Lupaavia termiehdokkaita E-thesiksen graduista, humanistinen

Sarakkeissa on lueteltu perusmuotoisia sanoja, jotka ovat aineistossa yliedustettuina verrattuna sanomalehtitekstiin. Sarakkeiden otsikot kuvaavat, missä aineistoissa kyseiset sanat esiintyivät. Sanojen kohdalla on +-linkki, joka avaa näkymän kyseisen sanan lähimerkityksiin joita ei Termipankissa ole. Lupaavia ehdokkaita uusiksi termeiksi ovat siis nämä +-linkkien takana olevat sekä 2. ja 4. sarakkeen sanat.

Todo: englanninkielisten sanojen siivoaminen; lemmatisointivirheiden korjaaminen.

Löytyy TTP:stä, graduista ja sanomalehdistä Löytyy vain graduista ja sanomalehdistä Löytyy vain TTP:stä ja graduista Löytyy vain graduista

representaatio

haptinen
ruumiillisuus
kumouksellisuus
esineellinen
tyttöys
kumouksellinen
saumakohta
katsominen
naiseus
tyttömäisyys
kuvallinen
poeettinen
kertomuksiin
per-formatiivinen
teoksi
KNUUTTILA, TARJA – AKI PETTERI LEHTINEN ( toim. ) 2010 : Representaatio.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

otaa

wsoy
kustannusosakeyhtiö
keurua
gaudeamus
yliopistopaino
kirjayhtymä
gummerus
juva
tutkijaliitto
rautkallio
aikakauskirja
kirjapaja
kktkj
tietolla
muinaismuistoyhdistys
vuosikirja
kolbe
maari
Urho Kekkosen päiväkirjat 2, 1969–74. Suomi, Juhani ( toim. ) 2003 : Otava, Helsinki.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

referentti

tunnistus
diskurssimaailma
keskustelija
keskustelukumppani
se-pronomin
tehtävänimike
vas-taanottaja
tuo-pronomin
propri
henkilöviite
se-pronomini
ammattinimike
Samalla se kertoo vastaanottajille, että referentti ei ole heille tuttu.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sellai

opev
sg396
liitekarsi
aktivisti
viiniilta
esi-ikonografinen
nykyrunous
pygmalioni
kampaamo
tyylitaju
siell
luokittelija
aistillisuus
ifjia
iconclass-järjestelmä
, L ' _ 0L : Jjij J i L f ij ij.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tarkoite

jaoton
jaollinen
monikollinen
agentiivinen
irresultatiivinen
avomäärä
abstraktisana
verbin
sub-jekti
tekolaatu
Nämä merkitykset ilmaisevat jatkuvaa tilaa ja saavat partitiiviobjektin, sillä objektin tarkoite on abstrakti tunne.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

galleri

artek
forsblom
bronda
anhava
kenettää
krinen
huuto
kluuvi
taidemaalariliitto
kuumola
artina
taidesalonki
rislakki
taidegraafikko
pelin
kivira
kalhama
Nopeasti keskeiseksi katsottuun asemaan nousseita uusia yksityisiä gallerioita olivat Galerie Kaj Forsblom, Galleria Krista Mikkola ja Galerie Pelin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

informantti

haastateltava
haastateltu
kaksois-nimi
keskiaste
jakaja
koulutustaus
ylim.
nimiselitys
nimivaihtoehto
yhteystiedot
peräsaari
nimiehdotus
varhainenjakaja
sähköpostitse
laatuhuutokauppa
syntymävuosi
nimiidentiteetti
fayyumilainen
Informanteista viisi on sitä mieltä, että he eivät oppineet suomen kieltä kieliharjoittelussa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kaksi

kolme
viisi
neljä
kahden
jakaantua
kahdeksan
seitsemän
setti
yhdeksän
useampi
keskimmäinen
kymmenes
puolen
kahtia
kymmenen
neljänn
yhdeksä
seitseä
Ne kuvaavat kahta erilaista tapaa, joilla taide voi olla suhteessa virtuaaliseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

partitiivi

akkusatiiviobjekti
adjektiivipredikatiivi
monikollinen
yksiköllinen
agentiivinen
ihmistarkoitteinen
irresultatiivinen
sijamuoto
jaollinen
( G ) Huomaamme, että esimerkkien 44–45 objektit ovat partitiivissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kieliharjoittelu

kielikoulutus
kieliharjoittelija
kotoutumiskoulutus
itella
varhaisjakelu
kielitaito
kielioppiminen
koulutustarjoaja
työharjoittelu
nimikilpailu
axxelli
harjoittelupaikka
työtehtävä
kehittääehdotus
varhainenjakaja
haastatellakysymys
asiakaspalvelu
työllistyminen
Informanteista viisi on sitä mieltä, että he eivät oppineet suomen kieltä kieliharjoittelussa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

predikatiivi

sijamuoto
sijavalinta
sijavaihtelu
adjektiivipredikatiivi
sijanmääräytyminen
partitiivipredikatiivi
yksiköllinen
partitiivimuotoinen
nominatiivimuotoinen
monikollinen
nominatiivimuoto
ihmistarkoitteinen
Nominatiivimuotoinen predikatiivi on mahdollinen, vaikka se ei tunnu ilmaisevan subjektia jaottomaksi kokonaisuudeksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ensimmäinen

neljäs
kolmas
ensimmämä
kahdeksas
neljänn
seitsemäs
viides
kuudes
yhdeksäs
neljänsi
kymmenes
alusta
setti
kolmanne
ensipainos
puolisko
yhdeksän
koottu
alkuaika
Tämä teema on keskiössä ennen kaikkea Töiden ja päivien ensimmäisessä pääosassa ( A ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

implisiittinen

modaalirakenne
myöntösuuntaisuus
lausemuotoinen
subjektiivis-episteeminen
myöntö-
kieltosuuntaisuus
kielteisyys
merkitysmuutos
ei-toivottuus
kieltoelementti
epäillä-verbiin
haalistuminen
monitulkintaisuus
Kyseenalaistettu ( implisiittinen ) lausemuotoinen täydennys on lisäksi aina hyvin yksiselitteinen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tiedotuslaitos

kulttuuriohjelma
paikallisosasto
suomalainenamerikkalainen
maatalousmarkkinat
rahallisesti
diakonissa
organisointi
maataloustuottaja
hallinnoida
uudistusmielinen
naisosasto
nainentyö
yhteistyöhanke
oikeistolainen
vaalityö
nainenjäsen
ministerineuvosto
yyasopimus
laajamittainen
Suomalais-amerikkalaisen yhdistyksen toimijat olivat tiedotuslaitokselle hyviä valmiita kontakteja ja asiantuntijoita Suomessa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nollapersoona

me-pronomin
korjausaloitteeksi
puhujaan
leikittely
syntaktisesti
te-pronomin
me-pronomini
epäagentiivinen
persoonailmaus
lauserakenne
persoonamuoto
Nollapersoonan avulla voidaan nostaa toiminta lauseessa keskeisemmäksi kuin se, kuka toimija on.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

esim.

vrt.
rankama
lintunen
sksä-k
norrick
rajala
hämet-ahtaa
räihälä
diminutiivimuoto
yates
harle
reiners
eldredge
abdel-massih
’ Ks. muu analyysi luvusta 6.3.2 ( esim. 49, s. 135 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

konteksti

aspektuaalisuus
merkitysvariaatio
tila-teinen
tekstikonteksti
käyttökonteksti
kontekstuaalinen
tulkintakehys
am¨a
persoonailmaus
keskustelukonteksti
te-pronomin
vuorovaikutustoiminto
lausekonteksti
hahmottaminen
metafolklore
kokonainenrakenne
Täyspolysemiaa on se, että merkitykset ovat toisistaan hyvin erillään ja esiintyvät eri konteksteissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tyttöys

naiseus
kumouksellinen
kumouksellisuus
viattomuus
tyttömäisyys
söpö
per-formatiivinen
stiina
pitsi
feministinen
tyttötaide
seksuaalisuus
ruumiillisuus
viaton
Näin pohdin erityisesti sitä, kuinka teokset haastavat viattoman tytön stereotyypin sekä tyttöyden ja naiseuden rajat.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

poikkeava

vertaaminen
lähentää
limittyä
kiinne
eroava
muodollisesti
eroavi
opita
vastakas
lähtö-ja
uskonnollisi
poly-systeemi
päällekkäinen
aikatasa
aistialue
häivyttää
innovatiivinen
On siis ymmärrettävää, että näiden kolmen tutkimuksen nimiaineistot poikkeavat toisistaan huomattavasti.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

toim.

tainio
outää
suom.
knuuttila
piela
kalliokoski
arje
lounela
fingerroos
tekstilajitutkimus
sidnell
lasten-
raine
ruusuvuori
makkonen-craig
aulla
maari
haanpää
Teoksessa Tainio, Liisa ( toim. ) : Keskustelunanalyysin perusteet s. 93-110.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

geneerinen

persoonailmaus
geneeri
te-pronomin
esi-merkkihenkilö
me-pronomin
referentiaalinen
lauserakenne
geneerisyys
nollaper-soona
persoonamuoto
puhujaan
syntaktisesti
te-pronomini
substantiiviilmaus
Joskus esimerkiksi nollapersoona voi olla sitä kätevämpi muoto, jos geneerinen yksikön toinen persoona vaatisi eksplisiittisen sinä-pronominin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

eksplisiittisesti

implisiittisesti
epäillä-verbe
lausumi
puhujaan
refe-rentti
arvelu
kene
kokonainentulkinta
se-pronomini
vas-taanottaja
kui-tenkaan
paikkansapitävyys
ole-a
modaalikielto
asiayhteys
Kun näkökulmaa ei tuoda eksplisiittisesti esille, kyse on subjektiivistumisesta ( Langacker 2008 : 77 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

propositio

kieltosuuntaisuus
lausemuotoinen
laskennallisesti
myöntösuuntaisuus
subjektiivis-episteeminen
kieltosuuntainen
modaalirakenne
että-lause
epäileminen
merkitystulkinta
Implisiittinen lausemuo-toinen täydennys on propositio, joka ei näy kielen pinnassa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

avulla

helpommin
tarjoamia
käyttävä
graafinen
kokonaiskäsitys
hyödyntä
rohkaisu
havainnoida
välittäminen
jumalatermi
millaista
sisältäma
konkretisoida
säännönmukaisuus
voi-da
käytettävä
taktiilinen
algoritmi
Hagman ( 2009 : 73 ) on havainnut, että slangin avulla puhuja voi painottaa ja tuoda esiin haluamiaan näkökulmia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sananmuoto

ryhm¨a
ar¨a
arite
merkitysteht¨a
esiintym¨a
sek¨a
adessiivimuotoinen
aytt¨a
etum¨a¨
merkitysteht¨
sek¨
av¨a
merkitysteht¨at
sijamuoto
t¨an
t¨oin
mit¨a
Biologisia seikkoja korostavat ihmist¨a ilmaisevat sananmuodot Taulukossa 10 < BR > on lueteltu ne 11 tah¨¨ryhm¨aan¨ an kuuluvaa sananmuotoa, jotka ilmaisevat l¨ ahes yksinomaan omistajaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkimuskysymys

tutkimusaihe
tutkimusmenetelmä
kysymyksenasettelu
tutkimusongelma
analyysimenetelmä
tutkimuksellinen
analyytää
ihmis-
tutkimusnäkökulma
tutkijapositio
jatkotutkimus
tutkimustavoite
tutkimuskohde
teoriatausta
taustoitus
tutkimusmetodi
tutkimuksen
aikarajaus
analyysini
Osoitettuja tutkimuskysymyksiä tarkastelemalla on löydetty uusia näkökulmia ajatella taiteen ja tekniikan suhdetta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

topiikki

puheenaihe
huomiokohdistin
moodiin
etu-jäsen
itse-korjaus
korjaussekvenssi
heiti
kiusoittelu
vitsailla
vitsailu
rivin
korjausaloitteeseen
erikka
huumorimoodiin
topikaalisesti
vuo-ro
kahdenkeskinen
Vuorossa puhutaan keitosta, ja se voisi sen vuoksi liittyä käynnissä olevaan topiikkiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kolme

neljä
viisi
kaksi
seitsemän
yhdeksän
kahdeksan
neljäs
kaksitoista
jakaantua
kymmenen
kymmenes
kahden
yhdeksä
neljänn
kolmi
kuusitoista
neljäsosa
kahtia
Tapauksia on koko aineistossani useita, ja käsittelen seuraavaksi niistä kolmea.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

subjekti

jaollinen
jaoton
agentiivinen
monikollinen
resultatiivinen
irresultatiivinen
ei-agentiivinen
epäagentiivinen
yksiköllinen
esubjekti
aistihavainto
Nominatiivimuotoinen predikatiivi on mahdollinen, vaikka se ei tunnu ilmaisevan subjektia jaottomaksi kokonaisuudeksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

äänteellisesti

motivoitu
labiaalivokaalinen
johdinaines
taivutus-
egyptinarabia
lainaoriginaali
sanavartalo
lainautunut
nativisaatio
itämansi
arabialainen
äännerakenne
Äänteellisesti motivoidut eli ekspressiiviset sanat ovat siis sanoja, jotka sisältävät äännesymboliikkaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

etymologia

sananen
lieputtaa
samanmerkityksinen
sanalippu
märlama
surlama
substantiivinen
märling
sanalasku
yleis-virolainen
kalanimi
sanue
lainaetymologia
suomenruotsi
trülling
’ ~ jääpragu / r a i l o ’ Jõe Kuu Hlj < ru råk PARANNETTU ETYMOLOGIA riek g.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

enemmän

vähemmän
useammin
harvemmin
lähempänä
voimakkaammin
nopeammin
lämpöinen
ikäpolvi
positiivisemmin
vahvemmin
suhteellisesti
ylemmä
eniten
länsimaalainen
myönteisemmin
kriittisemmin
taatusti
kauemmin
konventionaalistua
Toki se on paljon enemmän kuin 40, mutta ei silti kovin paljon.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

syntaktinen

semanttinen
olla-verb
mik¨
infiniittinen
lausekonteksti
myöntö-
habitiivinen
aseni
aksi
kieltoelementti
laajentuma
np-objekti
am¨a
Olennaista on kuitenkin erottaa käsitteet syntaktinen ja semanttinen modaalisuus toisistaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

etnisyys

kertojahahmo
performointi
emansipatorinen
evolutiivinen
politisaatio
venäläisyys
epistemologinen
rodullinen
sukupuolirooli
mestitsi
mestisaatio
valtarakenne
ihminenryhmä
( emt. ) Tiivistäen voi sanoa, että etnisyys ei ole olemuksellista vaan kulttuurisesti konstruoitua.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

implikoida

preferoida
huvittuneisuus
kiusoitella
pahoittelu
erimielinen
lieventää
preferoitua
kiusoittelu
hämmästellä
virhetekijä
nauruhymiö
heiti
etu-jäsen
ei vittu :D ( rivi 1 ), jossa hän implikoi, että tulossa on jotakin uutisarvoista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vrt.

esim.
s.v.
lönnr
pompu
tihmakas
kendla
kahukala
märlama
komparatiivinen
visk
surlama
toivuma
imelä
simama
iaspäidi
adessiivinen
Vrt. hängütämä ’ k o g e l e m a ’ Kuu ( VMSK ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

akkusatiivi

monikollinen
irresultatiivinen
resultatiivinen
adjektiivipredikatiivi
partitiivipredikatiivi
jaollinen
epäagentiivinen
ihmistarkoitteinen
partitiivimuotoinen
abstraktisana
yksiköllinen
definiittinen
mainfinitiivi
( KP ) Esimerkkien 226–229 objektit ovat akkusatiivissa, sillä ne viittaavat jaottomiin tarkoit-teisiin ja lauseet kuvaavat staattista tilaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ganymedes

ganymedi
juppiter
polvistua
plautus
mosaiikki
martialis
vergilius
aeneis
iliaa
seinämaalaus
ilias
idavuori
hyakinthos
sarkofagi
euryalus
homeros
ganymedeesi
Baccanosta Rooman läheltä löydetyn mosaiikin ( LIMC 173, kuva 12 ) ja Firenzen reliefin Ganymedes on peilikuva Soussen ja Palmyran versiosta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ongelmavuoro

itse-korjaus
preferoida
korjausaloitteeseen
pahoittelu
kiusoittelu
preferoitua
korjausvuoro
korjausaloitteeksi
etu-jäsen
affektinen
moniviestinen
Korjausta ei tehnyt ongelmavuoron tuottaja vaan keskustelija, joka sattui osallistumaan keskusteluun juuri avointa korjausaloitetta edeltävässä vuorossa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tavoin

moninaisin
aistialue
aikataso
aikatasa
suunnistaa
näkökulminen
alleviiva
tasoinen
moniaistisuus
kantasaksalainen
etääntyä
taiteenala
elävästi
käsityöelementti
rikkaus
erilaista
ironisoida
konkretisoida
Sen sijaan ne luovat ilmaisuja, jotka voidaan ymmärtää monin eri tavoin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

metafora

käsitteellinen
metafori
metaforinen
formaali
kuvaskeema
orientoida
väännös
wittgenstein
interpersoonainen
abstraktti
selittäminen
allersin
jaottelu
te-pronomin
merkitysviiva
Lyhyesti voidaan kuitenkin todeta, että tietyt keskeiset käsitteelliset metaforat löytyvät Lakoffin ja Johnsonin mukaan useimmista kielistä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

yhdysvalta

työväenliike
efta
maatalousmarkkinat
sisäpolitiikka
sandinisti
yyasopimus
sosiaalidemokraattinen
keskustalainen
länsieurooppa
perustuslaillinen
kulttuuriohjelma
yleis-puoluekehitys
oikeisto
integraatiokehitys
puolueettomuus
yhteistyöhanke
konservatiivi
shaahi
integraatiopolitiikka
Tutkimuksessa tarkastellaan Suomalais-amerikkalaisen yhdistyksen toimintaa Suomessa ja sen suhdetta Yhdysvaltain kulttuuriohjelmaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

adessiivi

merkitysteht¨a
ar¨a
allainen
mik¨
t¨¨a
t¨oin
m¨a¨a
merkitysteht¨
habitiivinen
av¨a
t¨an
sit¨a
aksi
am¨a
lausekonteksti
siit¨a
aseni
¨ oit¨akyv¨Kysymys kuuluukin, voiko adessiivin eri merkitysteht¨a erotella toisistaan avi¨sanaj¨arjestyksen < BR > perusteella.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

queä

pero
hermanoa
quijote
literatura
traducció
estaa
obra
novela
obras
muntoa
influenci
todoa
cuantoa
siete
cervantes
otro
nuevo
jukola
desde
Es un modelo que pasará a formar parte de la literatura universal ( Tarkiainen, 1950 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

logos

aristoteles
heidegger
herakleitos
alethei
fysis
platon
parmenides
legein
alêthei
kätkeytymättömyys
rede
husserl
leibniz
diairesis
ksyno
kätkeytyminen
kant
Sillä juuri logoksen käsitteen kautta kreikkalainen filosofia hahmotti inhimilliselle kokemukselle ominaista intentionaalisuutta eli niitä tapoja, joilla olemme suhteessa ympäröivään todellisuuteen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kempe

margery
montaulainen
sterne
dorothea
cheyne
mackenzie
humphry
smollet
tristram
folignolainen
hardie
editoija
shackleton
windeattti
putnam
mcglathery
elsner
1 Margery Kempe, 189-195 ; Angela Folignolainen 2, Mem.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

adverbi

verbia
verbiin
yleis-viro
nominaalimuoto
partisiippimuoto
substantiivinen
3. persoonan possessiivisuffiksilla - sA on muodostettu adverbi ( Must 1987 : 207–209, 219–223 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

asklepios

dedi-kaatio
votiivipiirtokirjoitus
epidauros
apollon
kulttaa
piirtokirjoitus
dedikaatio
votiivilahja
kulttipaikka
hygieia
zeus
asklepio
anatominen
palvoa
votiivi
erythraeus
Asklepios kuvastaa kaikkia näitä piirteitä, jotka voi myös löytää jumalalle omistetuista dedikaatioista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

artefakti

yhteensovittaa
iskentäjäte
kaivausalue
kokojakauma
millimetri
leakšagoađejohka
isko
hioutua
analyysiikkuna
iskentäpaikka
murtuma
taajuusalue
senttimetri
Luokittelin kolmeen luokkaan ne artefaktit, joissa on nähtävissä selkeä iskupiste tai iskutason jäännös.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ainiala

sjöblom
hagman
paikkala
ulla-maija
hintto
kaivonurmi
mantila
saarikivi
kotilainen
sutä
kylliäinen
haakana
lintunen
puurtinen
harle
hurme
paananen
( Ainiala ym. 2008 : 77. ) Sosio-onomastiseen tutkimukseen kuuluu myös kansanlingvistinen tutkimus.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lekseemi

einfinitiivi
ominaisuussubstantiivi
kieliaines
tekonimijohdos
polyseeminen
verbi-kantainen
epäillä-verh
olla-verbi
kieltoelementti
merkitystulkinta
np-objekti
kielteisyys
morfologisesti
että-lause
Edes on siis lekseemi, joka hakeutuu kielteiseen ympäristöön ( kieltohakuisuudesta ks. luku 4.5 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

universidä

lonto
chicago
california
newyork
routledge
stanford
blackwell
polidä
harvard
berkeley
macmilta
ithaca
palgrave
cornell
usa:
princeton
edinburgh
clarento
losangeles
Chicago and London : The University of Chicago Press, 271-299.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

verbi

verbä
agentiivinen
substantiivinen
yleis-virolainen
intransitiivinen
nominaalimuoto
Lisäksi haistaa – verbillä on myös agentiivinen merkitys, joka saa partitiiviobjektin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

semanttinen

aksi
am¨a
lausekonteksti
allainen
t¨an
m¨a¨a
t¨¨a
asite
ilmi¨a
laajentuma
aseni
my¨a
epäillä-verh
kieltoelementti
siit¨a
( Davidson 1978, 218. ) Davidsonin metafora perustuu semanttisiin merkityksiin kahdella tavalla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

episteeminen

lausemuotoinen
modaalirakenne
myöntösuuntaisuus
kumottu
henkilöviitteinen
myöntö-
epäillä-verh
kontradiktorinen
kielteisyys
kieltosuuntaisuus
deonttinen
subjektiivis-episteeminen
laskennallisesti
Episteeminen välttämättömyys on siis varmuutta ja episteeminen mahdollisuus epävarmuutta ( Laitinen 1992 : 208 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

deleuze

guattari
kant
leibniz
kantti
deleuz
adorno
heidegger
aristoteles
brentano
kantilainen
husserl
latour
käsitteellinen
hegel
maimo
nietzsche
Deleuze ja Guattari tuovat esiin, että taide ei ole itsetarkoituksellista toimintaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hymiö

tunneikoni
itse-korjaus
korjausaloitteeseen
kirjoitusvirhe
korjausaloitteeksi
vitsailu
huomiokohdistin
kysymysmerkki
interjektiomainen
kysymyssana
moniviestinen
verkkokeskustelu
affektinen
nauruhymiö
vuoro-loppuinen
Maria osoittaa viestin Pipsalle, ja siinä on pelkkä hymiö : OO.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

martínez

eduardo
potosme
luis
ramón
rivera
matagalpa
muñoz
arce
títulos
indígi
lópez
pérez
jinotega
nicaragua
fsln
lorío
gonzález
323 LP 23.12.08 Indígenas listos para ir a las urnas - Luis Eduardo Martínez.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

skeema

merkitysrakenne
läpikotainen
dialektinen
differentiaalisuhde
kvantitatiivisuus
kvalitatiivisuus
äärellinen
määrittyvyys
looginen
ajallis-avaruudellinen
evolutiivinen
kategora
matemaattinen
määrittyneisyys
“Sääntöjen suuntaviivat ” nähdäkseni viittaavat käsitteiden skeemoihin, jotka kytkevät ne aistimelliseen moninaisuuteen -skeema on Kantilla ajan ja avaruuden määrittämisen sääntö ( A139-141 / B178-180 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

näkökulmasta

näkökulminen
nojautua
sosiaali-psykologinen
moni-tieteellinen
uskontotieteellinen
tekema
tutkimustraditio
lähtö-kohtaisesti
demokraattisuus
amerikkavastaisuus
soveltuvuus
jälkistrukturalistinen
selitysmalli
tarkasteleminen
tutkimusnäkökulma
Näkökulman ulottuvuudessa on kysymys siitä, mistä ja kenen näkökulmasta asiaa tarkastellaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nomini

vastia
labiaalivokaalinen
verbi-kantainen
aktiomuoto
intransitiivinen
ensitavu
vahva-asteinen
einfinitiivi
Casparin ( 1896 : 106 ) mukaan kirjakielessä kaikki yksinkertaiset nominit ovat substantiiveja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ikonografinen

ikonologinen
esi-ikonografinen
iconclassi
lähdekirjallisuus
analyysimenetelmä
lähtökohdä
ikonologia
iconclass-järjestelmä
metodinen
käsitteistö
ihmis-
tukeutu
kysymyksenasettelu
panofsky
tutkimuksellinen
analyysimalli
6.2. Luokittelun ja taidehistoriallisen tutkimuksen ero Panofskyn ikonografinen metodi on kolmivaiheinen prosessi, jossa ensin tunnistetaan tapahtumat ja henkilöt kuvissa ( esi-ikonografinen taso ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ympäröivä

sfääri
kulttuura
taivaankappale
kuualinen
elämää
ulkomaailma
merkityksellistää
kehollinen
konstruoida
havaitsija
struktuuri
arkipäiväinen
ihminenyksilö
mielisisäinen
saumakohta
kulttuurillinen
yhteisöllisesti
Tiede on jotain, mikä tapahtuu ympäröivän maailman ja ihmisen mielen välillä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

siinä

milloinkin
olevaa
missäkin
kenes
missä
kammottava
sentakia
silmiinpistävä
poispäin
hämmentävä
tuossa
hyvänsä
shiia
ensinnäkään
äsken
käyttökelvoton
ylipää
Niissä ei ole kyse koneista siinä merkityksessä, missä me yleensä ymmärrämme koneen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

oleva

yhteisesti
tapahtuminen
suojaaminen
läsnäolla
arpoa
kestävä
omistaminen
tietyksi
kertovi
ankkuroitua
eritasoinen
löytyminen
luontaisesti
kuiten-kaan
aistimussisältö
kontrolloitu
sielullisuus
Suluissa oleviin lukuihin on laskettu mukaan sukunimi, jonka tulkitsen paikkaan viittaavaksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aristoteles

heidegger
platon
herakleitos
husserl
nietzsche
alethei
kant
fysis
kantti
kätkeytymättömyys
leibniz
husserlla
alêthei
parmenides
brentano
84 Se ei myöskään tarkoittanut sitä, että Heidegger olisi kääntänyt päälaelleen Aristoteleen ymmärryksen teorian ja käytännön suhteesta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kognitio

emergentti
alinen
ilmi¨
eiv¨
ilmi¨a
t¨oin
oisi
aisi
skemaattinen
n¨okulma
my¨a
selitt¨a
sit¨a
sis¨
siin¨a
yksitt¨a
aseni
Kieli on osa kognitiota siksi, ett¨a se rakentuu ihmisen kognitiivisten kykyjen varaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

neljä

viisi
kolme
yhdeksän
kahdeksan
seitsemän
kaksitoista
kaksi
yhdeksä
kuusitoista
seitseä
jakaantua
kymmenes
yksitoista
kymmenen
kahden
opintoviikko
viisikymmentä
Jälkimmäisen perässä kuva Kosovosta, jonka sisällä serbialainen vaakunaristi = 151 risti ja neljä kyrillistä s-kirjainta ( c ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

diskurssi

etnisyys
emansipatorinen
eriarvoisuus
ryhmikä
narratiivisuus
subjektipositio
konstruktionismi
auraalinen
ilmentäminen
performointi
Koska diskurssilla konstruoidaan maailmaa, sillä on myös voimaa ja valtaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

dorothea

margery
angela
montaulainen
kempe
kemppe
folignolainen
mystikko
kristus
eläytyminen
cicero
shackleton
magdaleena
juppiter
sterne
neitsy
magdale
Angela Folignolaisen, Dorothea Montaulaisen ja Margery Kempen kohdalla hoivaroolin korostamista ei esiinny.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

fonesteemi

ekspressiivinen
sanavartalo
uralilainen
fonesteema
verbiin
äännesymbolinen
pesye
nativisaatio
kulonen
lainaoriginaali
germaaninen
äännerakenne
Omassa tutkimuksessani äänteellisesti motivoidut sanat ovat sanoja, jotka sisältävät äännesymbolisen elementin eli fonesteemin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

austerlitz

benjami
muistaminen
tilallinen
muistikuva
linnoitus
sebalti
walter
nykyisyys
taitos
greenwich
nykyhetki
proustaa
käveleminen
tahaton
theresienstadtti
optinen
antwerpen
Rakennukset ovat jälkiä menneestä ajasta, ja niitä kuvaamalla Austerlitzissa ( 2001 ) lähestytään menneisyyttä tilan kautta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

predikaatti

nominaalimuoto
analogisesti
np-objekti
aistihavainto
jaollinen
differentiaalisuhde
einfinitiivi
epäagentiivinen
Mutta mikä on nimeltään se rakenne, joka yhdistää nimisanaa ja predikaattia?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

jehovantodistaja

asevelvollinen
julkilausuma
ohjesääntö
lääkärikunta
tutkijatoimikunta
siviilihallinto
velvollinen
palkkaaminen
yllytys
vaalitaistelu
tilaongelma
pakkotyö
majesteetti
armollinen
aseettoa
työlaitos
lånki
Tarkoitushan oli, että aseettomat Jehovan todistajat tekisivät töitä, jotka hyödyttäisivät laitosta ja valtiota.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

labiaalivokaali

itämerisuomi
lainaoriginaali
sanavartalo
vartalovokaali
ensitavu
varhainenkantasuomi
äännerakenne
uralilainen
vokaalisto
= kyseessä on ( ainakin labiaalivokaalin osalta ) laina itämerensuomesta saameen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

olemassa

määritelmällisesti
lähtöisin
heija
sattumanvarainen
kognitiivisesti
prosessoida
konstituaa
ihannoitava
muuntuminen
johdonmukainen
noudata
näkyvissä
fiktiivisyys
molekyylinen
Olemassa ei ole mitään toimintatapaa, joka määrittäisi siihen kuuluvia osia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

korpus

rajaaminen
merkintätapa
kainopalvelin
kasvinimistö
tenttivastaus
motivoitu
sanalista
kiinankieli
koostaa
asiasana
klusteri
ryhmittely
haastatellaaineisto
kielitieteellinen
2.1 Korpus Tämän tutkimuksen kohteena on 12 oppikirjaa, joita yhdessä kutsun korpukseksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aktuaalinen

äärellinen
ideaalinen
aistimellinen
vastavuoroinen
ekstensiivinen
läpikotainen
olemuksellisesti
sisä-isyys
differentiaalinen
ajallis-avaruudellinen
kvalitatiivisuus
läpikotaisin
differentiaali
Deleuzen mukaan maailma ei ole koskaan pelkästään virtuaalinen, vaan se sisältää myös aktuaalisen puolensa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

resurssi

ongelmanratkaisu
oppija
syötös
vaaliminen
luokkahuone
kielioppiminen
tietous
toimintamalli
työyhteisöön
olosuhteet
toimintatapa
vaikutusmahdollisuus
yhteiskunnallisesti
uskovaisuus
pyrkiminen
palauteanto
Tähän vaikuttavat erilaiset valintapaineet ja resurssit, jotka ovat tietyn ympäristön määräämiä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

muun

muassa
caki
oulunkyläseura
saarto
kuvataideakatemia
kenettiä
galleristiä
kuchka
sionistinen
sosiokulttuurisiin
öryhmä
pehmeneminen
keski-polvi
kenettää
myymälä2
taidemaalari
ammattimainen

yritysnimi

yksilöivä
yksilöidä
kielivalinta
pörssiyhtiö
nimiosa
ni-menosa
merkityssuhde
turvatiimi
suomalaisuus
teko-sana
paikallisuus
yritysmuoto
oyj.
honkarakenne
Sjöblom ( 2006 : 166 ) toteaa yritysnimen yksilöivän nimenosan voivan olla liitoksissa liikeideaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

strother

wesley
buchan
cheyne
mackenzie
elias
mandev
companio
sterne
defokea
shackleton
smollet
plautus
hardie
gregotyä
tristram
humphry
vickery
putnam
jenner
Kohtelias tiede ei suinkaan kuulu vain miehille, vaan kuten Edward Strotherin The Family Companion osoittaa, lääketieteellisestä tietoa on tarjolla myös naisille.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

partitiiviobjekti

irresultatiivinen
akkusatiiviobjekti
monikollinen
resultatiivinen
mainfinitiivi
epäagentiivinen
ihmistarkoitteinen
abstraktisana
adjektiivipredikatiivi
merkitystulkinta
modaalinen
kantaverbi
agentiivinen
Lisäksi haistaa – verbillä on myös agentiivinen merkitys, joka saa partitiiviobjektin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

korjausaloite

anteeksipyyntö
itse-korjaus
irckeskustelu
keskustelija
henkilöviite
interjektiomainen
viestin
korjausaloitteeksi
keskustelukatkelma
verkkokeskustelu
moniviestinen
korjausvuoro
korjausaloitteeseen
avoiminen
kysymysmerkki
Olen käsitellyt tässä alaluvussa IRC-keskustelun avointa korjausaloitetta mitä ( h ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

arkikeskustelu

aloituskeino
ei-uskonnollisi
us-konnollinen
fragmenttityyppi
irckeskustelija
ketjuinen
informatiivinen
kuulohavainto
huumorijakso
institutionaalisi
uskoontulokertomus
fonesteeme
kontekstisidonnainen
ei-uskonnollinen
keskustelutilanne
spesifä
kuullaongelma
Tällaisia tapauksia on aineistossani viisi, joista neljä institutionaalisista tilanteista ja yksi arkikeskustelusta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

huma

womi
middlla
identidä
theotyä
constructio
identityä
projec
culturra
wholla
representatio
revolutio
conversatio
brkin
translatio
structurra
wereä
germa
educatio
stutyä
Robinson, Bryan, A Dissertation on the Food and Discharges of Human Bodies ( London, 1748 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

leksikaalinen

polyseeminen
infiniittinen
predikaattiverbi
kieliaines
kvasiresultatiivinen
lauseasema
verbimuoto
resultatiivisuus
monitulkintainen
Leksikaaliset sanat voidaan määritellä yksiköiksi, jotka esiintyvät kielen leksikossa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kolmas

neljäs
neljänn
ensimmäinen
kuudes
neljänsi
ensimmämä
viides
kolmanne
seitsemäs
kahdeksas
seitsemänsi
seuraava
yhdeksäs
yhdeksänsi
viidennessä
kymmenes
ensimmäiseksi
ensipainos
siirry
Kolmannen asteen tarkoitteita on vähiten : asia, ammattitaito ja laatu.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

intentio

kuvaskeema
problemaattisuus
mediaatio
austin
derrita
tulkintakehys
teokseen
kätkeytymättömyysi
tieteellisyys
käsitteellinen
poeettinen
piilevä
ristiriitaisuus
geneettisyys
Kaupunki on symbolista tilaa, joka syntyy ihmisen toimintojen ja intentioiden kautta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

senvuoksi

ehdottaja
senverran
mainitseminen
oletettava
epäkäytännöllinen
sikälla
luultava
ymmärrettävästi
s2opiskelija
tehsi
kuiten-kin
aidosti
näkisin
kielioppija
erityisemmin
ensivaikutelma
luotettavasti
epätodennäktö
erityinentehtävä
Sen vuoksi ei ole yllättävää, että nimien ehdottajat ovat käyttäneet juuri sitä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ekfrasis

ganymedes-ekfrasis
vergilius
menaechmin
galleriakohtaus
aeneis
filostratos
parodioida
numanus
ganymedeesi
homoeroottinen
giton
mytyä
eroottinen
euryalus
askanios
gitonia
menaechma
Taideteos herätti katsojan mielessä näyn, phantasian, jonka ulos lausuttu muoto oli ekfrasis.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tarkemmin

perehdä
lähemmin
lyhyesti
alaluku
syvällisemmin
siirry
pohdin
kuvailen
syventyä
paneutu
kokoavasti
pääluku
syvemmin
eritellä
pureutu
ala-luku
laajemmin
He eivät tietenkään sivuuta tätä keskeistä kysymystä, ja itse käsittelen sitä tarkemmin työni viidennessä luvussa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

eksplisiittinen

subjektiivis-episteeminen
lauserakenne
sanataso
välttäminen
modaalirakenne
henkilöviitteinen
kirjoitetus
lausetaso
korjausaloitteeksi
kieltoelementti
haalistuminen
epäillä-verbiin
epäillä-verbe
praktinen
verbimuoto
merkitysmuutos
kielto-hakuinen
Eksplisiittisistä anteeksipyynnön ilmauksista anteeks ( i ) on selvästi monikäyttöisin ja aineistoni yleisin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lainautua

suomenruotsi
samanmerkityksinen
yleis-virolainen
sananen
sanalippu
etelä-karjala
murresana
viroon
rantamurre
lainaalkuperä
pohjoinenviro
yleissuomalainen
tytärsaari
itämurre
kalanimi
Suomeen on lainautunut sama sana ( SSA 2 : 83 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

eaa.

statius
ekr.
pindaros
martialis
jkr.
keisariaika
sarkofagi
mosaiikki
ilias
limc
valerius
iliaa
Titus Maccius Plautus ( n. 250–184 eaa. ) on varhaisin roomalainen kirjailija, jolta on säilynyt kokonaisia teoksia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

näkyy

suhteutua
havainnollistaa
aiemp
kuuluu
havainnollistua
kuvastaa
kasautua
muokka
ilmentää
selittyä
värittää
alleviiva
kytkeytyä
heijastella
kuvaa
heijastaa
lausuttu
Ja jos aikuinen ei ole tyytyväinen elämäänsä, sekin kyllä näkyy.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

narratiivi

merkitysanto
valikoituminen
järjestyminen
kommunikatiivinen
muokkautua
käsitteellistäminen
performatiivisesti
meditatiivinen
teoretisointi
teleologinen
kerroksellinen
muodostuva
tilallisuus
diasporinen
konteksta
Narratiivit voivat myös olla osa tiettyä genreä, esimerkiksi mainosta tai saarnaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

jokisalo

sakset
tukiainen
omakuva
kannisto
nuppineula
teoksiin
elovirta
lumottu
beharry
teoksi
kirjailla
haptinen
tuori
kaskisaari
tiedonanto
Näiden teosten lähtökohtana on Jokisalon oma elämä, muistot ja muistaminen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

