
talka
kulovaara
rantamäki
aitta-aho
dehmel
donyai
fyhrquist
korpilahtaa
elia
angermann
laihanen
hintikka
Kyseiset muuttujat olivat osittain samankaltaisia, kuin Kortejärven tutkimuksessa käytetyt ( Kortejärvi ym. 2007 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

monohydraatti

anhydraatti
yläpuolella
alapuolella
epä-stabiili
alapuolelle
puristettaa
dihydraatti
korkeammki
endotermi
teofylliinianhydraatti
kuumentaa
eutektinen
jäähdytys
jäätymiskonsentroitua
kulmilla
Konkreettisin ero niissä oli siinä, että Marevan sisälsi maissitärkkelyksen ja laktoosi monohydraatin seoksen, minkä on tutkittu aiheuttavan, paitsi sitä sisältävän valmisteen nopean hajoamisen ( riippumatta tabletin huokoisuudesta ), mutta myös lääkeaineen nopean liukenemisen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

titlla

titel
läroämne
arbetets
titeltitlla
oppiaine
nyckelord
nimi
läroämnesubjec
säilytyspaikka
abstrac
hanne
avainsana
subjec
antimikrobiseulonta
förvaringstämä
tekijäförfattare
anna-mari
författare
annukka
HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta / Osasto Fakultet / Sektion Farmasian tiedekunta Faculty Laitos Institution - Department Farmaseuttisen kemian ja teknoiogian osasto TekijäFörfattare - Author Hanna-Mari Hakojärvi Työn nirni Arbetets titel - Title Artikaiinin stabiilius polymeeriliuoksissa ja oraalivalmisteen kehittäminen mukosiittipotilaille Oppiaine Läroämne ■ Teollisuusfarmasia Subject Työn laji Arbetets art ■ Pro Gradu Level Aika Datum - Month and year Tammikuu 2015 Sivumäärä Sidoantal ■ 77 Number of pages Tiivistelmä Referat - Abstract Työn tarkoituksena oli tutkia artikaiinihydrokloridin soveltuvuutta mukosiittipotilaille kehitettävään oraalivalmisteeseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vasta-aine

epä-spesifinen
kohdesolu
setuksimabi
soluunotto
monoklonaalinen
reseptoriligandi
setuksimab
lipidi
setuksimabi-vasta-aine
rekombinanttitekniikka
biotinyloitu
skov-3
doksorubisiiniliposomi
her2-reseptori
kohdentaa
vankomysiini
Trastutsumabi ( Herceptin® ) on vasta-aine, joka sitoutuu spesifisesti HER2-reseptoreihin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

cloudberry

kas341
kas371
ap673l
brambleä
lingonberry
kas326
treatm
kas339
cyaniti
kas377
ap67
mf11
kas443
ffas
temperaturra
elp200
e90m
compactibilidä
Effect of light treatments on P-carotene production ( pg / g ) in cloudberry, cranberry and raspberry.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

litterointi

litteroida
haastatellaaineisto
tallennus
sisällyttäminen
nauhoittaa
sanatarkasti
nauhoittaminen
esi-testaus
arviointityökalulomake
nauhoitus
tapauskuvaus
tutkimustarkoitus
lääkitysmuutosehdotus
verkkokysely
järjestelmällisesti
artikkelivalinta
keruu
Nauhoitteet tuhottiin litterointien jälkeen, ja muita tutkimusmateriaaleja säilytettiin siten, ettei ulkopuolisilla ollut pääsyä niihin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

xylitab

primääri-kuivauspaine
fessif
hpc-liuosta
Rakeistettua ksylitolia ( Xylitab 300 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

selite

ympyröidä
lihavoitu
oheinen
pudotakoe
numeerisesti
ylä-laita
rikkoutunut
asteikollinen
ra-arvo
alaluokki
mittauspäivä
alalaita
kyllä-vastaus
kokonainenpistemäärä
punnitustulos
ylimmä

comt

mapk
men2b
spinyä
xenopus
creb
trkb
gabab
tegmental
nurr1
l-dopa
mdr1
nmda
potentiatio
nav1.8
levodopa-induced
stimulatio
upregulatio
allodyni
We examined the effects of COMT gene disruption and COMT inhibition in acute pain models.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

amyloosi

esigelatinoitua
ludipress®
jauhemainen
tärkkely
maissitärkkely
poistovoima
parasetamolla
vesipohjainen
d50-arvo
seoksi
natiivitärkkelys
sidosaine
päällyste
laktoosin
tavoitepitoisuus
dihydraatti

opioidireseptori

nachr:i
a7-reseptori
ampa-reseptori
signalointi
opioidipeptidi
hermojärjestelmä
opioidijärjestelmä
nmda-reseptori
dopamiinihermopääte
palliduma
somatodendriittinen
d2-reseptori
dopamiinitransportteri
Ventraalisen tegmentaalisen alueen lisäksi opioidireseptorit voivat säädellä accumbens-tumakkeen solunulkoisen dopamiinin määrää myös vaikuttamalla suoraan siinä sijaitseviin opioidireseptoreihin ( Trigo ym. 2009 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kontaktiaika

purukuminen
rasvainen
ohutsuole
nopeutua
mahahappo
adsorboitua
vahingoittaa
suurina
muuntua
kapselikuore
parasellulaarisesti
natrium-
bakteerisolu
osmoottinen
Kurlausliuoksesta haluttiin tehdä viskoosimpi liuos, että saataisiin pidennettyä artikaiinin kontaktiaikaa suun ja nielun limakalvon kanssa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kalsiumkanava

välillisesti
proliferaatio
sijaitseva
aktivoima
aikaansa
jänniteriippuvainen
parasympaattinen
lymfosyytti
sympaattinen
gproteiini
epä-herkistyminen
epäsuorasti
dopaminergisi
sytokiini
Opioidireseptorit vaikuttavat suoraan G-proteiinin välityksellä estämällä syklisen AMP:n muodostumista ja jänniteherkkien kalsiumkanavien toimintaa sekä avaamalla kaliumikanavia ( Sarne ym. 1996, Law ym. 2000 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ohutkerroskromatografia

ohutkerroskromatografi
rp-8
pylväskromatografia
rp-18
puhdas-aineinen
fischer-titraus
metanoliuute
preparatiivinen
nestenesteuutto
polarisoitu
perus-anti-bakteerimääritys
erotteleva
malliproteiini
määritysmenetelmä
uv-levynlukija
haiseva
biotinyloitu
Analyyttinen ohutkerroskromatografia Neste-neste-uutosta saadut fraktiot tutkittiin ohutkerroskromatografialla ( TLC, Thin Layer Chromatography ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

membrata

distinc
membranna
solubleä
formatio
sensitivityä
junctio
adhesio
proliferatio
monoama
granulla
insulla
mammalika
vesicleä
aggregatio
permeabilityä
detectio
transmembrata
clathri
structureä
Hicke L ja Dunn R : Regulation of membrane protein transport by ubiquitin and ubiquitin-binding proteins.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

epiteeli

parasellulaarisesti
endosytoosin
steerisesti
lipofiilinen
aivotkudos
sisäosa
efluksiproteiini
gl-kanava
fosfolipidikaksois-kalvo
luminaalinen
muodostava
kasvainkudos
fosfolipidikalvo
plasmaproteiini
erittää
verenkierros
Yhteistä ainakin osalle näistä lääkeaineista on se, että ne kulkeutuvat suolen epiteelin läpi aktiivisen kuljetinproteiinin avulla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

rubus

conkin
calli
anthocyanidins
glycerolipids
generatio
volatilla
glycerolipid
calibratio
kas443
tableä
excep
plaki
treatm
transwell
figureä
dilutio
mechanofused
ph-105
flavonols
Effect of light treatments on Rubus C16 and C18 fatty acid content.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

infrapunaspektroskopia

kuva-perusteinen
sh-sy5y-solut
pääkomponenttianalyynen
kalorimetria
ir-spektroskopia
fouriermuunnos
ramalaitteisto
raman-laitteisto
röntgendiffraktio
ramakokoonpano
proteiinimääritys
ftir-spektroskopia
homologiamallitus
puristusmenetelmä
miniatyrisointi
elisamenetelmä
5.1 Fourier-muunnos infrapunaspektroskopia FT-IR Fourier-muunnos infrapunaspektroskopiaa ( Fourier transform infrared spectroscopy, FT-IR ) käytetään yhdisteiden kemiallisten rakenteiden karakterisointiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

näkyy

käyrä
x-akseli
energiaalue
tunnistettava
ympyröidä
analyytti
intensiteettisuhde
amyloosin
alapuolella
arvoi
sumukuivattu
ei-aika-erotteinen
piirretty
kohdalle
dsc-kuvaaja
Kuvassa näkyy ryhmien riman ylitysaikojen keskiarvo + SEM, n = 5-6.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