äännesymboliikka

ekspressiivinen
konventionaali
ekspressiivisyys
deskriptiivisyys
fonesteema
imitatiivinen
äännesymbolinen
resultatiivisuus
ekspressiivi
synesteettinen
egyptinarabia
Äänteellisesti motivoidut eli ekspressiiviset sanat ovat siis sanoja, jotka sisältävät äännesymboliikkaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

salmasius

milton
defensio
kaarlla
kuninkaan
hallitusmuoto
kuningasvalta
luonnonoikeus
tyranni
hobbes
teloittaja
buchan
teloitus
cheyne
esivalta
kuuliaisuus
claudius
alamainen
Nämä hallitsijat ovat Salmasiuksen mukaan kuninkaita vain nimellisesti, eivät todellisuudessa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

objekti

jaollinen
jaoton
aistihavainto
resultatiivinen
agentiivinen
akkusatiiviobjekti
epäagentiivinen
monikollinen
irresultatiivinen
tekolaatu
ihmistarkoitteinen
( G ) Huomaamme, että esimerkkien 44–45 objektit ovat partitiivissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

metaforinen

kirjaimellinen
abstraktti
ilmaistua
kvasiresultatiivinen
lauserakenne
viittaussuhde
irresultatiivinen
tekolaatu
kielteisyys
tarkoitteeseen
epäagentiivinen
ilmaistu
Heidän ensimmäinen keskeinen väitteensä on se, että kirjaimellinen ja metaforinen kielenkäyttö eivät ole toisensa poissulkevia asioita.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

entiteetti

predikaatio
habitiivinen
sis¨
olla-verb
prototyyppinen
omistusrakenne
lauseasema
yksitt¨a
avomäärä
t¨oin
siin¨a
morfologisesti
olotilailmaus
Kummassakin tapauksessa on kyse suhteesta, jossa alill¨entiteettiin viitataan toisen entiteetin kautta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lonto

universidä
newyork
routledge
chicago
california
berkeley
macmilta
blackwell
ithaca
princeton
usa:
polidä
palgrave
losangeles
cornell
stanford
newjersey
longman
benjamins
Chicago and London : The University of Chicago Press, 271-299.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

fenomenologia

husserlla
husserl
fenomenologi
fenomenologinen
ontologi
hermeneuttinen
järjellisyys
aristoteelinen
kantilainen
perinteessä
tekniikkafilosofia
kätkeytymättömyys
alêthei
Fenomenologiassa tutkitaan ja kuvataan maailmaa sellaisena, kuin se ilmenee ihmisen kokemuksessa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

siskonmakkara

kertomuksissa
anorektinen
elspeth
syömishäiriö
ruumishäpeä
kertomuksiin
mainoksissa
elävästi
probyn
parodinen
omaelämäkerrallinen
laihuus
beharry
sitaateissa
ahmiminen
omaelämäkerrallisi
Teemojen valinta on suunnannut sitä, mistä ja miten Siskonmakkaroiden kirjoittajat ovat kirjoittaneet.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

responssi

preferoida
korjausaloitteeseen
pahoittelu
preferoitua
kiusoittelu
tunnistus
ymmärrysehdokas
kiusoitella
etu-jäsen
kysymysmuotoinen
Tämä olisi siis Robinsonin ( 2004 ) mukaan preferoimaton responssi anteeksipyyntöön.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tapaan

poiketen
kutakuinkin
tutkimissaan
muistitekniikka
aikataso
kattotermi
seikkailla
vuorotella
vertaaminen
homoeroottinen
käsityöelementti
polveutuminen
naishahmo
verbaalinen
kuvaileva
( G ) Esimerkin 76 saaristo ja meri ovat samaan tapaan laajoja kokonaisuuksia joista nähdään osa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

deskriptiivinen

ekspressiivinen
äänteellinen
verbiin
äännerakenne
fonesteema
sanavartalo
deverbaalinen
pesye
ekspressiivisyys
verbi-kantainen
leksikaalisesti
epäsäännöllinen
Deskriptiivinen verbi, joka saattaa olla alkuperältään samaa sanuetta kuin Lönnrotin esittämät suomen sanat.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

niinkun

semmo
semmonen
semmoni
harjotus
tämmönen
sellanen
niinku
oikeestaan
asanaharjotus
mulla
vaikee
tällanen
fiilis
tarkottaa
sellasi
kroppa
sillai
vaik
oikeesti
Ja tätä mä niinkun tarkotan jotenkin, että se on sellanen ^ tekniikka vapautua.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

korjausjakso

vitsailu
verkkokeskustelu
moodiin
kiusoittelu
heiti
etu-jäsen
korjausaloitteeseen
korjaussekvenssi
lipsahdus
vuo-ro
preferoitua
noei-korjaus
preferoidusti
moniviestinen
lyöntivirhe
huumorimoodiin
kellonaika
Riviltä 34 alkaen keskustelijat jatkavat keskustelun päälinjaa, sillä korjausjakso on saatu päätökseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kuuluu

niputtaa
kuuluva
näkyy
ilmentää
jakaantua
toimivinen
kuvastaa
sopeuttaa
kytkeytyä
muokka
heijastella
heijastaa
opita
nimetty
toimivas
sulautuminen
suhteutua
viittaa
Tallenteen laatu ei ole hyvä, sillä taustalla kuuluu monenlaista häiriöääntä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

affekti

puhujaan
ongelmallisuus
kuuleminen
ilmaistua
kontradiktorinen
evaluointi
kvasiresultatiivinen
modaalinen
tekolaatu
me-pronomin
metaforaan
episteemisyys
paljous
Kulonen, Ulla-Maija 2006 : Eläimet ja affekti – etymologisia huomioita.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

anteeks

eiku
meiä
klubilainen
levä
ryhmähaastattelu
ilari
varapri
siivooja
toistopyyntö
kampaamo
huomiokohdistin
tsori
passikuva
sikahyvä
interjektiomainen
rekkaaja
avoimena
Kahdessa aineistoni yskimistapauksista anteeksipyyntö on muotoa anteeks ( i ) vaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

diskursiivinen

käsitteellistäminen
käsittäminen
eriytyminen
teleologinen
käsitteellisyys
yhteisöllinen
liitettävä
muuntuminen
uudelleentulkinta
mahdollisuusehto
kommunikatiivinen
evolutiivinen
valtarakenne
ihmismieli
olemuksellisesti
tiedollinen
Kieli ja diskurssit ymmärretään sosiaalisen konstruktivis-min mukaisesti niin, että ” merkitys ei tarkoitakaan tapahtuneen tai todellisuuden toisin-tamista, vaan on diskursiivisen toiminnan tulos ” ( Pietikäinen – Mäntynen 2009 : 25–26 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

viisi

neljä
kahdeksan
yhdeksän
seitsemän
kolme
kymmenen
kaksitoista
kymmenes
yksitoista
neljäsosa
kuusitoista
neljätoista
kahden
yhdeksä
kaksikymmentä
kymmeni
setti
Informanteista viisi on sitä mieltä, että he eivät oppineet suomen kieltä kieliharjoittelussa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

adverbiaali

mainfinitiivi
että-lause
olla-verb
inessiivisijainen
intransitiivinen
olla-verbi
predikaattiverbi
monikollinen
transitiivinen
lauseasema
einfinitiivi
Inessiivisijaisten adverbiaalien vertailun tuloksena oli, että lamassa ja taantumassa taipuvat erityisen hyvin koko lauseen kehykseksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

plinius

apuleiuksi
quintilianus
kubikulum
suetonius
kubikulumi
valerius
makuuhuone
cicero
marcus
livius
tiberius
kubikuluma
italicus
martialis
scipio
aviorikos
Makuuhuoneen verhot mainitaan myös Pliniuksella ( epist.7, 21 ), mutta kyseessä lienevät ikkunaverhot.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

eksplikoida

kiusoitella
pahoittelu
preferoida
tunnistus
lipsahdus
hämmästellä
huvittuneisuus
virhetekijä
imperatiivimuotoinen
anteeksipyytäjä
ymmärrysehdokas
korjausaloitteeseen
heiti
kysymysmuotoinen
huvittua
vas-taanottaja
Huomionarvoista esimerkissä on myös se, että virheentekijä eksplikoi tekemänsä korjauksen vielä seuraavassa vuorossaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

etal.

cudtyä
rankama
knutsson
fiskea
callahan
siiriäinen
sproa
gonosin
oldmeadow
rajala
kammiga
hristic
suberi
antonijevic
( Cuddy et al. 2008, 65. ) Sekä lämpö-että pätevyysulottuvuuksilla on arvomääritelmiä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

variantti

yleis-virolainen
foneettinen
sanue
yleis-viro
omaperäinen
suomenruotsi
samanmerkityksinen
rantamurre
sananen
substantiivinen
kalanimi
EKMS ( I : 737 ) tuntee myös variantin Kuu loogitama.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

larjavaara

huumo
luukka
gylen
pälli
fludernik
adolfsson
mustaparta
östman
perelma
siiroinen
lyonsin
kangasharju
mavroudeas
onikki
puurtinen
verhagen
Tästä on huomauttanut myös Larjavaara ( 1991 : 384 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

appellatiivinen

proprinen
etu-
tehtävänimike
genetiivimuotoinen
yksilöivi
odotuksenvastainen
genetiivisijainen
interjektiomainen
juttelua-aineisto
lama-ja
päivällinen-aineisto
taantuma-
lause-
sanavastine
( Sacks, Schegloff ja Jef-ferson 1974 : 699–704. ) Ensimaininnan henkilöviite on yleensä proprinen tai appellatiivinen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

scheella

chonnertti
scheel
chonnert
kauppakumppani
kauppaverkosto
danzig
laivuri
wiki
kirjekokoelma
danzigilainen
kauppakirje
kauppayhteys
kirjeenvaihto
strobock
wije
pawel
tallinnalainen
kirkonmies
kauppatuttava
( 2 ) Scheelin ja Chonnertin kauppaverkosto osoittaa, että myös turkulaisia porvareita oli osallisena kirkonmiehen käymässä kaupassa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pronomini

indefiniittinen
monikollinen
spesifinen
propri
definiittinen
se-pronomin
me-pronomin
persoonamuoto
ihmistarkoitteinen
Laila aloittaa viitteen pronominilla se, jonka jälkeen on pieni tauko.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

paikko

maamerkki
tapahtumapaikka
aikataso
havainnoija
valokuvata
lapsuudenkoti
alueeksi
silmälasit
kulttuura
elämänalue
raami
kansaryhmä
ainutkertainen
ihminenryhmä
käsityöelementti
suunnistaa
Austerlitz tutkii ajatusta paikoista ja tiloista, joihin on säilötty menneitä kokemuksia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

performatiivisuus

judith
konstruktionismi
per-formatiivinen
kumouksellisuus
kuvaskeema
tekniikkafilosofia
konstruktionistinen
jälkistrukturalistinen
autobiografinen
ruumiillisuus
adorno
latour
kantilainen
alois
Performatiivisuuden teorian mukaan voisi ajatella, että söpöys tuottaa ja ilmentää nimenomaan tyttöyttä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

epäillä-verb

epäillä-verb
myöntösuuntainen
epäillä-verbi
kieltosuuntainen
merkitystulkinta
epäillä-verh
kieltosuuntaisuus
lausemuotoinen
ei-toivottuus
merkitysmuutos
verbin
että-lause
myöntösuuntaisuus
kieltoelementti
kielto-
yksiargumenttinen
Analysoin tässä luvussa aineistojeni esimerkkejä, joissa epäillä-verbin merkitys on subjektiivis-episteeminen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

partikkeli

vuoro-alkuinen
indefiniittinen
eiku
kysymyssana
tunneikoni
imperfekti
pahoittelu
korjausaloitteeseen
huomiokohdistin
affektinen
Partikkelien lisäksi vuorossa on pieni tauko, joka voi myös merkitä ongelmakohtaa keskustelussa ( mts. 114 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

standertskjöld

nikula
lintonen
helama
schali
eerikäinen
kontula
helander
rentola
harjunen
elovirta
geismar
katajisto
klinge
pächt
passinmäki
pettersson
summanen
lindgri
Standertskjöld, Elina 2008 : Arkkitehtuurimme vuosikymmenet 1930-1950.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ontologia

kantilainen
historiallisuus
järjellisyys
hermeneuttinen
fenomenologinen
aristoteelinen
ensisijaisuus
husserlla
ontologi
platonilainen
ontologinen
Backman, Jussi ( 2005 ) : Omaisuus ja elämä - Heidegger ja Aristoteles kreikkalaisen ontologian rajalla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vähemmän

enemmän
harvemmin
suhteellisesti
useammin
konventionaalistua
lämpöinen
lähempänä
häiritsevä
todennäköisemmin
muunlainen
positiivisemmin
lämpöulottuvuus
herkemmin
myönteisemmin
sukupuoli-vähemmistö
kriittisemmin
itseilmaisu
Sen perusteella voisi ajatella, että työtä on vähemmän kuin liuskamäärä osoittaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

partisiippi

aktiomuoto
preesensin
nominaalimuoto
vartalovokaali
alkuaan
Partisiipin preesensin tunnus on - ne, ja tätä muotoa käytetään joissain tapauksissa myös teonnimenä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

wickberg

tuomioja
alader
helama
muistio
olavinen
nikula
iltakoulu
ilta-sanomat
rehbinder
summanen
stepanov
valkonen
lånki
standertskjöld
aseistakieltäytyminen
arkkitehtiliitto
schali
Helsinki : Rakennustieto Oy. Wickberg, Nils Erik 1959 : Suomen rakennustaidetta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

jälkitavu

ensitavu
sananloppuinen
lainaoriginaali
vartalovokaali
varhainenkantasuomi
itämerisuomi
labiaalivokaalinen
sananalkuinen
sanavartalo
fortisklusiili
KUOKKALA, JUHA 2012 : Jälkitavun labiaalivokaalit saamessa ja itämerensuomessa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hesiodos

myyttää
ihminenheimomyytti
dionysos
mytyä
runoelma
homeros
herakleitto
vernantti
orfilainen
diogenes
kätkeytymättömyys
laertios
pandora
plutarkhos
alêthei
ihmisheimomyyttää
Nämä säkeet, joissa Hesiodos kertoo myytin viidestä ihmisheimosta ( kr.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

iskos

iskentäjäte
kaivausalue
murtuma
yhteensovittaa
kokojakauma
päättyätapa
iskentäpaikka
isko
hioutua
leakšagoađejohka
Esimerkiksi Leakšagoađejohka 3:n aineistossa kokonaiset iskokset ovat kooltaan pääosin varsin pieniä ( Kuva 13 ), mikä saattaa viitata juuri pienten iskosten tuottamiseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

keskusteluanalyysi

keskustelunanalyytää
tainio
variaatiotutkimus
etnometodologinen
sosiolingvistinen
sisältöanalyysi
keskustelunanalyyttinen
tutkimusmetodi
sosiologia
käsikirja
moni-äänisyys
polysea
metodologinen
funktionaalis-semanttinen
diskurssianalyyttinen
Teoksessa Liisa Tainio ( toim. ) Keskustelunanalyysin perusteet, s. 156–176. Tampere : Vastapaino.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

jaa.

statius
limc
sarkofagi
valerius
martialis
lattiamosaiikki
filostrata
suetonius
afrodite
pompeji
ilias
Myöhemmältä keisariajalta ( 100-luvun lopulta 300-luvulle jaa. ) on säilynyt muutama sarkofagi, joissa on esitetty Ganymedes yhdessä kotkan kanssa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

chonnertti

scheella
chonnert
scheel
kauppakumppani
laivuri
danzig
wiki
kauppaverkosto
danzigilainen
wije
strobock
pawel
kirjeenvaihto
porvari
kauppayhteys
kauppakirje
lyypekki
tallinnalainen
käräjä
Schalm on ainoa nimeltä mainittu henkilö Chonnertin kirjeissä, jonka etunimeä Chonnert ei kerro.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

substantiivi

nominatiivimuotoinen
intransitiivinen
monikollinen
nominaalimuoto
mainfinitiivi
omistusliite
liikeverbi
Erittelen nominit adjektiiveihin ja substantiiveihin silloin, kun se on tarpeen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vergilius

aeneis
euryalus
ganymedes-ekfrasis
eumolpus
askanios
numanus
ganymedi
encolpius
galleriakohtaus
menaechmin
plautus
giton
ovidius
ganymedeesi
ganymedestä
petronius
plutarkhos
eroottinen
Ganymedeen, Attiksen ja Askanioksen rinnastukset voisivat toisaalta olla myös Vergiliuksen hienoista huumoria.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

jälkijäsen

toppi
etu-jäsen
preferoida
korjausaloitteeseen
pahoittelu
kiusoittelu
nauruhymiö
preferoitua
korjausvuoro
vitsailla
ymmärrysehdokas
samanmielinen
Tämä mahdollisti sen, että isännöitsijä ja puheenjohtaja pystyivät molemmat tuottamaan jälkijäsenen esitettyyn kysymykseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

newyork

lonto
universidä
routledge
chicago
california
stanford
macmilta
edinburgh
princeton
berkeley
polidä
blackwell
clarento
ithaca
palgrave
yalla
newjersey
losangeles
benjamins
John Catan, Albany : State University of New York Press.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

modaalisuus

haalistuminen
sijavaihtelu
merkitysmuutos
merkitysvariaatio
kieltoelementti
resultatiivisuus
käyttöyhteys
kielteisyys
kontradiktorinen
epäillä-verbiin
praktinen
laajentuma
kieliaines
objekttää
sanataso
Pekkarinen kuitenkin tekee eron Visapään ( 2008 : 145 ) tulkintaan semanttisesta modaalisuudesta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

milton

salmasius
defensio
hobbes
kuningasvalta
kaarlla
kuninkaan
tyranni
hallitusmuoto
claudius
luonnonoikeus
luontooikeudellinen
teloitus
anglicanoa
presbyteeri
boswell
Milton muistuttaa, että parlamentti on voinut painostaa tai pakottaa kuninkaan hyväksymään lakeja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

interjektio

korjausaloitteeksi
indefiniittinen
affektinen
kysymyssana
tunneikoni
propri
modaalinen
vuoro-loppuinen
hämmästys
mainfinitiivi
monikollinen
leksikaalistua
Nykykielessä on myös kehittyneempiä interjektioita ( Paul 1975 : 180 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

verbin

epäillä-verb
lausemuotoinen
epäillä-verbi
agentiivinen
verbiin
verbia
kieltosuuntaisuus
myöntösuuntainen
epäillä-verh
kieltosuuntainen
nominaalimuoto
epäagentiivinen
Tulkinta verbin merkityksestä linkittyy tässä nähdäkseni siihen, että verbi epäillä on itse tarvita-verbin täydennyksenä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lainautuminen

lainaalkuperä
yleissuomalainen
suomalainenlaina
murresana
suomenruotsi
laina-alkuperä
lainaoriginaali
samanmerkityksinen
koillis-rannikkomurre
sanue
sananen
lainautua
äänteellinen
pohjoinenviro
äännerakenne
SSA ( 2 : 77 ) esittää sanan olevan sama suomessa ja virossa mutta ei mainitse lainautumista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tekstuaalinen

auraalinen
personointi
äänellinen
viestinnällinen
mimeettinen
narratiivisuus
taktiilinen
luotu
intersubjektiivinen
edustuksellisuus
säännönmukaisuus
hämärtää
indeksaalinen
tulkitseminen
viittaussuhde
selittävä
Tästä huolimatta tekstissä luotu yleisö on tekstuaalinen konstruktio, jota käsittelen sellaisena.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sonogrammi

laulutapa
logaritminen
taajuusasteikko
spektrikuvaaja
sointitilanne
rakenneosa
taajuusalue
perus-taajuus
sonogramma
lauluosuus
laulumelodia
naisääni
korostuma
analyysiikkuna
syntetisaattori
inewnen
Ajassa muuttuvia spektrikuvaajia on kahta tyyppiä : kolmiulotteinen spektrogrammi ja sonogrammi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mts.

visk
nro5
larjavaara
jbm5
kbm6
emt.
sjöblom
jbm6
huumo
kangasharju
laury
perelma
pbm6
kbm5
siiroinen
lyonsin
adolfsson
Nolla ei myöskään ole aina indefiniittinen, vaan puhuja voi puhua omasta kokemuksestaankin ( mts. ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

gender

cultureä
culturra
theotyä
identidä
womi
representatio
histotyä
interactio
translatio
roma
troublla
introductio
sociedä
huma
constructio
ethnicidä
urba
conversatio
modernidä
middlla
Butler, Judith 1990 : Gender trouble : feminism and the subversion of identity.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

laatuhuutokauppa

arvohuutokauppa
hagelstam
huutokauppamyynti
purkulupa
lähetetty
hoidettu
sijoituspaikka
norrmén
esineikään
huutokaupata
sähköpostitse
guggenheimmuseo
sotahistoriallinen
kielikurssi
varaton
anomus
arkkitehtuurikilpailu
Huomasin kuitenkin, että laatuhuutokauppaan myytäväksi jätetyt esineet eivät useinkaan tuntuneet kovin tärkeiltä informanteilleni.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

affektisuus

keskustelukonteksti
osallistuminenkehikko
huumorimoodiin
ei-vakava
asentovaihdos
vitsailu
humoristisuus
leikittely
äänensävy
erimielinen
slangiilmaus
epämuodollinen
verkkokeskustelu
samanmielinen
hallelu
korjausaloitteeksi
Esimerkki 7 b vahvisti keskustelijoiden erilinjaisuutta ja siten affektisuutta : aihe on vaikea, eikä isännöitsijä puhuisi siitä mielellään.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

samassa

useammin
identtinen
lyhä
kontrastinen
kahdenkesken
päällekkäin
tiheästi
vuorotella
satunnaisesti
rinnan
lyhyehkö
tiuha
seuraavilla
vaihtelevasti
korkean
samantyyppinen
ei-uskonnollisi
samanverran
Samassa kuvassa myös toinen sapluunatyö : neliapila, jonka lehdet ovat sydämenmuotoisia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

text

interactio
theotyä
conversatio
revolutio
perceptio
contex
identityä
identidä
projec
structurra
recognitio
segmentatio
memotyä
organizatio
germa
structureä
poland
commo
middlla
representatio
2002. Bilingualism in Ancient Society : Language Contact and the Written Text.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

implisiittisesti

kokonainentulkinta
nolla-persoonainen
asiasisältö
lausetäydennys
arvottavasti
referoima
kerto-mus
puhujaan
kohosteinen
fokusoida
ole-a
affektiivinen
laajempikin
koominen
erityinenyleisö
affektiivisuus
propositionaali
vai-kuttaa
hankali
Niissä ihminen on useammin mukana, joko eksplisiittisesti tai implisiittisesti passiivin kautta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

relaatio

predikaatio
av¨a
t¨oin
sit¨a
ilmi¨a
habitiivinen
m¨a¨a
my¨a
olotilailmaus
aksi
sis¨
allainen
ayt¨a
aseni
ar¨a
on j¨Muuttujana voi olla mik¨ a tahansa entiteetti, siis olio tai relaatio.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

galleriakenttä

galleriatoiminta
toimijajoukko
taiteilijavetoinen
kuvataidekenttä
vaihtoehtogalleria
kärkijoukko
galleriakentkään
galleristi
taiteilijaliitto
lehtikirjoittelu
galleriatoimija
sidostua
taidekenttä
artina
tutkimka
taidemarkkinat
näyttelypolitiikka
Galleriakentän toimijajoukon muutoksien analyysi tulee tutkielmassani esiin myös uusien ja uudenlaisten gallerioiden kentälle tulon tarkastelussa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tekstilaji

oppikirjateksti
lingvistinen
polysema
moni-äänisyys
keskustelututkimus
konserttiarvio
ekspressiivi
narratiivisuus
mansilainen
ekspressiivisyys
viestintään
Teoksessa Anne Mäntynen, Susanna Shore ja Anna Solin ( toim. ) Genre – tekstilaji s. 214–239. Tietolipas 213. Helsinki : SKS.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

piirtokirjoitus

votiivipiirtokirjoitus
dedikaatio
dedi-kaatio
kreikankielinen
votiivi
assimiloitua
traakialainen
traakia
epidauros
votiivilahja
jkr.
reliefi
pystyttäjä
apollon
kulttaa
lebena
Yleisiä piirtokirjoituksissa mainittuja votiivilahjoja olivat alttarit sekä erilaiset veistokset ja reliefit.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

puheakti

per-formatiivinen
kuvaskeema
näyttäminen
selittäminen
ristiriitaisuus
ideationaalinen
fludernikki
ongelmallisuus
assertiivinen
kantilainen
praktinen
interpersoonainen
viestinnällinen
kuvittelu
Puheaktina lupaaminen on kooperatiivista eli se painottuu puhujan ja kuulijan sosiaaliseen yhtey-teen, kutsuu yhteistoimintaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

progradu-tutkielma

progradu-tutkielma
progradu
uskontotiede
taidehistoria
oppiaine
progradututkielma
kandidaattitutkielma
läroämne
författare
tekijäförfattare
kansatiede
folkloristiikka
maailmakulttuuri
kasvatustiede
musiikkitiede
humanistinen
tuhkanen
Helsinki : Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta, sosiologian laitos, pro gradu -tutkielma.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

väitelause

subjektiivis-episteeminen
apofantikos
kätkeytymättömyys
epätotuus
ilmaistua
kysyminen
asiantila
formaali
epäillä-verbe
laskennallinen
loogisesti
äärellinen
kvalitatiivisuus
Vuoro on väitelauseen muotoinen, ja sillä Mari hakee varmistusta asiaan muilta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

notaatio

esi-ikonografinen
lähdekirjallisuus
sanatarkka
pygmalioni
bibliografi
listaus
khaleghi-motlagha
loppukäyttäjä
tasokas
informatiivinen
kuvailu
Notaatiot voidaan löytää etenemällä pääluokista alaluokkiin – tai päinvastoin, mutta nopein tie on hakusanojen käyttö.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kohdeteksti

verbaalinen
lähtö-ja
useimmin
asiayhteys
nonsense-tyyli
tekstikonteksti
evaluoiva
kieltoilmaus
luettavuus
verbivalinta
sisältäma
kuiten-kin
referoitu
kohde-kielinen
havainnollistus
kokonaisuuksiin
sanavalinta
Kohdetekstistä sanaleikit jäävät pois, eikä niitä myöskään korvata muilla keinoin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

rantamurre

omaperäinen
lainautua
suomalainenlaina
länsiryhmä
suomenruotsi
yleis-virolainen
jõelähtme
sananen
pohjoinenviro
kalanimi
eteläviro
koillinenrannikko
yleis-viro
samanmerkityksinen
Tämän tutkimuksen tarkastelun kohteena on rantamurteen länsiryhmän sanasto : Jõelähtmen, Kuusalun ja Haljalan yhteiset sanat.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

funktio

merkitseminen
merkityssuhde
kontekstissaan
kontekstisidonnainen
kieliaines
kieltoelementti
ilmi¨a
viittaa
yksitt¨a
predikaatio
olla-verb
lauseasema
metonyyminen
osie
leksikaali
tekstikonteksti
Paikannimillä, henkilönnimillä ja kaupallisilla nimillä on lisäksi omat erityiset funktionsa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aistihavainto

tekolaatu
epäagentiivinen
aistimellinen
differentiaalisuhde
kontradiktorinen
asiantila
aktuaalinen
resultatiivinen
mentaali
differentiaali
läpikotainen
Lisäksi suomen kielelle tyypillistä on se, että aistihavaintoverbillä voidaan kuvata myös kykyä tai mah-dollisuutta aistihavaintoon.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

konverbi

itämansi
aktiomuoto
infiniittinen
diminutiivi
nominityyppi
ekspressiivinen
fonesteema
einfinitiivi
Nedjalkovin mukaan konverbit ovat infiniittisiä verbimuotoja, joita käytetään adverbiaalin funktiossa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

paremmin

länsimaalainen
ikäpolvi
perillä
puolankieli
ymmärrettävästi
vieroksua
helpommin
lähemmäksi
perinpohjaisesti
juurtua
taitava
suuremmalla
lähemmäs
yleismaailmallinen
kurdikulttuuri
laajemmalla
lähempänä
teennäinen
Tämän prosessin aikana hän on tutustunut paremmin ympäristöönsä ja havainnut siitä uusia asioita.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nominatiivi

adjektiivipredikatiivi
monikollinen
partitiivimuotoinen
yksiköllinen
sijamuoto
mainfinitiivi
partitiivipredikatiivi
ihmistarkoitteinen
akkusatiiviobjekti
Predikatiivin sijamuoto voi olla nominatiivi, partitiivi tai genetiivi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

artek

anhava
bronda
forsblom
artina
kenettää
taidesalonki
pelin
arhippainen
galleristiä
krinen
sculptori
galleristi
galleri
galleriatoiminta
taidemaalariliitto
taidegraafikko
rislakki
lehtikirjoittelu
kärkijoukko
Avotakan haastattelema Artekin gallerian toimintaa vetänyt Annmari Arhippainen kuvasi, että " Artek on edelleen värin ja muodon galleria.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

polysemia

objekttää
aistihavaintoverbi
sijavalinta
resultatiivisuus
merkitysvariaatio
merkitysmuutos
s2oppikirja
t¨¨a
sijavaihtelu
haalistuminen
kontekstiriippuvuus
polyseeminen
polysema
am¨a
lausekonteksti
sijamerkintä
< BR > Polysemian ja homonymian v¨aminen ei ole yksioikois alisen rajan vet¨ta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

teoksi

tyttöhahmo
pitsi
tukiainen
kuvamaailma
söpö
tyttömäisyys
värimaailma
tyttömäinen
naiseus
haptinen
sebalti
vaaleanpunainen
kertomuksissa
nainentaiteilija
suloisuus
koristautuminen
Valta on olennaisella tavalla läsnä myös Tukiaisen, Saariston ja Wolframin teoksissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

segmentointi

laati
syöttömenetelmä
odotuksenvastainen
verbimuoto
koehenkilö
vastakohtasuhde
kieltoelementti
disjunktiivinen
fraktuurikuva
anteeksipyyntövuoro
Tällöin lauseella on kaksi vaihtoehtoista segmentointia, joista toinen on väärä ( ks. kuva 6 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

searle

sandu
davidso
hintikka
searlla
richards
schürmann
kusch
iljenkov
wittgenste
gylen
widengri
lacapra
santu
pälli
mcmulli
rubin
marqula
robinson
gadamer
( Searle 1979, 278. ) Searlen selitys kuolleille metaforille on myös kiinnostava.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

punktuaalinen

henkilöviitteinen
epäagentiivinen
modaalinen
resultatiivinen
paljous
elliptinen
nominaalistus
myöntömuotoinen
epäillä-vers
kontradiktorinen
predikaattiverbi
kielto-hakuinen
partiaalisuus
Akkusatiiviobjekti on pakollinen, sillä itse havainto on joka kerta tapahtuessaan punktuaalinen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

piirissä

pohjoismaalainen
nationalistinen
valistusaika
järjestäytyminen
yhteispohjoismainen
nordismi
traditionalistinen
alunalkaen
mannermainen
yläluokka
naisihanne
suur-suomi
kansallissosialistinen
kivijalka
lähentyminen
Differentiaalit eivät ole aistimellisen intuition piirissä, mutta niiden suhde ( dy / dx ) muodostaa ilmiön.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

stereotypia

lämpö-ja
kyvykkyys
erilaisuus
stereotypi
juutalaisuus
sisä-ryhmä
identiteää
valta-väestö
kulttuuritausta
pätevyyshavainto
feminiinisyys
yleisemminkin
kollektiivisuus
tuotteistaminen
valta-etäisyys
Erot eivät vaikuta kuitenkaan siihen, että miehillä ja naisilla olisi erilainen stereotypia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lorna

byrne
byrneä
opastus
byrn
assistentti
naistenlehti
annikka
puhetilaisuus
bengt
salasuo
nuorisotalo
kertoma
pogostki
hietaranta
vertaistukiryhmä
heikka
väestöliitto
abu-hanna
( 364 ) Lorna Byrnen vaatimaton olemus, joka jakoi toivoa ja lohtua ihmisille.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kohdekulttuuri

todistusaineisto
epä-intuitiivinen
tulkinnallinen
pitäytyminen
sellaisinaan
käsitteistäjä
välittyminen
induktiivinen
sisältäma
käsitteellisesti
valme
käänntää
episteemisyys
arvottava
rakenteinen
luettavuus
selitä
Jos käännösten asema sen sijaan on perifeerinen, ne pyritään muokkaamaan kohdekulttuurissa ennestään vallitsevien konventioiden mukaisiksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

henkilöviite

proprinen
itse-korjaus
keskustelukatkelma
anteeksipyyntö
interjektiomainen
ammattinimike
huomiokohdistin
juttelua-aineisto
korjaussekvenssi
tehtävänimike
moniviestinen
katkelma
keskustelukonteksti
korjausaloite
irckeskustelu
Jokaisen henkilöviitteen kohdalle on merkitty katkelma ja rivi, jolla henkilöviite tuotetaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ilmaus

lauserakenne
kontekstissaan
ilmauksiin
lausekonteksti
ilmauksissa
kieliaines
persoonailmaus
leikittely
affektinen
siit¨a
geneerisyys
Kyse on siis siitä, kuinka esimerkiksi ilmaukset mahdollinen ja ei mahdoton eroavat toisistaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aiheenmukainen

iconclass-järjestelmä
luokittelujärjestelmä
lähdekirjallisuus
tutkimusnäkökulma
taustatutkimus
taidehistoriallinen
raportointi
metodinen
lähtökohdä
loppukäyttäjä
tehdessä
iconclassi
tutkimusperinne
poikkitieteellinen
menetelm
tutkimustieto
tutkimustyö
Tutkimuksen tavoitteena on ratkaista Panofskyn ikonografisen metodin kautta aiheenmukaisen luokittelun taso.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

morfeemi

polyseeminen
semanttisesti
olla-verbi
lauseasema
edustua
sidonnainen
t¨¨a
adessiivimuotoinen
morfologisesti
segmentoida
merkityslaajentuma
monitulkintainen
ortografinen
ass¨a
aisi
olla-verb
intransitiivinen
• Lisäys : jos X:n ja Y:n väliin voi lisätä muun morfeemin, niin X-Y todennäköisesti ei ole sana.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

s.v.

skes
ekms
smsk
söderman
lönnr
vilberg
emkk
ekss
syrjäläinen
substantiivinen
tihmakas
kkss
saob
märling
ahkea
märss
simama
ganander
OLD ( s.v. ) puolestaan määrittelee sanan näin : 1. a.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

poetiikka

bachelarti
gasto
hylätyä
tilallinen
rieglla
alois
historiallisuus
bahtin
historiankirjoitus
barokin
kumouksellisuus
moderniteettää
konstruktionistinen
sebalti
Roinila, Tarja 2003. Gaston Bachelard, tilan ja poetiikan filosofi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkielma

gradu
työssä
tutkimusaihe
tutkimusongelma
analyynen
kysymyksenasettelu
analyysini
analyysimenetelmä
kandidaattitutkielma
tutkimusmenetelmä
tutkimuskysymys
tutkimusmetodi
tutkimusaineisto
ihmis-
katsaus
tutkijapositio
Tämä suhteutus ja siihen liittyvä keskustelu ei kuitenkaan ole tutkielmani tarkoitus tai pääasia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

jaollisuus

irresultatiivisuus
resultatiivisuus
kielteisyys
avomäärä
henkilöviitteinen
partiaalisuus
tekolaatu
määräisyys
sijavaihtelu
epäagentiivinen
lauserakenne
Lisäksi esimerkkien 12 ja 13 substantiivipredikatiivit ovat itse jaollisia, joten partitiivi ilmaisee myös predikatiivin jaollisuutta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

jossain

arin
jossakin
hämmentää
lukematon
titää
sinuttelu
pyrkivä
m¨ari
kysyntään
joikin
säädellään
horisontaalinen
fraasiutua
jompaankummas
hyväksyttävä
edel-leen
tietyinen
ikäpolvi
Lisäksi käsitteet tari-na ja keskustelu ovat myös jossain määrin abstrakteja merkitykseltään.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

transsendentaalinen

kantilainen
määrittyneisyys
geneettisyys
kvalitatiivisuus
läpikotainen
aktualisoituminen
sisä-isyys
mahdollisuusehto
differentiaali
järjellisyys
ideaalinen
kätkeytymättömyys
Transsendentaalinen ideaali on kuitenkin ” vain ” olioiden määrittyneisyyden periaate, ja täysin määrittyneen yksilön käsite.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

itsessään

intentionaalinen
sinällään
läpikotaisin
regulatiivinen
rajoida
loogisesti
olemassaolla
jäsentyä
olettaminen
äärellinen
ekstensiivinen
yksinkertaisuus
problemaattisuus
käsitteeksi
sellaisinaan
ongelmakenttä
negatiivisuus
Nämä osat ovat siis määriteltävissä suhteessa toisiinsa, vaikka niitä ei voi itsessään määritellä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

inkubaatio

pystyttäjä
parantuminen
parantava
oraakkelitoiminta
votiivilahja
raivaaminen
dedikoida
dedikoija
sukulaisuussuhde
jumaluus
ennustus
traakialainen
ratsastaja
uhriantimet
pehmeys
vainoaminen
lempeä
postpositiorakenne
Viitteet inkubaatioon, oraakkelitoimintaan tai muuhun suoraan yhteyteen jumalan kanssa olivat yleisiä dedikaatioissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tsukovskia

julkaisuvuosi
krokodil
fedorino
ajbolla
mojdodyr
cudo-derevo
riimisatu
barmalei
putanica
lähdeteksti
barmalej
pesujehu
baschmakoff
tsukovskin
doktor
torakka
Krokotiili lapsineen esiintyy myös sadussa Mojdodyr ( ks. Tsukovski 2003a : 27 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

graffiti

kansallismielinen
yhteiskuntakriittinen
seksuaalivähemmistö
rasistinen
natovastainen
jalkapallo-aiheinen
anarkisti
anarkistinen
henkilökultti
sapluunatyö
vasemmistograffiti
serbialainen
rakkaudentunnustus
kansallismielisyys
käsimerkki
sodanvastainen
obrazi
jalkapallokannattajaryhmä
Olen listannut aineistooni myös Partizanin ja Crvena zvezdan jalkapallostadioneilla kuvaamani graffitit, mutta en käsittele niitä tulososiossa erikseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

etymologinen

nativisaatio
lainaoriginaali
germaaninen
uralilainen
itämerensuomalainen
suomalainenlaina
murresanakirja
eteläviro
sanavartalo
äänteellisesti
sanaarkisto
sukukieli
saamelaiskieli
äänteellinen
Etymologisista sanakirjoista Suomen sanojen alkuperä ( SSA ) on tuorein ja siksi relevantein.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

patientti

asteittaisuus
singulaaripiste
mentaali
intuitiovastainen
np-objekti
tangentti
osittua
prototyyppinen
käyrä
rajaamaton
määrittävä
näköhavainto
analogisesti
Toiminnan kohteen eli patientin rooli on taas hyvin vakaa ja patientti ei voi siirtyä agentin rooliin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kuninkaan

alamainen
kaarlla
kuninga
hallitsija
teloittaja
tyranni
alahuone
teloitus
esivalta
piispuus
kuningasvalta
ylähuone
suvereniteetti
teloittaa
kuninkaallinen
presbyteeri
rojalisti
Milton muistuttaa, että parlamentti on voinut painostaa tai pakottaa kuninkaan hyväksymään lakeja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

positio

galleriakenttä
taiteilijavetoinen
galleriatoiminta
toimijajoukko
vaihtoehtogalleria
yhteis-bosnialainen
galleriakentkään
sidostua
toimija
määrittäjinä
kuvataidekenttä
taiteilijaliitto
taidemarkkinat
bourdieun
alakenttä
problematiikka
ala-kenttä
lähihistoria
Tästä päästään kysymykseen, miten vaihtoehtoisten gallerioiden positio galleriakentällä on rakentunut ja muuttunut.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

semanttisesti

syntaktisesti
olla-verbi
intransitiivinen
morfologisesti
irresultatiivinen
edustua
einfinitiivi
nominaalimuoto
epäagentiivinen
kantaverbi
transitiivinen
nominityyppi
mainfinitiivi
Semanttisesti on siis kyse kumotusta kieltosuuntaisuudesta, vaikka laskennallisesti tämä tulkinta tuottaisikin eri merkityksen ( 2B ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

referatiivirakenne

että-lause
kumottu
kieltosuuntaisuus
myöntösuuntaisuus
kielto-hakuinen
kiel-tosuuntainen
kieltosuuntai-nen
myöntömuotoinen
ominaisuussubstantiivi
epäillä-verhi
np-objekti
henkilöviitteinen
elliptinen
myön-tösuuntainen
yksiargumenttinen
Tästä näkö- 93 kulmasta käsin voisi ajatella, että nimenomaan referoinnin merkitys painottuu myös epäillä-verbin täydennyksenä olevien referatiivirakenteiden yhteydessä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

jotain

olevaa
joogaharjotus
kerrottaa
piiloutua
itsekseen
etden
asanaharjotus
haluu
harjotus
niinsanotusti
sellasi
sanottava
ajatelleeksi
kammottava
hassu
fiilis
huvittaa
jostain
Niinkun, että se on jotain, mihin voi laittaa mielen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

semantiikka

polyseeminen
synta
konnektionistinen
am¨a
sijavaihtelu
merkitysvariaatio
infiniittinen
aistihavaintoverbi
t¨¨a
haalistuminen
laajentuma
sijavalinta
Hintikan ja Sandun teorian erityispiirre on sen tukeutuminen mahdollisten maailmojen semantiikkaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

elsner

panayotakis
paschalis
richlla
hardie
putnam
bartsch
rimell
sharrock
vout
richards
connors
ricoeur
cornford
halperi
mcglathery
phillips
gadamer
saraste
setaiolla
Elsner esittää, että Encolpiuksen kreikkalaisista mestarimaalareista tekemät huomiot olisivat samalla myös sanaleikkiä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

konnotaatio

arvottavasti
lataus
merkitysyhteys
lisämerkitys
konventionaalistua
affektiivinen
merkityspiirre
tunneside
hyökkäävä
spesif
tulkittua
todenmukaisuus
vääristyä
epätietoisuus
bulima
tyylikeino
( HLI s. 21. ) Seuraavaksi käsittelen muutamia muita esimerkkejä, joissa sanan konnotaatio vaikutti tekemääni käännösratkaisuun.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lienee

kertota
johtuen
paikoitella
huomioon
selittyä
puhuttava
lähtöalue
todennäköisi
laina-alkuperä
merkityskehitys
suomalainenlaina
kaksikielinen
suomikieli
osasyy
koillis-rannikkomurre
cvc-muotoinen
oletettavasti
suomalaisväestö
Suomessa tunnetaan yhtenä kangasajuruohon nimenä myös nummitee, joka sekin lienee lainaa virosta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

evoluutioteoria

kreationistinen
kreationisti
älykäs
näkemyksiin
induktiivinen
notkistuminen
älykätä
darwinistinen
yhteiskuntateoria
behe
derrita
jälkistrukturalistinen
Evoluutioteoria on esimerkki teoriasta, jossa luontoa ei selitetä intentionaalisesti.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nordek

keskustapuolue
iltakoulu
norde
haag
julkilausuma
puoluehallitus
ahtaa
puolueettomuus
eduskuntavaalit
vaalitulos
ulkoasiainministeriö
heinäkuujoulukuu
presidenttipeli
elokuvatarkastamo
efta
152 Ahti Karjalaisen arkisto ( KA ) : Nordek, tammi-kesäkuu 1969 : P.M.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

leksikko

fonesteema
ekspressiivi
synta
metonyyminen
kolmenlainen
polyseeminen
poly-systeemi
morfologi
käyttökonteksti
VIIRES, ANTS ( toim. ) 2007 : Eesti rahvakultuuri leksikon.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kruunuvuori

huvila-alue
laajasalo
kantakaupunki
huvila
rauniohuvila
päärakennus
kaukajärvi
huvilarakennus
helsing
kesähuvila-alue
huvimaja
miespiha
senaattitori
esplanadi
talousrakennus
kaitalahti
Kruunuvuoren huvila-alueen esimerkin kautta tarkastelen tutkielmassani hylätyn tilan estetiikkaa ja viehätystä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

fragmentti

herakleitos
plutarkhos
dionysos
mytyä
esi-sokraatikko
hesiodos
diogenes
luontofilosofi
kätkeytymättömyys
ihminenheimomyytti
alêthei
runoelma
fysis
laertios
riimittää
esisokraattinen
herakleitto
Tämä on yksi monista Herakleitoksen fragmenteista, jotka voidaan tulkita orfilaisessa viitekehyksessä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

schali

nikula
niiranen
standertskjöld
pettersson
ilmakuntaa
klinge
rentola
seppinen
tuomikoski
frenckell
kopytoff
geismar
hallman
larkio
hellsing
romlid
vout
blåfield
helama
Schalin, Mona 1998 : Arkkitehtuuri ja rakennuskulttuuri 1930-luvulta 1990-luvulle.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lauseenjäsen

kontrastoida
kieliopillisesti
morfologisesti
täysmerkitys
geneeri
persoonamuoto
ominaisuussubstantiivi
abstraktisana
olla-verbi
inessiivisijainen
v¨an
predikatiivilause
yksiköllinen
pää-merkitys
predikaattiverbi
aineistoosa
tekonimijohdos
Voi olla, että näin eri lauseenjäsenten sijanvalinta olisi selkeämpää opiskelijoille.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lopulla

puolivälistä
alkupuolella
jälkipuolisko
loppupuolella
taite
vuosikymmenen
puoliväliin
nousukausi
suurlakko
alusta
Hän vaikuttikin kirjoittajana ja valtiopäiväedustajana siihen, että palveluspakko lieveni 1700-luvun lopulla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aineisto

tutkimusaineisto
haastatellaaineisto
kasvinimiaineisto
avoiminen
tenttiaineisto
kvartsiaineisto
nimiaineisto
keskustelukatkelma
tutkimusmenetelmä
ryhmittely
sanalista
iskentäpaikka
fraktuurikuva
kasvinimistö
pörssiyhtiö
luokitusjärjestelmä
Tapauksia on koko aineistossani useita, ja käsittelen seuraavaksi niistä kolmea.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

evaluointi

ilmaistua
puhujaan
modaalinen
humoristisuus
ei-toivottuus
henkilöviitteinen
tekstikonteksti
epäillä-verbe
kumottu
ei-vakava
nolla-persoonainen
subjektiivis-episteeminen
korjausaloitteeksi
kieltävä
kielto-hakuinen
( kh22KPM ) Esimerkin 4 virkettä voisi pitää myös vastakohtaisena väitteenä tai muuna evaluointina, sillä siinä ei ole mitään kielteisestä osaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tarkenne

tehtävänimike
indefiniittinen
ammattinimike
se-pronomin
tuo-pronomini
genetiivisijainen
spesifinen
tuo-pronomin
puhujaan
se-pronomini
me-pronomin
vuoro-loppuinen
refe-rentti
interjektiomainen
me-pronomini
propri
Tässäkin katkelmassa sukunimi tuotetaan ilman tarkenteita tai määreitä, joten puhuja todennäköisesti vahvasti olettaa muiden keskustelijoiden tunnistavan referentin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

helsinginyliopisto

valtiotieteellinen
tampereenyliopisto
suomalainenugrilainen
turunyliopisto
muoto-oppi
ylioppilaskunta
saamenkieli
kasvatustiede
käyttäytyätieteellinen
maailmakulttuuri
progradututkielma
kansatiede
tekijäförfattare
kielikone
eteläslaavilainen
helsin-gi
kotus
äänitearkisto
Helsinki : Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

absolutismi

kuningasvalta
hobbenen
reformaatio
mestaus
eliitti
perustuslaillinen
puolestapuhuja
aristokraattinen
suvereniteetti
valistus
protestanttinen
tasavaltalainen
luonnonoikeus
jumalallisuus
koloniaalinen
kaupunkivaltio
Absolutismin ideologia kuvasi kuningasvallan usein jumalalliseksi ja transsendentiksi, riippumattomaksi koko poliittisen yhteisön perustasta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

epäileminen

myöntösuuntaisuus
kieltosuuntaisuus
kyseenalaistaminen
ei-toivottuus
subjektiivis-episteeminen
kielto-
henkilöviitteinen
laskennallinen
kieltäminen
epäillä-verbe
lausemuotoinen
kumottu
kiel-tosuuntainen
vastakohtasuhde
myöntösuuntainen
Kun epäileminen esitetään toimintana tai tilana, jolle kaivataan syy, on kyseenalaistava merkitys odotuksenmukainen ( ks. luku 8.3 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kieltoverbi

kielto-hakuinen
että-lause
mainfinitiivi
kieltosuuntaisuus
verbimuoto
myöntömuotoinen
modaalirakenne
np-objekti
kielteisyys
kumottu
myöntösuuntaisuus
modaalinen
lausemuotoinen
ominaisuussubstantiivi
kieltomuotoinen
Kielto syntyy kieltohakuisten ainesten ja verbin kieltomuodon myötä ( kuitenkin ilman apuverbinä toimivaa kieltoverbiä ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aikaisemmin

aiemminkin
alustavasti
loitsuruno
tehdyssä
etenemä
myöhemminen
alader
lakiuudistus
backlund
keskustelunaihe
saati
kertaakaan
nimenmuutosprosessi
tehtyyn
haastattelutilanne
koskene
ankarasti
suojelusuositus
Aikaisemmin viittaa siihen, että nykyään tämä ei välttämättä ole enää luonnollista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lähtöteksti

epäillä-verbä
elliptinen
nollaper-soona
geneeri
kontrastoida
kieliopillisesti
nolla-persoonainen
imperatiivimuoto
tyhjentävästi
lausuminen
preesennen
me-pronomini
kysyvä
aikamuoto
havainnollistus
monitulkintainen
Näissä tapauksissa lähtötekstin ja käännöksen tekstit vastaavat toisiaan vain funktioiltaan, vaikka merkitykset olisivat täysin erilaiset.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sijamuoto

merkitysteht¨a
adessiivimuotoinen
sijavaihtelu
ar¨a
aistihavaintoverbi
lauseasema
partitiivimuotoinen
sijavalinta
mainfinitiivi
odotuksenvastainen
lausekonteksti
adjektiivipredikatiivi
nominatiivimuotoinen
partitiivipredikatiivi
Muissa sijamuodoissa kuin nominatiivissa, partitiivissa tai genetiivissä oli poikkeuksellisista predikatiiveista yhteensä noin 18 %.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hyponyymi

baladt
filfil
ghäb
balah
sökt
bamya
ahmar
afrangt
nigu
zayton
banätt
libbi
is-sams
nakhl
dawwär
döra
rummä
tamäfim
Hyponyymit, yksittäinen maininta : Re‘re‘ ayyObT ( BS : H ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

eniten

vähiten
kaikenkaikkiaan
saadua
yleä
vaihtelevasti
saatu
nimiselitys
todennäköisi
jälkiattribuutti
harvemmin
yms.
nimivariantti
puhuttava
eri-ikäinen
alakoulu
todennäköisin
avoima
kontaktialue
Muitakin funktioita esiintyy, mutta nämä ovat yleisimmät ja eniten käytetyt.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

referointi

moni-äänisyys
kalliokoski
huumorimoodiin
epäsuora
kuuleminenongelma
sorjonen
kohdekieli
puhujaan
aloituskeino
Teoksessa Markku Haakana, Jyrki Kalliokoski ( toim. ), Referointi ja Moniäänisyys s. 429-469.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

suomalaisen

kirjallisuuden
skst
kansanrunousarkisto
äänitearkisto
kirkkohistoriallinen
yliopistopaino
kktkj
vuosikirja
kustannusosakeyhtiö
kalevalaseura
kirjapaja
nuorisotutkimusseura
muinaismuistoyhdistys
tietolla
kielikone
aikakauskirja
weili
etnomusikologinen

opinnot

elektronimusiikki
musiikkitiede
kulttuuripolitiikka
eteläslaavilainen
tutkimus-
historiikki
sosiaali-pedagogiikka
korolainen-virkajärvi
jäsenistö
sosiaalityö
kansatiede
viestintätiede
keksiminen
klassillinen
valtiotieteellinen
saamenkieli
venäjänkieli
arkistomateriaali
Viestinnän laitoksen henkilökunnassa on kielitiedetaustaisia ihmisiä ja yritysviestinnän opintoihin kuuluu myös kielitieteen opintoja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

niinpä

luettaa
noudattava
ikivanha
herooinen
elinaika
ensimmäiseksi
mahti
galenoslainen
tunnetusti
ainoana
kuolemanjälkeinen
uusplatonisti
dionysos
eläämaailma
narraatio
ajattelussa
reetori
Collin mukaan jokin ilmaisee aina itseänsä representaatiossa ja niinpä representaatio on ilmaisua, espressione.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kreationismi

kreationisti
sekulaari
kreationisma
konstruktionismi
monimutkaisuus
ihmistiede
intuitiovastaisuus
edistyksellinen
kansanluonne
notkistuminen
kreationistinen
ricardo
” Tieteellinen ” kreationismi sisälsi piirteitä, jotka liittävät sen leimallisesti Young Earth – kreationismiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kulttipaikka

kulttaa
thessalia
trikkka
kulttipaikko
hygieian
peloponnesos
hygieia
kulttitoiminta
kulttialue
kreettaa
messenia
votiivi
kossaari
erythraeus
korintti
attika
lebena
dedikaatio
kalaureian
Asklepioksella oli myös Kerameikoksessa kulttipaikka, jonka sijaintia ei tarkkaan tiedetä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

prosodia

aloituskeino
spontaanisti
puhujaan
ei-vakava
osallistuminenkehikko
ongelmallisuus
korjausaloitteeksi
kaksois-kielto
affektiivinen
us-konnollinen
kuuleminenongelma
me-pronomini
Vauras ( mts. ) mainitsee, että tunneikonit voivat olla mentaalisia viestejä, jotka ovat puhutussa keskustelussa esillä implisiittisesti prosodian ja eleiden kautta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kymmenen

viisitoista
kaksikymmentä
kolmekymmentä
neljäkymmentä
puolitoista
viisikymmentä
kahdeksan
tuhat
neljäsosa
parikymmentä
viisi
kymmenkunta
setti
seitsemän
kolmeksi
kaksitoista
kuusitoista
korkuinen
( 24 ) Yksi on minulle kymmenen tuhatta, jos hän on paras.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kermi

ruffins
pasunisti
trumpetisti
dirdä
bassorumpali
tuubistaa
ruffinsin
pasunistaa
frazier
virvelirumpali
saksofonisti
bassorumpu
shezbie
rebirthä
virvelirumpu
sousafoni
maplla
joe's
trumpetti
Keskeisiä perustajajäseniä olivat trumpetisti Kermit Ruffins ja tuubisti Philip Frazier.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

putnam

elsner
bartsch
hardie
mccarthy
panayotakis
paschalis
richards
colpo
mcglathery
mackenzie
plutarkhos
bryso
ovidius
plautus
ricoeur
lievi
engstrøm
sharrock
saraste
Putnam 1998, 1–2. 237 Hardie ja Williams kiittävät molemmat Putnamin tekstiä, vaikka Hardien oma tulkinta onkin toinen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

intentionaalisuus

edustuksellisuus
maailmasuhde
virittyneisyys
ilmeneminen
heideggerilainen
teoretisointi
regulatiivisuus
maailmassaoleminen
mahdollisuusehto
ontologisiin
epäjatkuvuus
elementaristinen
perusrakenne
narratiivisuus
kausaalisuus
Sillä juuri logoksen käsitteen kautta kreikkalainen filosofia hahmotti inhimilliselle kokemukselle ominaista intentionaalisuutta eli niitä tapoja, joilla olemme suhteessa ympäröivään todellisuuteen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ekms

vilberg
kosetama
kiha
lepsuma
liebutama
merss
emkk
lauastaa
läädakil
vmsk
s.v.
ofsf
kkss
päidi
liepuma
vastrand
ruul
tüve
tihmakas
kiikker ’ b i n o k k e l ’ ( EKMS II : 1296 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

seneca

suetonius
plinius
apuleiuksi
livius
agrippina
ganymedestä
tiberius
domitianus
quintilianus
martialis
valerius
aviorikos
antonius
juottaa
statius
phaedrus
idavuori
Seneca ( epist.12, 8 ) kertoo erään provinssin kuvernöörin erikoisesta ajanviettotavasta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ontologinen

kantilainen
mahdollisuusehto
maailmasuhde
määrittyminen
esi-teoreettinen
perustava
maimon
tiedostaminen
järjellisyys
määrittyvyys
differentiaalinen
olemuksellisesti
evolutiivinen
ilmeneminen
geneettisyys
kosmologinen
Se ei kuitenkaan ole ainoa ontologisten metaforien tyyppi, jota kritiikeissä esiintyy.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

substantiivipredikatiivi

adjektiivipredikatiivi
partitiivimuotoinen
partitiivipredikatiivi
nominatiivimuotoinen
yksiköllinen
sub-jekti
predikatiivilause
odotuksenvastainen
nominatiivimuoto
monikollinen
ihmistarkoitteinen
abstraktisana
odotuksenmukainen
mainfinitiivi
epäillä-verbä
monikkosubjekti
Substantiivipredikatiivi on myös itse jaollinen tai jaoton, joten sen avulla voidaan vaikuttaa subjektin jaollisuuteen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

liittyvä

vaikuttaminen
kartoittaminen
kohtea
ilmenne
prosessit
moni-tieteellinen
tallentua
problematisoida
aatehistoriallinen
populaari
luodata
privatisoituminen
yksittäisiin
viestintään
tyylillinen
läpikäydä
jäsentyminen
pohtiminen
Hänen teoksensa ei ole yleiskatsaus vaan käsittelee tiettyä ajanjaksoa ja siihen liittyvää tematiikkaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

iskentä

raakaainekappale
työstö
anteeksipyyntövuoro
alkupää
iskijä
hioutua
raaka-ainekappale
fragmentoituminen
isken
pragmaattisesti
käyttöominaisuus
kaivausalue
täsmentyä
kokoluokki
no-partikkeli
rahtihinta
Tämä vahvistaa entisestään kuvaa siitä, että aineisto ei ole sekoittunut iskennän jälkeen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

fenomenologinen

esi-teoreettinen
husserlla
jälkistrukturalistinen
fenomenologi
konstruktionistinen
tekniikkafilosofia
ett¦
kantilainen
historiallisuus
derrita
tulkintatyö
hermeneuttinen
maailmakäsitys
käsitteellistäminen
järjellisyys
poeettinen
Hailan ajattelussa konstruktionismi kuitenkin yhdistyy fenomenologiseen maailmakäsitykseen, koska hänen mukaansa luonto ja ihmisen kokemus siitä kaikissa sen variaation muodoissa on ainut mahdollinen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

perspiraatio

erite
pahoinvointi
kiusaaja
masennus
nautinnollinen
kohtalokas
vastenmielinen
häpeällinen
tiukas
peseminen
lujuus
eläimellisyys
Vaatteiden vaihtamisella on terveydelle edullinen vaikutus, koska se edistää ihon eritystä, parantaa perspiraatiota.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vmsk

emkk
ekss
lauastaa
viislaid
liebutama
merss
traks
trülling
hudikas
tihmakas
kuuk
trulling
tuuleviuk
tabanipäev
krubal
ruul
smsk
kuuluvis
Vrt. hängütämä ’ k o g e l e m a ’ Kuu ( VMSK ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

minäkertoja

minäkerta
lumottu
saturnus
käveleminen
lumota
miljöö
theresienstadt
matkustaminen
niittyyn
linnoitus
katsominen
alkutila
ikuistaa
elävästi
niityä
getto
( LN 289. ) Lumotun niityn aika on minäkertojan subjektiivista aikaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

evaluoida

kiusoitella
erimielinen
huvittua
samanmielinen
etäännyttää
evaluoiva
orientoitua
huvittuneisuus
affiliaatio
kertomuk-nen
tekee
vitsailija
kannanoton
hämmästellä
itsekehu
äänensävy
uskoontulokertomus
vähätellä
Seuraavassa luvussa paneudun tarkemmin siihen, miten ja mitä metaforilla konserttiarvioissa evaluoidaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

taksoni

yleistaso
erityistarkka
taksone
bi-nominaali
luokki
takson
kielihaara
nimiselitys
saamelaiskieli
jälkiattribuutti
opaakki
äännerakenne
alkupää
teko-sana
luokittelusysteemi
Berlinin ( 1992 : 98 ) mukaan yleistason taksonien määrä on pienviljelijöillä keskim.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lakoff

sandu
kennetyä
kuvaskeema
hintikka
searlla
blackin
santu
searle
vervaeke
vervaeki
giddensin
weber
metaforateoria
richardsi
leibniz
backhauta
austin
Lakoffin ja Johnsonin käsitteellisen metaforan teoria ei ole selkeästi luokiteltavissa mihinkään edellä mainituista näkemyksistä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

argumentaatio

derrita
jumalatermi
narratiivisuus
tukeutuminen
tyttökuva
monitahoinen
allersin
viestinnällinen
tämänkaltainen
analyyttisesti
kiistäminen
selitysmalli
haptisuus
maailmassaoleminen
teoretisointi
Seuraavassa luvussa tarkastelen tarkemmin sitä, miten kieltävissä lauseissa näkyy niiden yhteys kirjoittajan argumentaatioon.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

taustaoletus

tietoteoreettinen
tietohankinta
viestinnällinen
väittämä
säännönmukaisuus
perustavana
strukturalistinen
kosmologinen
viittaussuhde
tietokäsitys
induktiivinen
ihminenkuva
elementaristinen
käsitysten
Argumentin pätevyyden arvioinnissa on keskeistä arvioida myös sitä, ovatko perustelut ja taustaoletukset riittävän hyväksyttäviä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tekonimi

yksiköllinen
adjektiivipredikatiivi
sub-jekti
irresultatiivinen
epäagentiivinen
kantaverbi
elliptinen
akkusatiiviobjekti
olla-verbi
abstraktisana
definiittinen
predi-katiivi
monikollinen
parti-tiivi
( 2/5 ) Jälleen teonnimi subjektina saisi kyllä partitiivipredikatiivin : kansankuvaus on surullis-ta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

cubiculum

cubiculo
cubiculla
cubicula
kubikulum
kubikulumi
kubikuluma
v.d.h
makuuhuone
lecto
plinius
dormitorium
virorum
iuxta
veste
lectulus
scipio
genialis
sukia
epist.5
Myös toisessa huvilassa sijaitseva huone saa kiitosta : cubiculum hieme tepidissimum ( epist.5, 6,23 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

merkistö

sanastollinen
kertomusskeema
ryhmittely
yksityiskohtaisemmin
argumentointitekniikka
strukturaalinen
ominaispiirre
teorialuku
johdinaines
esitelly
keskitä
cubiculum-sana
iskentämenetelmä
taivutus-
slangisanasto
segmentointijärjestelmä
kasvinimistö
Eroja on kirjoitusjärjestelmässä ( osassa merkistöä ) ja jonkun verran myös sanastossa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

koheesiopolitiikka

euroopanunioni
toimenpideohjelma
arviointiselvitys
euroopankomissio
ohjelmakausi
jäsenmäärä
päätavoite
liikenneinfrastruktuuri
menestystarina
matkustajaliikenne
suojelumääräys
sloveni
epäsuhta
taidetoimikunta
kätilötyö
erosi
Rautatieliikenne ja sen kehittäminen on myös rahallisesti merkittävä osa Euroopan unionin koheesio-politiikkaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

emergenssi

kontekstiriippuvuus
asite
ilmi¨a
k¨asite
konnektionistinen
l¨okohta
am¨a
prototyyppikategoria
t¨an
ayt¨a
asitella
allainen
ayt¨on
emergentti
lis¨a
m¨a¨a
ilmi¨
skemaattinen
< BR > T¨a tutkielmassa esittelem¨ ass¨ani emergenssin tilastollinen tarkastelu on selv¨ asti malli, joka on mahdollista formuloida tietokonemalliksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sksä-k

sksä-k
tac.ann.14
ingressi
met.2
duunikaveri
apul.met.1
varapri
ilse
klubilainen
ajonestolaite
apurehtori
tulikoe
riva
maikka
tervoma
esiintym¨a
krhm
ps.quint.decl.8
hihi
SKSÄ-K 5. 2009. Haastateltavani puhuivat paljon myös kurdilaisesta populaarimusiikista ja ammattimuusikoista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

toimijuus

emansipatorinen
ennakkokäsitys
intellektuaalinen
identifioituminen
individualismi
ulkoisuus
sukupuolittaa
muodostuva
meditatiivinen
säännellä
valtarakenne
välineellinen
kielellisyys
tilannesidonnainen
vapauttava
Kuten lapset, myös aikuiset havaitsevat toimijuutta herkästi ja automaattisesti.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

erikka

heiti
vuo-ro
tervehdys
vitsailla
kuulumiset
viljami
huvittua
kiusoitella
samanmielinen
rupertti
nauruhymiö
ystävykset
leikkisästi
oona
tuo-pronomin
ymmärrysehdokas
hämmästellä
aikeissa
Referentin tunnistus on tässä oleellista, jotta Erikan kysymykseen voidaan vastata.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

eksistentiaalilause

monikollinen
yksiköllinen
sub-jekti
tarkoitteeseen
irresultatiivinen
resultatiivinen
kantaverbi
paljous
definiittinen
esubjekti
elliptinen
modaalinen
Lisäksi on paljon sellaisia predikatiiveja, joiden sijamuotoa ei voi yhdistää eksistentiaalilauseen subjektin sijanvaihteluun.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

helsinginsanomat

hufvudstadsblasi
hufvudstadsbladetti
kivira
marja-terttu
ilta-sanomat
taidelehti
jangva
bronda
ilta-sanoma
kuumola
valkonen
mielipideosasto
kenettää
holmila
janga
taidemaalariliitto
uimonen
kaisu
Kritiikkien sisältöön vaikuttaa kuitenkin myös se, että Helsingin Sanomat on kaupal-linen lehti.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

onomatopoeettinen

verbiin
ekspressiivinen
pesye
äänteellinen
etymologisesti
äännerakenne
fonesteema
sanavartalo
vastia
alkuaan
määräinen
Sanan ei ole ainakaan todistettu sisältävän omaperäistä onomatopoeettista tai konventionaalista fonesteemia, joka tekisi alkuperästä kiistanalaisen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

heeros

hopeinen
pronssinen
rautainen
ihminenheimo
pandora
herooinen
vanhuus
kuolematon
jumali
kuolevainen
kuolemanjälkeinen
zeus
jumalainen
mytyä
palvonta
troijalainen
ihmissielu
Heitä seuraavat heerokset, jotka ovat ” oikeudenmukaisempia ja parempia ” ( T & P 185 ) kuin edeltäjänsä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

spatiaalinen

habitiivinen
predikaatio
sis¨
t¨oin
my¨a
ilmi¨a
olotilailmaus
ayt¨a
aseni
eiv¨
av¨a
yksitt¨a
m¨a¨a
emergentti
ilmi¨
aksi
Spatiaalinen avaruus ja aika kuuluvat perusalueisiin, jotka eivät ole muista alueista johdettavissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

edellämainittu

pakinoitsija
esitelty
samantyyppinen
havainnollistus
lukuinen
kiistorakenne
seuraavilla
muunkinlainen
listaus
koodausyksikkö
kokoava
esittelemässä
erityyppinen
seu-raava
parataktinen
omalaatuinen
Tämä ei tietenkään 9 ( iv ) Edellä mainittujen erottavien tekijöiden lisäksi on syytä mainita myös eräs tärkeä tyylillinen piirre, joka erottaa homeerisia ja hesiodisia runoja toisistaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

evaluaatio

freudilainen
esimer-kit
imperatiivimuotoinen
painokkaasti
keskustelukatkelma
havainnollistua
kerrontajakso
kysymysmuotoinen
kvasiresultatiivisuus
lipsahdus
odotuksenvastainen
juonilinja
EVALUAATIO 6. – Aijai, että siinä menee [ 0:n ] mieli nurin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

odotuksenmukainen

elliptinen
myöntömuotoinen
kiel-tosuuntainen
tulkinnanvarainen
epäillä-verbä
kieltosuuntai-nen
yksiköllinen
saavi
monikollinen
odotuksenvastainen
leksikaalistua
partitiivimuotoinen
epäillä-verhi
ominaisuussubstantiivi
kieltomuotoinen
modaalinen
pragmaattisesti
myön-tösuuntainen
Tätä voi selittää se, että yleisönosastokirjoituksen tekstilajissa erimielisyys on odotuksenmukaista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

dialogipartikkeli

essi
nauruhymiö
huomiokohdistin
taavi
korjausaloitteeseen
eläinlääkäri
rivin
niksu
erno
ilari
rupertti
rikkua
milla
petra
eiku
myöntävästi
iina
vuo-ro
Topi esittää myöntävän dialogipartikkelin nii tauon jälkeen ( r. 23 ) isännöitsijän vuoroon.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

seitsemän

viisi
kaksitoista
kymmenen
kaksikymmentä
viisikymmentä
yhdeksän
seitseä
kahdeksan
puolitoista
kolmeksi
viisitoista
kymmenes
tuhat
neljäkymmentä
yksitoista
kymmenesosa
setti
kolmekymmentä
kymmenkunta
( WV I : 23 ) Kun seitsemän hirven lauma oli säikäytetty, se juoksi pois.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

johdos

yleis-viro
yleis-virolainen
sananen
substantiivinen
suomimukainen
omaperäinen
sanue
samanmerkityksinen
lintunimi
rantamurre
saame
Mikäli johdos ( * meno ) olisi muodostettu jo su. - sa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tyttönainen

mekko
suloinen
viaton
tyttöhahmo
vaaleanpunainen
lelu
herttainen
söpö
naamioitua
esiliina
sonnustautua
pidellä
tyttömäinen
pukeutuminen
muovinen
värimaailma
koristautuminen
Pukeutumisen lisäksi teoksen Ein kleines Monster I tyttönainen on myös koristautunut hyvin tyttömäisesti.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

parafraasi

parafraanen
kiel-tosuuntainen
modaalirakenne
myöntömuotoinen
evätä
subjektiivis-episteeminen
lausemuotoinen
proposi-tio
lausemuo-toinen
kielteisyys
kieltosuuntaisuus
tulkittua
epätosi
epäiuä-verbi
epäagentiivinen
( Searle 1979, 254. ) Searle pitää lauseen ja puhujan merkityksen erottelua riittävänä ratkaisuna parafraasin ongelmaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kieltosuuntainen

myöntösuuntainen
kieltosuuntaisuus
lausemuotoinen
myöntösuuntaisuus
laskennallisesti
epäillä-verbi
kumottu
epäillä-verh
kieltomuotoinen
kielto-
merkitystulkinta
ei-toivottuus
epäillä-verb
että-lause
myöntö-
Kysyvä sivulause on omalta semantiikaltaan sellainen epäillä-verbin täydennys, että se aktivoi nykysuomessakin herkästi kieltosuuntaisen merkityksen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

henkilönnimi

yksilöivä
yksilöidä
appellatiivi
turvatiimi
yritysmuoto
ni-menosa
propri
teko-sana
tulikivi
pörssiyhtiö
ruukki
hammaslääkäri
Paikannimillä, henkilönnimillä ja kaupallisilla nimillä on lisäksi omat erityiset funktionsa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

esimerkkilause

vastia
sanaartikkeli
suni
haadama
slangisana
wiedemanni
lihavointi
verbiin
interjektiomainen
verbä
lauseesimerkki
runosävelmä
korrelaatti
Nämä nimet esiintyvät Sunin et al. esimerkkilauseessa ( 2 ) ( ks. kuva 3 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ohjelmatekstitys

televisiouutiset
blogi
tehty
harvakseltaan
talouslehti
arkistomateriaali
julkaisda
keskustelututkimus
teksti-tv
haastatteluaineisto
sanoma-
lyhytelokuva
ammatti-
iltapäivälehti
äänite
enkelikortti
( Peltola ym. 2014. ) Ohjelmatekstitys on pääosin puhekielisempää kuin käännöstekstitys.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

chonnert

scheel
pawel
wiki
wije
kauppakumppani
strobock
laivuri
danzigilainen
scheelen
herme
molner
wachtmeisteri
scheelä
jurki
tallinnalainen
scheella
porvari
suurpää
Vuoden 1514 kirjeissä esiintyy myös joukko henkilöitä, joista Chonnert ei ole aikaisemmin maininnut Scheelille.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

virke

imperfekti
nollapersoonamuoto
indefiniittinen
esi-merkki
evaluointi
esi-merkkihenkilö
persoonamuoto
definiittinen
juonilinja
kirjoitusvirhe
moniviestinen
Näin on myös esimerkissä 3, jonka kaksi viimeistä virkettä voi tulkita tällaiseksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

alkuperäisasukas

intiaani
matagalppa
sandinisti
maamyöntö
autonomialaki
karibia
intiaanikylä
directia
paikallishallinto
nicaraguan
mestitsimaanomistaja
maataloustuottaja
hallintoelin
mestitsi
koloniaalinen
sorto
Maata tai poliittisia oikeuksia saavat poliittiset subjektit ovat kansalaisia, eivät alkuperäisasukkaita.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sekularisaatio

eriytyminen
tuotanto-
privatisoituminen
järjestäytyminen
bourdieä
kolmijako
maallistuminen
moderniteettää
uusintaminen
synteesiin
uskontososiologia
käsittäminen
itse-ymmärrys
konstruktionismi
tuotantotapa
sosiaali-nen
Sekularisaation vaihtoehdoksi on nähty uusiin uskonnollisuuden muotoihin, New Ageen ja uushenkisyyteen liittyvän suosion kasvu.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

anks

riipinen
karjalaseura
jäsenlehti
naisjärjestö
hilja
lottasvärd
vaalityö
työpalvelu
kansanliike
nainenjäsen
lapuan
nainentoiminta
kasvatuslautakunta
nainentyönjohtaja
sosiaalidemokraattinen
skdl
keskustalainen
nainenylioppilas
ANKS:n ja IKL:n tutkiminen antaa mahdollisuuden tarkastella laajemmin sitä, millaista naisten kansallismielinen toiminta oli miesten rinnalla 1930-luvun Suomessa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

metafysiikka

herakleitto
aristoteles
alêthei
kätkeytymättömyys
esisokraattinen
perinteessä
husserlla
husserl
platon
kätkeytymättömyysi
järjellisyys
esi-sokraatikko
heidegger
descardeta
dionysos
Heidegger korostaa kuitenkin, ettei tässä ole kyse mistään metafysiikan vastaisesta ajattelusta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

koji

mogu
moze
materijal
grafa
grafitima
koje
nije
grafiti
protive
koja
jezik
kataa
zbog
grafi
jezika
materijala
kako
poruke
Za one koji se ne slazu sa netolerantnim porukama, ovakvi grafiti predstavljaju pretnju.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

preferoimaton

preferoida
preferoitua
kiusoittelu
huumorimoodiin
huvittuneisuus
etu-jäsen
vitsailu
esi-sekvenssi
pahoittelu
samanmielinen
osallistuminenkehikko
vuoro-alkuinen
topikaalisesti
korjausvuoro
Tämä olisi siis Robinsonin ( 2004 ) mukaan preferoimaton responssi anteeksipyyntöön.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

dedi-kaatio

dedi-kaatio
votiivipiirtokirjoitus
dedikaatio
piirtokirjoitus
apollon
asklepios
hygieia
votiivilahja
votiivi
epidauros
anatominen
traakia
erythraeus
kreikankielinen
asklepio
traakialainen
kulttaa
Oma ryhmänsä on avioparien ( tai perheenjäsenten ) yhdessä dedikoimat dedikaatiot.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vieruspari

korjausvuoro
etu-jäsen
korjaussekvenssi
preferoida
kysymysmuotoinen
toppi
esi-sekvenssi
moniviestinen
vuoro-alkuinen
korjausaloitteeseen
korjausaloitteeksi
ymmärrysehdokas
sekventiaalisesti
RAEVAARA, LIISA 1997 : Vierusparit – esimerkkinä kysymys ja vastaus.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

taitos

synteenen
aikakäsitys
luontosuhde
barokin
katkos
aktualisoituminen
halutuotanto
ei-kronologinen
deleuz
differentiaalinen
historiallisuus
samanaikaisuus
Taitokset ovat taiteessa esiintyviä tapahtumia, joissa maailma tulee esiin uudenlaisista näkökulmista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

passim

rantatupa
heinäma
wadste
arffman
rajala
driscoll
lehmijoki-gardner
Bijvoet 1997, 5. ■ Popper 1993, 179 ; passim.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

satyrica

petronius
aeneis
vergilius
menaechmin
euryalus
plautus
ganymedes-ekfrasis
encolpius
seinämaalaus
galleriakohtaus
swifttää
menaechmi
eumolpus
ganymedi
numanus
cinaedus
ovidius
eroottinen
Satyrican lukijan / kuulijan rooli Encolpiuksen ekfrasiksessa onkin sivusta katsova, jopa voyeuristinen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

speech

perceptio
mentalidä
modernidä
conversatio
identidä
structurra
tragetyä
communidä
memotyä
constructio
ethnicidä
impac
brkin
evolutio
fictio
transformatio
architecturra
emotio
conflic
irania
BAHTIN, MIHAIL 1986 : Speech Genres and Other Late Essays.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

käsitteellinen

kantilainen
kuvaskeema
ontologinen
määrittyminen
määrittyneisyys
problemaattisuus
mahdollisuusehto
aktualisoituminen
dialektinen
geneettisyys
deleuzellä
läpikotainen
differentiaalinen
ajallis-avaruudellinen
ehdollistaminen
Uusi käsitteellinen metafora on ikään kuin kokonainen uudenlainen rakenne, joka jäsentää kokemuksiamme.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

propositionaalinen

subjektiivis-episteeminen
kontradiktorinen
kausaalinen
ilmaistua
kvasiresultatiivinen
propositionaali
modaalikielto
kielteisyys
negatiivisuus
tekolaatu
laskennallinen
Propositionaalisen asenteen verbiksi luettuna on siis itsestään selvää, että epäillä-verbi saa lausemuotoisen täydennyksen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

suom.