medium

solutio
hepes
nadph
eaglla
gibco
dmem
biorad
milliq
densityä
qiaki
invitroki
alexa
astaxantha
lonza
extrasynthese
agilent
viewplate™-96
mstfa
samplla
Tämän jälkeen soluilta poistettiin vanha medium ja solut pestiin 100 pl PBS:llä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

raportointijärjestelmä

koordinoida
potilasturvallisuus-
euroopanneuvosto
työvaliokunta
edistäminentyö
kehittäähanke
viranomainentaho
lääkestrategia
potilasturvallisuuskulttuuri
jatkoohjelma
raportointimenettely
potilasinformaatio
haipro
kustannusoyduodecim
sanasto
laatuhallinta
vaaratapahtuminen
asetti
geriatrinen
Terveydenhuollon vaaratapahtumille on myös oma raportointijärjestelmä, HaiPro ( HaiPro 2012 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

dikloorimetaani

hepes-puskuri
kloroforma
millilitraan
dmf:iin
homogenisoida
kylläinen
proteiiniliuos
metyyliparabeeni
huoneenlämpöinen
milli-q-vesi
vedettömä
mikrolitra
mecn
kuopp
h2-atmosfäärissä
milliro®
Näytteeseen lisättiin 20 ml dikloorimetaania, jolloin artikaiini oli vesifaasissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

divisio

biopharmacy
institution-
faculdä
tietojaövriga
tekijäförfattare
uppgifteradditional
säilytyspaikkaförvaringställewhere
författare
kansli
universitetuniversity
institutio
ovriga
tekijäförfattareauthor
annukka
övriga
emmi
Avainsanat - Nyckelord - Keywords Chikungunya, Semliki forest virus, macro domain, antiviral screening Säilytyspaikka - Förvaringställe - Where deposited Faculty of Pharmacy, Division of Pharmaceutical Biology Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information Supervisors ; Ph.D. Leena Pohjala and Pharm.D.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aktivoituminen

signalointi
voimistuminen
nmda-reseptori
trkb-reseptori
kipuaistimus
pamyloidi
tuhoutuminen
gsk-3
vähentyminen
aktivoima
d2-reseptori
hermosoluyhteys
inhibitorinen
epä-herkistyminen
glutamaattireseptori
dopamiinireseptori
Iskemian aikana PKC ö:n aktivoituminen johtaa alentuneeseen ATP-tuotantoon, mistä seuraa solujen apoptoosia, nekroosia ja sydämen vajaatoimintaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ehdollistaa

paikka-hakuisuus
liikeaktiivisuus
lokomotorinen
paikka-hakuisuuskoe
paikka-aversio
ehdollistuatesti
kokaiini
koe-eläin
kipuherkkyys
ehdollistumis-
comt-poistogeeninen
pyöriäkäyttäytyminen
fluoksetiinikäsittely
kanna
hiirissä
Myös etanolin aiheuttama ehdollistettu paikkahakuisuus on voimistunut HDC-poistogeenisillä hiirillä ( Nuutinen ym. 2010 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kustannus-utiliteettianalyysi

kustannusvaikuttavuusanalyysi
kustannushyötyanalyysi
kustannusutiliteettianalyysi
sairausspesifinen
minimointianalyysi
rand-36
oikeusturvakeskus
verkkosivusto
tuottavuuskustannus
palvelutuottaja
elämänlaatuprofiili
kustannus-
terveystaloudellinen
laatupainottaa
dmard-
ucla-pci
inkrementaalinen
aikahorisontti
3.2.2. 4 Kustannus-utiliteettianalyysi Kuten KVA:ssa myös kustannus-utiliteettianalyysissa hyödyt ovat ei-rahamääräisiä ( Sintonen ja Pekurinen 2009 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aivotalue

välittäjäainejärjestelmä
hermovälittäjäainejärjestelmä
aivoalue
ruokahalu
histaminerginen
nikotiinireseptorityyppi
nisäkkämä
isoformi
hermotus
nachr-alatyyppiä
niko-tiinireseptori
kädellinen
reseptoriala-tyyppi
ampa-reseptori
hermoyhteys
säätelevillä
solutyyppi
energiatasapaino
Mesolimbinen dopamiinirata ja sen toimintaan keskeisesti liittyvät aivoalueet on esitty kuvassa 1.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mitokondrio

proliferaatio
lymfosyytti
sydänlihassolu
häiriintyä
dendriitti
kiihdyttää
amyloidiplakki
kipuaistimus
kortikaalinen
vaikutuksilta
välittävä
kasvainsolu
kuljetusproteiini
TSPO sijaitsee mitokondrioiden ulkokalvolla, jossa se säätelee kolesterolin kuljetusta mitokondrion sisäkalvolle ja tätä kautta neurosteroidien synteesiä ( Papadopoulos ym. 2006 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

proteiinipitoisuus

uv-spektrofotometri
entsyymiaktiivisuustesti
kalibrointisuora
standardi-suora
bakteerikonsentraatio
bregman
kromatografinen
solukoe
infektointi
onpg-tutkimus
fosfolipidipitoisuus
dmso-herkkyys
fluoresenssimikroskooppi
sytotoksisuuskoe
kiinteäfaasiuutto
spektrofotometrisesti
uv-levynlukija
9.1 Proteiinipitoisuuden mittaaminen UV-spektrofotometrillä tehtyjen mittausten luotettavuus testattiin laimennossarjalla, jota varten valmistettiin P-galaktosidaasista eri vahvuisia liuoksia ( taulukko 5 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mediaalinen

nacc
haarakesolu
tegmentumi
mesokortikaalinen
projisoitua
raphen
kuorikerros
paraventrikulaarinen
mantelitumake
kaaritumake
solukeskus
pikkuaivovarsi
projektiohermosolu
Hl-reseptoreita on tiheässä myös esimerkiksi mediaalisessa mantelitumakkeessa, limbisessä järjestelmässä ja accumbens-tumakkeessa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

inkuboida

pesti
sentrifugoida
huoneenlämpö
vesihaude
ravistelija
huuhdella
transfektioliuos
kasvatusmediuma
suspensoida
mikroskooppilasi
ravistella
sekundäärivasta-aine
jäähaude
kuopp
mikrolitra
ravistelu
inkubointi
Kuoppalevy suljetaan teipillä, peitetään foliolla ja inkuboidaan ravistelussa 30 minuuttia huoneenlämmössä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aldehydi

karboksyylihappo
sulfonamidi
näytemolekyyli
nitroryhmä
pelkistyä
dehydrogenaatiotuote
denaturoitua
välimatka
PKC £ aktivoi myös aldehydidehydrogenaasi 2:ta ( aldehyde dehydrogenase 2, ALDH2 ), joka poistaa toksisia aldehydejä solusta ja estää ventrikulaarisia rytmihäiriöitä ( Koda et al., 2010 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lääkemarkkinointi

potilasinformaatio
verkkosivusto
apteekkitoiminta
laatukriteeri
kehittäätarve
lääkeopas
lääketurvatoiminta
tiedottaminen
täytäntöönpano
viestin
laatima
sanasto
harjoittaminen
lääkehuollo
verkkoapteekki
keskushallinto
lääkekorvausjärjestelmä
lääkevalvonta
antaja

aktiopotentiaali

epäsuorasti
proliferaatio
signaalireitti
välillisesti
gabaergi
inhibitori
mc4-reseptori
greliini
epä-herkistyminen
pomc-hermosolu
aikaansa
preterminaalinen
nmda-reseptori
gabä
hermolihasliitos
raphe-tumake
Se vaikuttaa erityisesti lähellä eksitaation kynnysarvoa, jolloin aktiopotentiaalin muodostuminen vaikeutuu ( Pavlov ym. 2009 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

grafeeni

yhdistekirjasto
sovelluksiin
rakeistaa
kasvimateriaali
tehoseulontamenetelmä
pelkistää
luonnonainekirjasto
antimikrobiyhdiste
steroidianalytiikka
kiinne
farmasiateollisuus
muotoutuva
ramalaitteisto
ramakokoonpano
Grafeeni on muiden grafiittimuotojen lähtökohta ( Geim ja Novoselov 2007 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

elektroni

virittyä
energiatila
klusteri
kovalenttinen
ramasiirtymä
puoleensa
värähdellä
muotoinen
atomiorbitaali
sivu-ketju
kiinnittyä
purkautua
sirota
kiertyä
Katodi muuntaa näkyvän valon elektroneiksi ja suurentaa elektronien määrän 106 - 107 -kertaiseksi ( Cherry 2006 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lääketilasto

lääkedata
kennelliitto
munuaistautirekisteri
tilastoraportti
kansaneläkelaitos
lääkevahinkovakuutusyhtiö
vuosiraportti
teratologinen
lääkäriliitto
apteekkitavaratukkukauppias
proviisoriyhdistys
hyvinvointilaitos
tulevaisuusvaliokunta
kansanterveyslaitos
ravitsemusneuvottelukunta
apteekkarilehti
sitra
Helsingin Yliopisto ja Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, 2014 ( haettu 2.2.2016 ) www.helsinki.fi/taydennyskoulutus/koulutusalat/hyvinvointi-terveys/farmasia- pd / 2014 / Final _ L % C3 % A4hde _ Westerling _ PD _ projektity % C3 % B6 % 202014 ( 2 ).pdf Lääkealan kehittämiskeskus Fimea ja Kansaneläkelaitos : Suomen lääketilasto 2014, 2015 ( haettu15.12.2015 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ekvivalenssi