näätsaari
hohtaa
palonen
myllykoski
itkonen-kaila
kupiainen
maari
knuuttila
juva
lounela
sivenius
leevi
piela
lari
alhoniemi
oili
sironen
alwin
Platon ( 1999d ) Pidot, suom. Marianna Tyni kokoelmassa Teokset, osa 3, Otava : Helsinki.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

idiomi

normaali-ilmaus
ilmaisutapa
merkitysyhteys
parafraanen
kieliopillisesti
fronêsis
tyhjentävästi
kirjaimellisesti
tarpeettomasti
kiertoilmaus
me-pronomini
sanallisesti
elliptinen
Toinen ratkaisu, jossa idiomi käännetään sananmukaisesti, ei ole kovinkaan suositeltava.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

otro

autor
influenci
muntoa
obra
todoa
influencias
novela
obras
estaa
estudio
hace
cataa
había
nuestro
sancho
manera
aventuras
segunda
Lo más importante es la influencia de un autor sobre otro.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

määriteosa

yleis-viro
yleissuomalainen
germaani
alkuaan
samanmerkityksinen
yleis-virolainen
jõelähtn
suomimukainen
murteittain
vahva-asteinen
Aineistossa ei ole virkkeitä, joissa yhdyssanan edusosana olisi aika ja määriteosana kriisi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

artikkelissaan

latour
teoksa
tutkimuksa
elkins
sosiologi
taidehistorioitsija
philippe
taidekriitikko
donald
alois
kaminer
guthri
osuvasti
smalley
artikkelinen
heta
mulari
husserl
matemaatikko
Fludernik on vastannut esitettyyn kritiikkiin artikkelissaan ( 2010 ) ja osin oikeuttaa sen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

slangi

itähelsinkiläinen
us-konnollinen
sanasto
kielimuoto
uskon-nollinen
tutkittavieni
ei-uskonnollisi
puhuttu
hallelu
uskonnol-linen
irckeskustelu
s2opiskelija
itä-helsinki
ei-natiivi
Ei se ( Stadissa varttuminen ) ole pelkkää egoiluu ja slangia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

harjotus

joogaharjotus
sillai
fiilis
harjotella
asanaharjotus
sellasi
tällanen
semmo
kroppa
tarä
hassu
tämmönen
justiin
käteinen
tommonen
sillälailla
että…
koittaa
oikeestaan
Mutta silloinhan se harjotus on toiminut, jos ihminen ajattelee tällä tavalla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

postpositio

yleis-viro
alkuaan
vartalovokaali
nominaalimuoto
sananen
sananalkuinen
germaani
Postpositiolla porat ’ aikana ’ ilmaistaan yleisesti aikasuhteita : se voi ilmaista aikaisempaa, samanaikaista tai myöhempää tekemistä ( Skribnik 1996 : 302 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aiemma

myönnytys
esitetty
kieltävä
käsiteltävä
aloitus
referoima
referoitu
edeltävä
erimielinen
evaluoiva
pohjustaa
kannanoton
noei-korjaus
asiasisältö
irtisanoutuminen
väitteeseen
tutkimuskysymyksiin
Tämä kertoo myös siitä, miten kirjoittaja on tulkinnut sekä aiemman tekstin että keskustelun kohteena olevan asian.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kieltolause

kieltävä
parti-tiivi
nollaper-soona
esittelyvirke
nolla-persoonainen
vuoro-loppuinen
me-pronomini
huvittuneisuus
ei-vakava
sinä-pronomini
prosodisesti
epäillä-verbä
sarkastinen
elliptinen
Kieltolauseesta on kyse myös seuraavassa esimerkissä, jossa se kuitenkin esiintyy osana vakiintunutta kieltoilmausta ei pidä paikkaansa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

guggenheim

konsepti-
kehitysselvitys
kuraattori
hallitusasema
tehdaskatu
vladimirovin
riipinen
suomalainenamerikkalainen
vaalitulos
karvia
nainentyö
järjestötoiminta
taidekoulu
jazzmusiikki
Guggenheim Helsinki ei olisi myöskään helsinkiläinen paikka, vaan vieras.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

käännösvastine

vakio-vastine
korrelaatti
monikkomuoto
ääntämys
loppu-n
lähi--merkityksinen
riimiproosa
vastia
etymologisesti
firdaws¯ılla
khaleghi-motlagha
monitulkintainen
ominaisuussubstantiivi
myöntömuotoinen
referenssileksikko
olla-verbi
murremuotoinen
partisiippimuoto
Toki muitakin käännösvastineita on löydettävissä, mutta ne eivät ole eläinsanoja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

langacker

m¨a¨a
my¨a
wierzbicka
asite
paikallis-sijainen
ilmi¨a
rosch
aksi
olotilailmaus
semanttinen
ayt¨a
lis¨
k¨asite
huumo
kognitiivinen
lyonsin
aritella
Tulkinnan tekijää ei siis mainita ( Langacker 2008 : 77 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

monikko

genetiivimuoto
omistusliite
verbä
persoonamuoto
mainfinitiivi
monikollinen
yksiköllinen
vastia
verbiin
Kolme vastaajaa perustelikin jälleen vastaustaan sillä, että kyseessä on monikko.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ramón

luis
eduardo
indígi
títulos
matagalpa
potosme
muñoz
arce
tierras
reclama
blanca
derechos
ignora
reale
lorío
jorge
61 LP 25.1.13 Ignoran títulos indígenas - Ramón H. Potosme.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

varieteetti

opita
ammattiryhmä
indoeurooppalainen
puhetyyli
kielimuoto
vaihtelevasti
tilanteittain
toimivas
eri-ikäinen
puhe-kielisyys
toimintaperiaate
varieteettää
tekstilaja
slangisanasto
Nämä varieteetit ovat erotettavissa niin selvästi, että ne voidaan nimetä saman kielen sisällä vaihteleviksi koodeiksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

scheel

chonnert
pawel
wiki
kauppakumppani
danzigilainen
wije
chonnertti
strobock
laivuri
molner
tallinnalainen
wachtmeisteri
herme
porvari
tuomiorovasti
suurpää
Vuoden 1514 kirjeissä esiintyy myös joukko henkilöitä, joista Chonnert ei ole aikaisemmin maininnut Scheelille.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vallitseva

tuotantotapa
liitettävä
tietoteoreettinen
politisaatio
valtarakenne
epä-intuitiivinen
muodostuva
esi-teoreettinen
individualismi
tavoitteellinen
muodostama
kielellisyys
muuttumattomuus
välineellinen
kokonaisvaltaisesti
intellektuaalinen
kulttuurillinen
emansipatorinen
Osattomat ovat niitä, joiden ajatuksia ei ole otettu huomioon vallitsevassa aistisen jaossa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

stadilainen

biseksuaali
seksikäs
vääränlainen
sisä-ryhmä
itähelsinkiläinen
uskovainen
synny
ruumiise
heteroseksuaali
näkemää
seksikkyys
lhbt-nuori
stadilaisuusi
valta-väestö
bulimisesti
olevaa
suojelusenkeli
Tarkastellessani stadilaisuutta esityksenä, pohdin stadilaisen identiteetin ilmentämisen performatiivisuutta : millainen on stadilaisen rooli ja miten se esitetään.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

transsendenssi

järjellisyys
historiallisuus
sisä-isyys
mahdollisuusehto
epätotuus
olemuksellisesti
geneettisyys
käsitepar
kantilainen
viimekätinen
deleuzellä
välillisyys
kätkeytymättömyys
346 Näiden piirteiden yhteenveto osoittaa, että Heideggerin tarkoituksena oli tulkita uudelleen inhimillinen järjellisyyden luonne sekä tämän muodostama transsendenssin ilmiö.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kälvitä

kokkola
korpilahti
peltokorvi
talvikäräjä
syys-käräjä
käräje
kälviä
vihitty
korpilahtelainen
käräjä
herranen
kruunupyy
rippikirja
vitsari
rödsö
danzig
alaveteli
Kokkolan ja Kälviän tk 1775, § 23. 237 Korpilahden suomenkielisillä talonpojilla saattoi olla enemmän sukuyhteyksiä Kälviälle.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

yhdyssana

foneettinen
yleis-virolainen
yleis-viro
yleissuomalainen
kalanimi
jõelähtn
sanue
suomimukainen
samanmerkityksinen
lintunimi
omaperäinen
sanavartalo
substantiivinen
kahtapäidi on rantamurteen omaperäinen yhdyssana ja instruktiivinen adverbi ( ks. Must 1987 : 218 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkittaa

teemaalue
tutkittavieni
tavoitteena
tutkittava
yksityiskohtaisemmin
kielenkäyttäjä
arvioitaa
tutkielmaani
haastatellatilanne
nimetäperuste
aihealue
alustava
makrotaso
s2oppikirja
ideaalilukija
tarkasteltava
kokemuskuvaus
( Kasik 2008 : 10–13. ) Tutkittaessa tekstiä kriittisen tekstintutkimuksen avulla, tutkimuksessa on kolme eri tasoa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

suffiksi

vartalovokaali
suomimukainen
yleis-viro
deverbaalinen
sananloppuinen
ensitavu
alkuaan
sananalkuinen
substantiivinen
( EES 276–277. ) Rantamurteen sanassa marraskilla on omaperäinen suffiksi, suomenmukainen adessiivin - lla-pääte.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kubikulum

makuuhuone
plinius
apuleiuksi
scipio
tiberius
palvelijatar
aviorikos
orja
makuutila
aviovuode
yläkerta
lucius
cicero
domitianus
quintilianus
Tekstissä esiintyvä kubikulum mainitaan kesken jäävässä lauseessa, mutta ajatus on selvä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tarinatyyppi

kuudestatoinen
turvaverkkotarina
juttutyyppi
ikä-
apurahakertymä
ai-neisto
kahdeksa
tutuinen
haastattelukysymys
kymmeni
yleisönosastokirjoitusten
vertailuilmaus
apurahakategoria
suhdanneviittaus
pääryhmä
summata
sivujuonne
vanhinta
Löysin aineistosta kolme tarinatyyppiä : Itsensä löytäminen, Järjen ääni ja Turvaverkko.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

bronda

kenettää
artina
taidemaalariliitto
taidesalonki
forsblom
sculptori
kluuvi
galleristiä
pelin
rehbinder
janga
näytelläsihteeri
arhippainen
taidegraafikko
kuumola
artek
lehtikirjoittelu
krinen
taidelehti
Uusien, jakson alussa syntyneiden yksityisten gallerioiden rinnalla jatkoi myös 1978 perustettu ja 1980-luvun ajan Kasarmikadulla toiminut Galleria Bronda.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ainesana

abstraktisana
persoonamuoto
ihmistarkoitteinen
yksiköllinen
mainfinitiivi
epäagentiivinen
kuulla-verb
sub-jekti
monikollinen
frekventatiivisuus
predikatiivilause
irresultatiivinen
adjektiivipredikatiivi
kuvaannollinen
modaalinen
lähi--merkityksinen
Ainesanojen yhteydessä on paljon kuvitettuja esimerkkejä ja lyhyitä esimerkkikeskusteluja, joissa käytetään predikatiivi-lauseita.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

histotyä

culturra
theotyä
sociedä
identidä
stutyä
translatio
womi
middlla
interactio
roma
introductio
representatio
urba
educatio
conversatio
huma
spiritualidä
evolutio
& Goldie, Mark ( toim. ) : The Cambridge History of Modern Political Thought 1450-1700.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

intertekstuaalisuus

narratiivisuus
teoretisointi
interpersoonainen
lajiteoria
heideggerilainen
ihmistiede
kontekstisidonnaisuus
edustuksellisuus
kielikäsitys
konstruktionismi
sosiaali-psykologinen
valikoituminen
VIIKARI, AULI ( toim. ) 1991 : Intertekstuaalisuus : suuntia ja sovelluksia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

arkkitehtuurihistoria

parisuhdejulkisuus
tutkimushistoria
jälleenrakennuskausi
aikarajaus
yleiskatsaus
ikärajapäätöskeskustelu
tutkimusnäkökulma
kmp-kirja
arkkitehtuuridiskurssi
ekokriittinen
kuvailen
taidekeskustelu
poikkitieteellinen
aseistakieltäytyminen
tutkimusperinne
Työni käsittelee arkkitehtuuria, arkkitehtuurihistoriaa, taidehistorian historiaa ja tieteenfilosofista tarkastelua.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

modaaliverbi

modaalinen
kielto-hakuinen
np-objekti
ominaisuussubstantiivi
henkilöviitteinen
abstraktisana
mainfinitiivi
infinitiivitäydennys
kielteisyys
modaalirakenne
epäillä-verbä
että-lause
myöntömuotoinen
kumottu
Muodollinen syy, joka jättää epäiUä-verbin modaaliverbien joukon ulkopuolelle, on se, että modaaliverbi ketjuuntuu aina infinitiivitäydennyksen kanssa ( Laitinen 1992 : 145, 151 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

käytetty

tutkimushistoria
käyttämä
motivoitu
spektrianalyysi
käytettävä
musiikkianalyysi
käytettää
käyttäma
vironkielinen
kiinankieli
tukeutu
esiintyvä
kansa-kielinen
kerätyä
paikallis-historiallinen
tutkimusala
kartoittaminen
nuotintaa
Muitakin funktioita esiintyy, mutta nämä ovat yleisimmät ja eniten käytetyt.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kieltomuoto

henkilöviitteinen
elatiivitäydennys
myöntömuotoinen
ominaisuussubstantiivi
saava
kumottu
kielto-hakuinen
elliptinen
verbiilmaus
predikaattiverbi
kieltosuuntai-nen
modaalinen
myön-tösuuntainen
np-objekti
( VO, ns ) Kaikissa näissä esimerkeissä epäillä-verbin kieltomuoto kumoaa epäröinnin tekemisen ja tekemättä jättämisen välillä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kognitiivinen

asite
n¨okulma
ilmi¨a
my¨a
konnektionistinen
langacker
emergentti
m¨a¨a
k¨asite
am¨a
ayt¨a
rosch
kielentutkimus
( Leino 1993 : 13. ) Kognitiivisessa kielentutkimuksessa ajatellaan, että merkitys ja muoto liittyvät yhteen, eli täyttä synonymiaa ei oikeastaan ole.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

immanenssi

sisä-isyys
deleuzellä
geneettisyys
läpikotainen
ideaalinen
kvalitatiivisuus
transsendentti
ajallis-avaruudellinen
äärellinen
ehdollistaminen
olemuksellisesti
mahdollisuusehto
ykseyteen
Se on taso, jossa virtuaalisen immanenssit liikkeet ovat valloillaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

al-bund¯ar¯ı

al-bund¯ar¯ı
firdaws¯ı
Š¯ahn¯ama
al-bund¯ar¯ılla
kääntö
säepari
kirjekohtaus
firdaws¯ılla
t¯uri
albund¯ar¯ı
vakio-vastine
arabialainen
khaleghi-motlagha
Š¯ahn¯amassa
lyhennys
Tätä kertomusta kääntäessään al-Bund¯ar¯ı on tehnyt mielenkiintoisia < BR > ratkaisuja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

arvostelma

sisä-isyys
äärellinen
tajuaminen
aistimellinen
transsendentti
kvalitatiivisuus
läpikotainen
tajunta
ajallis-avaruudellinen
ideaalinen
läpikotaisin
epätotuus
vastavuoroinen
regulatiivinen
Arvostelman loogiset muodot ovat pelkkiä abstraktioita, joilla ei ole varsinaista funktiota kokemuksen kannalta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

peliongelma

perinnekannattaja
ongelmapelaaminen
tahdonvoima
aktivointi
nostalginen
vertaistukiryhmä
ihmissuhde
itsekkyys
bengttää
mahtavuus
henkilökohtaisuus
holhota
opastus
sukunimeensä
huutokauppayhtiö
tarjoaminen
ko-kemus
pohdittaa
Miehet usein myös aloittavat pelaamisen nuorena ja peliongelma syntyy heille varhaisessa aikuisiässä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

metafunktio

ideationaalinen
interpersoonainen
interpersonaalinen
strukturaalinen
mu-kaan
lyonsin
lajiteoria
lingvistinen
psykouskonnollisuus
narratiivisuus
systeemis-funktionaalinen
taylori
( Kasik 2008 : 10–12. ) Tekstissä esiintyy yhtä aikaa kolme metafunktiota eli merkitystasoa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kuusalu

jõelähtme
haljala
jõelähtn
tytärsaari
pyhtää
kolgan
koillinenrannikko
etelä-karjala
sanalippu
suomenruotsi
kõnnu
kalanimi
itämurre
yleis-virolainen
viru-nigula
pranglla
suursaari
koillis-rannikko
länsiryhmä
määrima, r ü v e t a m a ’ Kuusalu Tapurla / har / ( WS 237 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

päälause

myöntömuotoinen
kieltosuuntaisuus
modaalinen
lausemuotoinen
henkilöviitteinen
kielto-hakuinen
kumottu
myöntösuuntaisuus
laskennallisesti
np-objekti
kieltomuotoinen
modaalirakenne
kiel-tosuuntainen
Tällöin puhuja epää sitoutumisensa sivulauseen sisältöön kieltämällä päälauseen performatiiviverbin ( en sano, että ^ ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

huvila-alue

huvila-alue
kruunuvuori
laajasalo
huvilarakennus
rauniohuvila
kantakaupunki
huvimaja
talousrakennus
kaitalahti
kruunuvuoriranta
kruunuvuorenselkä
suurtila
esplanadi
kesänvietto
kruunuvuore
kesähuvila-alue
haakoninlahti
päärakennus
senaattitori
Kruunuvuoren huvila-alueen esimerkin kautta tarkastelen tutkielmassani hylätyn tilan estetiikkaa ja viehätystä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lausetyyppi

tar-koite
lausesubjekti
ole-a
merkityspiirre
tulkintavaihtoehto
mut-ta
aineistoosa
kieltoilmaus
merkityk-nen
frekventatiivisuus
abstraktius
epäillä-vers
kuiten-kin
tyhjentävästi
Hämäläisen ( 1996 ) mukaan apua voisikin olla erilaisten lausetyyppien harjoitte-lusta oppitunnilla, ilman että lauseenjäseniä tai lausetyyppejä vielä nimetään.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

piiriin

alueellisesti
toiminta-alue
hallinnollisesti
operatiivinen
järjestäytyminen
julkisiin
privatisoituminen
piiristä
perustoiminto
jäseniin
alakenttä
hierarkkisesti
nimetty
jakama
ihminenyksilö
yhteisöön
reformi
ekonominen
eriytyä
Saman ilmiön piiriin on sijoitettu sanoja, jotka eivät siihen kuulu.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

persoonapronomini

mainfinitiivi
persoonamuoto
predikatiivilause
omistusliite
monikollinen
predikaattiverbi
verbimuoto
yksiköllinen
epäagentiivinen
einfinitiivi
preesensin
spesifinen
Nollapersoonan, passiivin ja ihminen-tyyppisten substantiivi-ilmausten li-säksi myös osa suomen persoonapronomineista voidaan ottaa geneeriseen käyttöön.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

peräsaari

flinck
hietaranta
rinkinen
nuottokari
saravuo
rulja
warsa-ritaranta
kirstinä
ruhtinas
luuppala-roos
hilletaskila
ruuskanen
kantokerä
lehkonen
ritaranta
luuppala-roosin
taskila
maurola
amira
Peräsaari ei ole miettinyt, miten hänen etu- ja sukunimensä sopivat yhteen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

implikaatio

ei-vakava
huvittuneisuus
humoristisuus
kieltävä
korjausvuoro
kysyvä
virhelyönti
tulkittua
kyseenalaistus
kiel-tosuuntainen
affektiivisuus
korjausaloitteeksi
sarkastinen
arvottavasti
vitsailija
huippukohta
virhetekijä
epäluottamus
Edellä olevissa tapauksissa lyöntivirhe muutti sanan tai hymiön merkityksen, mikä puolestaan muutti myös koko vuoron implikaation.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ensimmämä

neljänn
seitsemäs
viides
ensimmäinen
neljäs
kuudes
puolen
kahdeksas
kolmanne
kymmenes
setti
kolmas
yhdeksäs
puolisko
kolmeksi
ensimmäiseksi
kahden
seitsemänsi
Ensimmäistä kertaa lähdettiin siitä, että kuvalla on katsoja kuvan ulkopuolella.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kieliopillinen

kvasiresultatiivinen
polyseeminen
resultatiivisuus
merkityslaajentuma
lauserakenne
ideationaalinen
tekolaatu
irresultatiivisuus
kielteisyys
leksikaali
haalistuminen
infiniittinen
Se mm. määrittelee kunkin kategorian nimien mahdolliset kieliopilliset muodot ja merkitykset.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

magdaleena

neitsy
magdale
kristus
eläytyä
englantilainenmystikko
neitsyt
mystikko
siveetön
pyhimys
jalanjälki
pergamoni-lainen
katumuksentekijä
matkakumppani
gitonia
eläytyminen
nuorukaista
imitointi
ristiinnaulitseminen
Margery Kempelläkin ruumiillisia performansseja oli noin kolmasosa, kun tarkastellaan hänen eläytymistään Kristuksen ja Maria Magdaleenan vaiheisiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

term

wladimir
kehittämä
ysvog
neglec
creatio
oeconomy
satyrico
multiplicité
hangutanzó
impressio
measurra
non-naturals
distinctio
productio
creatur
kaminer's
compositio
man's
lautgebärde
Termin sekavaan käyttöön on kiinnitetty huomiota aiemminkin sekä näyttelyiden yhteydessä ( Adolfsson 1987, 155 ) että arkeologiassa yleensä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

progradu

nimi
kandidaattitutkielma
laji
arbetets
författare
refera
titel
abstrac
uskontotiede
tuhkanen
läroämne
tekijäförfattare
nissinen
folkloristiikka
: sukeldumissõda Eesti ja Soome pressis ( Helsingin yliopisto 2008, pro gradu ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

genre

repertoaari
narratiivisuus
metafolklore
kmp-kertomus
kaltaisuus
kertomuksiin
kreationisma
mimeettinen
suhrawardī
kohteliaisuus
patanjali
teoreetikko
teesiromaani
tekstuaalinen
Narratiivit voivat myös olla osa tiettyä genreä, esimerkiksi mainosta tai saarnaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

katutaide

graffitinen
aihealue
graffitikulttuuri
populaari
tekniikoin
nauhamusiikki
aineistolähtöisesti
aikajana
sosiaali-psykologinen
musiikkianalyysi
kerätyä
graffititutkimus
käsittelytapa
kokonainenrakenne
spektrianalyysi
tutkielmaani
graffittää
muistitietoaineisto
Olen valokuvannut graffiteja ja muuta katutaiteen tekniikoin toteutettua epävirallista viestintää Belgradin kaduilla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

fonologinen

polyseeminen
synta
diminutiivi
tekonimijohdos
taivutus-
leksikaali
ekspressiivi
johdinaines
verbi-kantainen
objekttää
fonesteema
Nimitypologiseen tietoon kuuluvat tiedot nimien fonologisista, morfologisista, syntaktisista ja semanttisista ominaisuuksista ( Ainiala ym. 2008 : 40 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

uutiset

ajolista
inewnen
inews-pohja
pääuutinenlähetys
uutislähetys
sääkeskustelu
studiovieras
juonto
q-livessä
verkkopuffi
tekstittää
q-livi
kopioida
äänite
pää-uutislähetys
sähke
vaihtoehtobudjetti
Lehtien yhteneväisyyttä kilpailun seuraamiseen havainnollistaa myös se, että uutisia ja niiden jälkeen kritiikkejä on koodausyksiköistä eniten.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lausuma

vuoro-alkuinen
pahoittelu
evaluointi
ilmaistua
korjausvuoro
asiantila
Tällöin koodinvaihto toimii kontekstivihjeenä : se kertoo kuulijoille, miten lausumaa on tulkittava.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sanoja

äännerakenne
nominityyppi
lainaoriginaali
verbä
sanavartalo
lainautunut
vastia
konventionaali
sanue
alkuaan
muotopiirre
etymologisesti
puhekielinen
Äänteellisesti motivoidut eli ekspressiiviset sanat ovat siis sanoja, jotka sisältävät äännesymboliikkaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

perheyhtäläisyys

wittgenstein
taylori
teesiromaani
parataktinen
iljenkovin
perheyhtäläinen
spektromorfologia
lajiteoria
lakoffa
plotinos
kielikäsitys
vernantti
teoretisointi
hermenei
teosteksti
psykouskonnollisuus
tyttöhuoneestetiikka
Fowlerilainen perheyhtäläisyyden käsite sopii hyvin Alkion teosten lajipiirteiden tulkintaan, sillä ne eivät ole luokiteltavissa yhteen lajikategoriaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

wsoy

otaa
yliopistopaino
kustannusosakeyhtiö
juva
tutkijaliitto
gaudeamus
kirjapaja
keurua
kktkj
gummerus
kirjayhtymä
hakapaino
muinaismuistoyhdistys
skst
vuosikirja
kalevalaseura
lokikirja
aikakauskirja
rakennustieto
Rumpunen, Kauko ( toim. ) 1997. Juva : WSOY.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

passiivi

epäagentiivinen
ihmistarkoitteinen
normittaa
nominaalistus
frekventatiivisuus
kuulla-verb
persoonamuoto
aikamuoto
lauserakenne
abstraktisana
preesennen
kiertoilmaus
myöntömuotoinen
Tyypillistä on, että ihmisen toimintaa kuvaavat verbit ovat passiivissa ja preesensissä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

frazier

sousafoni
bassorumpali
tuubistaa
tenorisaksofoni
shezbie
mallery
ajay
reginald
stafford
virvelirumpu
trumpetisti
agehdä
ruffins
glla
pasunisti
pasunistaa
trumpetti
shordä
Muina säveltäjinä mainitaan tuubisti Philip Frazier, bassorumpali Keith Frazier, pasunisti Reginald Steward ja trumpetisti Glen Andrews.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hyväksytty

nimiaineisto
tenttiaineisto
objekttää
kehittääehdotus
koonti
rakenneosa
ar¨a
apurahakertymä
hierarkkisuus
vieraskielinen
edell¨
rajaaminen
talouskriisiilmaus
predika-tiivä
Hylätyissä ehdotuksissa on samoja funktioita täyttäviä nimenosia kuin hyväksytyissä : nimenosilla ilmaistaan sijaintia, erityispiirrettä ja kouluastetta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

valtiopäivät

valtiovarainvaliokunta
rakennustoimikunta
eduskuntatalolautakunta
suunnittelukilpailu
täysistunto
arkkitehtijäsen
iv-v
eduskuntatalovaltuuskunta
sosiaaliministeriö
tilakysymys
raatihuone
sijoituskilpailu
kirjelmä
kuntakokous
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3, 19.9.1907. 120 Valtiopäivät 1908 ( II ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

meaning

revolutio
naturra
constructio
identityä
perceptio
germa
structurra
representatio
middlla
heidegger's
womi
reaso
rolla
fictio
commo
literatureä
ethnicidä
greece
huma
recognitio
Johnson, Mark ( 2007 ) : The Meaning of the Body.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kuuluva

nimetty
koostuva
kuuluvilla
jäseti
hierarkkisesti
edustama
kuuluminen
repertoaari
etnisesti
niputtaa
alkuperään
jakama
sopeuttaa
piiriin
homogeeninen
elämänalue
jaettu
privatisoituminen
Olemassa ei ole mitään toimintatapaa, joka määrittäisi siihen kuuluvia osia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

transitiivilause

tar-koite
esubjekti
epäillä-verbä
predikaattiverbi
järjestään
ominaisuussubstantiivi
sub-jekti
laskennallinen
henkilöviitteinen
omistusrakenne
abstraktisana
np-objekti
predikatiivilause
asiaviitteinen
Oppikirjojen kirjoittajat siis suosivat transitiivilauseita, joissa on ainakin lingvistinen agentti.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lukuun

yhdessäkään
huomioon
riimisatua
tietolaatikko
pää-huomio
vastauksa
juuria
luetteloida
kaikenkaikkiaan
näkyvästi
kirjoittama
kaikista
kantaaottava
nimetätapa
tekstitettävä
satunnaisesti
näyttävästi
koodausyksikkö

sanaluokka

objekttää
sijavaihtelu
sijamuoto
tekonimijohdos
predikatiivilause
sijanmääräytyminen
sijavalinta
aistihavaintoverbi
tenttiaineisto
odotuksenvastainen
partitiivipredikatiivi
epäillä-verbä
adjektiivipredikatiivi
predika-tiivä
mainfinitiivi
Predikatiivin sijavalintaan vaikuttavat myös predikatiivin ominaisuudet, joista tärkein on sanaluokka.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kreon

tutkijalautakunta
hylkääminen
eristäminen
epäreilu
suopea
lakiuudistus
polyneiki
tiettyä
täyttäminen
khrysothemis
kruunajaisetvala
suosiollinen
mielkään
periaatteellinen
tuekseen
suotava
päällimmäinen
Kreonin päätökset ja pyrkimykset muuttuvat, koska muut eivät niitä hyväksy.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

agentiivi

aiheuttaja
saastua
häipyä
myönteisyys
ei-toivottava
epämiellyttävä
toisinpäin
verbiilmaus
hyödytön
epäilyttää
vaivalloinen
lieveilmiö
olettaminen
epäröidä
passiivilause
Samoin aiemmassa esimerkissä ( 9 ) AGENTIIVINA ei ollut ihminen vaan ihmisen toiminta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tavalla

muuttu
oisi
sisäänpäin
niinkun
helpommin
ohjautua
selitt¨a
luontevasti
kuullu
ääretön
kulloinkin
teht¨a
semmonen
juurtuminen
arin
yksik¨a
itsekseen
hienojakoinen
Kyse ei ole vain niistä tilanteissa, joissa puhuteltavaa käsketään toimimaan tietyllä tavalla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

paikallissija

konnektionistinen
asite
olotilailmaus
aksi
m¨a¨a
my¨a
t¨¨a
l¨okohta
ilmi¨
am¨a
konseptuaalinen
esitt¨a
merkityst¨a
laajentuma
akki
< BR > T¨a on perusteltua sik¨a adpositiot am¨ali, ett¨ilmaisevat monasti samankaltaisia suhteita kuin paikallissijat.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sprache

reinen
seiensi
zwische
einen
mensche
möglichkehdä
denea
ontologie
anderi
ihreä
denkens
fraki
weise
bedeutung
gewesea
einmal
ihri
ihrer
menschliche
Hakulinen, Lauri 1934 : Über die semasiologische Entwicklung einiger meteorologisch-affektivischen Wortfamilien in den ostseefinnischen Sprachen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

genetiivimäärite

mainfinitiivi
kantaverbi
nominaalimuoto
einfinitiivi
elatiivitäydennys
np-objekti
ominaisuussubstantiivi
omistusliite
olla-verbi
monikollinen
partisiippimuoto
inessiivisijainen
( HS pääkirjoitus 182. ) Ryhmän yleisin yksittäinen ilmaus on GENETIIVIMÄÄRITE + vaikutus.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sapluunatyö

kuvitus
anarkistisymboli
kasvokuva
kieltomerkki
juliste
mustavalkoinen
putin
mieshahmo
nyrkki
kelttiläinen
vaakunaristi
muraali
punavalkoinen
cpbmja
crvi
169 Jälkimmäinen sapluunatyö ( teksti ja kuva ), joka tehty edellisen päälle.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

destruktio

tulkintatyö
descardeta
esi-teoreettinen
juonne
skolastinen
historiallisuus
derrita
fenomenologi
myöhäinenfilosofia
husserlla
sivuuttaminen
kantkritiikki
tekniikkafilosofia
fenomenologinen
jälkistrukturalistinen
Destruktion varsinainen tavoite oli tuoda esiin niitä ajattelun linjoja ja mahdollisuuksia, jotka olivat jääneet perinteeltä syrjään - pyrkimys, jota Heidegger nimitti toisinnon ( Wiederholung ) käsitteen avulla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kauppaverkosto

kauppasuhde
kauppayhteys
chonnertie
kirjekokoelma
henkilösuhde
rajariita
pelastustoiminta
kauppakirje
chonnertti
kauppatuttava
scheella
kauppamerenkulku
kauppakumppani
pitäjänkokous
suojelumääräys
tuomiokapitulla
tuomiokirja
Langella ei siten ollut laivurin roolia Scheelin ja Chonnertin kauppaverkostossa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sananmuodostus

ekspressiivinen
ekspressiivisyys
fonesteema
taivutus-
ekspressiivi
johdinaines
konventionaali
motivoitu
etymologiointi
Tutkimukseni kohteena ovat erityisesti ekspressiivisen sananmuodostuksen periaatteet ja äänteellisesti motivoitujen sanojen semantiikka.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

johtuen

valitettava
vähyys
osasyy
säädellään
epäjohdonmukainen
vähiin
tällöinkin
koin
suojelutilanne
vähää
perin
kertota
tavaraliikenne
tutkimuksellisesti
kieliryhmäasenne
haasteellinen
sekavuus
Tästä johtuen onkin yllättävää, että aineistoni nuorten keskuudessa juutalaiset nähdään keskivertoina.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sukunimi

nimiidentiteetti
peräsaari
kaksois-nimi
kirstinä
harvinaisuus
warsa-ritaranta
hietaranta
rinkinen
rulja
saravuo
flinck
ruuskanen
nimivalinta
hilletaskila
luuppala-roos
Rinkinen ei taas omien sanojensa mukaan pidä tärkeänä, että miehellä ja vaimolla on sama sukunimi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sakaranaho

juvonen
halme
taira
ala-suutari
petterson
peräkylä
jaakkola
jallina
parland-vo
töyry
komulainen
pajula
salomäki
kaarninen
pentikäinen
ketola
laitinen-laiho
Sakaranaho, Tuula & Pesonen, Heikki ( toim. ) Uskonto, julkisuus ja muuttuva yhteiskunta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

reduplikaatio

barstm
labiaalikonsonantti
sananloppuinen
haadama
iness
saastuttamaton
nigjl
afrangt
( b ) laskurien reduplikaatio, kuten一个个 ( ’ y i g e g e ’ joitain ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

laajemmin

yritysnimistö
konkreettisemmin
maallistuminen
systemaattisesti
tarkastellu
yleisemmin
esitystapaan
yleisemminkin
yksittäisiin
metaforisuus
pintapuolisesti
problematisoida
vastakkainen-merkityksisyys
muodostus
kulttuurituote
käsiteltävä
syvällisemmin
Koska tämä on aineiston ainoa poikkeuksellinen genetiivimuotoinen predikatiivi, en käsittele genetiivipredikatii-via tässä tutkimuksessa laajemmin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

johtolause

duunikaveri
klubilainen
lihavointi
essi
pilkku
hupra
ilari
kysymysmuotoinen
lipsahtaa
kauhee
varapri
opinto-ohjaaja
passikuva
asianajopalkkio
imperatiivimuotoinen
pietu
nauruhymiö
niksu
( PA, ns ) Repliikki, jonka johtolauseessa epäillä-verbi on, edustaa edellisen esimerkin tapaan puhujan kantaa : epäillä-verbi on myöntösuuntainen sitä kohden.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kieliaines

kielteisyys
abstraktisana
ominaisuussubstantiivi
resultatiivisuus
epäillä-verbä
epäillä-verbiin
tekonimijohdos
metonyyminen
predikaattiverbi
fonesteema
imitatiivinen
kielto-hakuinen
tar-koite
tekstikonteksti
Affektisilla ilmauksilla tarkoitetaan sellaisia kielenaineksia, joilla puhuja osoittaa suhtautumistaan tai asennoitumistaan puheenalaiseen asiaan tai puhekumppaniinsa ( VISK § 1707 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

käännösyksikkö

kirjekohtaus
esimerkkikatkelma
Š¯ahn¯amassa
säepari
imperfekti
np-täydennys
nollapersoonamuoto
firdaws¯ılla
käsiteltäki
aikailmaus
referointiilmaus
rakenneosa
verbitäydennys
verkkopuffi
< BR > Käännösyksikkö Käännöstä verrattaessa lähtötekstiin keskeinen käsite on käännösyksikkö ( engl. unit of translation ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

rebirtha

neworleanslainen
originaalisävellys
jazzkappale
neworleans
dirdä
potpuri
levyttää
melodiaosa
riffiomainen
säestys
tuubalinja
ruffinsin
virvelirumpali
sävellaji
banti
soolo
livi
wantaa
virvelisoundi
Kaikki ReBirthin ja myös muiden uuden aallon brass bandien muusikot ovat miehiä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

konsonanttiyhtymä

sananalkuinen
lainattaa
pohjoinenviro
yleis-viro
äännerakenne
koillis-rannikkomurre
sanavartalo
lainaoriginaali
germaani
murteittain
Sekundaarinen sananalkuinen konsonanttiyhtymä on tuotettu lainasanoihin krubal, trae ( vrt. ruots. laina klits ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lunde

ramsey
sproa
bartens
halpern
rossing
nro6
hsia
högberg
elstrok
balagrai
lähteväna
suni
xiia
( Lunde, 1999, sivu 233. ) Cangjie-metodista enemmän myöhemmin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

iskutaso

hioutua
isko
raakaainekappale
alkupää
iskentäjäte
mikro-säle
morfologisesti
yksitavuinen
kokojakauma
kartiomurtuma
kaivausalue
raaka-ainekappale
Taipumismurtumalla syntyvissä tasoiskoksissa on myös iskutason jäännös, mutta ei iskukuhmua.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

jne.