seerumipitoisuus
pienä
kymmenkertainen
maksimivaste
pienimmä
parasetamolla
varaussuhde
seerumi-pitoinen
ainemäärä
testivalmiste
tavoitepitoisuus
fassif:iin
vertailuantibiootti
dipyridamola
seerumittomassa
injektoitu
simulaatiokuvaaja
kuljetin
polymeeripitoisuus
Lähes poikkeuksetta tällaiset muutokset vaativat osoituksen ja dokumentoinnin valmisteen ekvivalenssin jatkuvuudesta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

munuaisensiirtopotilas

eturauhassyöpähoito
eturauhanensyöpäpotilas
munuaisensiirto
kustannusvaikuttavuustutkimus
potilasaineisto
kokonaisarvioina
hoitoohjelma
päätulos
kustannus-
erikoissairaanhoito
hyljintäestolääkitys
taustatekijä
baasis-mittari
lääkitys-
lopputulosmuuttuja

hemofilia

melanooma
aav-välitteisesti
narkolepsia
autologinen
hematopoieettinen
iitutkimus
retroviraalisesti
sairastapa
moni-lääkeresistenssi
jälkeläinen
plasebokontrolloida
patologi
gaboksadoli
geeniterapiakokki
putameniin
ganaksoloni

toksinen

suurentua
kouristus
aiheuttama
vaurioituminen
vaikutuksilta
immuunipuolustus
epä-herkistyminen
voimistaa
beetasalpaaja
leptiin
nikotiiniannos
lysosomaalinen
parkinsonin
kalsiumkanava
Toksisen sokkioireyhtymän ( TSS ) taustalla on S. aureuksen tuottama toksiini TSST-1.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tetrodotoksiini

käänteinenagonisti
heteromeerista
tetrodotoksiina
a7-nachr:i
a4p2-reseptori
ei-selektiivinen
cb1-reseptori
nikotiinireseptoriala-tyyppi
α7-reseptori
epä-selektiivinen
trkb-reseptoria
valtaosin
neurosteroidi
a7-agonisti
ei-presynaptinen
pkcs
noradrenaliinipitoisuus

osastofarmasia

erityispätevyys
peruskoulutus
lääketoimitus
lääkevalmistus
asiantuntijuus
vaaratapahtuminen
esimiestyö
erikoistuminenkoulutus
perustutkinto
hoitotyö
erityispätevyyskoulutus
koordinointi
kilpailuttaminen
lääkehuolto
lääkehuoltopalvelu
erikoistumis-
sosiaalityö
Myös tähän tutkimukseen osallistuneet osastofarmasian parissa työskentelevät farmaseutit ja proviisorit raportoivat joitakin kliinisen farmasian tehtäviä omassa työssään.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

heterosyklinen

kolmiulote
helpoiten
pyrrolirenkaan
spesifi
epäolennainen
syklisoitumisreaktio
moni-sitoutuneisuus
jatkoreaktio
amidisidos
lääkevaikutuskohde
rakenteille
rinnan
keskiarvoaineisto
yhtäaikaa
reaktioreitti
päällystä
synteettisesti
Kummassakin H3-reseptoriantagonistissa on heterosyklinen, aromaattinen imidatsolirengas, kuten histamiinireseptorien luonnollisessa agonistissa histamiinissa ®, ( Sigma-Aldrich® 2010 ) 5.1 H3-reseptoriantagonistit ja lääkekehitys H3-reseptoriantagonistien lääkekehityksen haasteena aluksi oli kehittää ligandi, joka poikkeaisi rakenteellisesti endogeenisesta histamiinista, ja josta puuttuisi myös sytokromi P450-entsyymejä estävä imidatsolirengas ( Celanire ym. 2005 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ryhmäkeskustelu

yksilöhaastattelu
teemahaastattelu
nauhoittaa
pilotointi
alkuhaastattelu
haastatellarunko
asiantuntijapaneeli
pilotoida
asiantuntijaraati
pilotti
haastateltu
kyselykierros
hoivapalvelu
elomake
esi-testausvaihe
rekrytoida
swot-analyysi
suostumus
Lopullinen versio arviointityökalusta ja toimintaohjeesta kehitettiin pilotoinnin jälkeen järjestetyn ryhmäkeskustelun perusteella.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

dimetyylisulfoksidi

milli-q
sigma-aldrichi
na2co3
hplc-laatuinen
hepes-puskuri
steinheim
natriumhydroksidi
edta
magnesiumkloridi
naoh
tislattu
fosfaattipuskuri
biotinyloitua
kaliumkloridi
dmso
natriumdivetyfosfaatti
j.t.baker
Seulottavista yhdisteistä tehtiin 20 mM kantaliuos, josta laimennettiin 4-kertainen laimennossarja dimetyylisulfoksidiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ramaspektri

ei-aika-erotteinen
kuvi
käyrä
latauskuvaaja
vibraatiotila
kofeiini
propranololihydrokloridi
keskiarvospektri
tunnistettava
voimamatka
molekyylirakenne
ranitidiinihydrokloridi
amorfisoitu
pimpinelliin
aika-erotteinen
yindometasiini
pistemäärä
Grafiitin ja grafeenin Raman-spektrit aallonpituudella 514 nm ( Ferrari ym. 2006 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kanyyli

kuudes
yksittäinenhäkki
nukutuskammio
tärytys
bregman
metallinen
teline
kolvi
peitinlata
koeputki
häkki
juodakerta
pyöritty
filtraatti
retentaattilinja
Kanyyli kiinnitettiin kallon pintaan ja tukiruuveihin hammassementillä ( Aqualox, Voco, Saksa ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

papp

massatasapaino
60 min. pistettä ei huomioitu Papp = 2,95 x 10'5 cm / s Massatasapaino = 101,3 % HUOM!

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tyrosiini

vesikulaarinen
fosforyloitua
fibrinonektiini
bsolu
solukalvoreseptori
proteolyyttinen
homopentameerinen
katalysoima
säätelyosa
sijaitseva
tauproteiini
projektiohermosolu
nachr-alayksikkö
pyramidaalisolu
muodostama
Parkinsonin taudin mallintamisessa on käytetty myös laboratoriossa luotua Y39C-pistemutaatiota, jossa tyrosiini on vaihtunut kysteiiniin ( Zhou ja Freed 2004 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

qualidä

eq5d
kindom
educatio
canadian
foundatio
accreditatio
hrqol
utilidä
preventio
comissio
crohn's
minnesota
innovatio
sociedä
pharmaceutics
pharmacopei
unioa
International Pharmaceutical Federation : Standards for Quality of Pharmacy Services.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

motorinen

rappeutuminen
lihasjäykkyys
mieliala
tyvitumake
aivovaurio
updrs-asteikko
pitkäkestoinen
heikentyminen
hermosoluyhteys
epätasapaino
tuhoutuminen
psykomotorinen
nigrostriataalinen
tiedonkäsittely
uudelleenmuovautuminen
palkitseminen
häiriintyminen
Kipu alkaa toispuoleisesti ja on voimakkaampaa sillä puolella, jolla taudin motoriset oireet ovat vaikeammat ( Tinazzi ym. 2006 ; Letro ym. 2009 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

potilasvahinko

korvaustoiminta
kansanterveydellinen
eturauhassyöpähoito
perusasia
lääkitys-
eläinlääkitysturvallisuus
hoitoohjelma
sairaalaolosuhde
sanasto
lääkevahinko
lääkintään
riskilääke
viitehintajärjestelmä
taustasyy
annostiheys
hallitseminen
monimutkaisuus
raportoiminen
organisaatiotaso
Tutkimuksen aineisto koostui 205 tapauksesta, joissa lääkityspoikkeama oli aiheuttanut korvattavan potilasvahingon.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

astrosyytti

gaba-reseptori
hyper-polarisaatio
aksonaalinen
kloridikanava
inaktivaatio
happiradikaali
hi-virus
säätelymekanismi
hermovälittäjäaine
apoptoottinen
lymfosyytti
katabolinen
hermopäätteeseen
inhibitori
Toinen mahdollinen dopamiinin takaisinoton mekanismi on epäspesifinen soluunotto läheisiin hermotukisoluihin ja astrosyytteihin, mutta tällä on vain vähäinen merkitys suurimmassa osassa keskushermostoa ( Samadi ym. 2007 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nyckelord

säilytyspaikka
avainsana
förvaringstämä
läroämne
titeltitlla
titel
titlla
farmakognonen
subjec
läroämnesubjec
antimikrobiseulonta
nimi
oppiaine
pharmacognosy
ovriga
tekijäförfattare
biopharmacy
säilytyspaikkaförvaringställewhere
arbetets
Avainsanat - Nyckelord - Keywords Chikungunya, Semliki forest virus, macro domain, antiviral screening Säilytyspaikka - Förvaringställe - Where deposited Faculty of Pharmacy, Division of Pharmaceutical Biology Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information Supervisors ; Ph.D. Leena Pohjala and Pharm.D.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aktiivisuus

lokomotorinen
indusoima
kipuherkkyys
lokomotori
hiirissä
liikeaktiivisuus
aggregoituminen
ilmentyminen
hippokampusnäyte
ehdollistumis-
aineenvaihduntatuote
sytotoksisuus
voimistuminen
herkistyä
glua1-poistogeeninen
lokomotoriikka
indusoitua
Tulosten perusteella havaittiin RN-mediumin vaikutus yhdisteiden aktiivisuuteen ( Kuva 45 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kuvantaminen

solumembraani
kuvantaa
endoteelisolu
kallonsisäinen
skov3
morfoliino-oligonukleotidi
munasarja
kohdennus
vasta-ainefragmentti
muunnella
kationinen
geenisiirto
kohdentaminen
radionuklidi
Solujen leimaamiseen ja kuvantamiseen on kehitetty kvanttipistetekniikkaa ( Yang ym. 2013a ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

algorithm

reliabilityä
www.cochrane-handbook.org
condensatio
middleä
frua
photosystems
efflux
finnä
qualificatio
compactabilityä
lox-pathway
directio
acetyl-coa
thalia
polyphenols
productivityä
high-qualityä
acylatio
visibleä
excep

farmakokinetiikka

farmakodynamiikka
käyttömahdollisuus
fysiologi
hyväksikäytettävyys
farmakologinen
kemia
lipidikoostumus
ikääntyminenmuutos
biofarmasia
eri-ikäinen
antimikrobiseulonta
jakautuminen
ominaisuuksiin
farmakologi
fysikaalis-kemiallinen
kuivapäällystys
Tämän lisäksi EMEA ( 2002 ) vaati vakaan tilan tutkimuksia, kun lääkeaineen farmakokinetiikka oli epälineaarinen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pohjukaissuoli

ohutsuole
tyhjetä
suurina
hengitystie
kulkeutuaaika
etanolinen
keskonen
hetkellisesti
rasvapitoisuus
osmoottinen
jakaantuminentilavuus
harventaa
nestemäärä
6 GASTROSKOPIA Gastroskopia on ruokatorven, mahalaukun ja pohjukaissuolen tähystys ( Gastroskopia : Käyvän hoidon potilasversiot 2009 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

snyder

silva
kirpottaa
cragg
hoffman
haas
santos
floda
goldberg
kapla
metzger
levin
goodwin
mayfield
newman
brodie
carlezon
tseng
segal
tsaada
Tietoon ja tiedonlähteisiin liittyvät ongelmat oli mainittu kahdessa tutkimuksessa ( Snyder ym. 2011 ; Lammers ym. 2014 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vinblastiini

nitrofurantoiini
paikallis-puudute
deksametasoni
simetidiini
ludipress®
metronidatsoli
karbomeeri
muodostaja
amyloosin
liukuaineominaisuus
tärkkely
valmistustekniikka
kollapsoitua
radioterapia
dehydro-abietiinihappo
prosessiolosuhteet
orgaanisiin
yhdistea
super-hajotusaine
Vinfluniinin arvellaan olevan vähemmän toksinen kuin vinblastiinin, mikä saattaa liittyä eroavaisuuteen mikrotubulusten kasvun estossa ( Ngan ym. 2000 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

natl

acad
hort
neurosurg
tetrahedro
angew
biopharm
biochim
biophys
schmiedebergs
endocrinol
urol
neurophysiol
virol
chromatogr
pathol
ethnopharmacol
gerontol
dermatol
Proc Natl Acad Sci U S A 85 : 5274-5278, 1988.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ääreishermosto

somatodendriittinen
postsynaptisesti
takasarvi
dopaminergisi
välittävä
glutamatergisi
yliaktiivisuus
säätelevillä
taka-sarvi
välihermosolu
presynaptisesti
palkkiojärjestelmä
gaba-hermosolu
opioidipeptidi
solukeskus
kipuhermosyy
surkastuminen
Karrageeni on tulehdusta aiheuttava aine, joka aiheuttaa sekä ääreishermostossa että keskushermostossa hermosolujen herkistymistä, mikä johtaa hyperalgesiaan ja allodyniaan ( Cooper 1993 ; Hedo ym. 1999 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

antotapa

annostelureitti
suonensisäisesti
antoreitti
pistos
pistäminen
antoajankohta
annoksiin
antotaa
antoaika
lääkeotto
väärään
voide
apukeino
puolittaminen
lääketilaus
nielemisvaikeus
annostelutapa
Näin ollen HM-PAO täytti radiokemiallisen puhtauden vaatimukset liposomien i.v.:n antotavan kokeessa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hajoava

hajoavi
implantti
purutabletti
pitkitetysti
oraalineste
annostelumuoto
kontrolloidusti
makuinen
poretabletti
viivästetysti
imeskelytabletti
nenämahaletku
suorapuristaa
siirappi
pakkausmateriaali
suutuntuma
rasvainen
kantajaaine
Suussa nopeasti hajoavia tabletteja voidaan valmistaa eri tekniikoilla, esimerkiksi kylmäkuivaamalla tai puristamalla ( Danckwerts 2003 ; Sandri ym. 2006 ; Van Arnum 2007 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

grafeenin

antimikrobiyhdiste
lääkeainekandidaatti
automatisoida
tehoseulontamenetelmä
jatkokehitys
ramatekniikka
ratkaiseva
formulointi
lääkekehitystyö
patogeenin
sovellusmahdollisuus
sovelluksiin
ennenkaikkea
lähestymistaa
eläinlääketeollisuus
biokemiallinen
instrumentointi
lääkemolekyyli
Hermostonrappeumasairaudet ja sydänsairaudet ovat grafeenin sähkönjohtuvuuden takia hyviä tutkimuskohteita ( Goenka ym. 2013 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

esitieto

potilaskoodi
potilashaastattelu
päivämäärä
tutkimushoitaja
haastattelija
selvitetty
kerääminen
hakutulos
aloitusaika
pilotointivaihe
haastateltaa
alalaita
tiedonkeruulomake
palaveri
täyttäminen
tapahtumaaika
tutkimushaastattelu
liitteeksi
( Ei käytössä ) Lisättiin kohta, johon kirjataan esitietojen keräämiseen kulunut aika.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

elastisesti

fragmentoitua
plastisesti
viskoelastinen
lasimainen
uudelleen-kiteytyminen
kumimainen
muotoutua
puristusprosessi
murtua
termodynaamisesti
mekaanisesti
huokoinen
kuivauskammio
muokkautua
valuminen
nukleaatio
järjestyä
( Barnes 1989 ) Neste voi käyttäytyä viskoosisesti, elastisesti tai viskoelastisesti.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

alifaattinen

karboksyylihappo
nitroryhmä
sulfonamidi
planck
alkyyni
venytysvärähtely
määrittyä
hydroksylaatio
dehydrogenaatiotuote

sidoantal

sivumäärä
sivumäärä
tiivistelma
marraskua
kesäkua
publicatio
datummonth
universitet
tiivistelmä
alakoski
aika
helsingfors
karboksiamidi
titleä
korpilahtaa
universitetuniversity
HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta / Osasto Fakultet / Sektion Farmasian tiedekunta Faculty Laitos Institution - Department Farmaseuttisen kemian ja teknoiogian osasto TekijäFörfattare - Author Hanna-Mari Hakojärvi Työn nirni Arbetets titel - Title Artikaiinin stabiilius polymeeriliuoksissa ja oraalivalmisteen kehittäminen mukosiittipotilaille Oppiaine Läroämne ■ Teollisuusfarmasia Subject Työn laji Arbetets art ■ Pro Gradu Level Aika Datum - Month and year Tammikuu 2015 Sivumäärä Sidoantal ■ 77 Number of pages Tiivistelmä Referat - Abstract Työn tarkoituksena oli tutkia artikaiinihydrokloridin soveltuvuutta mukosiittipotilaille kehitettävään oraalivalmisteeseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

entsyymi

katalysoida
fosforyloitua
solunsisäinen
fosforyloida
kuljetusproteiini
sytokromi
plasminogeeni
g-proteiinikytkentäinen
tsolu
Muita S. aureuksen tuottamia solunulkoisia entsyymejä ovat hyaluronaattilyaasi, termostabiili nukleaasi ja katalaasi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hoitovaihtoehto

kustannusvaikuttava
potilasryhmä
reumalääkkeillä
hoitomuoto
käyttävä
tavanomaisiin
käyttävillä
vaikuttavammalla
lopputulosmuuttuja
sairausspesifi
tyytyväisyys
terveydentila
eturauhanensyöpäpotilas
interventiomenetelmä
tnf-salpaajahoito
terveyshyöty
tietotarve
leikkaushoito
Monet hoitovaihtoehdot ( leikkaus, sädehoito ja kemoterapia ) ovat kalliita.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

fortis

opiskelijayhdistys
nurmijärvi
järviluoma
laitinen-parkkonen
linden-lahtaa
juvennä
blom
kustannusosakeyhtiö
niskanen
terveystiede
gaudeamus
heinämäki
jylhä
yliopistoopettaja
wsoy
hoitotiede
kirjapaino
saranto
raisa
Saano S. Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry, Nurmijärvi 2005.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

uppgifter

övriga
ovriga
tietojaövriga
kansli
sivi
yliopistonlehtori
reeta
dos.
pakarainen
biopharmacy
biotiede
tekijäförfattare
saara
universite
sivén
puh.
sanna.rantila@helsinki.fi
Avainsanat - Nyckelord - Keywords a-synukleiini, Parkinsonin tauti, eläinmalli, virusvektori Säilytyspaikka - Förvaringställe - Where deposited Farmasian tiedekunta, Farmakologian ja toksikologian osasto Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information Ohjaajat : Mari Savolainen, Timo Myöhänen