tms.
yms.
ruoko
haalama
mteä
rypäle
imelä
jankuttaa
hinkalo
adjektiivinen
pönkkä
raadama
kapine
litteä
kuuluvissa
gullat : gul'lot jne. ), ja ne ovat jääneet aineiston haravoinnissa havaitsematta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

holistinen

evolutiivinen
muuntuminen
elementaristinen
kosmologinen
allersin
platonistinen
maimon
strukturalistinen
mahdollisuusehto
tietoteoreettinen
liitettävä
geneettisyys
derrita
maailmasuhde
Holistisen näkökulman mukaan taiteen ja tieteen välinen yhteistyö on hedelmällisempää kuin alojen mahdollisuudet yksinään.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

parempi

nykysuomalainen
toivottu
lohdutus
sisäänpäin
hyödytön
hyödä
kunhan
kamala
toivottava
tuomittava
haitallisesti
arpa
epäedullinen
itseeni
pakeneminen
ymmärtävä
bosniakki
syvästi
epämiellyttävä
( 68 ) 165 Elämä on todellakin elämisen arvoista, ja kaikki muuttuu paremmaksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

korjausjäsennys

kulkula
aineiston
kuuleminenongelma
kuunnellapartituuri
aineistoesimerkki
interpersonaalinen
kertomusskeema
funktionaalis-semanttinen
sonogrammikuvaaja
sisältöanalyysi
taantuma-
segmentointijärjestelmä
ryhmittely
iskentäteknologia
keskustelukatkelma
teoriataus
Pahoittelevia anteeksipyyntöjä käsittelen luvussa 3 ja korjaus-jäsennyksessä esiintyviä luvussa 4. Tein kahtiajaon kahdesta syystä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

votiivipiirtokirjoitus

dedikaatio
dedi-kaatio
piirtokirjoitus
votiivi
anatominen
kreikankielinen
traakia
epidauros
apollon
votiivilahja
hygieia
lebena
kulttipaikka
daakia
pienoisveistos
kulttitoiminta
Asklepiokselle on omistettu kolme kaksikielistä ( latina ja kreikka ) votiivipiirtokirjoitusta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

adjektiivi

monikollinen
verbä
nominatiivimuotoinen
nominaalimuoto
epäagentiivinen
partisiippimuoto
mainfinitiivi
partitiivimuotoinen
Erittelen nominit adjektiiveihin ja substantiiveihin silloin, kun se on tarpeen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

luokittelija

loppukäyttäjä
lähdekirjallisuus
aiheenmukainen
esi-ikonografinen
asiasanoitus
ikonografi
iconclass-järjestelmä
taidehistoriallinen
arkistointi
koodaaminen
tallentaminen
kielioppiminen
huomioiminen
vastaaminen
haastatellatilanne
perehtyminen
ikonologinen
tavoitteinen
Tämä on oleellinen ja tärkeä kysymys, joka erottaa luokittelijan ikonografista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hylätty

nimiaineisto
studiovieras
nimiehdotuslomake
sanavastine
vieraskielinen
aineistona
yksilöivi
avkääntäminen
lähetettävä
egyptää
kielensisäinen
nimiehdotus
rakenneosa
Muissa hylätyissä ehdotuksissa nimen perusosana on joko koulu, lukio tai oppilaitos.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

myöskään

suoranaisesti
päde
juuria
kumpikaan
kui-tenkaan
tietenkään
tässäkään
ensinnäkään
esitetä
yhti
asetu
liioin
tarkata
yritetä
etenkään
niikään
aukottomasti
liene
suoria
Hän ei myöskään kiinnitä huomiota siihen, sopivatko etu- ja sukunimi yhteen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nimistöntutkimus

sosiolingvistinen
variaatiotutkimus
keskustelunanalyyttinen
etnometodologinen
sisältöanalyysi
keskusteluanalyyttinen
sosiologinen
ihmistiede
maantiede
sosiaalipsykologia
uskontotieteellinen
kielitieteellinen
diskurssitutkimus
monitieteinen
kielihistoria
paikallis-historiallinen
Teoksessa : Kivi-niemi, Eero ( toim. ) Nimistöntutkimus ja paikallishistoria.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hapsi

nuestro
otros
personajes
hace
todoa
sentitoa
manera
sancho
análisis
aventuras
segunda
paralelismos
escribir
desde
tieni
caballero
esttaa
aunque
después
284 END 8.9.09 Al borde de perder hasta su identidad cultural - Nahoas de Nicaragua en extrema pobreza – Blanca Morel.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

klusiili

yleis-viro
fortisklusiili
sananalkuinen
germaani
lainattaa
yleis-virolainen
substantiivinen
substituoida
jõelähtn
suomimukainen
yleissuomalainen
murteittain
llinen
Variantissa kalts ~ kaltsi on sekundaarinen klusiili ( Must 1987 : 50 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

myöntösuuntainen

kieltosuuntainen
laskennallisesti
kieltosuuntaisuus
lausemuotoinen
merkitystulkinta
myöntösuuntaisuus
epäillä-verh
ei-toivottuus
epäillä-verb
kielto-
epäillä-verbi
kieltomuotoinen
kumottu
että-lause
merkitysmuutos
yksiargumenttinen
myöntö-
Vaikka siis varhaisnykysuomen aineistosta löytyy myöntösuuntaisia epäillä-verbejä, neutraali tulkinta on mahdoton.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

käytänne

vuorovaikutustoiminto
kulttuurimuoto
muokkautua
institutionaali
kulttuurituote
elämänalue
privatisoituminen
integroida
ongelmanratkaisu
arvotus
hallintopolitiikka
erottamattomasti
muodostelma
vivahteikas
uskonnol-linen
rakennepiirre
jäsentyminen
Diskurssit saavat näkyvän hahmonsa kielenkäytössä, mutta ne ovat osa yhteiskunnallisia käytänteitä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

formaali

induktiivinen
tutkimustapa
dialektinen
olemuspiirre
selventäminen
empiirisesti
bysantti
analyyttisesti
erikoistapaus
lähtö-kohtainen
apofantikos
taideteoksissa
darwinistinen
derrita
allersin
äänellinen
Formaalina pidetyt kuinka ja anteeks ( i ) sen sijaan ovat aineistossa harvinaisia, eikä niiden ominaisluonne selviä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

siirtymätila

puolisakraalitila
sakraalitila
pyhiinvaelluskirkko
tiepää
puolisakraali
sijoitettu
uloin
metallinen
puheääni
keskushalli
sattumus
pyhiinvaelluskaupunki
alku-ja
matalalla
alempana
väritys
reunoilla
Toisin sanoen oletan, että ruumiillisia performansseja tapahtui eniten julkisessa siirtymätilassa tai puolisakraalitilassa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

juuria

myöskään
suoranaisesti
liene
joskaan
tässäkään
etenkään
kovinkaan
mistään
ainoaa
kumpikaan
päde
erotu
tietenkään
otettaa
kui-tenkaan
saati
esitetä
tarkata
suoria
Ongelma on suurin suljetuissa tiloissa, joissa ilma ei juurikaan pääse vaihtumaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

identifiointi

analysoitua
pääajatus
epäiuä-verbi
äännearvo
kuvaileva
epäillä-verbä
kirjoitetus
myöntösuuntaisuustulkinta
nominimuotoinen
tulkittua
täydennystyyppi
aitona
lausetäydennys
lausuminen
kumottua
pragmaattisesti
lausemuo-toinen
johtoverbi
R a s ā ’ i l i n tutkimus on kietoutunut paljolti teoksen kirjoittajien identifioinnin ympärille.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nimiosa

yksilöidä
yksilöivä
oyj.
turvatiimi
kaivososakeyhtiö
yritysmuoto
ruukki
fiskars
nordeabankfinland
hammaslääkäri
yleiselektroniikka
tikkurila
ni-menosa
talvivaara
Ruukki Group Oyj:n nimi on suomenkielinen yksilöivältä ja englanninkielinen liikeideaa ilmaisevalta nimenosaltaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

substantiivilauseke

predikaattiverbi
persoonamuoto
sub-jekti
mainfinitiivi
inessiivisijainen
einfinitiivi
monikollinen
passiivimuotoinen
elliptinen
me-pronomin
kantaverbi
saavi
esubjekti
( 125 ) Esimerkissä 118 on substantiivilauseke, jossa pronomini meidän määrittää substantiivia sukupolvi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

yllättävä

senverran
oletettava
valitettava
ainoaa
kovinkaan
uskottava
epätodennäktö
hämmentää
silmiinpistävä
aineis-to
hä-n
ymmärrettävästi
epäjohdonmukainen
huoma
luultava
mainitseminen
kyläseppäkuja
senvuoksi
näkisin
Yllättävämpää on se, että he eivät näe uskonnottomia vielä myönteisemmin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

inessiivi

mainfinitiivi
einfinitiivi
verbi-kantainen
aktiomuoto
omistusliite
nominaalimuoto
preesensin
verbimuoto
partisiippimuoto
infiniittinen
olla-verbi
Esimerkissä 5 epäillä-verbin täydennyksenä on E-infinitiivin inessiivi, johon sisältyy omistusliite.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

olemuksellinen

olemuksellisesti
sisä-isyys
transsendentti
konstituoitua
perustava
mahdollisuusehto
merkityksellisyys
kielellis-diskursiivinen
sielullisuus
ajatteleminen
viimekätinen
järjellinen
järjellisyys
äärellinen
mielisisäinen
( emt. ) Tiivistäen voi sanoa, että etnisyys ei ole olemuksellista vaan kulttuurisesti konstruoitua.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sosiolingvistiikka

tutki-mus
soveltava
etnomusikologia
sosiolingvistinen
variaatiotutkimus
monitieteinen
taloushistoria
kielenopetus
tutkine
ihmistiede
tiedefilosofinen
kioskiasiointi
uskontotieteellinen
sosiaali-psykologinen
kielihistoria
tutkimusperinne
enkelitutkimus
ROUHIKOSKI, ANU ( tulossa ) : Asenteesta ja asennoitumisesta sosiolingvistiikassa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

epäillä-verbi

epäillä-verbi
kieltosuuntainen
epäillä-verb
myöntösuuntainen
lausemuotoinen
merkitystulkinta
että-lause
yksiargumenttinen
kieltosuuntaisuus
epäillä-verh
np-objekti
kieltomuotoinen
myöntömuotoinen
kumottu
laskennallisesti
kieltoelementti
merkitysmuutos
Vaikka siis varhaisnykysuomen aineistosta löytyy myöntösuuntaisia epäillä-verbejä, neutraali tulkinta on mahdoton.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tekstikohta

kubikulume
useimmin
esimerkkitapaus
tekstikohti
lähdeteos
tekstikatkelma
ganymedes-aiheinen
tekstikappale
sinä-pronomini
seu-raava
cubiculum-tila
kuvatyyppi
esimerkea
lyhyä
kuva-aihe
esiin-tyä
Seuraavassa kappaleessa tarkoituksenani on käydä läpi tarkemmin mielenkiintoisia tekstikohtia, joissa kuvataan liikettä kubikulumiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sananalkuinen

yleis-viro
lainattaa
fortisklusiili
foneettinen
llinen
jõelähtn
ensitavu
substituoida
koillis-rannikko
substantiivinen
Sekundaarinen sananalkuinen konsonanttiyhtymä on tuotettu lainasanoihin krubal, trae ( vrt. ruots. laina klits ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

eriävä

sanakäänne
referoima
näkisin
haastateltaa
mielipidetkään
kahdenlainen
mitätöidä
askarruttaa
asiasisältö
tasapainoilla
osuva
konserttisuunnittelu
näytte-lä
suomalainenjohtaja
joustava
taustaajatus
kumoaminen
vakuuttava
Eri artikkeleissa saattaa kyllä olla ristiriitaista tietoa, mutta samaan artikkeliin ei ole tuotu eriäviä mielipiteitä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nimissä

nimiin
fiskars
nimeen
ruukki
honkarakenne
teko-sana
ni-menosa
yksilöivä
opaakki
turvatiimi
hammaslääkäri
arabia-kielinen
wärtsilä
huonetila
kansa-kielinen
translitteroida
Informatiivinen funktio on havaittavissa myös nimissä ja nimenosissa, joissa merkityssuhde on pakattu.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pohjoissaame

sanavartalo
vahva-asteinen
alkuaan
lainattaa
lainaoriginaali
kantagermaani
germaaninen
vastia
ensitavu
labiaalivokaalinen
balttilainen
yleis-viro
Suomesta on lainattu myös pohjoissaamen sukꞋkul ( SSA 3 : 210 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

merkitysero

merkitysvariaatio
polyseeminen
lausekonteksti
aisi
saava
np-täydennys
ominaisuussubstantiivi
sanataso
merkitysvariantti
aikailmaus
tekonimijohdos
täydennystyyppi
my¨os
epäillä-verhi
merkitystulkinta
myöntö-
monitulkintaisuus
Merkitysero intentionaalisuuden ja teleologisuuden välillä on hyvin pieni, mutta tarkentuu luvun edetessä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

oskillogrammi

kähmi
sonogramma
esimer-kit
perus-taajuus
taajuusasteikko
rakenneosa
spektrikuvaaja
inews-pohja
kirjekohtaus
slangimuotoinen
keskustelukatkelma
toi-nen
sanallisesti
kommentointi
Oskillogrammi näyttää erityisesti esityksen rakenteen, minkä perusteella tarkastelua voi kohdentaa edelleen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ganymedi

ganymedes
juppiter
aeneis
vergilius
ganymedestä
euryalus
seinämaalaus
menaechmin
ovidius
askanios
sarkofagi
martialis
statius
ganymedes-ekfrasis
juno
iliaa
Ganymedeen, Attiksen ja Askanioksen rinnastukset voisivat toisaalta olla myös Vergiliuksen hienoista huumoria.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

temporaalinen

infiniittinen
verbimuoto
einfinitiivi
kieliaines
yleisimmin
yritysmuoto
2.2. Aineiston analyysi 2.2.1. Itämansin temporaaliset infiniittirakenteet Itämansissa esiintyy kolme puhdasta konverbityyppiä : k-tunnuksellinen, syuwt-tyyppi sekä wöö-tyyppi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

jaollinen

jaoton
resultatiivinen
irresultatiivinen
epäagentiivinen
agentiivinen
monikollinen
tekolaatu
sub-jekti
yksiköllinen
avomäärä
paljous
abstraktisana
ihmistarkoitteinen
ainesa
partitiivipredikatiivi
Aina ei kuitenkaan ole merkityksellistä, käsitetäänkö subjektin tarkoite jaolliseksi vai jaottomaksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

independentti

jesuiitta
kuninga
mielivalta
vääräuskoinen
kruunajaisetvala
alistua
kalvinisti
kuuliaisuus
maanpako
hugenotti
teloittaja
uhmata
valloittaja
alistaa
rankaista
majesteettirikos
tyrannimainen
rojalisti
Milton oli itsekin independentti, eli kannatti valtion ja kirkon erottamista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

klinckowströmin

wilhelm
cuthbert
wachtmeisteri
klinckowström
armfelttaa
sarah
fernen
sebastian
fersen
hansin
sebastia
klinckowströma
louisa
ferseni
klinckowströmä
hedvig
cohn
kauppakumppani
tallinnalainen
VAY 641–642. paperit, jotka tavalla tai toisella liittyvät Cuthbertin ja Klinckowströmin suhteeseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kategoria

kategora
ilmi¨a
aseni
eik¨a
ilmi¨
emergentti
yksitt¨a
redusoida
tasa
n¨okulma
alinen
at¨a
Kategorioiden perusteella muodostetaan myös käsityksiä asioista, jotka ovat aivan uusia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

homeros

iliaa
ilias
pindaros
dionysos
orfilainen
ganymedestä
askanios
mytyä
vergilius
idavuori
juppiter
plutarkhos
numanus
juno
ganymedes
ganymedeesi
aeneis
nuorukaista
Hän esittää myös, että Theogonia on vanhempi kuin kumpikaan Homeroksen eepoksista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

monadi

viimekätinen
sielullisuus
dualistinen
konstituoitua
muodostuva
universuma
kielellis-diskursiivinen
halukone
välillisyys
mikro-politiikka
aktualisoitua
deleuzellä
makro-politiikka
lukusuhde
etenevä
oikeaoppinen
Deleuze kuitenkin lisää teoriaan monadeista käsityksen, jonka mukaan maailma on jokaiselle monadille virtuaalinen taso.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

joikin

yksinkertaisin
epätyypillinen
ilmipantu
kolmenlainen
vaihtuminen
arin
osittainen
ilmaistaa
kohosteinen
nähdä-verb
sele
kieltävä
käännöstapa
sijaintipaikka
hei-tä
katsoa ), ja joissain tapauksissa ei ole selvää, mikä ims.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

possessiivisuffiksi

vartalovokaali
preesensin
mainfinitiivi
nominaalimuoto
genetiivimuoto
labiaalikonsonantti
3. persoonan possessiivisuffiksilla - sA on muodostettu adverbi ( Must 1987 : 207–209, 219–223 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kiinankieli

keskitä
tutkimushistoria
kieliteknologinen
sanastollinen
motivoitu
teoriatausta
teoriaosuus
rajaaminen
teoriataus
pähkinänkuori
merkintätapa
johdinaines
tutkimustavoite
tiivistetysti
s2oppikirja
taivutus-
tutkimusongelma
Tässä luvussa aiheena on kiinan kielen merkistöt, merkistöstandardit sekä erityisesti kiinan kielen merkkien syöttäminen tietokoneella.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kieliopillistuminen

modaaliilmaus
polysema
interpersonaalinen
uudelleentulkinta
diakroninen
refleksiivinen
etymologiointi
ideationaalinen
kontekstisidonnaisuus
perheyhtäläinen
puheaktityyppi
notkistuminen
ihmistiede
Teoksessa Lehtinen & Laitinen ( toim. ) Kieliopillistuminen - Tapaustutkimuksia suomesta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

niikään

rajoida
asetu
suoranaisesti
tiukko
kaikenkattava
objektiivisesti
valme
sellaisinaan
ajatteleminen
opittu
liitetä
esitetä
mahdollisuuksiin
julkilausua
päde
Se ei siis niinkään toimi responssina anteeksipyyntöön vaan sitä seuranneeseen selitykseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

attribuutti

reliefi
ratsastaja
traakialainen
afrodite
jälkiliite
pystyttäjä
parantava
votiivilahja
assimiloitua
oraakkelitoiminta
kreikankielinen
kasvis
minttu
dedikoida
nominimuoto
aynab
viittaava
yleä
Sitä voitaneen verrata muihin afrangJ-tyyppisiin attribuutteihin, joiden yksi usein mainittu piirre on tavallista suurempi koko.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

niinku

silla
sitte
ollu
sellanen
jotenki
oikeesti
semmonen
tota
semmoni
emmä
tullu
tääl
siel
sillo
oikeestaan
43 Kirsi : jonkup puolesta ja sit, ( 0.4 ) niinku.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

immanentti

reflektiivinen
transsendentti
kvantitatiivisuus
sisä-isyys
kosmologinen
äärellinen
ajallis-avaruudellinen
moneus
kvalitatiivisuus
läpikotaisin
durchgängig
aktualisoida
regulatiivisuus
olemuksellisesti
Ymmärryksen säänteleminen on Kantin mukaan ideoiden ” immanentti ”, laillinen käyttö.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kahdeksan

yhdeksän
kuusitoista
kaksitoista
viisi
setti
yksitoista
yhdeksä
kymmenen
riffiomainen
neljäsosa
puolitoista
kymmenes
levyillä
kaksikymmentä
viisikymmentä
kolmekymmentä
moduuli
äänittää
uutislähetys
Melodia- ja soolo-osat ovat kestoltaan kahdeksan, kuudentoista tai kolmenkymmenenkahden tahdin mittaisia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

editio

roma
alkuteos
davis
anna-leena
artikkelikokoelma
grundrisse
eleanor
orle
painos
hossi
m.a.k
berlla
ludwig
homosexualidä
companio
theotyä
histotyä
associatio
A Study of the Orphic Movement ( 2. edition ) [ 1952 ], Princeton University Press.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

maimo

wronskia
mcmulli
boyer
iljenkov
wittgenste
hegel
lacapra
larjavaara
mavroudeas
gylen
nro4
schürmann
sandu
rubin
lawso
fludernik
Kantista poiketen Maimon ei kuitenkaan erota noumenaalisia differentiaaleja tyystin omaksi alueekseen, vaan ne ovat aistimellisen intuition kohteiden rajoja ( Maimon 1965, s. 186-187 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

litterointi

tutkimuskysymyksiin
argumenttianalyysi
analyysiosa
yleinenpiirre
yksitellen
luokitusjärjestelmä
keskustelukatkelma
tekstimuoto
aihealue
avoiminen
referointiilmaus
jakolista
aineistolähtöisesti
listaus
aineistokatkelma
kerätyä
kootusti
analyysea
4.3 Litteroinnista Litteroinnissa olen noudattanut yleiskielistä litterointia, eli olen merkinnyt haastattelut yleiskielisesti ja kirjannut jokaisen lausutun sanan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kasvo

putin
kohottaa
alaston
pidellä
pikkutyttö
rakastaja
käsivarsi
suudella
lohduttaa
hyakinthos
esiliina
ommella
tuijottaa
verhota
naamioitua
hävettää
ihmishahmo
murska
haavoittaa
190 ( 1155 ) I [ Putinin kasvot ] Vladimir Putin is watching You!

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

syntaksi

ekspressiivi
synta
synesteettinen
modaaliilmaus
metonyyminen
käyttöala
diakroninen
fonesteema
vakiintunut
objekttää
mansilainen
Kolmannessa klusterissa on myös perinteisesti syntaksiin liitettyjä asiasanoja, kuten subjektin paikka ja sanajärjestys.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

rahapelaaminen

uhkakuva
leikkauspinta
murto
etnomusikologia
kielipoliittinen
rahapeliongelma
tukijärjestelmä
käännösteoria
mediatutkimus
sodanjälkeinen
uskontososiologia
lukijakysely
viihteellisyys
suuntaviiva
työkulttuuri
notkistuminen
taloushistoria
Gabrielin ( 2003, 334 ) mukaan rahapelaaminen voi olla yhtä hengellistä kuin rukoilu.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tunneverbi

abstraktisana
yksiköllinen
irresultatiivinen
irresultatiivisuus
esubjekti
tar-koite
ihmistarkoitteinen
frekventatiivisuus
sub-jekti
kuulla-verb
monikollinen
nähdä-verb
epäagentiivinen
partiaalisuus
( Mts. 48–49. ) Tältä kannalta on ehkä vain hyväksyttävä se suomen kielen piirre, että tunneverbit tajutaan dynaamisina ja tietämis- ja havaintoverbit staattisina.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

yhsi

kahtia
blokki
määrittämä
keskimmäinen
pääryhmä
temaattisesti
kolmanne
synteenen
vaihtoehtogalleria
tärkeimminen
vastakas
alakenttä
käsityöelementti
Tämän saattaa selittää esimerkiksi se, että romaaniset kielet käsitetään julkaisussa enemmän yhdeksi kokonaisuudeksi kuin saksa ja englanti.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

samanmielisyys

samanmielinen
heiti
huvittua
kiusoittelu
vuo-ro
tervehdys
kannanoton
vitsailu
ymmärrysehdokas
huvittuneisuus
affiliaatio
kiusoitella
vuoro-alkuinen
nauruhymiö
virhetekijä
vitsailla
erimielinen
preferoitua
Puheenjohtaja osoittaa samanmielisyyttä ja isännöitsijän vuoron hyväksyntää ( Kangasharju 1998 : 183 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

valla

ventua
grönberg
siikalahti
kuivanen
santra
vennu
ahne
nimismies
klitsi
häjy
itku
muori
kurja
märkänen
kiiruhtaa
setä
täti
helma
kalenius
Jannen vaimo varastaa jauhoja, Valee on ujonpuoleinen ja huono puhumaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

modaliteetti

subjektiivis-episteeminen
kvalitatiivisuus
ilmaistua
läpikotainen
kvantitatiivisuus
problemaattisuus
propositionaali
praktinen
modaalirakenne
laskennallinen
disjunktiivinen
reflektiivinen
ilmaistu
olemuspiirre
Subjektiivis-episteeminen modaliteetti Epäillä-verbin subjektin tarkoitteen verbin täydennykseen kohdistama asenne ( verbin päämerkityksessä ulkoisten asioiden tarkastelun alueella ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kysymyksiin

tutkimuskysymyksiin
tutkimuskysymyksiini
tiedustelu
toimintajakso
vastaaminen
kurdikulttuuri
vastauksiin
ratkaisumalli
haastatellakysymys
millaista
tutkimusote
epäkohta
tyydyttävä
epäitsenäisyys
mielekkyys
ongelmatilanne
julkisuuskampanja
Tästä voi tulkita, että nuoret eivät ole joko halunneet tai osanneet vastata juutalaisia koskeviin kysymyksiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

alkuperäiskansa

alkuperäisasukas
matagalppa
nicaraguan
intiaani
autonomialaki
maamyöntö
sandinisti
karibia
directia
tyynenmeri
maakiista
revisionisti
intiaanikylä
mestisaatio
martínez
hallintoelin
directiva
Alkuperäiskansojen liikkeen muodostavat näiden yhteisöjen johtajat sekä kansallisen tason organisaatiot, kuten Red PCN.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

saila

hannes
mirkku
meitsi
rupert
erika
essi
taavi
pipsa
ilari
sikahyvä
niksu
topia
iina
pietu
koulukaveri
milla
joona
(. ) nih, 41 Saila : = > [ menestyy.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

muistitietotutkimus

keskustelunanalyytää
diskurssianalyytää
jämsänen
päivikki
etnometodologinen
achté
variaatiotutkimus
keskustelunanalyyttinen
juvonen
rahkila
sivonen
pauliina
väitöstutkimus
tutkimushaastattelu
kaivonurmi
Teoksessa Fingerroos, Outi et al. ( toim. ) Muistitietotutkimus – Metodologisia kysymyksiä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ala-luku

ala-luku
pääluku
alaluku
analyysiluku
perehdä
yleinenpiirre
keskitä
loppupäätelmä
paneutu
juttelua-aineisto
kokoavasti
seuraa
siirry
korjaussekvenssi
kokoa
päivällinen-aineisto
avoiminen
kertomusskeema
Olen käsitellyt tässä alaluvussa IRC-keskustelun avointa korjausaloitetta mitä ( h ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

loitsu

esitystapa
shemeikka
kähmi
motivoitu
esitystaa
kalevalainen
äänteellisesti
resitoida
tutkimushistoria
kähmiä
runomittaa
äänite
äänenväri
seu-raava
laulutapa
äänellinen
Samaan tapahtumaan on voinut liittyä sekä laulettu, että lausuttu loitsu.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kannattajaryhmä

zvezta
jalkapallojoukkue
crvi
partizan
kuvauspaikka
mustalainen
marakana
alajaosto
punavalkoinen
obrazi
jalkapallostadion
delije
paok
muraali
cpbmja
stroj
alcatraz
( Partizanin kannattajat kutsuvat Crvena zvezdan kannattajaryhmä Delijen jäseniä mustalaisiksi. ) [ 388 ] JEBATE BAC ^ M ^ AHM!!!

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

iskupiste

hioutua
raakaainekappale
alkupää
raaka-ainekappale
kokoluokki
heikosti
rakenteellisesti
iskentäjäte
aikaulottuvuus
sonogrammki
kaivausalue
isketty
murskautuminen
isktää
tasoiskos
Luokittelin kolmeen luokkaan ne artefaktit, joissa on nähtävissä selkeä iskupiste tai iskutason jäännös.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ekr.

jkr.
epidauros
keisariaika
daakia
lebena
kulttaa
myöhäinen
kulttipaikka
peloponnesos
votiivipiirtokirjoitus
Italian vanhin Asklepiokseen liittyvä materiaali tulee siis Etruriasta, ja ilmeisesti alueella oli 400-luvulla eKr. jonkinlaista kulttitoimintaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kielitiede

kognitiotiede
kielentutkimus
kielitieteellinen
kieli-
folkloristiikka
uskontotiede
maantiede
turunyliopisto
kirjallisuustiede
vironkieli
kansatiede
sosiaalipsykologia
arkeologia
Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 6. Tampere : Tampereen yliopisto.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

prototyyppinen

omistusrakenne
tarkkarajainen
selvärajainen
kokonainenmerkitys
kontradiktorinen
esubjekti
nominaalistus
morfologisesti
korosteinen
kielteisyys
ass¨a
j¨an
rajaamaton
v¨am¨a
Lause ilmentää eksistenssiä, mutta se ei noudata prototyyppisen eksistentiaalilauseen rakennetta PAIKANILMAUS + on + NP ( ISK § 893 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kontekstivihje

metateksti
affektisi
osallistuminenkehikko
ei-vakava
vastaanotta-ja
spontaanisti
preferoimattoma
sopimattomuus
nimen-oa
tulkinnanvaraisuus
kohosteinen
diskurssimaailma
huumorimoodi
millai-nen
vahvistin
nolla-persoonainen
ilmauksi
Tällöin koodinvaihto toimii kontekstivihjeenä : se kertoo kuulijoille, miten lausumaa on tulkittava.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

metafori

formaali
metaforaan
episteemisyys
allersin
samankaltaisuus
viittaussuhde
väännös
dialektinen
monitahoinen
induktiivinen
abstraktti
lakoffa
merkitysviiva
vastaavuussuhde
( Searle 1979, 278. ) Searlen selitys kuolleille metaforille on myös kiinnostava.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

käsite

käsitteeseen
ontologinen
peruskäsite
historiallisuus
mikrokosmos
fenomenologinen
määrittyminen
kantilainen
tekniikkafilosofia
poeettinen
luontosuhde
Paikka on tutkimukseni kannalta tärkeä käsite, jota ei voi sivuuttaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

talouspiha

miespiha
tarjoiluhuone
parveke
herrahuone
viljamakasiini
konttorihuone
ylä-halli
isäntäväki
sonnivuori
herrasväki
sisäänkäynti
talousosa
vierashuone
pirttirakennus
takaosa
pääsisäänkäynti
portaikko
asuinrakennus
Kaukajärvellä miespihan erotti talouspihasta ja puiston puutarhasta aita sekä Sonnivuori, joka kuului kartanopuistoon.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

adpositiolauseke

inessiivisijainen
lama-ja
mainfinitiivi
predikaattiverbi
määräisyys
saavi
odotuksenvastainen
esubjekti
ar¨a
Yleisimmät temporaalisia suhteita ilmentävät adpositiolausekkeet aineistossa ovat luonnollisesti ennen jotakin, jonkin aikana ja jonkin jälkeen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

encolpius

eumolpus
menaechmus
gitto
vergilius
ascyltos
askanios
euryalus
giton
aeneis
numanus
juno
peniculus
plautus
ovidius
cinaedus
satyrica
hyakinthos
ganymedes-ekfrasis
Elsner esittää, että Encolpiuksen kreikkalaisista mestarimaalareista tekemät huomiot olisivat samalla myös sanaleikkiä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sekvenssi

korjaussekvenssi
moniviestinen
noei-korjaus
keskustelukatkelma
prosodinen
korjausvuoro
imperfekti
juonilinja
anteeksipyyntövuoro
etu-jäsen
kieltosana
asiantuntijatieto
interjektiomainen
epämuodollinen
tunneikoni
Tässä luvussa olen esitellyt kolme esimerkkiä, joissa isännöitsijä täydensi sekvenssiä ja tyypillisesti puheenjohtajan edellistä vuoroa asiantuntijatiedolla ( vrt. Kangasharju 1998 : 81 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sensijaan

ensinnä
johdonmukaisesti
yksinkertaisin
noudattava
albund¯ar¯ı
nimenomaisesti
yhdessäkään
mah-dollinen
mut-ta
ylipää
suori
Š¯ahn¯amassa
pu-he
ensinmainittu
metaforisesti
tyylillisesti
ole-a
yksioikoisesti
Sen sijaan hän viittaa niillä ihmisiin, jotka ovat kaikkien ryhmien ulkopuolella.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

liivi

aepua
haalama
aelema
kreitsima
torssima
simama
llinen
karppa
trülling
leetes
tohu
märss
sjurygg
lepsua
ekss
sarvikad
hänni
obajus
trulling
Sukukielistä suomelle läheisin on karjala, virolle puolestaan vatja ja liivi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tuota

semmosia
niinkut
tarvia
tääl
todi
vaikee
silleen
tämmönen
oikeestaan
siihe
tarä
oikee
semmo
toka
niil
oikeen
jonku
pikä
sellasia
Mä sanoinki sille kerran, että tuota ” Ethän sä voi multa kysellä asioita koko ajan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

merkkijono

al-bund¯ar¯ılla
vakio-vastine
elatiivitäydennys
jana
verbiilmaus
osie
segmentoida
kirjekohtaus
korrelaatti
np-objekti
omistusliite
ominaisuussubstantiivi
monitulkintainen
olla-verbi
• Yhdessä esiintymisen frekvenssi : jos merkkijono X-Y esiintyy usein, se on todennäköisesti sana.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

bourdieun

tekniikkafilosofia
boyeri
ihmistiede
perelman
kulttuuriteoria
uskontotieteellinen
kuvaskeema
habermata
konstruktionismi
jälkistrukturalistinen
käsitteistö
sperberi
konstruktionistinen
derrita
psykoanalyyttinen
antropologinen
fenomenologi
yhteiskuntateoria
Teoksessa : Bourdieu ja minä - näkökulmia Pierre Bourdieun sosiologiaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vaihtoehtokysymys

kysymyssana
myön-tösuuntainen
elliptinen
verbiilmaus
kieltosuuntai-nen
pragmaattisesti
kieltosana
verbitäydennys
kumottu
nollapersoonamuoto
odotuksenvastaisesti
korrelaattilause
epäillä-verhi
epäillä-verbinen
kiteytymä
( Yhist, vns ) Esimerkeissä 8 ja 9 asetelma on lähes kuin disjunktiivisissa vaihtoehtokysymyksissä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

puitteissa

nojautua
kunnianhimoinen
läpikäyminen
perehtyminen
soveltaminen
silmälläpitäen
mielekä
soveltuvuus
tarkoituksena
aikarajauksi
peilata
tehdessä
perustuen
lähtökohdä
tavoitteinen
tutkimusnäkökulma
tietolähde
Tämän työn puitteissa ei ole mahdollista selvittää tarkemmin Scheelin muita kauppayhteyksiä ja niiden erityispiirteitä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kantakieli

itämerisuomi
uralilainen
sanavartalo
lainaoriginaali
varhainenkantasuomi
germaaninen
äännesuhde
äännerakenne
kantaurali
äänteellinen
suomalainensaamelainen
ugrilainen
alkuaan
vokaalisto
Levikki itämerensuomalaisesta kantakielestä ensimmäisenä eronneessa eteläviron kielessä ( võro, seto ) todistaa sanan olevan vanha.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kurdilainen

kerrottaa
jännittävä
pal-jon
lukeva
pistävä
luvallinen
hätkähdyttävä
ikäpolvi
kansallispuku
tanssiminen
kurdikulttuuri
masainainen
katsottaa
antisemitistinen
haluttaa
olevaa
SKSÄ-K 5. 2009. Haastateltavani puhuivat paljon myös kurdilaisesta populaarimusiikista ja ammattimuusikoista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nuotinnos

listaus
tutkimuskysymyksiin
kerätyä
aihealue
seu-raava
iskentäprosessi
yksitellen
analyysivaihe
referointiilmaus
tilastointi
käyttämääni
käyttäma
haastattelututkimus
argumenttianalyysi
teemaalue
laati
itse-korjausaloite
Koko materiaalia kuvattaessa on metakieleksi valittu kuitenkin nuotinnos, mikä perustellaan sen tunnettuudella ja helppolukuisuudella ( emt : 42 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ikhwān

mikrokosmosajatus
hermeettinen
mikrokosmosteoria
al-ghazālī
mikrokosmos
ihminenkuva
ismailiittinen
perinteessä
uusplatonistinen
al-fārābī
vertauksissa
mikrokosmoskäsitys
platonistinen
astrologinen
ajattelija
Tūsīn mikrokosmosajattelussa on havaittavissa selvästi R a s ā ’ i l i n mikrokosmosteoriaa muistuttavia piirteitä ja hän soveltaa Ikhwānin lailla ajatusta sen monessa erilaisessa merkityksessä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

täälläolo

läsnäoleva
kielellis-diskursiivinen
luomistyö
unohtaminen
kätkeytymättömyysi
alêtheian
psykhê
alêtheia
daimo
arkhê
esilläolla
moneus
näyttäytyminen
aistimaailma
välillisyys
Se on täälläolo itse. ” 197 Myöhemmin Heidegger tuli kuitenkin hieman toisiin ajatuksiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sandu

hintikka
searle
davidso
santu
lacapra
searlla
pälli
mcmulli
kusch
gylen
mostaa
blackin
adolfsson
rubin
schürmann
westää
schleppegrell
osuvasti
derrida
( Hintikka ja Sandu 1994, 178. ) Mutta onko todellakin näin?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aspektuaalinen

kvasiresultatiivinen
irresultatiivisuus
resultatiivisuus
objekttää
praktinen
tar-koite
ideationaalinen
epäillä-verbiin
haistaa-verb
modaalisuusi
sijamerkintä
kvasiresultatiivisuus
lyonsin
Teen myös yleiskatsauksen aspektuaalisen objektin kehitykseen Matti Larjavaaran ( 1991 ) tutkimukseen pohjaten.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tekstiin

tekstinen
koominen
tehokeino
vivahde
nonsense-tyyli
alleviivata
evaluoiva
referoitu
sanavalinta
ääneen
luettavuus
verbaalinen
lähdeteksti
ei-vakava
sanallisesti
kohde-kielinen
sarkastinen
Tämä on erityisen mielenkiintoista, kun lisäksi pohditaan al-Bund¯ar¯ın tekstiin tekemiä lisäyksiä ja poistoja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

natiivi

puhekumppani
hei-tä
vastaanotta-ja
s2oppija
opet-taja
pu-he
puhe-kielisyys
kielioppija
ei-natiivi
kuultu
kuiten-kin
nimen-oa
kuullaongelma
kielenkäyttäjä
puhetyyli
kerrottua
narkomaanipiiri
kaut-ta
tarkoituksenmukaisesti
Natiivi puhuja siis kontrolloi ja hallitsi keskustelun kulkua, eikä vuorovaikutus ollut tasapuolista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

huomi

hilja
riipinen
ylioppilaslehti
jäsenlehti
vuorjoki
pelttari
hallsten-kalli
nyks
kieliopas
valkonen
yleiskaavaehdotus
irma
salokangas
jangva
salmenhaara
Lause esiintyi jokaisen Uusi Huomen -lehden kansilehdellä ja sillä viitataan myös Akateemisten Naisten Karjala-Seuran tunnuksena olleeseen soihtuun.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mikroevoluutio

yleinenlajitaso
muuntuminen
yleis-lajitaso
yksilöolio
epä-intuitiivinen
induktiivinen
kausaalisuus
makro-politiikka
evolutiivinen
teleo-intentionaalinen
ontologisiin
yhteiskunti
epäjatkuvuus
Luvun 4.2.2. lopussa esitin, että yleislajitaso ja käsitys mikroevoluutiosta eivät ole ristiriidassa toisiinsa nähden.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vaikutuksesta

mukautua
kaventaa
sulautuminen
asteittainen
tendenssi
aikaansaada
syntyyn
merkittävyys
syrjintään
kompleksinen
hiipuminen
korostuminen
sisäisiin
Rytkönen pitää myös mahdollisena, että äänteenmuutokset voivat jäädä tapahtumatta sarjapakon vaikutuksesta ( 1940 : 16 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

perusmerkitys

tarkoitteeseen
olla-verbi
avomäärä
äännesekvenssi
nominaalistus
resultatiivinen
epäagentiivinen
tekolaatu
imitatiivinen
ilmauksiin
ihmistarkoitteinen
aikamuoto
lähi--merkityksinen
abstraktisana
edustua
Κυνηγέτης-sanan perusmerkitys on metsästäjä, kuten Ehrenheim sen tässä yhteydessä kääntää.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

elokuvalautakunta

elokuvatarkastamo
a-62986
tuotantoyhtiö
hallintooikeus
korkee
bronso
puolustusvaliokunta
valtiovarainvaliokunta
valittaja
korkein
puoluehallitus
kotihoito
tarkastamo
huttu
sosiaaliministeriö
arvoisa
Valtion elokuvalautakunta hylkäsi yhtiön valituksen päätöksellään 2.3.2010 ( liite 3 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

essiivi

kantagermaani
labiaalivokaalinen
lainaoriginaali
sanavartalo
vastia
sekundaari
vartalovokaali
Suomen essiivin päätettä ( nA ) vastaa - ne ~ - na ja 3. persoonan possessiivisuffiksilla - sA on muodostettu adverbi ( Must 1987 : 207–209, 219–223 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aias

neoptolemos
elektra
deianeira
anteeksipyytäjä
odysseus
aikeissa
khrysothemis
oreste
virhetekijä
orestes
filokteteen
filoktetes
selvennys
klytaimnestra
ennustus
polyneikes
huomisaamu
filoktede
pahoittelu
mihin hän pyrkii tai mitä hän tekee, eikä tämä ole välttämättä selvää Aiakselle itselleenkään.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

äänneasu

äännerakenne
äänteellinen
verbiin
äännesuhde
sanavartalo
lainaoriginaali
pesye
diminutiivi
fonesteema
epäsäännöllinen
etymologisesti
vokaalisto
tekonimijohdos
Eino Koposen mukaan onomatopoeettis-deskriptiiviset sanat ovat sanoja, jotka kuvaavat tarkoitettaan äänneasunsa avulla ( 1998 : 46 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sandinisti

paikallishallinto
maamyöntö
koloniaalinen
maataloustuottaja
autonomialaki
intiaanikylä
directia
somoza
perustuslaillinen
tukema
shaahi
intiaani
valtataistelu
vastustaminen
hallintoelin
matagalppa
Sandinistien politiikan ytimenä oli luokkataistelu, ja uudistukset olivat tämän mukaisia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

representoida

lhbt-identiteettää
käsitteistäjä
sanallistaa
olemassaolla
vai-kuttaa
todenmukaisuus
havaittu
suojeluprosessi
muodostuva
syyseuraussuhde
analysois
kuviteltu
esiintuoda
perusteleminen
ker-tomus
vaikutta-a
muota
kielenkäyttäjä
Tämän tutkielman aineistona on kokoelma tekstejä, joissa representoidaan mm. identiteettejä, sosiaalisia suhteita ja ihmiselämää.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

emt.