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lineaarinen

kulmakerroin
y-akseli
käyrä
kuvaajaan
normalisoida
lämpövirta
heijastuspiikki
piirretty
x-akseli
scatchard
kokonainenlämpövirta
spektrialue
eksponentti
energiaalue
endotermi
sormenjälkialue
ramaspektripiikki
mitattua
Aine johtaa sähköä erinomaisesti, ja sillä on lineaarinen energiaspektri.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

satunnaistaa

prospektiivinen
plasebokontrolloida
retrospektiivinen
tehdyssä
moni-keskustutkimus
geeniterapiakoe
hta-raportti
rekisteritutkimus
havainnointitutkimus
modde
sokkouttaa
sisäänottokriteeri
tupakointivieroitusinterventio
lähiopetuskerta
thieli
60 potilasta sairaalan akuuttihoidon yksiköissä, keski-ikä 56 vuotta, käytössä keskimäärin 3-4 lääkettä Prospektiivinen, satunnaistettu tutkimus Proviisori selvitti sairaalahoitoon tulleiden potilaiden lääkityksen ja vertasi saamaansa listaa sairaalassa tulovaiheessa tehtyihin lääkemääräyksiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

eksikkaattori

suljetku
jääkaappi
huoneenlämpöinen
tabletointihuone
gradienttiajo
lasipurkki
ultraäänihaude
lasiastia
pakastin
huonelämpötila
reaktioseo
suhteellisi
isokraattinen
painonmenetys
eksikaattori
kuivattaa
stabiloitua
silika
Jauhe säilytettiin eksikkaattorissa ( RH = 58% ), otettiin kerralla n. 3 tablettia vastaava määrä jauhetta eksikkaattorista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mouseä

alpha-synuclea
selectivityä
nigrostriatal
stimulatio
seroton
mammalika
xenopus
mrnas
morpha
l-dopa-induced
parkinson's
alpha7
dopama
gangli
secretio
functio
glur-a
glur1
32, 1653-63, 1979 Chen J, Liu C, Lovenberg TW : Molecular and pharmacological characterization of the mouse histamine H3 receptor.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

säätely

ruokahalu
muovautuvuus
hermojärjestelmä
hermovälitys
palkitajärjestelmä
palkitavaikutus
synaptinen
opioidijärjestelmä
välittäjäainejärjestelmä
opioiderginen
mesolimbinen
histaminerginen
glutamaterginen
aivoalue
energiatasapaino
plastisuus
muistiin
Tällä hermoradalle tiedetään olevan tärkeä, mutta vielä epäselvä tehtävä ventraalisen pallidumin toiminnan säätelyssä ( Smith ym. 2009 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mettler

toledo
greifenstä
gmbh
dsc823e
illinois
invitroki
zeiss
sotax
chemie
malvern
promega
olympus
agilent
nussloch
bruker
stoelting
riedel-de
biolabs
fermenttaa
DSC-mittauksissa käytetty laite oli Mettler Toledo DSC823e ( Greifensee, Sveitsi ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

konsentroida

lipidikalvo
konjugoida
katalysoida
glp-1
fosfolipidikaksois-kalvo
endosytoonen
varautunut
galaniini
sytoplasa
stabiloitu
inaktivoida
natrium-
endosytoosin
LÄÄKKEIDEN SÄILYTYS OSASTOILLA Noudattaminen : Kommentti : 29 Konsentroidut elektrolyytit säilytetään erillään muista lääkkeistä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

jmax

ppass
gaivo
lähtöpitoisuus
hausneri
efluksin
tärytilavuus
permeabiliteettikerta
tavoitetaso
tärytiheys

vasopressiini

reseptoriantagonisti
välittävä
glutamaatti-
a5-alayksikkö
inhibitori
aiva
raphe-tumake
gabab-reseptori
dopamiini-
signalointireitti
aksonaalinen
hermostollinen
hermovälittäjäaine
lrp1-reseptori
yli-aktivaatio

dowell

antil-delbeke
zolla
kuryatov
cartier
azam
gerzanich
mansour
gwehdä
keinanen
millar
trovero
jensen
nirthana
hersch
livet
krogsgaard-larsen
pich
nusser
tatä

petrimalja

kuopp
suspensoida
huoneenlämpöinen
mikrolitra
homogenisoida
esi-kolonni
bakteerisuspensio
pakastaa
koeputki
solupelletti
eppendorf-putki
reaktioliuos
proteiiniliuos
hbss-10mm
hydratoida
lasiviali
jäähaude
jääkylmä
timantti
Jauhetta laitettiin petrimaljan pohjalle ohuehko kerros ( n. 2 mm ), millä varmistettiin jauhemassan kunnollinen kostuminen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

titel

titlla
arbetets
nimi
läroämne
läroämnesubjec
subjec
laji
tekijäförfattare
anna-mari
emmi
författare
farmakognonen
hanne
granfors
pharmacognosy
tekijäförfattareauthor
valko-haapa
artlevel
HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta / Osasto Fakultet / Sektion Farmasian tiedekunta Faculty Laitos Institution - Department Farmaseuttisen kemian ja teknoiogian osasto TekijäFörfattare - Author Hanna-Mari Hakojärvi Työn nirni Arbetets titel - Title Artikaiinin stabiilius polymeeriliuoksissa ja oraalivalmisteen kehittäminen mukosiittipotilaille Oppiaine Läroämne ■ Teollisuusfarmasia Subject Työn laji Arbetets art ■ Pro Gradu Level Aika Datum - Month and year Tammikuu 2015 Sivumäärä Sidoantal ■ 77 Number of pages Tiivistelmä Referat - Abstract Työn tarkoituksena oli tutkia artikaiinihydrokloridin soveltuvuutta mukosiittipotilaille kehitettävään oraalivalmisteeseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kolonisaatio

käynnistyminen
amino-glykosidi
androgeeni
muodostus
terveinen
tautiaiheuttaminenkyky
proteiinisynteesiin
eksponentiaalinen
isäntäsolukko
fuusioituminen
4 2.2 Bakteerin kolonisaatio ja invaasio Bakteerin kolonisaatioon vaikuttavat bakteerin kyky kiinnittyä isäntäorganismiin sekä kyky säilyä isäntäelimistön ulkopuolella.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

induktiivinen

deduktiivinen
aineisto-lähtöinen
sisällönanalyynen
juurisyyanalyynen
analyytää
analyysiin
taulukointi
tutkimusjoukko
sanatarkasti
aineistolähtöisesti
aineistokeruulomake
miniatyrisoida
analyysiyksikkö
menetelm
ryhmähaastattelu
haastatellaaineisto
mukavuusotanta
Osallisten näkemyksistä puolestaan pyrittiin saamaan tietoa laadullisen aineistolähtöisen ( induktiivisen ) sisällönanalyysin avulla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

transkriptiotekijä

gproteiini
sapp
noradrenerginen
aktivoima
otsalohko
esiaste
välittävä
gsk-3p
aspd
kipuaistimus
hermosoluyhteys
sinertää
pomc-hermosolu
sijaitseva
disinhibitio
solukeskus
Pisimmillä toistoilla on suurin merkitys geenin ilmentymisessä, sillä niissä on eniten sitoutumiskohtia transkriptiotekijöille ( Hahn ja Blakely 2002 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

läroämne

subjec
oppiaine
farmakognonen
titeltitlla
nimi
tekijäförfattare
antimikrobiseulonta
titel
förvaringstämä
tekijäförfattareauthor
laji
arbetets
emmi
pharmacognosy
biopharmacy
avainsana
hanne
författare
HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta / Osasto Fakultet / Sektion Farmasian tiedekunta Faculty Laitos Institution - Department Farmaseuttisen kemian ja teknoiogian osasto TekijäFörfattare - Author Hanna-Mari Hakojärvi Työn nirni Arbetets titel - Title Artikaiinin stabiilius polymeeriliuoksissa ja oraalivalmisteen kehittäminen mukosiittipotilaille Oppiaine Läroämne ■ Teollisuusfarmasia Subject Työn laji Arbetets art ■ Pro Gradu Level Aika Datum - Month and year Tammikuu 2015 Sivumäärä Sidoantal ■ 77 Number of pages Tiivistelmä Referat - Abstract Työn tarkoituksena oli tutkia artikaiinihydrokloridin soveltuvuutta mukosiittipotilaille kehitettävään oraalivalmisteeseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

muodostuminen

irtoaminen
myeliinikalvo
hajottaminen
ulospäin
kiihdyttää
aukeaminen
ankkuroida
Pistemutaatiot nopeuttavat a-synukleiinin ß-laskostumista ja liukenemattomien säikeiden muodostumista, mistä seuraa yleensä varhain alkava Parkinsonin tauti ( Narhi ym. 1999 ; Waxman ja Giasson 2009 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kiianmaa

moal
amara
cragg
macdonald
shippenberg
hyylitä
malenka
kalivas
goldberg
goldste
changeux
zahniser
laviolla
schmid
berridge
hoffman
johnsto
panula
lambert
Fyysinen riippuvuus on seurausta päihteen jatkuvasta käytöstä ( Kiianmaa ja Hyytiä 2003 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

entalpia

lasimainen
metastabiili
kiteytyminenlämpö
neulamainen
endotermi
alapuolella
epä-stabiili
eutektinen
gibbsin
termodynaaminen
huokoinen
yläosa
röntgensäde

refera

abstrac
tiivistelmä
tiivistelma
sidoantal
avainsana
sidoantalnumber
antimikrobiseulonta
lyhenneluettelo
biopharmacy
literaturra
anna-mari
sivumäärä
sivumäärä
di-hydro-oksatsoli
karboksiamiti
HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta / Osasto Fakultet / Sektion Farmasian tiedekunta Faculty Laitos Institution - Department Farmaseuttisen kemian ja teknoiogian osasto TekijäFörfattare - Author Hanna-Mari Hakojärvi Työn nirni Arbetets titel - Title Artikaiinin stabiilius polymeeriliuoksissa ja oraalivalmisteen kehittäminen mukosiittipotilaille Oppiaine Läroämne ■ Teollisuusfarmasia Subject Työn laji Arbetets art ■ Pro Gradu Level Aika Datum - Month and year Tammikuu 2015 Sivumäärä Sidoantal ■ 77 Number of pages Tiivistelmä Referat - Abstract Työn tarkoituksena oli tutkia artikaiinihydrokloridin soveltuvuutta mukosiittipotilaille kehitettävään oraalivalmisteeseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lineaarisuus

korjauskerroin
nollahuokoinen
analyyttää
kalorimetrinen
kontrolliyhdiste
logbb
tasapainoliukoisuus
termoanalyyttinen
levyillä
dmso-herkkyys
kaksitilamalli
tabletoitava
kuvaaji
maksimi-
palkki
päällystäminen
sulaapii
ajoolosuhde
Aikaisemmassa EMA:n ohjeistossa ( 2002 ) hyvän imeytymisen tapauksessa edellytettiin myös lineaarisuutta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

potilas

dialyysihoito
sairaalahoito
ympärivuorokautinen
hoitokoti
tulovaihe
lääkitysvirhe
kirurgi
potila
lääkitystieto
yleislääkäri
oireenmukainen
eturauhassyöpäpotilas
hoitovirhe
farmasistaa
avohoito
joutuminen
konservatiivinen
Tuloarviointi on kliinisen farmasian palvelu, joka sisältää sairaalahoitoon tulevan potilaan lääkityksen selvityksen ja arvioinnin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aspartaatti

n-metyyli-d
hydroksi-5-metyyli
a-amino-3
glysiini-
tetrahydro-pyridiini
ampa-
nmda-
isoksatsoli-4-propionihappo
gammaamino-voihappo
metabotrooppinen
muskimol
agrp
nmda
penk
y-aminovoihappo
Glutamaatin, GABA:n, glysiinin ja aspartaatin aineenvaihdunta kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa ( ks. kuva 1 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

artikaiinihydrokloridi

sumukuivata
ksylitolla
xrpd-kuvaaja
ksylitolinen
kiteisyys
teofylliini
jauhenäyte
pbs-puskuri
kylmäkuivata
rotavapori
mikrokiteinen
dsc-kuvaaja
kaliumsorbaatti
seossuhde
esigelatinoida
sumukuivaus
rasitusolosuhde
Sulamispiste artikaiinihydrokloridille on 177-178 oC ( The Merck Index 2001 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

steariinihappo

poistovoima
fassif:iin
d50-arvo
päällyste
fetokapselointilaite
anisolka
natriumtärkkelysglykolaatti
ainemäärä
pien
tavoitepitoisuus
esigelatinoitua
fassif-liuosta
jauhemainen
ludipress®
vesipohjainen
pilkeioni
laktoosa

seurantakysely

lääkehoitoryhmä
lääkityspoikkeamatapaus
tutkimuspotilas
tapausselostus
eturauhassyöpäpotilas
mainitsema
katopotilas
kavennusleikkauspotilas
poikkeamatapaus
sairausspesifi
kustannusvaikuttavuustieto
käyttävä
aikahorisontti
ei-adherentea
Seurantakyselyyn vastasi 148 ( 78 %, n = 189 ) potilasta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

heteromeerinen

somatodendriittinen
xenopus-munasolu
dopamiinihermopääte
nachr:ja
presynaptisesti
a7-nachr
heteromeerista
preterminaalinen
ei-selektiivinen
a4p2-nachr:ja
nachr-alatyyppiä
valtaosin
homomeerisiin
a4p2-reseptori
nachr-alayksikkö
a5-alayksikkö
nachr:iin
a7-nachr:ja
a7-reseptori

reaso

erehdys
reikäjuustomalli
rejectio
trea
merp
v6.2
sectio
pico
decisio
littlla
measurra
surra
scaleä
leaflla
pcne
maailman
title-abs-key
Niiden lähteet ovat järjestelmässä : päätöksenteossa ja toimintamallien luomisessa ( Reason 2000 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

salisyylihappo

endotermi
diffraktiokuvaaja
erytritoli
kolmio
itrakonatsolinen
polarisoida
epä-stabiili
teofylliinianhydraatti
monohydraattimuoto
yindometasiini
seoksi
keskikoko
heijastuspiikki
kiteytyminenlämpö
2.2.1 Asetyylisalisyylihappo Yksi ensimmäisistä ja tunnetuimmista kemiallisesti muokkaamalla lääkekäyttöön parannellusta luonnonaineesta on salisyylihapon aihiolääke ( prodrug ) asetyylisalisyylihappo.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kognitiivinen

psykomotorinen
toimintaohjaus
muistihäiriö
heikentyminen
mieliala
tiedonkäsittely
joustavuus
aivovaurio
oireisto
unihäiriö
oppimis-
skitsofrenia
epätasapaino
kognitiivisiin
työmuistaa
päihderiippuvuus
Histamiini H3-reseptoriantagonistit paitsi lisäävät valvetilaa, ne parantavat myös kognitiivisia toimintoja ( Monti ym. 1991 ; Witkin ja Nelson 2004 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vasteaika

juodamäärä
kuumalevykoke
juotto
saliini-
kiristysside
juominenarvo
lääkeainekäsittely
liposomialtistus
juotu
levodopa-anto
juominenkoe
reaktioaika
keski-
sakkaroosiliuos
pyöritty
perus-kipuvaste
Mikäli hiiri ei reagoinut cut off -aikaan mennessä, 60 sekuntia kirjattiin vasteajaksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

samassa

erisuuruinen
selkeämmin
kahden
näkyvissä
identtinen
vastaa
liukoisuustulos
mainitus
tasaisemmin
samanverran
toistomittaus
vertailtaa
noudatella
kertaalleen
mitatku
spesifi
maksimi-voimaarvo
vääri
suosi
Tulokset olivat myös samassa linjassa luokittelun pohjana käytetyn Lindenin ( 2007 ) tutkimuksen kanssa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

argon

dmf:iin
thf:iin
vedettömä
etoac:iin
milliq-vesi
kylläinen
nh3-liuos
pbr3
bhk-mediumi
w:iin
tipoittain
naoh-liuos
hcl-liuos
inkubointipuskuri
täryttää
na2so4
millilitraan
hepes-puskuri
Uudenlaisessa, eksotermisessä polttosynteesimenetelmässä ( combustion synthesis ) keraaminen jauhe ja polymeeri reagoivat argonin läsnä ollessa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vaikuttava

erityyppinen
hankaloittava
fysikaaliskemiallinen
biologisiin
vaikutuskohde
fysiologi
myötävaikuttaa
vaikua
assosioitua
rajoittava
vaativi
lukuinen
sovellutus
edistävä
ravitsemuksellinen
parantava
Tärkeitä passiiviseen kulkeutumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat yhdisteen koko, rasvaliukoisuus ja varaus.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