nro5
iljenkov
nro6
nro2
nro3
kbm5
netto
widengri
nro4
jbm5
jbm6
schürmann
mts.
metaphysica
walcot
anzalone-minichiello
Emt., 367. On siis hyvinkin todennäköistä, että R a s ā ’ i l oli tuttu myös Tūsīlle.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

päättely

induktiivinen
käsitteellinen
intuitiivinen
kantilainen
teleologinen
looginen
praktinen
dialektinen
mahdollisuusehto
taustaoletus
problemaattisuus
evolutiivinen
havaitseminen
reflektiivinen
kuvaskeema
Johnsonin ratkaisu on siinä, että hän laajentaa merkitysteoriaansa kielen merkityksen ja loogisen päättelyn ulkopuolelle.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

verkkokeskustelu

leikittely
korjausaloitteeksi
itse-korjaus
aloituskeino
vitsailu
osallistuminenkehikko
huumorimoodiin
korjaussekvenssi
kuuleminenongelma
korjausvuoro
kysymysmuotoinen
topiikkivaihdos
noei
slangiilmaus
topikaalisesti
preferoitua
Verkkokeskustelu on silti ihmisten välistä vuorovaikutusta, ja tästä syystä sitä voidaan tarkastella keskusteluna.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

johdostyyppi

vokaalisto
diminutiivi
tekonimijohdos
äännerakenne
nominityyppi
epäsäännöllinen
suomalainensaamelainen
pohjoinenryhmä
äännesuhde
aktiomuoto
imitatiivinen
konventionaali
omistusliite
verbi-kantainen
einfinitiivi
Ulla-Maija Kulonen on u-verbitutkimuksessaan ( 2010 ) edelleen eritellyt labiaalivokaalisia johdostyyppejä suomessa ja saamessa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

puhuttu

muotopiirre
irckeskustelu
ei-uskonnollisi
us-konnollinen
slangisanasto
kirjoitetus
interjektiomainen
slangiilmaus
ei-uskonnollinen
institutionaalisi
uskonnol-linen
normittaa
indoeurooppalainen
yleis-puhekielinen
tyylillisesti
avoiminen
Puhutussa keskustelussa tylynä pidetty ja siksi harvinainen hä ( h ) on IRCaineistoni toiseksi yleisin avoin korjausaloite.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

taulukko

logaritminen
liite
piscenen
jlämpö
evlämpö
sarake
evpätevyys
mlämpö
mpätevyys
cantometrics-mittari
sointitilanne
jpätevyys
prosentuaalinen
ulämpö
sukupuolijakauma
evlämmö
upätevyys
perussuomalaiset-sähke
Sen sijaan hänellä on sanalle monia muita eri vastineita ( taulukko < BR > 12 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

suomenkieli

suomalais-ugrilainen
nykykieli
englanninkieli
vironkieli
perussanakirja
helsinginyliopisto
arabiankieli
venäjänkieli
ugrilainen
oppikirja
kielentutkimus
tutkintoohjelma
suomalainenugrilainen
helsin-gi
Helsinki : Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

dialogue

tragetyä
memotyä
contex
duckworth
secularizatio
intralingual
marx‛s
hidsi
finlandiae
emotio
dettoa
variatio
institutum
conflic
administratio
antiquidä
impac
decisio
categorizatio
kenya
James B. Miller ( ed. ), An Evolving Dialogue.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

neoptolemos

filokteteen
filoktetes
odysseus
filoktede
neoptolemo
aias
kreo
filoktetki
deianeira
polyneikes
orestes
aikeissa
elektra
oreste
käskeä
jottei
anteeksipyytäjä
herakleen
tutkijalautakunta
Neoptolemoksen itsenäisyyden kannalta kysymys on siitä, kuka tai mikä hänen aikeensa ja pyrkimyksensä lopulta määrittää.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

synkroninen

laaja-alainen
periytyminen
uudelleentulkinta
yksittäisiin
tulkinnallinen
identiteettää
teleologinen
arvotus
kie-lla
modaaliilmaus
selventäminen
taideteoksissa
aspektuaalisuus
vivahteikas
holisti
Synkronisesta näkökulmasta kyseessä on svaa-vokaali, joka on voinut historiallisesti kehittyä possessiivisuffiksista mutta menettänyt tämän merkityksen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

käsitteellistää

käsitteellistäminen
konstruoida
käsittäminen
intellektuaalinen
ajatteleminen
ihmiskeskeinen
saumakohta
kognitiivisesti
kulttuurillinen
erityisyys
kielellisyys
merkityksellistää
kommunikatiivinen
tilallisuus
lähtö-kohtainen
olemuksellisesti
teleo-intentionaalinen
ylittäminen
Kun tila käsitteellistetään sosiaalisista suhteista luoduksi, se on luonnostaan täynnä valtaa ja symbolismia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

idiolekti

tarkoituksenmukaisesti
kontrastoida
sijaintipaikka
ilmauksiin
tulkittava
merkityspiirre
käyttötilanne
tar-koite
abstraktius
täydennystyyppi
esiintyminenkonteksti
tekste
ryh-mä
tilanne-kohtainen
aineistoosa
puhetyyli
Normitettu yleiskieli voi olla niin vierasta omalle idiolektille, että siihen pyrkiessäkin puheessa säilyy murteellisia muotoja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

liittyen

tekemissä
expathounen
aikaisemmki
verrattaa
lehdistöaineisto
pehmeneminen
ajoittaminen
summata
avoima
mikro-taso
reagointi
jäljkä
tutkimusetiikka
kotoutuminen
lähdekriittinen
yksityiskohtaisemmin
tutkimushanke
Ks. myös Kouli 1996, 65-66 ( elektroninen artikkeli ) legendan pornografisoitumi-seen liittyen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ryhmäidentiteetti

epäjatkuvuus
ontologisiin
tilannesidonnainen
makro-taso
konstruoiminen
samuus
dualistinen
ihminenyksilö
sisältyminen
muokkautuminen
emansipatorinen
aviosuhde
yhteiskunti
tietomuodostus
politisaatio
ryhmikä
( Mts. 157–158. ) Sosiaalinen tai yhteisöllinen funktio on nimillä, jotka luovat tai vahvistavat käyttäjäyhteisönsä ryhmäidentiteettiä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

internetsivu

kieliopas
kotisivu
sotama
kilpailu-aiheinen
kulttuurisivu
ultralehti
historiikki
yliopistoopiskelija
sanomi
otava
tietoanto
enkelikortti
tvohjelma
kaupunkiosasto
arkistomateriaali
aikakausilehti
Byrnen suosiota myös muilla kielialueille osoittaa se, että internetsivut on avattu myös saksaksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hyötyjä

eristäytyminen
elämänkokemus
vaade
realiteetti
työpanos
tasapuolinen
operatiivinen
toimintataa
paraneminen
viihtyvyys
käsitykään
vaikutusmahdollisuus
täysivaltainen
uhat
huomattaa
Suoran hyödyntämisen lisäksi luonnosta on myös muita hyötyjä ihmiselle, kuten ilon tuottaminen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

analyynen

analyysiin
analysointi
analyysimenetelmä
tutkimusmenetelmä
metodinen
analyysini
yhteensovittaminen
ihmis-
menetelm
syvällisemmin
tutkimusote
kieliteknologinen
työssä
sisällönanalyynen
taustoitus
analyysimalli
Pääpaino analyysissä on teoksen rakenteen, äänimateriaalin ja kielen kuvailussa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vaikutusala

epä-prefiksi
epäillä-vers
asiaviitteinen
teksti-
tar-koite
lausemuo-toinen
sanataso
lausemuotoisuus
laskennallinen
affektiivisuus
korrelaattilause
merkitseminen
kieltosuun-tainen
ilmaustyyppi
epäillä-verbinen
pää-merkitys
Kehysadverbiaalit ovat lauseen integroituneita osia, koska ne sisältyvät muun muassa kiellon ja kysymyksen vaikutusalaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

foucault

kusch
rubin
marqula
widengri
weber
latour
mostaa
psykologi
schein
santu
netto
sandu
lacapra
hintikka
lawso
gylen
wittgenste
nanji
boyer
Foucault, Michel 2005 ( 1969 ) : Tiedon arkeologia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

esitysteoria

moni-tieteellinen
tutkimustraditio
narratiivisuus
imagologia
makrotaso
sosiaali-psykologinen
tiedetutkimus
verkostoanalyysi
onomastiikka
tutkimusperinne
diskurssianalyyttinen
rakennepiirre
kulttuurikuva
diskurssianalyynen
uskontotieteellinen
teoretisointi
Vuorovaikutus on yhteisöllisyyden pohja, identiteetin muokkausprosessin tapahtumapaikka ja esitysteorian keskeinen tarkastelun kohde.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kubikulumi

kubikulum
makuuhuone
kubikuluma
apuleiuksi
plinius
makuutila
yläkerta
kaupunkitalo
aviovuode
maaseutuhuvila
yksityinentalo
peristyyli
palvelijatar
kubikulume
aviorikos
scipio
sisäosa
Useat kubikulumit sijaitsivat lisärakennuksissa ja muutamassa mainitaan olevan etuhuone ( procoeton ), jonka funktio jää tässä yhteydessä epäselväksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

äänenkorkeus

verbivalinta
tuttavallinen
ku-ten
monotoninen
pystyakseli
runomittaa
vaiheittainen
toi-mia
normatiivisesti
kuvaa
tulkinnanvaraisuus
humoristi
geneeri-nen
kimppuuntua
musiikkiesitys
siirryttäki
Musiikillisia tehokeinoja ovat äänenkorkeuden, tempon, rytmiikan, äänenvoimakkuuden ja äänensävyn vaihtelut.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mccauley

lawso
lawson
boyer
wronskia
pyysiäinen
monika
fernandez
luukka
giberson
hervieu-léger
mustaparta
perelma
mavroudeas
sarajärvi
weber
Teoriana asetan koetukselle Thomas Lawsonin & Robert N. McCauleyn rituaalin kompetenssinteorian.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

predikatiiviadverbiaali

lausesubjekti
sinä-pronomini
frekventatiivisuus
kuulla-verb
parti-tiivi
essiivimuotoinen
essiivisijainen
monikkosubjekti
nollapersoonamuoto
odotuksenvastaisesti
spesifinen
itse-korjausaloite
ihmistarkoitteinen
uskoa-verb
nominatiivi-
tarpeettomasti
teitittelymuoto
Essiivien osuus ( 14 % ) poikkeuksellisista predikatiiveista kertoo siitä, että predikatiivin ja essiivisijaisen predikatiiviadverbiaalin ero ei ole aina täysin selvä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

skes

ekss
smsa
smsk
sananen
wiedemann
märss
substantiivinen
emkk
lintunimi
trulling
risla
merss
märlama
samanmerkityksinen
wiedemanni
alfe
Sama venäjän sana on lainautunut myös suomeen, karjalaan ja vepsään ( SKES 82 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

toiseus

tilallisuus
erityisyys
mystinen
primitiivinen
totaalinen
traumaattinen
kielellisyys
paljastuminen
heteroseksuaalinen
käsitteellistäminen
ylittäminen
välillisyys
olemuksellisesti
Tämä on yleinen ” toiseuden ” käsittelyn ongelma ( ks. luku 2.2 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

interactio

conversatio
identidä
theotyä
modernidä
perceptio
poland
sociedä
emotio
evolutio
educatio
memotyä
evaluatio
translatio
structurra
spiritualidä
segmentatio
architecturra
conflic
‒ TANYA STIVERS ( toim. ) 2007 : Person reference in interaction.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nominaalinen

epäillä-verbiin
laskettavuus
partiaalisuus
propositionaali
jos-lause
lausemuotoisuus
nominaalistus
kielto-hakuinen
konverb
modaalikielto
kieltosuun-tainen
epäillä-vers
tarkoit-de
lausetaso
Predikatiivilauseessa nominaalinen aspekti ilmenee Huumon mukaan silloin, kun subjektin tarkoitetta tarkastellaan seriaali-sesti, osa osalta ( 2007 : 5 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

elektro-akustinen

elektro-akustinen
sävellystuotanto
tyylipiirre
säveltäminen
spektrianalyysi
musiikkitutkimus
musiikkianalyysi
populaarimusiikki
pisces
tutkimusala
tonaalinen
ikonologia
sävellyskausi
pioneeri
varhaisvaihe
tyttökeskeinen
lähihistoria
terminologi
etnologia
Kuva 2. Elektroakustisen musiikin lajit ( Schrader 1982, 3 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

retorinen

tarkasteleminen
jumalatermi
derrita
selittävä
tämänkaltainen
vastaaminen
tutkimustapa
millaista
irrallaan
viestinnällinen
rohkaisu
retori
historiapoliittinen
edelläesitetty
formalistinen
tekijyys
tutkimuskysymyksiin
narratiivinen
Tämän tapauksen erikoisuus on vain se, että paikannettavat retoriset keinot sisältävät uskonnollista käsitteistöä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sche

hereä
owyr
swea
attentio
thna
manyä
gentlema
certai
shou'd
evacuatio
wolde
reaso
whilla
ableä
schuld
lofe
whileä
that's
principleä
Sche seyd that he was wolcome to God and to hir as to hys owyn modyr. ” Margery Kempe, 205-206.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sofisti

timaios
plotinos
kratylos
teologi
modernisti
hegeli
faidros
stoalainen
historiakäsitys
radisch
pidot
esi-sokraatikko
sokrade
parmenide
vernantti
Platon, ( 1999e ) Sofisti, suom. Marja Itkonen-Kaila, kokoelmassa Teokset, osa 5, Otava : Helsinki.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

murt

paik
verml
pohjanm
peräp
harv
epohjanm
visva
vanh
karj
lönnr
länsip
lepsuttaa
ravistua
deskr
korppu
lemi
länsimurt
satak
sm hartsi ( Alm 1751 ; yl. ), murt.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

diskurssianalyysi

diskurssitutkimus
diskurssianalyyttinen
tekstitutkimus
sosiologinen
tutkimusperinne
verkostoanalyysi
imagologia
jazztutkimus
ihmistiede
sosiaali-psykologinen
tiedetutkimus
moni-tieteellinen
etnometodologinen
kysymyksenasettelu
uskontotutkimus
tutkimustraditio
kognitiotiede
( Mts. 29–31 : 37. ) Tekstintutkimuksen ja diskurssianalyysin haasta-vimpia osioita onkin kontekstin rajaaminen tarkoituksenmukaisesti.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mystikko

kristus
magdale
pyhimys
magdaleena
rippi-isä
eläytyminen
nuorukaista
eläytyä
pyhiinvaellus
englantilainenmystikko
ehtoollinen
peniculus
menaechmus
neitsyt
giton
eumolpus
neitsy
myötätunto
juno
Toisaalta voihan olla niinkin, että mystikot ja heidän kirjurinsa eivät vain tulleet maininneiksi itsestään selvää asiaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

käännösongelma

käännösratkaisu
analyysiosio
puhejakso
tapauksiin
jatkotutkimusaihe
kaksi-tulkintaisuus
ei-toivottuusi
metaforisuus
avoima
toimintajakso
yleisluontoinen
taajaan
kontekstisidonnaisuus
aspektuaalisuus
tulkinnanvaraisuus
sanastollinen
iskentäprosessi
ajatuskokonaisuus
Käsittelen teoksen suomentamista keskittyen sanaston, idiomaattisten ilmausten ja sanaleikkien aiheuttamiin käännösongelmiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

schegloff

jefferson
egbert
sorjonen
haaka
robinson
raevaara
laury
kurhila
sacksin
preferoitua
norrick
kevoe-feldman
rahtu
emanuel
haakana
deutschmann
goffman
kulkula
Korjausaloite on yksi keskeinen käsite korjausjäsennyksessä ( Schegloff, Jefferson, Sacks 1977 ; suomeksi Sorjonen 1997 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

luokittelu

aiheenmukainen
menetelm
esi-ikonografinen
uskontotutkimus
kvalitatiivinen
metodinen
syntaktis-semanttinen
analysoiminen
allersin
tutkimusote
lähtökohdä
teknologinen
määrittely
lingvistinen
analyysimalli
Aiheenmukaisen luokittelun kannalta oleellista on selvittää, mille Panofskyn metodin tasoille eri taiteen alojen teokset tulee sijoittaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

luokki

ar¨a
alaryhmä
iskentämenetelmä
merkitysteht¨a
polyseeminen
lama-ja
kontekstiriippumattomasti
adessiivimuotoinen
fonologi
saamelaiskieli
diminutiivi
aksi
Värikkäät ilmaukset voidaan jakaa useisiin eri luokkiin ja näiden luokkien väliset rajaaidat ovat häilyviä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

esitystutkimus

sosiaalitieteet
soveltava
etnologia
yhteiskuntatieteellinen
perusteos
yhteiskuntapolitiikka
kulttuuritutkimus
rituaaliteoria
tutkimus-
kielitutkimus
sosiaalipsykologia
pioneeri
työkaluksi
sosiaalityö
käännösteoria
tiedetutkimus
Miten on esitystutkimuksen keskeinen kysymys, jonka aion esittää stadilaisuuden ilmentämiselle.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

itse-korjaus

itse-korjaus
verkkokeskustelu
anteeksipyyntö
korjaussekvenssi
huomiokohdistin
leikittely
tervehdys
esi-sekvenssi
noei
kiusoittelu
preferoitua
pahoittelu
vitsailu
etu-jäsen
korjausaloitteeseen
Aineistossani on kaksi tapausta, joissa itsekorjauksen aloituskeinona käytetään eiku-partikkelia ja anteeksipyyntöä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

rekonstruktio

kalto
kgerm
koljo
verbivartalo
vaδno-
visva
sekundaari
kantagermaani
kantaurali
libbi
maddäd
kiro
khiyar
visu
deverbaalinen
döra
käly ~ gálọjeatni ( KN : gālŏjædne ) Rekonstruktio : * kälo, sa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

cicero

marcus
plinius
plautus
ovidius
valerius
augustus
plutarkhos
suetonius
shackleton
aurelius
pindaros
quintilianus
tiberius
antonius
ganymedi
kubikulum
Cicero ( ad Q.fr.3, 1 ) kuvaa veljelleen käyntiään tämän huvilalla ja kommentoi meneillään olevia rakennustöitä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tasoiskentä

iskentämenetelmä
fraktuurikuva
bipolaariiskentä
kvartsinen
strukturaalinen
fragmenttityyppi
näyttelyelementti
pelkistäminen
löytöaineisto
syntaktis-semanttinen
abstraktisuus
pompejilaistalo
kiviiskentä
sijanmerkin
piikiviaineisto
kokoluokki
Tasoiskennän ja bipolaari-iskennän erottelu on kvartsitutkimuksessa tärkeää, koska molemmat iskentämenetelmät ovat kvartsiniskennässä tavallisia ( ks. Rankama 2002a : 84-86 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kirjallisuuden

suomalaisen
skst
kansanrunousarkisto
kirkkohistoriallinen
yliopistopaino
äänitearkisto
kktkj
vuosikirja
kustannusosakeyhtiö
kirjapaja
kalevalaseura
nuorisotutkimusseura
muinaismuistoyhdistys
tietolla
kielikone
etnomusikologinen
aikakauskirja
edico
unigrafia

tavu

pääpainollinen
ensitavu
jäljessä
keski-korkea
genetiivimuoto
vartalovokaali
sananloppuinen
sananalkuinen
( Bateson 1967 : 6-7 ) Egyptinarabian47 tavussa voi olla vain yksi pitkä vokaali.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kotkata

norjasta
gutzehdä
hamina
danzigi
rakennuttaa
gutzeitti
ylioppilastalo
höyrysaha
idman
kesähuvila
vihti
pommeri
hatanpää
aarnio
gullichsen
saho
purjehtia
pitäjän
stralsund
Hän meni naimisiin Olga Adolfsenin kanssa ( s. 1875 ), jonka perhe oli myöskin muuttanut Norjasta Kotkaan vuonna 1872. Heidät vihittiin 1890-luvulla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

demonstratiivipronomini

yksikkömuotoinen
vuoro-loppuinen
odotuksenvastaisesti
nollapersoonamuoto
yskiminen
korjauskeino
spesifinen
kieltosana
me-pronomini
kirjekohtaus
teitittelymuoto
interjektiomainen
leksikaalistua
kysymyssana
lihavointi
Olen myös pyrkinyt ottamaan huomioon demonstratiivi-pronominien funktion henkilöviitteissä, vaikka demonstratiivipronominit sinänsä eivät ole tämän tarkastelun päähuomion kohteena ( vrt. Seppänen 1998 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lähtö-kohtaisesti

lähtö-kohtaisesti
vaikutin
määritelmällisesti
tavoitteleminen
laajemmalla
aidosti
fundamentalisti
kääntymys
lähestymistapaan
näkökulman
yhteiskunnallisesti
tiukko
yhteiskunnallisi
yksilötaso
tt03
laveasti
induktiivinen
ajatusmalli
etnen
uhaksi
IKL:n ideologiassa sukupuolikysymystä ei lähtökohtaisesti ollut, vaan naiset ja miehet toimivat yhdessä isänmaan hyväksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

morfologinen

infiniittinen
verbi-kantainen
tekonimijohdos
polyseeminen
fonesteema
ortografinen
diminutiivi
synta
äänteellinen
imitatiivinen
egyptinarabia
ekspressiivinen
Kulonen tukeutuu myös Jarvan määritelmään ekspressiivisen sanaston määritelmistä, joita ovat semanttiset, syntaktis-pragmaattiset ja morfologiset piirteet ( ks. edellä ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

foneettinen

yleis-virolainen
yleis-viro
substantiivinen
sananalkuinen
jõelähtn
samanmerkityksinen
lintunimi
kalanimi
sanue
sanavartalo
yleissuomalainen
Kuu lihvendämä ~ Hlj lihvendama on deskriptiivinen verbi, joka vaikuttaa muiden viron samanmerkityksisten verbien foneettiselta variantilta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

rakenneyksikkö

anteeksipyyntövuoro
moniviestinen
noei-korjaus
etu-jäsen
korjausvuoro
korjaussekvenssi
topikaalisesti
kieltosana
topiikkivaihdos
ei-vakava
asiantuntijatieto
pragmaattisesti
spesifä
kiteytymä
no-partikkeli
yksi-kö
Kyseessä on siis itsekorjaus, joka esiintyy ongelmallisen vuoron rakenneyksikön sisällä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

parhaiten

eri-ikäinen
monipuolisesti
väljästi
muistitietoaineisto
omaleimainen
näkemykään
tavoitteinen
suunnistaa
kattavi
kokonaiskuva
havainnollinen
modernisminen
perustuen
lajitella
kuhukin
raami
tilakäsitys
aukottomasti
Oikeat hakutermit osaa parhaiten valita luokittelija, jolle kuvan aihepiiri on tuttu.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tietoteoria

al-fārābī
ihminenkuva
vertauksissa
al-ghazālī
mikrokosmoskäsitys
astrologinen
synkretistinen
tietoteoreettinen
tietohankinta
ismailiittinen
numerosymboliikka
väittämä
platonistinen
makrokosmos
kosmologinen
ykseyteen
Yksi uusplatonistisista piirteistä R a s ā ’ i l i n tietoteoriassa onkin sen läheinen suhde ontologiaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

schein

gadamer
kahn
schürmann
alethei
hegel
theaitetos
cornford
kusch
parmenides
marqula
anaximander
kratylos
walcot
nanji
backhaus
rubin
wittgenste
haug
schadewald
Suomen siviilipalvelusmiesliitto r.y., Helsinki 1985. ( Scheinin 1985 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

signum

iljug
iltun
pylai
inscriptiones
wogulische
iospe
fimic
iscm
ricis
graecae
ärsberättelse
maataloustiedustelu
inscriptionum
panamara
mus. DAT 251 ), Jukka Ruohomäki : teoksia 1974–95 ( Fimic signum : El.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hermanoa

estaa
siete
obras
obra
traducció
novela
desde
cuantoa
todoa
quijote
influenci
pero
aventuras
muntoa
otros
hapsi
literatura
caballero
otro
Kivi, Aleksis, ( 1870 ) : Los siete hermanos.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

infinitiivi

mainfinitiivi
partisiippimuoto
aktiomuoto
sekundaari
einfinitiivi
konverbia
verbi-kantainen
preesensin
omistusliite
inessiivisijainen
edustua
elatiivitäydennys
Suomen kieliopissa on infiniittiset verbimuodot perinteisesti jaettu infinitiiveihin ja partisiippeihin ( ISK § 490 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sanalippu

suomenruotsi
smsa
etelä-karjala
kalanimi
murresana
pohjoinenviro
yleissuomalainen
samanmerkityksinen
pyhtää
lainautua
itämurre
tytärsaari
emkk
sananen
lainaalkuperä
EMKK:n sanalippujen mukaan trülling on Haljalan sana, trulling esiintyy molemmissa pitäjissä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lajiutuminen

välttämättöma
yleinenlajitaso
toimijuusi
äärettömä
kausaalisuus
kieliopillistumistutkimus
modaaliilmaus
teksti-
disjunktiivinen
reaaliluku
retorisiin
periytyminen
kiistattomasti
selitysvoima
kompleksisuus
epä-prefiksi
Tämä maantieteellisen muuntelun malli on sittemmin nimetty allopatriseksi lajiutumiseksi ( Campbell & Reece 2005, 477 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

haptinen

katsominen
esineellinen
optinen
visuaalisuus
taktiilinen
ruumiillisuus
traumaattinen
barokin
manuaalinen
luontosuhde
heideggerilainen
tekstuaalinen
tyttömäisyys
herättämä
poeettinen
Hän tuo esiin, miten haptiset ja optiset ominaisuudet voivat korostua taiteessa eri tavoin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ikonografia

iconclassi
ikonologia
ikonografinen
iconclass-järjestelmä
ikonologinen
lähdekirjallisuus
esi-ikonografinen
tulkintaehdotus
analyysimenetelmä
bibliografi
käyttämääni
analyysimalli
kolmivaiheinen
ei-esittävä
tekstitutkimus
jazztutkimus
tutkimusala
Soveltaessaan ikonografiaa Iconclass-järjestelmään, van Straten joutuu etsimään tarkennuksia käsitteisiin jokaisella ikonografian tasolla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kaukajärvi

haihara
päärakennus
grahn
pirttirakennus
bertel
lönn
hatanpää
pehtori
miespiha
puutarhuri
huvimaja
muonamies
talousrakennus
wivi
asuinrakennus
torkel
pohjapiirros
huvila
talouspiha
Kaukajärvellä miespihan erotti talouspihasta ja puiston puutarhasta aita sekä Sonnivuori, joka kuului kartanopuistoon.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

entropia

kiihottuminen
sekularisoitua
tunteellinen
juhlatunnelma
apokalyptinen
minämä
kyllästää
esteetön
kaapu
vaeltaja
hienovaraisesti
tuhoaminen
puhdistuminen
modernius
Rossi erottelee entropian kolmeen lajimalliin : dynaamiseen, traagiseen ja staattiseen naturalismiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kamineri

kertojahahmo
kaminer
sivuhenkilö
kertomuskokoelma
kuvamaailma
venäläisyys
omaelämänkerrallinen
elsneri
filostratos
kriittisesti
muslimifilosofi
tutkimissaan
tulkittaa
kiinnostavasti
russendisko
symbolistinen
herakleitto
Pyrin tässä luvussa osoittamaan, että Kaminerin teksteissä ovat nähtävissä molemmat näistä vaihtoehdoista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nila

tullu
semmone
sellast
kattoa
kaikkee
tiätsä
rupes
sielt
niinkup
jännä
jotai
mennyä
silleen
semmosia
aikasemmin
mielest
niil
niist
5 sä napsit niit sillee ; 6 ( 1.0 ) 7 ja sit suuhun.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

muñoz

arce
indígi
luis
eduardo
ramón
lópez
lorío
guevara
jorge
loáisiga
derechos
títulos
reclama
solanoa
totogalpa
romero
matagalpa
END 9.8.11 Día Internacional de los Pueblos Indígenas - Galo Muñoz Arce.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

evidenssi

ennakkooletus
lähestymistapaan
analyysivaihe
tulkintatapa
haastatellateema
syvätaso
bysantti
tyylihistoria
falsifioida
tutkimustapa
loitsuesitys
moniulotteisuus
johtolanka
kehityslinja
empiiristä
epä-intuitiivinen
Ainoa eettisesti kestävä tapa on esitellä kaikki lähdekritiikin läpäisevä evidenssi, vaikka se ei tukisikaan tutkijan hypoteeseja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kertomuksissa

anorektinen
sitaateissa
liiallisuus
siskonmakkara
viattomuus
ahmiminen
seksikkyys
sukupuolittunut
elävästi
stereotyyppi
kiinnostavasti
performatiivisesti
mahtavuus
bulima
buliminen
oikeanlainen
luonteenpiirre
bulimisesti
Lisäksi kertomuksissa on lukuisia paikkoja, joissa kirjoittajat arvioivat ja tarkkailevat itseään.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kursiivi

tuomisto
kuvateksti
saraste
jaaksi
pesujehu
walcot
rekola
abu-hanna
kahn
summanen
harvennus
paasilinna
paasonen
kares
honkavaara
sivunumero
Kursiivilla kirjoitettu on omaa käännöstäni ( kreikaksi : myoumenoi te kai epopteuontes ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

seuraava

seuraa
seitsemänsi
seuraavilla
viidennessä
edeltävä
neljänsi
esimerkkikatkelma
kuudes
pääpiirteittäin
kolmas
edelläesitetty
noei-korjaus
analyysiosa
yhdeksäs
kokoavasti
selostaa
siirry
Pietu kirjoittaa myös seuraavan vuoron rivillä 5, ja se on jatkokysymys korjausaloitteelle.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pääsana

predi-katiivi
modaali
aikaulottuvuus
nominatiivipredikatiivi
nominaalistus
elliptinen
esubjekti
ihmistarkoitteinen
olla-verbi
passiivilause
imperatiivimuoto
ilmauksiin
konkreet-tinen
Esimerkki 231 ei sovi akkusatiiviin, sillä vähän vaatii aina pääsanansa partitiiviin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

norde

eeckytkös
idänsuhteet
efta
keskustapuolue
paasikivikekkonen
sisäpolitiikka
presidenttipeli
porvariyhteistyö
vaalitulos
yhteistyöhanke
keskustalainen
maataloustuottaja
maatalouskysymys
Pääministeri Koivistolla ja ulkoministeri Karjalaisella vaikuttaa olleen erimielisyyksiä Nordekin hoidosta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kvartsi

iskentäjäte
kokojakauma
iskentämenetelmä
piikivi
kokoluokki
bipolaariiskentä
pompejilaistalo
leakšagoađejohka
löytöaineisto
iskentäpaikka
fragmenttityyppi
hankintatapa
käyttöominaisuus
kaivausalue
2. luokka : Tiivis kvartsi, jossa murtuma ei ole kovinkaan selkeä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

danzig

lyype
lyypekki
kauppakumppani
tuomiorovasti
tallinnalainen
porvari
wiki
kirjeenvaihto
chonnertti
chonnertie
kälviä
wije
paavali
pawel
stralsund
lyypekkiläinen
kauppayhteys
Kirje osoittaa, että Scheel tunnettiin Danzigissa ja että häneen luotettiin Turkuun liittyvissä asioissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

puheaktiteoria

austin
tiedesosiologi
merleau-ponty
kuvaskeema
judith
psykoanalyyttinen
leeuwenta
smalley
alois
spektromorfologia
teesiromaani
lawson
ribot
kennetyä
giddensin
boyeri
systeemis-funktionaalinen
tekniikkafilosofia
Niiden taustalla on J. L. Austinin puheaktiteoria ja ne viittaavat tekemiseen, jolla saadaan jotakin aikaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sebalti

saturnus
lumottu
käveleminen
filostratos
ganymedes-ekfrasis
kuvamaailma
proustaa
barokin
peripateettinen
tyttöhahmo
sokrade
muistaminen
sebald
teoksiin
minimalistinen
muistitekniikka
Arkkitehtuuri, valokuva ja menneisyyden esittäminen W. G. Sebaldin romaanissa Austerlitz.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

konjunktio

myöntömuotoinen
kiertoilmaus
elliptinen
nominaalistus
aikamuoto
olla-verbi
nolla-persoonainen
np-objekti
modaali
pragmaattisesti
lausuminen
parafraanen
passiivilause
Viesti päättyy konjunktioon että, joka on tavanomainen johto-ja sivulauseen välissä ( VISK § 884 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

erityisyys

ihminenyksilö
kulttuura
olosuhteet
kerroksellinen
kielellisyys
kulttuurillinen
kiinnekohta
elämähistoria
reunaehto
dualistinen
kokemuksellinen
mielisisäinen
yhteisöllisesti
muodostuva
muokkautua
Erityisyydestä kertova symbolit voivat olla esimerkiksi yhteisön erityisyydestä ja rajallisuudesta kertovia tarinoita, joihin yksilö voi identifioitua.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

onomatopoeettisuus

deskriptiivisyys
synesteettinen
etymologiointi
fonesteema
ideationaalinen
modaaliilmaus
sijamerkintä
imitatiivinen
kattotermi
ekspressiivi
haistaa-verb
havainnollistus
Koposen mukaan affektisuus, onomatopoeettisuus ja ekspressiivisyys ovat sanan merkitykseen liittyviä kategorioita.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sociedä

culturra
interactio
histotyä
educatio
theotyä
identidä
poland
middlla
translatio
conversatio
evaluatio
womi
associatio
käänt
projec
architecturra
modernidä
evolutio
revolutio
Hecker-Stamphel, Jan ( toim. ) 2009. The Finnish Society of Sciences and Letters, Saastamala.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hypoteesi

tutkimusote
tutkimustulos
tutkimusnäkökulma
analyysini
metodinen
ilmeneekö
formalistinen
menetelm
teoriatausta
poikkitieteellinen
analyysiin
uskontotutkimus
empiiri
raportointi
päätelmä
analyysimalli
tutkimusperinne
kolmivaiheinen
Hypoteesini on, että arkkitehtuurin ja kaupunkitilan tuottamisen lisäksi näihin liittyvien merkitysten tuottaminen alkoi jo ennen konkreettisen tilan olemassaoloa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kress

leeuwi
hunsto
isomaa
ylikoski
muikku-werner
etelämäki
swidler
koski-jännes
kelemi
phela
sutä
visapää
giberson
latomaa
sääskilahtaa
Kannen kuvassa ihmiset ovat esiintyöntyviä, salientteja elementtejä ( Kress – van Leeuwen 1996 : 212–214 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kansanetymologia

metonyyminen
synesteettinen
selventävä
muunkielinen
nimetäperuste
ekspressiivi
diminutiivi
tekonimijohdos
imitatiivinen
labiaali-vartaloinen
vertailuaste
cvc-muotoinen
suomentaminen
näyttelyelementti
modaalisuusi
Kansanetymologiat sen sijaan vaikuttavat, sillä ne voivat muuttaa ilmauksen muotoa vastaamaan uutta tulkintaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

teoksa

troublla
husserl
alois
donald
sebald
andré
norbert
luentokurssi
pääteos
schaeffer
joseph
claude
antropologi
walter
einführung
philippe
richardsi
luentosarja
roland
Teoksessaan hän pyrkii osoittamaan, että kokemukset voivat olla yhtä aikaa äärimmäisen yksityisiä ja jaettuja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ajallisuus

tilallisuus
kielellisyys
historiallisuus
sisä-isyys
reflektiivinen
mahdollisuusehto
kosmologinen
platonilainen
olemuksellisesti
traumaattinen
käsitepar
käsitteellistäminen
outous
platonistinen
olemuspiirre
ajatteleminen
esi-teoreettinen
järjellisyys
Keskeistä on teosten suhde tilaan, ajallisuuteen ja ääneen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mimeettinen

auraalinen
pintataso
narratiivisuus
kerronnallinen
kuvallinen
maailmassaoleminen
tekstuaalinen
käsityöelementti
preskriptiivinen
edustuksellisuus
liitettävä
teatterillinen
Belinskiläisenä tyyppinä, mimeettiseltä tasolta Matti on nuori ja rehti talonpoika, joka jää teoksessa aluksi sivurooliin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kollokaatio

vahvistussana
affektipartikkeli
monikkomuoto
passiivimuotoinen
yksikkömuotoinen
esimer-kit
essiivisijainen
me-pronomini
ei-uskonnollisi
ilmauksissa
monikkosubjekti
teitittelymuoto
Uskonnollinen kollokaatio Herran mielisuosio esiintyy lausumassa ( r. 40–41 ), jossa Saila tarjoaa perustelun ravintolayrittäjien menestykselle.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hyödyntä

tarjoamia
käyttävä
viihteellinen
aloitella
valottaa
erilaista
käytettävä
lähentää
jumalatermi
tukeutua
kiehtova
leikitellä
välittyminen
tukeutuminen
graafinen
painottuva
peilata
omaksu
retrospektiivinen
Tietoa, jota voivat hyödyntää sekä alan opiskelijat että tutkijat.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lause

monikollinen
resultatiivinen
jaoton
irresultatiivinen
syntaktisesti
akkusatiiviobjekti
intransitiivinen
Predikatiivi on näissä lauseissa vakiintunut tiet-tyyn muotoon, eikä subjekti vaikuta siihen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ilta-sanoma

ilta-sanoma
hufvudstadsblasi
salmenhaara
sibeliusviulukilpa
palkintojenjakotilaisuus
hannikainen
ilta-sanomat
korealainen
Lehdet ovat siis Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Uusi Suomi ( 1965 ), Ilta-Sanomat ja Iltalehti ( 2005 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tekosana

ni-menosa
lainanantajakieli
jälkiattribuutti
paikan-
kielihaara
yksilöivi
sanavastine
sanaaineisto
muunkielinen
leksikaalisesti
sanatyyppi
referenssileksikko
muodostustapa
labiaali-vartaloinen
binominaali
cvccäc
Osa tekosanoista sisältää lyhenteitä tai viittauksia olemassa olevien kielten sanoihin, kuten esimerkiksi nimenosat Teleste ja Citycon.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

culturra

sociedä
histotyä
theotyä
identidä
womi
interactio
educatio
middlla
huma
stutyä
evaluatio
poland
translatio
projec
spiritualidä
introductio
constructio
conversatio
modernidä
Identity and Culture in Eighteenth-Century England ( New Haven & London, 2004 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

määrite

omistusliite
elatiivitäydennys
olla-verbi
partisiippimuoto
predikaattiverbi
np-objekti
ominaisuussubstantiivi
kehysadverbiaali
imperfekti
mainfinitiivi
persoonamuoto
monikollinen
Esi-merkeistä 37 ja 38 voi kuitenkin todetaa, että ilman määritettäkin edellisten lauseiden objektit olisivat välttämättä partitiivissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

rohi

kaibas
kõõksuma
kalve
kalata
kaluta
kaea
kaltaa
kiskme
kalts
juhlad
kuetsiä
ilge
laum
neul
kaltsi
ahuga
suur
kurpad
kalv
kaibaus | rohi = kaibajusrohi Kuu ( EMS II : 538 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

perimä

perheyhteisö
taustastaan
tyytyväisyys
asuinympäristö
jälkipolvi
henkilökohtaisuus
me-yksikkö
työsarka
sivistää
rappiollinen
äänitorvi
elämänkokemus
rakkauskäsitys
peila
konstruoiminen
eristäytyminen
valtapoliittinen
omaleimaisuus
Teoksista on löydettävissä vahva kirjallinen perimä, kuvan ja sanan liitto on merkittävä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

semmoni

sellanen
tämmönen
mulla
oikeestaan
jotenki
semmonen
semmo
tällanen
tämmö
vaikee
jännä
semmosia
oikeesti
tarkottaa
niinkut
vaik
esimerkiks
emmä
silleen
Et jotenki se avioliitto kuitenkin on semmonen, joka sit yhdistää.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

perfekti

elliptinen
nolla-persoonainen
nominaalistus
epäillä-vers
kieltoilmaus
aikamääre
tar-koite
järjestään
sitä-paikanpitäjä
lausetäydennys
kiel-tosuuntainen
abstraktius
aikamuoto
ilmipantu
te-pronomini
nollaper-soona
sinä-pronomini
korrelaattilause
Samoin on kiinnostavaa se, että näistä negatiivisista asioista kerrotaan useimmiten perfektissä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lampila

otonkoski
hannuilari
hannu-ilari
salmela
iivonen
konsertto
isopuro
( Lampila 19.3.2011 ) Esimerkissä kriitikko toteaa, että solisti olisi voinut päästää musiikin tunteet pintaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

fennistiikka

monitieteisyys
amerikkavastaisuus
selvittely
selitysvoima
angloamerikkalainen
empiristi
evoluutiobiologia
suppeasti
lingvistiikka
etnisyyskäsitys
amerikavastaisuus
piikiviaineisto
aatehistoriallinen
nauhamusiikki
kie-lla
sosiaali-psykologinen
arkeologisi
museonäyttely
Fennistiikan kansallinen erityistehtävä on otettu mukaan myös TT03:een ( s. 230-231 ), mutta muutoin fennistiikan ja vieraiden kielten tutkimusintressejä ei erotella.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

jostain

sanottava
kerrottaa
sitäkään
salata
sopimaton
mainitseminen
pronomin
häiritsevä
jo-ka
predikatii-vin
hämmentävä
uhanalaisuus
erityisemmin
suuremmalla
väärässä
abst-rakti
kenes
tietyinen
( 123 ) Voisi luulla, että kyse on jostain luonnonfilosofisesta havainnosta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aistimellisuus

ajallis-avaruudellinen
äärellinen
mielisisäinen
läpikotainen
muuttuvaisuus
ekstensiivinen
olemuksellisesti
regulatiivisuus
vastavuoroinen
säännellä
differentioituminen
universaalius
ontologisiin
transsendentti
havaitsija
Tämän yleisyyden Deleuze samastaa kantilaisten ymmärryksen käsitteiden ja lakien yleisyyteen, joka saa sisältönsä ja riippuvainen aistimellisuudesta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

määrittyä

ideaalinen
läpikotaisin
läpikotainen
differentiaalinen
vastavuoroinen
alisteinen
ajallis-avaruudellinen
määrittäminen
differentiaalisuhde
jäsentyä
singulaarinen
määräytyä
aktualisoituminen
määrittyneisyys
perus
differentiaali
Transsendentaalinen ideaali on kuitenkin ” vain ” olioiden määrittyneisyyden periaate, ja täysin määrittyneen yksilön käsite.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

infiniittirakenne

itämans
merkintätapa
itämansi
verbi-kantainen
yleisimmin
aktiomuoto
tekonimijohdos
preesensin
taivutus-
verbitäydennys
predikaattiverbi
2.2. Aineiston analyysi 2.2.1. Itämansin temporaaliset infiniittirakenteet Itämansissa esiintyy kolme puhdasta konverbityyppiä : k-tunnuksellinen, syuwt-tyyppi sekä wöö-tyyppi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

cubiculo

cubiculla
cubicula
cubiculum
lecto
illam
iussi
iuxta
eodem
lectum
sibia
v.d.h
itaa
itaque
cubiculis
veste
erant
occisus
sukia
quata
( hist.2, 17,6 ) : in cubiculo clausus.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