bioluminesenssi

kuva-perusteinen
simulaatiomallinnus
toimintaperiaate
kombinatorinen
sovellusalue
indentaatiotesti
kalorimetria
geeniterapian
sh-sy5y-solut
behavioristinen
ominaispiirre

chages

crystallizatio
dysfunctio
insulla
relatio
intac
consumptio
gangli
ketama
maleä
nociceptio
secretio
overexpressio
pegylated
subchronic
levosimenda
antinociceptio
rimonabant
androki
hyperactivityä
50, 376-84, 2001 Mazurkiewicz-Kwilecki IM ja Nsonwah S : Changes in the regional brain histamine and histidine levels in postmortem brains of alzheimer patients.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

steroidi

androgeeninen
testosteron
konjugoitua
ionisoitua
anabolinen
androsteenidioni
hlminkubaatio
immunoglobuliini
metyylitestosteron
eluoitua
oni-rakenteellinen
metandienon
isomeeri
fluoresoiva
a-renkaan
On myös steroideja, jotka toimivat GABAA-reseptoreissa nonkompetitiivisina antagonisteina ( Majewska 1992 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hankintaprosessi

kilpailutus
hankintarenkaan
kannustus
ensimmäiseksi
apteekkipalvelu
yhdenvertainen
esi-merkkituote
vahvemmin
kuuluminen
toimenkuva
kehittäminenmahdollisuus
nyky-tilanne
ervaalue
perus-lääkevalikoima
koulutuskokonaisuus
kouluttua
toimituspoikkeama
kaavake
toimintalinja

entropia

kiteytyminenlämpö
gibbsin
efavirenz
metastabiili
venymä
termodynaaminen
entalpian
endotermi
hygroskooppisuus
neulamainen
eksotermi
epä-stabiilius
kolmio
Kuvassa 2 on esitetty kiteisen-, amorfisen ja kvasikiteisen aineen rakenteellisen entropian käyttäytyminen lämpötilan funktiona ( Zhou et al. 2002 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

dissolutio

solubilityä
permeabilityä
solubleä
trantaa
miscibilityä
stabilityä
compressio
itraconazolla
formulatio
predictio
bioavailabilityä
ibuprofi
detectio
precipitatio
crystallizatio
fractio
filtratio
biorelevant
supersaturatio
JB, Fleisher D : Mixing-tank model for predicting dissolution rate control of oral absorption.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

rotta

rotti
hiiri
liikeaktiivisuus
indusoitua
paikka-hakuisuus
etanola
jyrsijä
injisoida
koe-eläin
hiirikanta
aivotleike
kanna
opioidireseptoriagonisti
pyöriäkäyttäytyminen
AA ja ANA rottien välillä on havaittu eroja palkitsemiseen liittyvien välittäjäainejärjestelmien toiminnassa ( Sommer ym. 2006 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kasvainkudos

plasmaproteiini
reseptorivälitteinen
endosytoosin
parasellulaarisesti
inaktivaatio
kasvainsolukko
kasvainsolu
tumaa
aivotkudos
natriumioni
FITC Partikkelin pintaan on liitetty NeutrAvidin - biotinyloitu EGF, joka sitoutuu suurella affiniteetilla kasvainkudoksen yliekspressoimaan EGF-reseptoriin ( Tseng ym. 2008 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

silmukointi

isäntäsolukko
viallinen
kasvutekijäreseptori
internalisaatio
soluseinä
kohdeproteiini
katabolinen
koodaa
proteiiniproteiiniinteraktio
kasvainsolu
häviäminen
muuntuminen
hermovälittäjäaine
Erilaisten H3-reseptoripolymorfien tai isoformien syynä on H3-reseptorigeenin vaihtoehtoinen silmukointi, joka johtaa useisiin H3-reseptori-isoformeihin ( Drutel ym. 2001 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

poistogeeninen

villityyppi
glua1-
jyrsijä
glual-alayksikkö
hiirikanta
histidiinidekarboksylaasi
hdc-poistogeeninen
glua1
glua1-alayksikkö
glual-
hyperaktiivinen
ampa-reseptori
ilmentyvä
glual
comt-poistogeeninen
hiirikanna
striataalinen
glua1-poistogeeninen
Myös DAT:n suhteen kokonaan poistogeeninen hiirikanta on olemassa ( Giros ym. 1996 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

geeli

ylikriittinen
muovinen
typpeen
sulate
dispergoida
sumuttaa
päältä
jauheseos
kostuttaa
kaasuvirta
survin
lasiviali
vesifaasi
annostelupää
jäädyttää
kevyesti
viali
Injektoidaan neulalla näytteet ja markkeri lasien välissä olevalle geelille ( ajokanaviin ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

signalointi

dopamiinineuroni
dopamiinireseptori
nmda-reseptori
voimistuminen
gaba-hermosolu
gproteiini
yliaktiivisuus
fosforyloituminen
kipuaistimus
välihermosolu
salpaus
takasarvi
dopamiinihermopääte
palkitseva
d2-reseptori
opioidipeptidi
hermotus
H3-reseptorin useilla eri isoformeilla on kuitenkin havaittu olevan spesifisiä farmakologisia ominaisuuksia esimerkiksi ligandin sitoutumisen ja signaloinnin suhteen ( Drutel ym. 2001 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

endoteeli

kuljetusproteiini
reseptorivälitteinen
endosytoonen
parasellulaarisesti
katabolinen
happiradikaali
tumaa
aikaansa
sytoplasa
sisäosa
lymfosyytti
Verisuonten endoteeli, pitkät kuljetusmatkat kudoksessa ja kasvainkudoksen kasvanut paine vähentävät vasta-aineiden penetroitumista kasvainsolukkoon ja siten sitoutumista antigeeniin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

detektori

spektrometri
detektio
laseri
valonlähde
aikaikkuna
ramasiirtymä
sirota
heräteenergia
monokromaattinen
kyvettää
laserpulssi
Detektorina gammalaskijassa on kaivomallinen Nal ( Tl ) - kide.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

luokittelu

v6.2
pcne
pcne-luokittelu
icd-10
patenttijulkaisu
juurisyy
biofarmaseuttinen
priorisointi
bioekvivalenssitutkimus
simulaatiomalli
riskiarvio
termä
ongelma-
listata
bcs-luokitus
Parkinsonismipotilaan kivun luokittelu ( mukaillen artikkelin Nègre-Pagès ym. 2008 pohjalta ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkimuskysymys

ryhmähaastattelu
hakustrategia
hyödynnettävyys
arviointiprosessi
laadittaa
tutkimusongelma
tutkimusaihe
yksityiskohtaisesti
laadinta
hakustrategi
lyhyesti
alustava
tapauskuvaus
ulkoasu
oma21-tutkimushanke
täydennyskoulutussuunnitelma
suunnitteluvaihe
ammattiryhmittäin
laatuarviointi
Esitettiinkö tutkimuskysymys ja -tavoite hyvin määriteltyinä?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

basaalinen

ca1-alue
hermotus
hermottaa
viejähaarake
iso-aivo
dopaminergisiin
hermoyhteys
aksone
kortikaalinen
soomaosa
mesokortikolimbinen
haarakesolu
takaosa
solukeskus
glutamatergisi
mesokortikaalinen
akkumbens-tumake
Vähentyneestä DAT:n määrästä ja selvästi koholla olevasta basaalisesta dopamiinipitoisuudesta huolimatta hiirten reagointi kokaiinille oli kuitenkin normaalia ( Tilley ym. 2007 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

förvaringstämä

säilytyspaikka
säilytyspaikkaförvaringställewhere
avainsana
läroämnesubjec
tekijäförfattare
nyckelord
biopharmacy
farmakognonen
tekijäförfattareauthor
emmi
nimi
läroämne
titeltitlla
hanne
antimikrobiseulonta
subjec
pharmacognosy
laji
Avainsanat - Nyckelord - Keywords Chikungunya, Semliki forest virus, macro domain, antiviral screening Säilytyspaikka - Förvaringställe - Where deposited Faculty of Pharmacy, Division of Pharmaceutical Biology Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information Supervisors ; Ph.D. Leena Pohjala and Pharm.D.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hermosto

hermojärjestelmä
autonominen
palkitseminen
muovautuvuus
mieliala
sympaattinen
opioidijärjestelmä
palkitajärjestelmä
enteerinen
välittäjäainejärjestelmä
muistiin
vahvistuminen
reniiniangiotensiinialdosteronijärjestelmä
Hermosolujen erilaistuminen on merkittävää aivojen ja hermoston korjaantumisen kannalta ( Yang ym. 2013b ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lääkeainemolekyyli

solukalvorakenne
kalvorakenne
matriisiaine
vesipitoinen
faasimuutos
fysikaalisesti
synteettisesti
lääkemolekyyli
molekyylitaso
kemiallisesti
apuaiä
viipyäaika
primakviinifosfaatti
Iontoforeesiyksikkö parantaa lääkeaineen imeytymistä, koska se 23 kuljettaa varautuneita lääkeainemolekyylejä poispäin elektrodista ja kohti kudosta pienen tasavirran avulla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

inkubaattori

ravistelija
vesihaude
lämpökaappi
sekundäärivasta-aine
lämpölevy
hbss-10mm
pakastin
ravistelu
ravistella
lämpöblokki
huoneenlämpöinen
sentrifugoima
mikrolitra
mikroskooppilasi
homogenisoida
soluviljelypullo
suspensoida
Solut kasvatettiin inkubaattorissa ( HERAcell 150 CO2 incubator, Thermo Electron Corporation, Suomi ) +37 °C:ssa ja 5 %:n hiilidioksidipitoisuudessa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tematsepaami

oksatsepaami
tsopikloni
loratsepaami
nitratsepaami
diatsepaami
triatsolaami
aloitusannos
tsopiklon
iltaannos
alpratsolaami
tsopiklonia
klooridiatsepoksidi
klonatsepaami
xanor
päiväannos
imovaa
risperidoni
oxam
tenox
Klassisia kliinisessä käytössä olevia bentsodiatsepiinijohdannaisia ovat mm. alpratsolaami, nitratsepaami, diatsepaami, oksatsepaami, tematsepaami ja midatsolaami.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

intensiteetti

kulmakerroin
käyrä
x-akseli
energiaero
y-akseli
kokonainenlämpövirta
ramasiirtymä
heijastuspiikki
ramasironta
erotus
energiaalue
resoluutio
kirjallisuusarvo
lämpövirta
sirota
valonlähde
Fluoresenssin intensiteetti on suoraan verrannollinen solumäärään, mikä on havaittavissa hyvin testin perusteella ( Kuva 18 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

toksikologi

farmakologi
esipuhe
pharmacoeconomics
tiivistelä
biofarmasia
juuti
kujala
biotiede
institution-
raekallio
hanne
antimikrobiseulonta
annukka
anna-mari
räntilä
bioekvivalenssitutkimusten
progradututkielma
juria
valko-haapa
Kirjassa : Farmakologia ja toksikologia, ss.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

opinnot

avoapteekea
geriatri
sivuapteekki
perus-lääkevalikoima
savuttomuustyö
sopimusvalmistus
valitsema
peijas
toimituspoikkeama
yliopistonapteekki
erikoistuminenkoulutus
nyky-tilanne
hallinnoida
lääkeasia
vuode
kotisivu
strategiatyö
sairaalafarmaseutti
lähiopetuskerta
Farmaseutin opinnoista Helsingin yliopistossa puuttuu lähes täysin moniammatillinen koulutus yhdessä muiden terveydenhuollon opiskelijoiden kanssa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

edellämainittu

edelläesitetty
mainituinen
esitää
mainittu
tutkimuslomake
kvantitatiivisesti
kuvattu
kontrolloitu
homologiamalli
noudatella
erityyppinen
alustavasti
kuvatku
pisteyttää
käsitteleminen
samantyyppinen
spesifi
yhdistellä
Kortisonien ja antibioottien käytön oletettiin käsittävän kaksi kuuria vuodessa, mikäli potilas ilmoitti käyttävänsä edellä mainittuja lääkkeita.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hydrokortisoni

dehydroepiandrosteroni
androsteenidioni
di-hydro-testosteroni
isopregnanoloni
allopregnanoloni
m-2h
dihydroksylaatiotuote
pregnenoloni

itsehoitovalmiste

kuuri
yleislääkäri
itsehoito-
resepti-
erityis-luvallinen
lisähoito
itsehoitolääke
itsehoitotuote
annoksiin
luontaistuote
kirjanpito
lääkkeistä
määräämä
käyttäma
asioida
antoajankohta
lääkekortti
vanhentua
Potilaat olivat 69-86-vuotiaita ja heillä oli käytössään 5-11 lääkettä tai itsehoitovalmistetta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

competence

ambulatotyä
reconciliatio
implementatio
norwegia
communidä
definitio
preparatio
codeg
insomni
budki
mortalityä
tolerabilityä
desing
creatio
pharmacodynamics
explici
rehabilitatio
validatio
bursi
Haettu internetistä : www.codeg.org/fileadmin/codeg/pdf/glf/GLF_October_2007_Edition.pdf Competence Development and Evaluation Group : General Level Framework, Third Edition 2010a.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

seitsemän

yhdeksän
kahdeksan
viisi
kymmenes
neljä
kymmeni
kymmenen
satunnaisesti
tapaaminenkerta
kaksikymmentä
ensimmämä
muutaminen
kahdeksa
kolmetoista
kahden
neljäsosa
lääkehankintakausi
seitseä
tuhat
CAT-mallissa ohutsuoli on jaettu seitsemään osaan, joiden lisäksi mahalaukku ja paksusuoli muodostavat kumpikin oman tilansa ( kuva 11 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

plasebo

sairaalahoitojakso
lumeryhmä
tyytymättömyys
samansuuntaisesti
aavmorryhmä
kuumalevykoke
saane
morfiinipitoisuus
standardi-mo
normaali-väestö
hiiristä
ikävakioitu
pidempikestoinen
masennuslääkitys
valsartaanihoito
kontrollihiiri
sädehoitopotilas
9 / 9-genotyypissä amfetamiinin vaikutus ei sen sijaan eronnut plasebosta, minkä perusteella tämän genotyypin voisi olettaa suojaavan riippuvuudelta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lääkkeellinen

turvallisuustieto
lapsipotilas
lääkkea
terveysväite
pakkausmerkintä
lääkeyhdistelmä
vasta-aiheinen
tuotantoeläin
myyntiluvaton
muistilääke
teho-
oieta
runsaa
asianmukaisesti
luokiteltava
käyttöindikaatio
diagnoosa
rinnakkainenvalmiste
Vaikuttaa siltä, että myös lääkkeellisen, lääkinnällisen ja hoidollisen tutkimuksen painopiste on erittäin voimakkaasti samalla alueella.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

makrofagi

pseudo-substraatti
kloridikanava
endosytoonen
kasvutekijäreseptori
sakkaroosin
muuntua
hyper-polarisaatio
happiradikaali
muuntuminen
kalsiumioni
p-kateniini
vaurioittaa
aivosolu
lymfosyytti
Makrofagit ottavat sisäänsä myös elimistöön annosteltuja nanopartikkeleita ( Yang ym. 2013b ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pohjanoksa-mäntylä

pohjanoksa-mäntylä
kurko
marika
blom
itäsuomi
venela
raekallio
teinilä
yliopistoopettaja
airaksinen
järvensivu
kulovaara
ruuhilehto
karppila
tyynisma
leikola
yliopistopaino
suvikas-peltonen
aalto-yliopisto
Quality & Safety in Health Care 16 : 285-290, 2007 Kuitunen S, Holmström AR, Airaksinen M, Pohjanoksa-Mäntylä M, Peura S, Teinilä T : Lääkitysturvallisuus apteekeissa : Tilanne Apila-hankkeen alussa vuonna 2012.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

poikkileikkaustutkimus

retrospektiivinen
puolistrukturoida
rekisteritutkimus
vastavalmistua
hta-raportti
prospektiivinen
standardoitua
kokeiluhanke
tapausselostus
tupakointivieroitusinterventio
lääkeinformaatiotutkimus
laadittu
verdas
syöpäosasto
kysely-
muutosvaihemalli
alankomaa
Teixeira ym. 2014 Tunnistaa sairaalassa raportoiduista vaaratilanteista kaatumistapaturmat ja lääkitys-poikkeamat sekä luokitella näihin johtaneet tekijät Retrospektiivinen poikkileikkaustutkimus, tutkimusajanjakso 3 kuukautta Riskitilanteet kerättiin henkilökunnan tekemistä ilmoituksista ja myös näihin liittyvät potilastiedot haettiin analyyseja varten.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sintonen

pekurinen
terveystaloustiede
sairausspesifinen
rand-36
elämänlaatumittari
drummond
terveysvaikutus
yksikkökustannus
sahlberg
voimavarat
korfage
lindroos
lohivesi
elämänlaatuprofiili
aparasu
linsi
KUA:n avulla pyritään selvittämään mikä on tehokkain tapa käyttää voimavarat ( Sintonen 2007 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nukleiinihappo

konjugoida
steerisesti
natrium-
verenvirtaus
hapettaa
matriksin
efluksitransportteri
hiiliketju
poly-etyleeniglykoli
kationinen
oh-ryhmä
Elektronisilla antureilla on pystytty mittaaman tärkeitä biomolekyylejä, kuten nukleiinihappoja ja kasvutekijöitä ( Chung ym. 2013 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tio2-valokatalyyttinen

tio2-valokatalyyttinen
hlminkubaatio
hlmreaktio
reaktiotuote
metyylitestosteron
testosteron
metandienon
stanotsololla
androsteenidioni
samanmassainen
tio2-valokatalyysireaktia
hapetustuote
msspektri
lähtöioni
tio2-
nandrolon
hydroksylaatiotuote
ionikromatogrammi
eluoitua