normatiivisuus

kiertokulku
muodostuva
emansipatorinen
ulkoisuus
rajaehto
kielellisyys
sielullisuus
reflektiivinen
regulatiivisuus
muodostama
dualistinen
universuma
kosmologinen
ennakkokäsitys
uskomusjärjestelmä
kielellis-diskursiivinen
ykseyteen
kaksijakoisuus
Normatiivisuus ilmenee siinä vieläpä kahdella eri tasolla : toisaalta Hesiodoksen Persekselle suuntaamana hortatiivisena normatiivisuutena työntekoon ja oikeudenmukaisuuteen ( A ) - osassa, toisaalta konkreettisina ohjeina eri aihepiireihin - tätä voidaan ehkä kutsua neuvoa-antavaksi normatiivisuudeksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lyöntivirhe

lipsahdus
kirjoitusvirhe
vitsailu
noei-korjaus
noei
virhetekijä
virhelyönti
asiavirhe
tunneikoni
kysymyssana
moodiin
vuoro-loppuinen
kerrontajakso
kiusoittelu
humoristisuus
vuo-ro
epäröinti
Hän ei siis itse osoita olevansa huvittunut tekemästään lyöntivirheestä, vaan siirtyy keskustelussa eteenpäin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

foneemi

redusoitua
derivaatta
ääntyä
labiaalikonsonantti
partisiippimuoto
nominaalimuoto
korrelaatti
siirreäänne
painollinen
aktiomuoto
sekundaari
Foneemit eivät ole olemassa erillään suhteista, joihin ne asettuvat ja joiden kautta ne määrittyvät vastavuoroisesti.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

millään

esitetä
tämäkään
tässäkään
asetu
salata
ensinnäkään
kui-tenkaan
tietenkään
kumpikaan
sitäkään
varsinkaan
noudata
päällimmäinen
tyydyttävä
oieta
tiettyä
mielletä
taivu
pakottava
” En nyt näkisi, että se on millään tavalla mikään ongelmallinen tilanne.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

puheyhteisö

työllistyminen
markkina-alue
byrokraattinen
toimintamuoto
vaikutuskeino
kielipuhe
saavutettavuus
syötös
ongelmanratkaisu
integroituminen
vastuutaho
moni--kielinen
oppiaympäristö
työyhteisöön
ammattiryhmä
yli-kulttuurinen
nordismi
( Suni 1993 : 124, 130. ) 5.2. Puheyhteisön jäsenyys ja työyhteisön sosiaalisiin tilanteisiin osallistuminen Kieli on pääsylippu yhteiskuntaan, kieliyhteisöön ja myös sen sisällä oleviin puheyhteisöihin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

monikollinen

yksiköllinen
adjektiivipredikatiivi
sub-jekti
mainfinitiivi
irresultatiivinen
kantaverbi
definiittinen
partitiivimuotoinen
nominatiivimuotoinen
nominatiivimuoto
modaalinen
epäagentiivinen
resultatiivinen
akkusatiiviobjekti
Tämä tuntuu yllättävältä, sillä monikollisen subjektin kanssa predikatiivi on lähes aina partitiivissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

translitteraatio

ääntämys
sekundaari
vokaalivariantti
oletetus
nativisaatio
konverbia
vastia
kainopalvelin
monikkomuoto
omistusliite
kirjakielinen
translitteroida
Lisätietoa erilaisista aakkosiin perustuvista translitteraatioista löytää kirjasta ( Anderson, 1970 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aeneis

vergilius
ganymedes-ekfrasis
euryalus
askanios
ganymedi
menaechmin
eumolpus
galleriakohtaus
ganymedestä
encolpius
satyrica
gitonia
juno
giton
numanus
ganymedes
menaechmus
seinämaalaus
Nämä ovat Vergiliuksen Aeneiksen kuvaus Ganymedeen ryöstöllä kirjaillusta kankaasta ja Petroniuksen Satyrican galleriakohtaus Ganymedes-aiheisine seinämaalauksineen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

negaatio

kontradiktorinen
modaalirakenne
subjektiivis-episteeminen
negatiivisuus
deonttinen
loogisesti
kielteisyys
kontraarinen
kausaalinen
mentaali
nominaalistus
kvalitatiivisuus
tekolaatu
Negaatio : Syntaktisesti negaatiot käyttäytyvät kuin adverbit siinä suhteessa, että ne edeltävät ja modifioivat verbejä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

propri

appellatiivi
teko-sana
kieliaines
yritysmuoto
monikollinen
nominatiivimuoto
yksilöivä
abstraktisana
se-pronomin
Paljaalla proprilla viitataan yleensä referenttiin, jonka puhuja tietää vastaanottajan tunnistavan ( Downing 1996 : 100 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

epigrammi

statius
martialis
catullus
juvenalis
tibullus
agrippina
ganymedestä
sarkofagi
sapfo
trimalchio
iliaa
pindaros
idavuori
sardislainen
leochari
antonius
pausanias
vanja
Myös kreikaksi kirjoittaneen Straton Sardislaisen ( Hadrianuksen aikalainen ) epigrammeissa runoilija esittää, että mitä kookkaammaksi pojan penis oli ehtinyt, sen parempi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

esittämä

searlla
esittäma
blackin
santu
selventää
esitetty
mukailla
herakleitto
derrita
geertzi
richardsi
tukeutua
väännös
esitää
vernantti
argumentoida
assertiivinen
nimeä
Tyypillisesti konflikti on alkanut osakkaan esittämästä kysymyksestä tai väittämästä, johon puheenjohtaja ja isännöitsijä pyrkivät vastaamaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

empiirinen

geneettisyys
määrittyneisyys
ehdollistaminen
määrittyneisyysi
kvalitatiivinen
ideateoria
maimon
empiiri
empiria
määrittyvyys
kantilainen
fenomenologinen
määrittyminen
esi-teoreettinen
differentiaalinen
Kant kuitenkin määrittelee ideat itsessäänkin ongelmiksi, eikä ainoastaan ongelmallisiksi tai problemaattisiksi empiirisen tiedon näkökulmasta ( A647 / B675 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

katkelma

ammattinimike
vitsailla
nauruhymiö
huomiokohdistin
tuo-pronomin
vuo-ro
aloitus
niksu
keskustelukatkelma
imperfekti
noei
kerrontajakso
kopioida
rivin
korjausaloitteeseen
gurumentori
Kirjoista on tehty myös elokuva, jonka Laila tässä katkelmassa mainitsee.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

syllogismi

määrittyvyys
kvantitatiivisuus
äärellinen
ajallis-avaruudellinen
kvalitatiivisuus
vastavuoroinen
läpikotainen
transsendentti
ykseyteen
universaalius
määrittämätön
sisä-isyys
geneettisyys
reflektiivinen
durchgängig
ontologisiin
Kant siis johtaa minän, maailman ja Jumalan ideat suhteen tai syllogismien eri muodoista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tsilari

tervoma
laurell
mesta
liemola
kaunisma
lukkarinen
agitaattori
sopanen
marinina
stadinslangi
perttu
paunonen
Tsilari 1/2004, 5. Paunonen, Heikki 2005 : Stadin mestat.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vastaavuus

vaikutussuhde
makrokosmos
samankaltaisuus
olevainen
universumi
matemaattinen
mikrokosmosvertaus
kuualinen
ihmisruumis
viittaussuhde
redusoida
ilmaisutapa
ykseyteen
dialektinen
Vaikka linkkejä ja vastaavuuksia tekstien välillä löytyy, al-Bund¯ar¯ı on sepittänyt materiaalia myös niiden ympärille.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ganymede

strepka
deceptio
satyrico
ausgewanderten
ysvog
impressio
deityä
non-naturals
lofe
baden-basi
creatur
canoa
russi
pursua
notio
physicia
man's
hybrididä
easyä
Hardie, Philip 2002. Another Look at V i r g i l ’ s Ganymede.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

polaarinen

kielto-hakuinen
myön-tösuuntainen
kumottu
modaalirakenne
epäillä-vers
kieltosuuntaisuus
kumottua
myöntösuuntaisuustulkinta
sanataso
epäiuä-verbi
ominaisuussubstantiivi
nominitäydennys
kontradiktorinen
kieltosuuntai-nen
modaali
finiittimuotoinen
Huomionarvoista on, että tokko-alkuisen sivulauseen finiittiverbissä on esimerkissä 3 kieltohakuinen polaarinen partikkeli - kaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

missään

tässäkään
suoranaisesti
yhdessäkään
myöskään
tietenkään
saati
kumpikaan
ensinnäkään
enempää
mistään
yksikään
läheskään
joskaan
päde
yhti
kui-tenkaan
sinällään
yksinään
milloinkaan
Lainautuminen suomesta on todennäköinen, sillä sanue ei esiinny virossa missään muualla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kultti

kulttaa
apollon
anatominen
asklepios
trikkka
epidauros
votiivi
thessalia
dedi-kaatio
votiivipiirtokirjoitus
traakia
dedikaatio
peloponnesos
keisariaika
hygieia
hygieian
Isiksen kultissa oli myös soteriologisia piirteitä, kuten Asklepioksen kultissakin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

chaîne

opératoire
iskentäteknologia
analyysimenetelmä
teknologinen
kaivaustulos
teoriatausta
metodologinen
olettama
analysointi
kvalitatiivinen
analyysimalli
kuvaskeema
lingvistinen
metodinen
perelman
tutkimuksellinen
tutkimusmenetelmä
Täydellistä chaîne opératoire -prosessia ei Leakšagoađejohka 3:n aineistosta voi rekonstruoida.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kontaminaatio

yleissuomalainen
samanmerkityksinen
alkuaan
lintunimi
lainatus
murresana
sananen
merkityskehitys
murteittain
yleis-viro
kantagermaani
germaani
adjektiivinen
vahva-asteinen
substantiivinen
leksikaalisesti
Mahdollinen on myös muodon lainaaminen Kymenlaaksosta ja laajalevikkisemmän sanan merkityksen yhdistäminen siihen, siis suomen sanojen kontaminaatio.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

behe

toteama
osuvasti
searlla
fossiiliaineisto
searle
davidso
sandu
biokemiallinen
ricardo
blackin
engstrømin
triviaali
herakleitto
leibniz
lakoffa
rancière
Behe : Kyllä, epäilemättä se on hyvin vaikuttava biologinen systeemi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kokemuksellisuus

erottamattomasti
järjestyminen
merkitysanto
tilallisuus
aikakäsitys
meditatiivinen
runollinen
teoretisointi
epäjatkuvuus
personointi
kiinnekohta
muokkautua
aineeton
kaksijakoisuus
maailmassaoleminen
Lisäksi tilaan liittyy kokemuksellisuus ja menneisyyden muistot, jotka merkityksellistävät tilaa tehden siitä eletyn tilan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

suojelusuositus

suojelumerkintä
tarkkailuväli
suojelumääräys
hallitusneuvottelut
tilanpuute
lakiuudistus
tutkimusajankohta
suojeltu
peruminen
muutaminen
arkkitehtuurikilpailu
prosenttiluku
rakennussuojelulaki
apurahapäätös
nähtävillä
palkkalaskelma
puolustuslaitos
norjalainenyhteisö
huutokauppatilanne
Samaa voi sanoa oikeastaan jokaisesta suojelusuosituksen saaneesta rakennuksesta, joka ei ole saanut lainvoimaista suojelua.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aikasuhde

täydennystyyppi
käyttökonteksti
tekstikonteksti
predikaattiverbi
ilmauksiin
tekonimijohdos
olla-verbi
asiaviitteinen
ominaisuussubstantiivi
käyttöyhteys
epäillä-verbiin
jos-lause
läpikäyvä
epä-kanta
lausetaso
pragmaattisesti
Partisiipilla ei siis ole merkitystä postpositiorakenteen ja pääverbin toiminnan aikasuhteille.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sisältävä

saavi
kuvaava
verbimuoto
muodostava
varioida
esiintyvä
predikaattiverbi
prosodinen
useimmin
leksikaalistua
kieltävä
interjektiomainen
kolmenlainen
Kiinnostavaa jaottelussa on se, että tietyn tekstin voidaan kuitenkin katsoa sisältävän niin yksityisiä kuin julkisia elementtejä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

paradigma

fenomenologinen
ett¦
pohjautuva
aristoteelinen
fenomenologi
epistemologinen
maailmakäsitys
tekniikkafilosofia
jälkistrukturalistinen
marxilainen
tutkimussuuntaus
eklektinen
moderniteettää
käsitteistö
feminismi
pelloi, joten aste-vaihtelullisen ja - vaihteluttoman paradigman sekaantumiselle on hyvät edellytykset.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kuvataidekenttä

etabloitua
toimini
näytellätoiminta
kärkijoukko
sculptori
artina
galleriatoimija
noussea
taiteilijaliitto
näytelläohjelma
ammattimainen
taiteilijavetoinen
kesähuvila-alue
avantgardistinen
taiteilijakunta
korostuneesti
taidekenttä
kirjoittelu
galleriahistoria
- Miten taiteilijavetoisten gallerioiden asema ja rooli Helsingin galleria- ja kuvataidekentässä on muuttunut viime vuosikymmeninä?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

essentialistinen

taidekäsitys
platonistinen
muodostuva
yhtäaikainen
käsitteellisyys
esi-kielellinen
muodostama
käsitteellistäminen
ontologisiin
maimon
kosmologinen
tietoteoreettinen
dikotominen
välineellinen
etenevä
dualistinen
Mutta koska Heideggerille totuuden luonne on tekeytyvä, essentialistinen taidekäsitys tuntuu etääntyvän.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mikrokosmosteoria

mikrokosmosajatus
hermeettinen
ihminenkuva
ikhwān
ismailiittinen
astrologinen
mikrokosmos
muslimifilosofi
al-fārābī
vertauksissa
mikrokosmoskäsitys
mikrokosmosvertaus
uusplatonistinen
suufilainen
al-ghazālī
elementaristinen
Tämä teos onkin ehkä myös merkittävin R a s ā ’ i l i n mikrokosmosteoriaa esittelevä julkaisu.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sukupuoli-identiteetti

sukupuolittaa
performatiivisesti
vapauttava
eheä
irrationaalinen
todenmukaisuus
vaade
kokemuspiiri
poikkeaminen
yhteisöllisesti
heteronormatiivinen
subjektius
opittu
Sukupuoli-identiteetti rakentuu performatiivisesti juuri niistä ilmauksilla, joiden ymmärretään olevan sen seurauksia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kant

leibniz
deleuze
differentiaali
brentano
diairesis
husserl
aristoteles
heidegger
immanuel
käsitteellinen
guattari
vorstellung
anschauung
kätkeytymättömyys
Kant siis johtaa minän, maailman ja Jumalan ideat suhteen tai syllogismien eri muodoista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

intellekti

olemuksellisesti
mielisisäinen
ajallis-avaruudellinen
sielullisuus
sisä-isyys
viimekätinen
muodostuva
mahdollisuusehto
ykseyteen
transsendentti
kosmologinen
ontologisiin
sarjakehitelmä
Näin ollen itsetuntemuksen avulla saatu tieto on tietoa Jumalasta välillisesti, Intellektin kautta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

eestää

eesti
instituu
tallinn
eestiä
akadeema
murrete
teaduste
soome
sõnaraama
instituudi
toimetised
emakeella
sihtasutus
murded
seltsi
ordbok
kirjandus
laensõnad
andrus
Tallinn : Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Keele ja Kirjanduse Instituut.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

epiteetti

traakialainen
assimiloitua
ratsastaja
votiivi
piirtokirjoitus
reliefi
parantava
pystyttäjä
votiivilahja
dedikoida
anatominen
traakia
kreikankielinen
apollon
votiivipiirtokirjoitus
dedi-kaatio
maissi
jumaluus
354 Tällä alueella Asklepios assimiloitui myös traakialaisen ratsastajan kanssa ja sai paikallisia epiteettejä, joista yleisin oli Zylmyzdrenos / Zimidrenus.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

onikki

siiroinen
puurtinen
hervieu-leger
alhoniemi
kotilainen
östman
ala-suutari
ylikoski
peräkylä
raukko
Onikki, Tiina 1994 : Skeema merkitysrakenteen ja taustatiedon kuvauksessa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sekventiaalinen

vuorovaikutustoiminto
vuorovaikutuksellinen
ei-kielellinen
topikaalinen
kaut-ta
vuorovaikutustoiminta
vaiheittainen
aspektuaalisuus
syyseuraussuhde
osallistuminenkehikko
uskovaisuus
kontekstisidonnainen
toimintajakso
nimen-oa
väärinymmärrys
mikro-taso
Affektisuus syntyi esimerkissä 7 siitä, että vuorovaikutuksen normaali sekventiaalinen eteneminen rikkoontui.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

koodivaihto

oppituntivuorovaikutus
persoonailmaus
resultatiivisuus
verkkokeskustelu
keskustelukonteksti
ongelmallisuus
us-konnollinen
ei-kielellinen
tutkittavieni
Useat eri tutkimukset ovat osoittaneet, että koodin-vaihto on keino määritellä tilannetta uudelleen ( Lappalainen 2004 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

konstruktio

prototyyppinen
kielteisyys
sis¨
kieltoelementti
analogisesti
rajaamaton
käsitte
singulaaripiste
kontradiktorinen
omistusrakenne
Jos konstruktio tai lausetyyppi ei välttämättä vaadi täydennystä, kyseessä on adverbiaalimäärite ( 86 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

haila

latour
adorno
gylen
grönlund-nisunen
kusch
stoalainen
barthes
taylori
bachelard
blackin
lacapra
barokin
hegel
faidros
rieglla
gasto
Teoksessa Yrjö Haila & Ville Lähde ( toim. ), Luonnon politiikka.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

käännösstrategia

tutkimustapa
iskentäprosessi
vaiheittaisesti
analyysivaihe
totuudenmukaisuus
tekstikokonaisuus
pääkohta
johtoverbi
ennakkooletus
tulkintatapa
tavoitteena
haastatellateema
tekstiesimerkki
falsifioida
tyylihistoria
lähestymistapaan
< BR > Olemme nähneet muutamia esimerkkejä kotoistavasta käännösstrategiasta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lähdeteksti

baschmakoff
tekstiin
suorasanainen
kohde-kielinen
norsu
allitteraatio
riimittää
krokodil
torakka
menaechmin
tarakanisce
kirjoituskone
säkki
koominen
sanaleikki
nonsense-tyyli
Lähdetekstissä ( ks. esimerkki 91 s. 133 ) lainausmerkit ovat sanojen tatalata, matalata ympärillä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

yleiskieli

normittaa
murteellinen
muotopiirre
kielimuoto
puhekielinen
yleis-puhekielinen
muodollinen
puhuttu
mukauttaa
leksikaalisesti
olla-verbi
Opettajan ensim-mäinen vuoro ( rivit 1-6 ) on siis normitetun yleiskielen mukainen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sielt

semmone
kattoa
rupes
tiätsä
kaikkee
sellast
mennyä
siihe
toka
jotai
juttua
tullu
aikasemmin
niinkup
ainaki
niil
käyny
jotenki
Eeva : Ja sit ku näyttely oli ohi, sit sielt sai käydä hakemassa ne.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

liminaali

häiriötön
turmeltua
tilajärjestely
koetus
kulutuskäyttäytyminen
toipuminen
sisältäpäin
peruuttamaton
tarinavaranto
lyhye
syvetä
opiskeluaika
välittödä
jaettava
ravistella
koettua
yhteiselämä
Liminoidi eroaa liminaalista siinä, että liminoidi on yksilöiden tuottamaa ja kuluttamaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sijavalinta

sijavaihtelu
sijanmääräytyminen
objekttää
merkitysvariaatio
aistihavaintoverbi
merkitysmuutos
sijamuoto
s2opiskelija
resultatiivisuus
lausekonteksti
pre-dikatiivä
irresultatiivisuus
partitiivipredikatiivi
Predikatiivin sijavalintaan vaikuttavat myös predikatiivin ominaisuudet, joista tärkein on sanaluokka.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lihavoida

monikkomuoto
inessiivisijainen
aikailmaus
kirjekohtaus
predikaattiverbi
lihavointi
yksitulkintainen
vuoro-loppuinen
leksikaalistua
kohdä
saavi
ilmauksissa
verbitäydennys
Verbien prosesseja luetellessa ( esimerkkilistoissa ) verbit on lihavoitu vironkielisessä esimerkissä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

leibniz

husserl
hegel
parmenides
guattari
kuvaskeema
adorno
kant
deleuz
brentano
latour
stoalainen
diairesis
kätkeytymättömyys
vorstellung
parmenide
nietzsche
rede
On huomattava, että Deleuze ei kuitenkaan ota kunnolla etäisyyttä Leibnizin käsitykseen monadeista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

intersubjektiivisuus

makrotaso
valikoituminen
narratiivisuus
teleologinen
teleo-intentionaalinen
ilmentäminen
mikro-taso
kommunikatiivinen
analysois
meditatiivinen
bourdieä
intellektuaalinen
diskurssianalyynen
teoretisointi
Teatteritieteessä intersubjektiivisuuden käsite on otettu käyttöön erityisesti yleisötutkimuksessa, mutta myös esitysanalyyseissa, jotka tarkastelevat esitysten ( poliittista ) vaikuttavuutta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

guattari

deleuze
leibniz
adorno
latour
parmenides
stoalainen
deleuz
hegel
nietzsche
haila
husserl
blackin
sandu
platon
brentano
kratylos
lacapra
Deleuze ja Guattari tuovat esiin, että taide ei ole itsetarkoituksellista toimintaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

substanssi

läpikotainen
vaihtoarvo
määrittyneisyys
kvalitatiivisuus
määritys
differentiaali
ideaalinen
epätotuus
differentiaalisuhde
ihmistyö
kvantitatiivisuus
sisä-isyys
aktualisoituminen
äärellinen
Arvoa on nyt tarkasteltu sen substanssin, eli laadun ja sen määrän kannalta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

äänteellinen

äännerakenne
sanavartalo
verbi-kantainen
äännesuhde
ekspressiivinen
epäsäännöllinen
tekonimijohdos
sukukieli
koillis-rannikkomurre
pesye
leksikaalisesti
( UEW : 39 ) Artikkelin loppuosassa on mainittu äänteellisten epäsäännöllisyyksien johtuvan affektista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

modus

propositionaali
virtuaalisuus
taktiilinen
kontradiktorinen
kuvittelu
kvalitatiivisuus
ilmaistua
apofantikos
aistiha-vainto
ajallis-avaruudellinen
asteittaisuus
kooperatiivinen
universaalius
jos-lause
kvasiresultatiivinen
( Alliez 2004, 96–97. ) Spinozan mukaan modukset määräytyvät affektien kautta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

taustaa

teoriatausta
analyysimenetelmä
teosanalyysi
taustoitus
keskitä
viitekehys
taustatutkimus
tulkintaehdotus
välitila
ominainenpiirre
maailmateatteri
amakansa
tutkimuksen
marxluenta
sonogrammikuvaaja
rakennepiirre
kuvailen
diskurssianalyyttinen
Nämä analyysin vaiheet ovat tuottaneet tuloksina sen taustan, jota vasten perinnesuhteet tulevat ymmärrettäviksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

henkisyys

uushenkisyys
harjoittaja
uskonnollisuus
lainalaisuus
vieraantuminen
astangajooga
käsitteellistää
enkeliusko
yhteisöllinen
mystinen
rationaalinen
aineeton
ylittäminen
aineellinen
psykologinen
sekulaari
yhteisöllisesti
saumakohta
Aineistoa käsitellessäni tarkastelin myös käsitteistöä, jota vastaajat käyttävät kuvatessaan omaa henkisyyttään ja enkelien liittymistä siihen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

puukkojunkkari

murtavi
katovuosi
häjy
pergamoni-lainen
evankeliumi
jalanjälki
aene
taivaallinen
ventua
nyrkkivalta
iliaa
fauni
troijalainen
santeri
saarnaaminen
sovinto
( 1893–94, jatkossa PJ ja Puukkojunkkarit ) ja Murtavia voimia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

formantti

korostuma
sonogrammki
yhtämittainen
lyhyehkö
pienimmä
soolopiano
lama-ja
spektrikuvaaja
perustaajuus
rakenneosa
naisääni
näytteenottotaajuus
analyysiikkuna
keskimmäinen
monikkosubjekti
hengitystauko
kehysadverbiaali
Formantit ovat korostuneita taajuuksia, jotka määräävät esimerkiksi puheen ja laulun vokaalien sävyn.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

neljäs

neljänn
viides
seitsemäs
kahdeksas
kuudes
kymmenes
setti
puolisko
yhdeksäs
ensipainos
sävellyskausi
kolmanne
kolmas
neljänsi
yhdeksä
ajoittua
taite
yhdeksän
lönnrotinkatu
Euromallissa ensimmäinen katsastus on neljäntenä vuonna ja sitten joka toinen vuosi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

alluusio

imitatiivinen
tämä-pronomini
useimmin
sanaleikki
verbaalinen
suorasanainen
me-pronomini
kettunenpakina
intertekstuaalinen
vivahde
koominen
konventionaali
konnotatiivinen
sinä-pronomini
Tällaisia piirteitä ovat esimerkiksi alluusiot, otsikot ja teoksen avausjaksot.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

äänimateriaali

tonaalinen
mimeettinen
melodinen
synteettinen
auraalinen
spektrianalyysi
kuvallinen
temaattinen
musiikillinen
tekstuaalinen
rytmä
sonogrammikuvaaja
minimalistinen
kuuntelu
kuvailu
Analyysi keskittyy teoksen rakenteen, äänimateriaalien ja tonaalisten piirteiden kuvaamiseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

metonymia

yhteensopimattomuus
abstraktisuus
personointi
abstraktie
havaitsema
paradiga
modaalisuude
metonyma
erotteleminen
synesteettinen
holisti
metonyyminen
kompleksisuus
vastaavuussuhde
aihio
modaaliilmaus
Eräs seikka, jonka Hintikka ja Sandu lukevat metaforanäkemyksensä eduksi on mahdollisuus erotella metaforan ja metonymian käyttö.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

loppupuolella

alkupuolella
alusta
jälkipuolisko
lopulla
taite
jälleenrakentaminen
puolivälistä
puoliväliin
vuosikymmenen
alkuun
paikkeilla
jälkipuoli
voimistua
alettua
ilmestyminen
Kappaleen loppupuolella on vielä kahdeksas tilanne, jossa kertosäkeistön alkupuoli esitetään kerrattuna ja vahvemmin soitinnettuna.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

käännösprosessi

keskustelujakso
teosanalyysi
teosesimerkki
analyysiosa
äänitystyö
käsiteltyyn
tekstikappale
kokoavasti
työvuoro
artefaktilevintä
tarkasteltu
analyysiosio
johdantoluku
yksitellen
pääkohta
puheaineisto
tutkimusjoukko
teemoittain
Ihannetapauksessa kuvan ja sanan välinen indeksinen suhde ei muutu käännösprosessin aikana.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pyysiäinen

taira
sakaranaho
jallina
hirsjärvi
beck-gernsheim
giddens
saarikoski
mavroudeas
parland-vo
leena-maija
kivivuori
hurme
mustaparta
juvonen
sarajärvi
bennet
Kimmo Ketola, Ilkka Pyysiäinen ja Tom Sjöblom ( toim. ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

universaalikieli

derrita
induktiivinen
taidekäsitys
tukeutuminen
maailmakäsitys
tietoteoreettinen
platonistinen
skolastinen
epä-intuitiivinen
darwinistinen
allersin
maailmasuhde
tulkintatyö
lähestymistapaan
eklektinen
esiintuoda
Esimerkiksi Grönlund-Nisusen taiteen kannalta Heideggerin universaalikielen jyrkkyys ei välttämättä ole ongelma.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

yhteyteen

ornamentti
aikataso
eroavi
löyhästi
temaattisesti
elävöittää
kantava
käyt-tö
kuva-aihe
käyttötarkoitus
kehäkompositio
soitinryhmä
musiikkiesitys
rohto
syvätaso
Rooman kaupunginmuurien ulkopuolella sijaitsi myös laajoja yksityispuutarhoja ( horti ), joiden yhteyteen oli rakennettu asuintiloja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

toistettavuus

kokonainenrakenne
koodiin
retorisiin
vaiheittainen
irtisanoutuminen
yleis-lajitaso
syyseuraussuhde
abstraktisuus
kaut-ta
fiktiivi
lähi-konteksti
erityistapaus
loitsuesitys
totuudenmukaisuus
konkretia
päätteleminen
197 Teorian muilla lisätyökaluilla rituaali on toistettavuuden ( repeability ) näkökulmasta usein toistettava, ja rituaalin seuraukset ovat lyhytkestoisia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tiittula

sutä
juhila
ruusuvuori
touronen
sivonen
kotilainen
lahelma
nissilä
komulainen
kaasinen
lyytikäinen
lari
marja-leena
ylönen
pajula
schulman
sipilä
pöysä
viikari
Johanna Ruusuvuori & Liisa Tiittula ( toim. ), Haastattelu.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kielenulkoinen

yksitt¨a
muodostelma
käyttökonteksti
periytyminen
transitiivisuus
reduktionistinen
tekij¨at
korosteinen
kognitiivisiin
dialektinen
merki-tys
siit¨
kategora
redusoida
mallinta
intersubjektiivinen
viel¨
Tilannekontekstilla puolestaan tarkoitan sit¨ a kielenulkoista kontekstia, jossa jokin ilmaus esiintyy.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

klinckowström

sebastia
wachtmeisteri
fernen
armfelt
wachtmeister
wilhelm
hedvig
sebastian
louisa
cuthbert
cohn
sarah
fersen
dagmar
thure
gustaf
wilhelmi
Von Frenckellin mukaan avioituessaan Sarah Cuthbert ja Wilhelm Klinckowström olivat hyvin rakastuneita toisiinsa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kieliyhteisö

visuaali
kohdekieli
seemiläinen
musiikkiala
kielenkäyttäjä
alueittain
kulttuurituote
kielipoliittinen
puhe-kielisyys
taitotaso
esimer-ki
universaalisti
uskon-nollinen
Onko nimellä itsellään kieltä, vai kuuluuko se vain tietyssä kieliyhteisössä käytetyksi ilmaisuksi?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

haras

tyydytys
mielenrauha
kohtalokas
piilotella
pyrkimä
loitsija
yhtäkaikki
antautuminen
toivoton
tarkoituksellisesti
penetroitu
naurunalainen
ravistella
saali
erehdys
kompensoida
harmiton
valheellinen
Myös van Straten kieltää ensimmäisessä vaiheessa luottamasta mihinkään muuhun kuin omiin silmiinsä, sillä hänen mukaansa nimi saattaa olla väärä ja johtaa siten asiasanoittajan harhaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hegemoni

valtionhallinto
oikeudellinen
suur-suomi
uudistuminen
kilvoittelu
ihminenkäsitys
perustapalaatuinen
legitiim
ekonominen
mestisaatiokertomus
pirstaloitua
pohjois-eurooppa
yhteiskuntajärjestelmä
yhtenäinenkulttuuri
yhteiskuntajärjestys
fundamentalistinen
valtiotaso
Hegemonia on gramscilaisittain johtajuutta ja vallankäyttöä yhteiskunnassa, eri organisaatioissa ja laitoksissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mikrokosmosajatus

mikrokosmosteoria
hermeettinen
ikhwān
ihminenkuva
ismailiittinen
mikrokosmos
al-fārābī
astrologinen
mikrokosmoskäsitys
uusplatonistinen
muslimifilosofi
vertauksissa
al-ghazālī
platonistinen
perinteessä
mikrokosmosvertaus
Luvussa kolme lähestyn mikrokosmosajatusta yleisemmin ja erityisesti osana R a s ā ’ i l i n kosmologiaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

dialoginen

esittäma
ongelmallisuus
peruskonsessiiva
interpersoonainen
epäjatkuvuus
narratiivisuus
valikoituminen
kontekstisidonnaisuus
selviytyätarina
kielikäsitys
kiistäminen
yhteensopimattomuus
havainnollisesti
vaiheittainen
Katkelma on dialogista, jossa Leena ja Joonas keskustelevat teini-iästä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sisältöanalyysi

etnometodologinen
keskustelunanalyyttinen
variaatiotutkimus
diskurssianalyyttinen
evansin
funktionaalis-semanttinen
hyödynnä
lähdekritiikki
keskusteluanalyyttinen
iskentäteknologia
raportointi
analyysimenetelmä
sosiolingvistinen
kolmivaiheinen
teoriatausta
Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli ( 2002 ) Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vieraannuttaminen

intiim
aikakäyttö
kerrontahetki
tasapainoilla
nakertaa
syyseuraussuhde
ker-tomus
kahtaalle
väistämättömyys
retori
kyseenalaistuminen
kiistattomasti
analysoija
esiintuominen
koodiin
toimijuusi
etabloituminen
Oittisen mukaan kotouttaminen ja vieraannuttaminen eivät välttämättä ole toisilleen vastakkaisia strategioita, vaan ne voivat esiintyä samassakin teoksessa ( Oittinen 2000 : 279 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

buchan

cheyne
strother
mackenzie
tristram
smollet
sterne
humphry
shackleton
hardie
putnam
roderick
boswell
elias
vickery
elsner
mccarthy
panayotakis
kempe
santorio
445 Buchan, s. 81. Eritteiden hajun hyökkäykset eivät siis ole vain vastenmielisiä vaan niillä voi olla myös vakavampia seurauksia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kansankirjailija

undergroundsarjakuva
herännäisyys
tyylihistoriallinen
puukkojunkkariilmiö
engelnen
teosteksti
uranuurtaja
schalin
tolstoin
historiakäsitys
hesioto
nainenkasvatus
matkaopas
kansakirjallisuus
seuranni
ilmestymisvuosi
pääkirjoitussivu
Lappalaisen ( 2000 : 51 ) mukaan kansankirjailijat kuvasivat lähtökohtaisesti omaa elinpiiriään.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

jangva

janga
taidemaalariliitto
sederholm
taiteilijaseura
marke
kluuvi
alvar
irmeli
saarto
kuumola
taidehalli
kenettää
galleristiä
taidegraafikko
myymälä2
valkonen
enckell
zodiakin
galleristää
( 11.6.2010 ) 177 Painetut lähteet ja kirjallisuus : Aalto, Riitta 2004. Jangva kymmenen vuotta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vastaesimerkki

väitteeseen
referoima
falsifioida
selviytyminentarina
ontuvuus
irtisanoutuminen
mcmullin
kuulijalle
vaiheittaisesti
sattumanvaraisuus
vastaargumentti
tarkentava
virheellisyys
epääminen
pilotointi
lausumi
konserttisuunnittelu
saarimaa
kuvatyyppi
Vastaesimerkeillään kirjoittaja siis kumoaa aiemman kirjoittajan väitteen siitä, että on epäoikeudenmukaista joutua maksamaan palvelusta, jota ei itse käytä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

useampi

oppitunti
kahden
lyhä
pidempään
vitriini
tallennus
lyhyehkö
symmetrinen
titää
ylioppilaskoe
kymmeni
kesäasukas
alkupää
setti
työstö
päällekkäinen
luennointi
puolitoista
alakoulu
Kirjoittajan asennoituminen ei siis ilmene vain yhdessä kohdassa tekstiä tai virkettä, vaan se tulee pintaan useammalla tavalla ja useammassa paikassa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

form

reaso
recognitio
certai
wholla
commo
activityä
germa
revolutio
identityä
principleä
organizatio
constitutio
manyä
one's
attentio
transformatio
examplla
communityä
naturra
middlla
Ackerman, The villa – form and ideology of country 2 mm. Leach 50 ; Tamm 53−55.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

soome

eestiä
murrete
eesti
sõnua
sõna
ainult
laenatud
võib
keelest
eestää
selle
rootsi
laenua
instituu
sõnadest
võia
murretes
üleä
väike
: sukeldumissõda Eesti ja Soome pressis ( Helsingin yliopisto 2008, pro gradu ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hakukysymys

kysymyssana
kiteytymä
imperatiivimuotoinen
kieltosana
myöntävä
korrelaattilause
pragmaattisesti
asiaviitteinen
etunimiviite
verbiilmaus
epäillä-verbinen
odotuksenvastaisesti
kieltosuuntai-nen
kumottua
ilmauksissa
Ensimmäinen, missä-kysymyssanalla alkava hakukysymys ( r. 7 ) on sellaisenaan aito tiedonhakukysymys.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

panofsky

ikonografinen
stratenta
spektromorfologia
iconclassi
chaîne
ikonologinen
erwin
leeuwenta
käsitteistö
ikonologia
richardsi
kolmivaiheinen
bourdieun
habermata
perelman
brentano
Tutkimuksen tavoitteena on ratkaista Panofskyn ikonografisen metodin kautta aiheenmukaisen luokittelun taso.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

imperatiivi

mainfinitiivi
persoonamuoto
esi-merkki
imperfekti
nollapersoonamuoto
yskiminen
verbimuoto
modaalinen
indefiniittinen
me-pronomini
me-pronomin
Tässäkin opettaja käyttää suoraa ohjeistusta, joka sisältää imperatiivin ( sanoppa ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ruumiintoiminto

varmastaa
pejoratiivinen
tuntuva
nyky-näkökulma
ensisija
ennakkoluuloinen
mielivaltaisesti
aatteellisuus
petollisuus
esikuvallinen
henkilökohtaisuus
äänenkäyttö
mahtavuus
tuntema
ama-nainen
roolipeli
tuova
tiukemmin
Julkinen virtsaaminen näyttää olevan yleisin ruumiintoiminto, jonka 1700-luvun kirjoittajat kokevat epäkohteliaaksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aktuaalisuus

ajallis-avaruudellinen
muuttuvaisuus
negatiivisuus
tiedostamaton
käsitettävä
reaalisuus
partikulaarinen
virtuaali
ekstensiivinen
deleuzellä
problemaattisuus
loogisesti
puhtaanen
syntyperiaate
differentioituminen
kiertäminen
Tällaisia ovat erityisesti vallitseva tilanne, joka vaatii Aiakselta ratkaisuaan, toisten ihmisten reaktiot hänen puheisiinsa ja intention poissaolo hänen lausumiensa aktuaalisuudesta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

introductio

theotyä
identidä
modernidä
educatio
conversatio
emotio
tragetyä
spiritualidä
structurra
ethnicidä
evolutio
interactio
architecturra
dettoa
memotyä
revolutio
translatio
perceptio
HALLIDAY, M. A. K. 2004 : An Introduction to Functional Grammar.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

retoriikka

fenomenologi
aristoteelinen
vaikutusvaltainen
dogmaattinen
feminismi
teoreetikko
ontologi
käsitteistö
moderti
elkinsin
historiankirjoitus
perinteessä
ricardo
ihmistiede
Keskeistä on se, että hänen retoriikassaan förtitalismi ei ole pejoratiivinen käsite.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kätilö

maalaiskunta
palkkaaminen
synnyttäjä
synnytyslaitos
janakkala
piirilääkäri
palkkaus
nainentyönjohtaja
kunnallinenlautakunta
kunti
rokottaja
kuntakokous
komppania
kaupunkilääkäri
kirkonkokous
pihtisynnytys
toimenpidesynnytys
Kollegat ja lääkäri tukivat häntä tilanteessa, joka oli kätilölle hankala.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tekstikritiikki

taideteoksissa
loitsuesitys
selventäminen
draamallinen
kannal-ta
kiistattomasti
lähestymistapaan
totuudenmukaisuus
ennakkooletus
lokerointi
tekstihistoria
perimmämä
tutkimustapa
predikatii-vin
fokusoida
pre-dikatiivä
Kun tekstin tytärkäännöksiä hyödynnetään tekstikritiikissä, on tunnettava ( käännöksen oman tekstihistorian lisäksi ) kääntäjän tyyli ja ominaispiirteet.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

intuitiovastainen

kvantitatiivisuus
aktualisoituminen
kvalitatiivisuus
ehdollistaa
äärellinen
läpikotainen
erityispatienttirituaali
differentiaalinen
tietohankinta
sarjakehitelmä
reflektiivinen
aadam
singulaaripiste
ykseyteen
intuitionvastainen agentti on löydettävissä toiminnan instrumentista 3. Erityispatienttirituaali :.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

jäsennys

esi-teoreettinen
viimekätinen
mahdollisuusehto
ajallis-avaruudellinen
välillisyys
deleuzellä
johtolanka
pitäytyminen
maailmasuhde
problemaattisuus
ontologisiin
universaalius
säännellä
sisä-isyys
dualistinen
sielullisuus
( Lakoff ja Johnson 1981, 319. ) Mutta miksi tietyt uudet jäsennykset ovat parempia kuin toiset?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

helama

standertskjöld
nikula
schali
lintonen
wickberg
salokorpi
rentola
summanen
eerikäinen
paasilinna
helander
elovirta
rantavaara
saraste
niiranen
geismar
älander
seppinen
widengri
Painetut lähteet Helamaa, Erkki 1983 : 40-luku - korsujen ja jälleenrakentamisen vuosikymmen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

reliabiliteetti

pätevyys-ja
evlämmö
evpätevyys
uskonnottominen
evlämpö
mpätevyys
upätevyys
jpätevyys
mlämpö
jlämpö
ulämpö
pätevyysarvo
koonti
pätevyysulottuvuus
lämpöulottuvuus
taiteraja
TAULUKKO 29. Mpätevyys reliabiliteetti arvot TAULUKKO 30. Mlämpö reliabiliteetti arvot N of Items Aineistoni perusteella voidaan todeta, että suomalaiset nuoret kohdelukiossani näkevät muslimit kylminä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

markkina

reformi
piiristä
nopeutuminen
organisoituminen
eriytyä
sitoumus
organisoitua
vahvistuminen
elpyminen
avantgardistinen
etabloitua
kasvuun
kokouksissa
kotia
toimintamahdollisuus
yhteiskuntajärjestelmä
turismi
Markkinat vaikuttavat tuotantoprosessin ja työn luonteeseen, onnistuipa arvojen realisointi tai ei.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lainasana

lainaoriginaali
itämerisuomi
eteläviro
sanavartalo
suomalainenlaina
uralilainen
suomenruotsi
itämerensuomalainen
nativisaatio
germaaninen
samanmerkityksinen
pohjoinenviro
ekspressiivinen
länsiryhmä
koillinenrannikko
äännerakenne
etymologinen
labiaalivokaalinen
Jarvan tutkimus keskittyy ekspressiiviseen variaatioon ja lainasanan sopeutumiseen kielen omaperäiseen sanastoon.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ongelmapelaaja

vertaistukiryhmä
axxelli
työelämäjakso
kotoutumiskoulutus
työskentelevä
vertainentukiryhmä
peluuri
säveltaidetoimikunta
työllistyminen
tutkimushanke
varhainenjakaja
pelivoimapiiripalvelu
puhetilaisuus
jakaja
kulttuuri-
ultralehti
raha-automaatti
saani
Myös omassa aineistossani enemmistö ongelmapelaajista ( 62 % ) on miehiä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

leksi

kimmoke
puolelleen
ensikerta
tiedosto
kokematon
yksityinenviesti
nimekäs
ennakkoluulottomasti
adressi
kantaaottava
näyttämä
lukijoille
kieltäytyjä
klinckowströminen
mielipidesivu
keskusteluohjelma
allekirjoittanut
täysi-ikäinen
Juntunen pyrki hankkimaan lehteen myös suomalaisia piirtäjiä, ja lehden numero 5/1977 olikin kotimaisin voimin tehty.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

missä

kenes
tuossa
harjotus
että…
tommonen
kuullu
hämmentävä
tämmönen
sillai
poispäin
fiilis
semmo
ihmeessä
semmonen
äsken
treeni
hassu
Paikat määrittelevät sen missä olet, missä olet käynyt ja minne menet.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nykysuomi

varhainennykysuomi
kirjasuomi
jarva
nativisaatio
etymologinen
viberg
sanavartalo
äänteellinen
verbi-kantainen
verbiluokitus
suomalainensaamelainen
epäillä-verh
misstänka
mainfinitiivi
ekspressiivisyys
aistihavaintoverbi
Näitä tapauksia on aineistoissani yhteensä vain 3 ( nykysuomi : 1, varhaisnykysuomi : 2 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

cuthbert

sarah
louisa
arthur
klinckowström
armfelttaa
wachtmeisteri
brooken
sebastia
wachtmeister
amelia
klinckowströmin
dagmar
klinckowströma
wilhelm
hedvig
fersen
armfelt
sebastian
fernen
VAY 641, 162. 274 KA Sarah Cuthbert kirjeet ja kirjekonseptit.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vokaalisointu

yleis-viro
geminoitua
suomimukainen
germaani
lainattaa
murteittain
geminaatallinen
fortisklusiili
geminaattaa
jõelähtn
raadama
llinen
Variantissa läädägillä on lisäksi omaperäinen suffiksi, suomenmukainen adessiivin - llA-pääte sekä vokaalisointu ja leenisklusiili.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

alkupuolella

loppupuolella
jälkipuolisko
lopulla
puolivälistä
alusta
taite
puoliväliin
vuosikymmenen
rantautua
alkupuolisko
ajoittua
paikkeilla
Potkukelkka levisi Skandinaviasta Suomeen 1800-luvun lopulla, ja 1900-luvun alkupuolella se oli Virossa tavallinen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

analogia

kaltaisuus
tilallisuus
outous
ilmentyä
reflektiivinen
runollinen
metaforaan
personointi
tietäminen
kosmologinen
järjestyminen
ruumiillistua
merkitysteoria
allegorinen
Tästä on luonnollinen seuraus, että mikään näistä nimistä ei kuvaa kasvia suoraan, vaan analogioiden kautta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

princeton

cornell
ithaca
losangeles
newjersey
blackwell
columbia
usa:
berkeley
illinois
clarento
melbourne
yalla
polidä
longman
hopkins
california
universityä
macmilta
massachusetts
New Jersey : Princeton University Press, 1997. Caruth, Cathy ( 1996 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

konsentraatio

maksimi
lästi
kahdeksantoista
kokonaisbudjetti
kolminkertainen
minuua
puukiekko
uusija
yhteenlaskea
kymmenesosa
kuparitaalari
lisäpaikka
suurimmillaan
neljäsosa
kilohertsi
tasoristeys
Sukroosi- ja PEG 600/1500 -liuosten konsentraatioita nostin neljästi imeytykseen käytetyn 3,5 kuukauden aikana.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

käsitteeseen

kantilainen
käsitteistö
tekniikkafilosofia
ideateoria
metaforateoria
poeettinen
peruskäsite
strukturalistinen
käsitepar
fludernikki
kosmologinen
elementaristinen
ihminenkuva
mahdollisuusehto
derrita
taustaoletus
( emt : 369. ) Vallalla on myös yhteys seuraavaksi tarkasteltavaan käsitteeseen, luottamukseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hybris

tervi
kuolemanjälkeinen
kuolematon
pronssinen
ylistys
nelijalkainen
ruumiillistuma
herooinen
vanhuus
jumali
naismainen
siirtely
kylvää
kaikkivaltias
liitos
kietoa
hopeinen
kaapu
himo
Rautaisen heimon Vernant jakaa edelleen kahteen vaiheeseen : nykyaikaan ja tulevaisuuteen, joista dike liittyy ensin mainittuun, hybris jälkimmäiseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

väliverronen

hautamäki
lyytikäinen
petterson
pentikäinen
halme
salmesvuori
mustola
sajavaara
lehtimäki
pakkasvirta
sarantola-weiss
mervi
hanne
soile
rouhiainen
korolainen
niiniranta
knuuttila
steinby
VÄLIVERRONEN, ESA ( toim. ) 2009 : Journalismi murroksessa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

adpositio

konverb
omistusrakenne
einfinitiivi
sidonnainen
esubjekti
lauseasema
laajentuma
määräisyys
lause-alkuinen
ilmauksissa
olla-verb
ast¨a
< BR > T¨a on perusteltua sik¨a adpositiot am¨ali, ett¨ilmaisevat monasti samankaltaisia suhteita kuin paikallissijat.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

verbia

substantiivinen
yleis-virolainen
yleis-viro
sananloppuinen
verbiin
verbä
fortisklusiili
haadama
nominaalimuoto
ensitavu
aelema
substituoida
sananalkuinen
adjektiivinen
Saksan verbi on lainattu sopeuttamalla sananalkuinen leenisklusiili d fortisklusiiliksi t ja käyttämällä sidevokaalia i, rantamurteessa a.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

puhetilanne

metonyyminen
affektiivinen
tila-teinen
säännönmukaisuus
kielenkäyttäjä
puhe-kielisyys
tilanne-kohtainen
tarinakerronta
vai-kuttaa
psykouskonnollinen
ei-kirjaimellinen
lähtö-ja
episteemisyys
rakenteinen
puhujaan
Tämän työn sosiolingvistinen ulottuvuus on siinä, että ihan kaikkea vaihtelua ei pyritä selittämään pelkästään puheesta ja puhetilanteesta käsin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkimushistoria

kartoittaminen
kuvailen
seu-raava
rajaaminen
tulkintaehdotus
keskitä
teoriaosuus
johdantoluku
metaforisuus
käyttämääni
tarkastellu
ekokriittinen
aihealue
yleisluontoinen
käsittelemä
esitellessä
syvällisemmin
s2oppikirja
Luvussa 2 käyn läpi äänteellisesti motivoidun sanaston tutkimushistoriaa sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kantasaame

myöhäinenkantasuomi
murteittain
varhainenkantasuomi
koillis-rannikkomurre
kantaurali
lainaoriginaali
loppuvokaali
lainattaa
pääpainollinen
vokaalisto
geminaattaa
tavurakenne
Näin ollen saamen sana voidaan rekonstruoida kantasaameen muodossa * olvō- ja su. - sa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

julkaistiin

julkaa
aikakauslehti
julkaisema
julkaistus
julkaistu
ilta-sanomat
julkaisda
päivälehti
sanoma-
kopio
mega²
parikymmentä
julkaiseminen
hilse
kokoelmalevy
kirjamessut
levyttää
Yhteistä kaikille lehdille oli puolestaan se, että kilpailun päätyttyä julkaistiin useita kommentoivia kirjoituksia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

yläkäsite

loppupiste
laina-peräinen
ainoas-ta
kokeileminen
synonyymeinä
lähekkäinen
cvc-muotoinen
sanapar
ky-seessä
genetiivipredikatiivi
kirjoitus-
neutraala
predikatiivinen
affordanssia
aistiha-vainto
kehäkompositio
saat-taa
esiintyminenkonteksti
Kasvien luonnollisessa ( ks. alla ) luokittelussa ylä- ja alakäsitteen suhde toisiinsa on geneerinen, eli alakäsite on yksi yläkäsitteen lajeista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

viberg

aistihavaintoverbi
kvasiresultatiivinen
fonesteema
objekttää
ryhmittely
itämansi
tekonimijohdos
tämäntyyppinen
deskriptiivisyys
haistaa-verb
ekspressiivi
diminutiivi
merkitysmuutos
väännös
3.4.1 Kuvaannollinen käyttö Vibergin ( 1984 ) mukaan aistihavaintoverbeille on tyypillistä laajentaa merkitystään.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

multilingual

cleveto
finlandiae
ashgate
institutum
hidsi
intralingual
kenya
duckworth
contex
tragetyä
aldersho
administratio
secularizatio
marx‛s
examplla
swesi
conflic
intellec
matyä
classificatio
Gentzler, Edwin 2001 : Contemporary Translation Theories, 2nd ed. Topics in Translation 21. Clevedon : Multilingual Matters.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

affektinen

korjausaloitteeksi
leikittely
humoristinen
hämmästys
pahoittelu
erimielinen
ei-vakava
motivoitua
interjektiomainen
korjausvuoro
verkkokeskustelu
Suurimassa osassa mitä ( h ) - korjausaloitteista on siis affektisia elementtejä, kuten huutomerkkejä ja hymiöitä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tulkinta

lukutapa
oletus
kokonainentulkinta
evaluointi
analyysiin
käsitteistö
ideateoria
lähestymistaa
praktinen
merkitysteoria
tulkitseminen
strukturalistinen
derrita
uudelleentulkinta
olettamus
Aikojen kuluessa teksti saattaa saada tulkintoja ja merkityksiä, joita kirjailija ei alun perin ole sille tarkoittanut.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

colla

friedländer
castrén
niiniluoto
setälä
notopoulos
charlot
katajisto
dover
steiner
fontenrose
ringbom
bernhard
viljanen
makowskia
peterson
suomela
cohi
hellsing
Teoksessa Peter Cole ( toim. ) : Syntax and Semantics.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

paratagma

us-konnollinen
me-pronomini
uskoontulokertomus
vuoro-loppuinen
tuo-pronomini
yksikkömuotoinen
ei-uskonnollisi
affektipartikkeli
sinä-pronomini
pu-he
tämä-pronomini
slangimuotoinen
hallelu
imperfektimuoto
aloituskeino
leksikaalistua
Jakson kolmas paratagma ihmeet ja merkit esiintyy Mikan kertomuksessa ( r. 121 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kielilukio

itäkeskus
eri-taustaoppilaitos
kieli-painotteinen
kielikylpylukio
itä-helsinki
moni-kulttuurilukio
kielikoulu
taidelukio
yhteiskoulu
kulttuuririkas
propagandakeskus
lumla
kulttuuritaito
lähi-itäkeskus
kieka
nimiehdotus
puotinharju
Samassa nimiehdotuslomakkeessa ovat myös ehdotukset The kielilukio ja Universaali kielten lukio.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kielentutkija

kroatialainen
kielipoliittinen
bosnialainen
kielitieteilijä
adventisti
adleri
yliopistoopiskelija
yleiskokous
oppikirjateksti
eteläslaavi
notkistuminen
argumentointi
psykoanalyysi
herätyskristillinen
kouluopetus
työkulttuuri
opetuspuhe
Lausuntojen vastaanottajia ovat opiskelijat, toiset kielentutkijat sekä muut kielen puhujat.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

geschichte

quella
reinen
kunst
hälfte
forschung
denkens
ihreä
entwicklung
logik
ontologie
bestimmung
stadt
lehre
ihri
ökonomie
zehdä
zwische
bahnhof
beziehunki
Klaus Friedland ) Stadt und Land in der Geschichte des Ostseeraumes.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

geminaatta

murteittain
germaani
yleis-viro
lainatus
geminoitua
koillis-rannikko
pohjoinenviro
geminaatallinen
murresana
pitkävokaalinen
sananen
kalanimi
kuuluvis on laina suomesta, ja Kuusalussa siinä on jäljellä suomenmukainen geminaatta ( kuuluviss ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

berlla

gruyter
mouto
coka
interpretatione
hansgeorg
vervaeke
gregotyä
ochs
duby
winsto
verlag
dzelzainis
sweetser
benjamins
hossi
quentti
roma
introductio
eduard
Trends in Linguistics : Studies and Monographs 34. Mouton de Gruyter, Berlin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

synonyymi

baladt
hagna
ghäb
afrangt
nakhl
balah
filfil
libbi
heinäkasvi
sökt
barstm
jälkiliite
il-ghäb
döra
farst
bi-nominaali
safta
NigTl / - a « / Synonyymit : mudded ( T ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

keskustelija

itse-korjaus
viestin
korjausaloite
tervehdys
keskustelukumppani
vitsailu
vuorovaikutustoiminta
anteeksipyyntö
etu-jäsen
verkkokeskustelu
huomiokohdistin
Tähän voi vaikuttaa myös se, että muut keskustelijat ovat sisariani.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

potentiaalisuus

kvalitatiivisuus
kvantitatiivisuus
ajallis-avaruudellinen
virtuaalisuus
läpikotainen
durchgängig
äärellinen
regulatiivisuus
deleuzellä
määrittämätön
sisä-isyys
universaalius
ekstensiivinen
määritettävyys
käsitepar
5.4 Idean täysi määrittyneisyys ja potentiaalisuus Vastavuoroinen määrittyminen muodostaa määrittyvyyden periaatteen sellaisenaan määrit-tymättömien differentiaalien suhteelle.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

seea

vaid
väga
sellest
homofoobia
oluline
pereä
sellepärast
beea
meie
kuid
homoseksuaalsusest
eestis
samast
inimesed
õige
thna
soost
wannaa
perekond
I am like a little bird they call pikkulintu in finnish language, you see.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

esihistoria

seksuaali-
sukupuolivähemmistö
moderniteettää
kulttuurikuva
lhbt-identiteetti
visuaalisesti
perusnäyttely
nyky-suomi
näkymättömyys
välitila
museonäyttely
lhbt-identiteettää
kerroksellinen
4.2 Etnisyys muinaisessa Suomessa Tässä luvussa tarkastelen sitä, millaisen kuvan näyttelyt antavat esihistorian ihmisten etnisyydestä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kemppe

montaulainen
pyhiinvaellus
folignolainen
mytologinen
maallikkonainen
eläytyminen
dorothea
angela
muotokuva
toivioretki
kiinnostavasti
menaechmin
puolisakraalitila
miehuuskoe
lucretius
magdaleena
Angela Folignolaisen, Dorothea Montaulaisen ja Margery Kempen pyhiinvaellusten tarkastelu julkisena performanssina antaa aihetta jatkotutkimuksille.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ortografia

lintunimi
lainatus
yleis-viro
koillis-rannikko
i-loppuinen
fortisklusiili
viroruotsi
märss
lainattaa
deminutiivinen
samanmerkityksinen
wiedemanni
pitkävokaalinen
loppu-heittoinen
Viron ortografiassa ( toisen kestoasteen ) lyhytalkuinen geminaattaklusiili merkitään yhdellä fortisklusiililla, kaksi fortisklusiilia merkitsee kolmannen kestoasteen ylipitkää geminaattaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

jossakin

työstö
matalasuhdanne
näyttelypolitiikka
kysyntään
luonnonvara
raaka-ainekappale
titää
taloustilanne
hajaantua
kauttaaltaan
taittua
paikoitella
tutkimka
edel-leen
suuntainen
sellai-nen
Forum Box rinnastaa itsensä jossakin määrin taiteilijaliittojen gallerioihin, koska toiminnan tavat ja hierarkiat ovat niissä saman suuntaisia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lähiluku

argumenttianalyysi
analyysimalli
funktionaalis-semanttinen
sonogrammikuvaaja
argumenttianalyynen
schaefferi
spektrianalyysi
hyödynnä
perelman
teosteksti
kolmivaiheinen
analyysimenetelmä
diskurssianalyyttinen
tekstitutkimus
konserttiarvio
keskustelunanalyynen
iskentäteknologia
Olen valinnut tulkittavakseni yhteensä seitsemän teosta, joista luen lähiluvun ( close reading ) metodin avulla erilaisia tyttöihin ja tyttöyteen viittaavia merkityksiä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hermeneuttinen

virittyneisyys
faktinen
historiallisuus
fenomenologinen
käsitepar
platonilainen
derrita
tekniikkafilosofia
heideggerilainen
apofantikos
tietoteoreettinen
elementaristinen
esi-teoreettinen
Vuoden 1923 Aristoteles-johdannossa Heidegger esitteli ” hermeneuttisen tilanteen ” ( hermeneutische Situation ) käsitteen, jonka tarkoituksena oli nostaa eksplisiittiseksi ongelmaksi juuri Aristoteleen tekstien tulkintaan liittyvä historiallinen etäisyys.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

palautumaton

monimutkaisuus
käsitepar
kvalitatiivisuus
intuitiovastaisuus
reflektiivinen
durchgängig
ei-välttämättömyys
olemuspiirre
wittgenstein
kvantitatiivisuus
analytiikka
apofantikos
virtuaalisuus
alkeis-funktio
complla
vastaavuussuhde
( Nro5, 70-73. ) Molekyylitason ilmiöiden ” palautumaton monimutkaisuus ” ei siis varsinaisesti kerro mitään uutta eliöiden suunnittelusta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

merkityssuhde

kieltoelementti
kieliaines
että-lause
verbimuoto
metonyyminen
merkitysmuutos
einfinitiivi
infiniittinen
ni-menosa
np-objekti
haalistuminen
resultatiivisuus
abstraktisana
ei-toivottuus
Informatiivinen funktio on havaittavissa myös nimissä ja nimenosissa, joissa merkityssuhde on pakattu.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

dialektiikka

analytiikka
al-fārābī
kätkeytymättömyys
ykseys
kvalitatiivisuus
ykseyteen
kantilainen
aktualisoituminen
durchgängig
vuorostaan
( Iljenkov 1982, 90. ) Luentani lähtökohtana on siis Iljenkovin tulkinta Marxin metodista olemuksen ja ilmiön dialektiikkana.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

poeettinen

maailmasuhde
tiedostaminen
mahdollisuusehto
käsitteellistäminen
ilmeneminen
taidekäsitys
heideggerilainen
käsittäminen
platonistinen
kaksinainen
esi-teoreettinen
maailmassaoleminen
käsitteellisyys
tietoteoreettinen
Heideggerin mukaan tekniikkaan pitää pystyä luomaan oikeanlainen, vapaa ja poeettinen suhde.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

psykolingvistiikka

stilistiikka
mansilainen
morfologi
japaninkieli
puhe-
analogisuus
selvittely
kulttuurimuoto
fonologi
kieliyhteisöön
fennistinen
Myös SKY:n psykolingvistiikan klusterissa on havaittavissa monitieteisen puheenC ja kielenomaksumisen haasteiden tutkimuksen asiasanoja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

seuraa

seitsemänsi
viidennessä
esimerkkikatkelma
pureutu
perehdä
kertomusskeema
käsittelemä
kokoavasti
esitelty
lähemmin
käsiteltyyn
neljänsi
analyysiluku
paneutu
yleinenpiirre
Tyypillisempiä ovat yleistetyt, nollapersoonaiset tunne- ja kokemuskuvaukset, kuten seuraavissa esimerkeissä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

dictionary

emotio
conversatio
urba
impac
theotyä
corrosio
egyptia
transformatio
translatio
architecturra
poland
identidä
mentalidä
conservatio
associatio
tragetyä
perceptio
u.s.a
variatio
on punkrockin tyylisuunta, joka liitetään erityisesti anarkistiseen skinhead-kulttuuriin ( Urban dictionary s.v. Oi ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

herakleen

herakles
filoktetki
odysseus
oksentaa
polyneikes
oreste
akhilleus
soturi
jottei
sääliä
juppiteri
neoptolemo
filoktetes
myötätunto
sääli
atreus
troijalainen
Lopulta Filoktetes kuitenkin suostuu lähtemään, kun Herakleen ääni puuttuu tilanteeseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nukkuva

ristiinnaulitseminen
vanhempias
neitsyt
valveilla
vapahtaja
henkäys
kulkue
olympolainen
kaikkivaltias
sokea
himoita
kauhistella
aviovaimo
juppiteri
entisaika
syleily
atreus
sielussa
( 21 ) Yöllä ihminen sytyttää itselleen valon, koska hänen silmiensä valo on sammunut ; eläessään hän liittyy kuolleeseen, valveilla nukkuvaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

suomalainenamerikkalainen

paikallisosasto
kirkonkokous
kotikäynti
tiedotuslaitos
siveyspoliisi
delegaatio
kasvatuslautakunta
keskustoimisto
kielikurssi
vaalityö
keskustelutilaisuus
pääministerikausi
kätilötoiminta
oppikoulu
rahallisesti
tarkastamo
hallinnoida
Tutkimuksessa tarkastellaan Suomalais-amerikkalaisen yhdistyksen toimintaa Suomessa ja sen suhdetta Yhdysvaltain kulttuuriohjelmaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

diftongi

sananalkuinen
yleis-viro
suomimukainen
koillinenrannikko
lainattaa
pohjoinenviro
fortisklusiili
ensitavu
geminoitua
jõelähtn
murteittain
llinen
Variantissa käümätseld on vanhalle murteelle tyypillinen ü-loppuinen diftongi äü ( Must 1995 : 22 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kotouttaa

sensuroida
suorasanainen
lapsilukija
nykyaikaistaa
luettava
kohde-kielinen
nonsense-tyyli
vieraannuttaa
nonsense-henkinen
käänntää
höystää
epätyypillinen
koominen
valmiinen
rinnastaminen
asiasisältö
oudoksi
141 Seuraavassa säkeistössä olen kotouttanut tekstiä korvaamalla lähdetekstissä mainitut erisnimet Masa, Zinka ja Ninka ( ks. 5.1.2.1, s. 127-128 ) suomalaisilla nimillä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

agentiivisuus

tar-koite
vai-kuttaa
asiaviitteinen
modaalitulkinta
lähi-konteksti
ilmipantu
merkityspiirre
tulkinnanvarainen
epäillä-vers
kuulohavainto
epäillä-verbiin
ha-vainto
esubjekti
affektiivinen
kieltosuun-tainen
monikkosubjekti
kaksois-kielto
mut-ta
Agentiivisuus ja epäagentiivisuus ovat tavallaan sekä näiden kahden eri rakenteen syitä että seurauksia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

topia

mirkku
pipsa
hannes
essi
taavi
myöntävästi
iina
ilari
erno
pietu
toppi
joona
maiju
rupert
rivin
rikkua
puheenjohtajaa
11 Puheenjohtaja katsoo isännöitsijää hymyillen ) 12 Topi : > ja mitä on < käräjöity kakstuhat ykstoist 13 vuoden aikana.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sanakirja

kielitoimisto
etymologinen
kirjasuomi
nativisaatio
saksankieli
skes
wiedemann
perussanakirja
zaiczi
lainaoriginaali
karjalankieli
itämerensuomalainen
sanavartalo
murresanakirja
suomalainenruotsalainen
kluki
Etymologisista sanakirjoista Suomen sanojen alkuperä ( SSA ) on tuorein ja siksi relevantein.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

presbyteeri

hugenotti
rojalisti
piispuus
teloittaa
alahuone
ylähuone
valloittaja
puritaani
alankomaa
protestantti
kaarlla
fanaatikko
tyrannimainen
vääräuskoinen
kuninga
esivalta
juristi
Hobbes tulkitsi Englannin sisällissodan uskonnolliseksi konfliktiksi, jonka pääsyitä oli se, että presbyteerit ja independentit kiistivät kuninkaan suvereniteetin uskonnon varjolla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

autori

koje
moze
mogu
nacionalisticke
istovremeno
identiti
kakve
autora
nacionalistickih
jeta
stvarnost
ljudi
sastoji
može
vise
intervjua
obzir
među
prije
Autori netolerantnih grafita su se cesto otvoreno predstavljali na kolektivnom nivou.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

stutyä

theotyä
representatio
middlla
kurdish
identidä
constructio
histotyä
bakeoff
translatio
culturra
cohesio
atheniet
structureä
revolutio
evaluatio
huma
projec
structurra
wholla
Method & Theory in the Study of Religion, s. 325-339.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

homoseksuaalisuus

homoseksuaali
homoseksuaalinen
parisuhde
kielteisesti
seksuaalivähemmistö
seksuaalisuus
juutalaisuus
homofobi
positiivisemmin
homofobia
kyvykkyys
homoavioliitto
suvaita
suuntautuminen
kilpailuhenkisyys
kriittisemmin
luterilaisuus
älykkyys
Tämä on kuitenkin seuraus yhteiskunnan negatiivisesta suhtautumisesta ja syrjinnästä, eikä homoseksuaalisuudesta itsestään.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

affektiivinen

vai-kuttaa
asenteellinen
merkityspiirre
puhe-kielisyys
nimen-oa
spesif
syyseuraussuhde
abstraktius
nolla-persoonainen
affektiivisuus
tar-koite
kieltoilmaus
kohosteinen
ilmipantu
Vuoro sisältää myös dialogipartikkelin no ja huomionkohdistimen kuule, jotka tuovat siihen affektiivisen sävyn.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

makroevoluutio

mikro-politiikka
joustava
yleis-lajitaso
selitysvoima
ricardolainen
luomiskertomus
arvolaki
toimijuusi
teleo-intentionaalinen
epäjatkuvuus
syvätaso
analysois
tekemääni
yleinenlajitaso
tekstie
Ensimmäinen ristiriita liittyy edellä esittelemääni mikroevoluution ja makroevoluution suhteeseen, ja erityisesti makroevoluution ongelmallisuuteen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nordek-hanke

nordek-hanke
norde
nordek-suunnitelma
eeckytkös
nordek-neuvottelu
idänsuhteet
nordek-sopimus
paasikivikekkonen
klinja
sisäpolitiikka
maatalouskysymys
yhteistyöhanke
sisäpoliittinen
keskustalainen
efta
nordek-asia
presidenttipeli
maataloustuottaja
keskustapuolue
porvariyhteistyö
Neuvostoliitto oli esittänyt kriittisen kantansa Nordek-hanketta kohtaan jo vuoden 1969 keväällä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mentaalinen

mentaali
ateelinen
kuvaama
havaitsija
aistiminen
ominaisuuksiin
elollinen
kehollinen
nominaalistus
intersubjektiivinen
tietäminen
kausaalinen
mielisisäinen
ekstensiivinen
intentionaali
Tällöin verbillä on selvempi itsenäinen merkitys, ja se kohdistaa huomion subjektin tarkoitteen mentaaliseen toimintaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

teleologinen

teleo-intentionaalinen
havaitsema
käsittäminen
kommunikatiivinen
yleinenlajitaso
dialektinen
tilannesidonnainen
arvotus
laaja-alainen
teoretisointi
empiria
evolutiivinen
evoluutiobiologia
tietomuodostus
uudelleentulkinta
intersubjektiivinen
Jos Behen päätelmän asettaa teleologisen päättelyn tarjoamaan viitekehykseen, se tulee ymmärrettäväksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

reduktio

transsendentaali
rahamuoto
luontoominaisuus
kokemuksestaa
loogisiin
differentioituminen
marxa
differentioitua
syntyperiaate
konstitutiivisuus
postuloida
suhdeverkosto
tietokyky
välttämättöma
de-leuze
yleinenlajitaso
määrittymättömyys
vastaavuussuhde
alkeis-funktio
( Haug 2004a, 8. ) Työn arvoa luova luonne ei kuitenkaan perustu tähän tavaran analyyttiseen reduktioon.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

epidauros

traakia
lebena
daakia
jkr.
votiivipiirtokirjoitus
piirtokirjoitus
paea
erythraeus
kulttaa
makedonikos
dedikaatio
dedi-kaatio
hygieia
apollon
ekr.
Epidauroksesta tunnetaan dedikaatio, joka on omistettu Apollonin jälkeläiselle Phoebigenes.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

olio

differentiaalisuhde
aktuaalinen
aistihavainto
differentiaali
ideaalinen
äärellinen
käyttöarvo
aistimellinen
differentiaalinen
läpikotainen
kategora
elollinen
Ykseys ja identiteetti on siis käsitteellisen toiminnan ominaisuus, eikä reaalisten olioiden.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

perustava

olemuksellisesti
mahdollisuusehto
tiedostaminen
olemuksellinen
mielisisäinen
esi-teoreettinen
transsendentti
kielellisyys
viimekätinen
sielullisuus
kielellis-diskursiivinen
säännellä
lähtö-kohtainen
sisä-isyys
muodostuva
paljastuminen
Heideggerin Olemisessa ja ajassa esittämä maailma-analyysi pyrki tuomaan esiin juuri tämän kaikkein perustavimman intentionaalisuuden rakenteen, jonka välityksellä olemme jokapäiväisesti suhteessa ympäröivään todellisuuteen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lausekielto

epäillä-verbiin
vastakohtasuhde
kieltoilmaus
epäillä-vers
nominaalistus
järjestään
kieltosuun-tainen
modaalikielto
propositionaali
käyttökonteksti
modaaliilmaus
asiaviitteinen
kiel-tosuuntainen
epä-prefiksi
sanataso
epäillä-verbe
Muodon tasolla ei tietysti voida kieltää sana- ja lauseketason kieltoa, mutta tulkinnallisesti tällaisetkin ilmaukset on hahmotettavissa lausekiellon kautta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ensinnäkin

historiapoliittinen
tietoteoreettinen
induktiivinen
sivuuttaminen
tekniikkafilosofia
perustavanlaatuinen
puutteellisuus
kurinalaisuus
käsitteistäjä
tukeutuminen
lähtö-kohtainen
tieteellisyys
kulttuuriteoria
tekstie
problemaattisuus
lähestymistapaan
derrita
bourdieuläisesti
Tämän käsityksen mukaan Herakleitos oli ensinnäkin yksi luonnonfilosofeista ja ajatteli kaiken muodostuvan tulesta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

stabilointi

vettyä
koulurakennus
halkeilu
järeä
varastointi
kuivaaminen
korkeamolekyylinen
kustannustehokas
esinenosto
ryöstely
sr-2
puuosa
hylkyalue
puuaines
edullisuus
metalliesine
takila
PEG:n käyttö puun stabiloinnissa perustuu sen hygroskooppisuuteen, kykyyn sitoa ja syrjäyttää vesi puusolukon sisällä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

oppinut

byrn
tuntija
ennakkoluulottomasti
lehdä
kirjoittama
valtaosin
ihailija
lapsilukija
ainoana
varhaishistoria
noteerata
aatelinen
länsimaalainen
televisio-ohjelma
asuvi
oulunkyläläinen
lukuisi
Informanteista viisi on sitä mieltä, että he eivät oppineet suomen kieltä kieliharjoittelussa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

verbilauseke

kuvaannollisesti
imperatiivimuoto
minä-muoto
sel-lainen
imperatiivinen
jäätelö
postpositiorakenne
riistaa
häntä
demonstratiivinen
varovasti
tämä-pronomini
parti-tiivi
nollapersoonalause
äännähdys
juokseminen
preesensiin
Tällaisia ovat verbilausekkeet tulla us-koon ( r. 11, 20, 52 ; ks. esim. Apt.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

alkuun

puoliväliin
alusta
taite
loppupuolella
jälkipuoli
jälleenrakentaminen
ilmestyminen
puolivälistä
välivaihe
korsu
pääuutinenlähetys
puolisko
alettua
vuosikymmenen
itsenäistyminen
Tämä arpeggiokuvio jakaa A-osan alkuun, jatkoon ja loppuun ( ks. liite 4 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

staattinen

dynaaminen
aistihavainto
prototyyppinen
resultatiivinen
jaoton
tekolaatu
mentaali
jaollinen
päätepiste
kielteisyys
kausaalinen
paljous
henkilöviitteinen
epäagentiivinen
irresultatiivinen
Se on vastakohtainen staattiselle tilalle ( state ), jossa ei tapahdu energiansiirtoa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kuvailu

kuuntelu
minimaalinen
äänellinen
epäsuoraan
kuulohavainto
käytettävä
tyylillinen
verbaalinen
sujuvuus
kertomuksiin
tulkitseminen
kiinnostavasti
tarkasteleminen
kuvallinen
ennakkooletus
Toisin kuin sanastossa, suurin osa kuvailuista oli positiivisia tai negatiivisia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

inklusiivinen

geneeri
teitittelymuoto
referentiaalinen
ge-neerinen
nolla-persoonainen
konkreet-tinen
yksi-kö
nollapersoonalause
me-pronomini
imperatiivimuoto
ainesa
ilmauksiin
spesif
tyylikeino
mui-si
passiivilause
Inklusiivinen eli lukijan sisällyttävä ’ me ’ on puhuttelua.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

termä

terma
synonyymisesti
deskriptiivisyys
saksankieli
harhaanjohtava
parataktinen
käyttämä
anakronistinen
alkuperäiskieli
keskustelunanalyynen
halventaa
tyttötaiteilija
tyttöhuoneestetiikka
konventionaali
ekspressiivi
tämäntyyppinen
taajaan
Samaan aikaan osa heistä oli tietoisia siitä, että termiä käytetään myös muissa merkityksissä ja osin negatiivisena määreenä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aspekti

määrittämä
aktualisoituminen
singulaaripiste
käsitepar
differentiaalinen
uudelleentulkinta
problemaattisuus
käyttökonteksti
subjektiivis-episteeminen
epäillä-verbiin
merkityspiirre
praktinen
yksilöolio
ideationaalinen
merki-tys
kvantitatiivisuus
dialektinen
Lisäksi lauseen aspekti on rajaamaton, sillä tapahtumalla ei ole päätepistettä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

rippikirja

kaarlela
hkkk
siirala
talvikäräjä
hnmky
mickwitz
ilmoituskalenteri
hnnky
maakunta-arkisto
möller
Kaarlelan srk:n rippikirjat 1770–1775 ja 1776–1781 ; Mickwitz ja Möller 1951, 87 ; ks. myös esim. Kokkolan pitäjänkok.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

alakäsite

loppupiste
käyt-tö
esiintyminenkonteksti
käyttötilanne
abstraktisuus
aistiha-vainto
tunnistettavuusi
kokonaisuuksiin
tietyntyyppinen
sukukäsite
personointi
merkityssisältö
elollistaa
spesifiksi
ei-kirjaimellinen
teksti-
ei-inhimillinen
Kasvien luonnollisessa ( ks. alla ) luokittelussa ylä- ja alakäsitteen suhde toisiinsa on geneerinen, eli alakäsite on yksi yläkäsitteen lajeista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

neworleans

banti
paraati
virvelirumpali
rebirtha
rebirts
dirdä
levyttää
ylä-kaupunki
levytys
satavuotias
hurricaa
pasunisti
potpuri
rebirthä
afroamerikkalainen
soundi
Lisäksi viimeisen kymmenen vuoden aikana myös New Orleansin ulkopuolella on perustettu useita yhtyeitä, jotka soittavat uuden aallon brass band musiikkia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

rakennussuojelu

käynnistyminen
lähihistoria
moderniin
tutkimusnäkökulma
eduskuntatalohanke
suojeluarvo
kätilötyö
kielitilanne
järjestäytyminen
suojeluajattelu
kannamuodostus
aluesuunnittelu
moderniteettää
apurahajazz
toimintakenttä
uskontososiologia
muotoutuminen
Tarkastelen myös sitä, mikä rakennusperinnön ja rakennussuojelun todellinen tila siellä on.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kätkeytyminen

alêthei
kätkeytymättömyys
fysis
alêtheian
kätkeytyneisyys
kätkeytymättömyysi
psykhe
läsnäoleva
fronêsis
moneus
lume
valhe
esi-sokraatikko
Tämä selittää Heideggerin mukaan fragmentin, jossa Herakleitos sanoo ” luonnon ” rakastavan kätkeytymistä ( 123 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tunnusmerkitön

konventionaalistua
ole-a
nominalisointi
kieltoilmaus
ymmärrettävästi
abstraktius
sinä-pronomini
kohostti
epätyypillinen
aineis-to
helpoi
herkemmin
nominatiivi-
prosodisesti
monikollisuus
kieliasu
ammattilaisuus
parti-tiivi
Lisäksi hänen mukaansa mies on kirjassa tunnusmerkitön esimerkiksi kansalaisena, ja muut pitää mainita erikseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kubikuluma

kubikulumi
kubikulum
makuuhuone
palvelijatar
aviorikos
apuleiuksi
lucius
orja
scipio
tiberius
yläkerta
plinius
kubikuluminen
domitianus
maaseutuhuvila
photis
palvelija
tikari
Häneltä ( ann.15, 69 ) on peräisin myös maininta lääkäristä, joka valvoo potilaansa itsemurhaa kubikulumissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sivulause

kieltosuuntaisuus
myöntösuuntaisuus
lausemuotoinen
että-lause
myöntösuuntainen
laskennallisesti
kumottu
epäileminen
kieltomuotoinen
kieltosuuntainen
henkilöviitteinen
modaalinen
Kysyvä sivulause on omalta semantiikaltaan sellainen epäillä-verbin täydennys, että se aktivoi nykysuomessakin herkästi kieltosuuntaisen merkityksen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

boyer

lawso
wittgenste
wronskia
mccauley
mustaparta
luukka
dembskia
wolpert
mavroudeas
illouz
( Boyer 2002 [ 2001 ], 60-61 ; Pyysiäinen 2002, 113-114 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

genetiivisubjekti

kantaverbi
verbiilmaus
elliptinen
korrelaatti
myöntömuotoinen
me-pronomini
tar-koite
nollarakenne
korrelaattilause
proposi-tio
ainesa
lausemuo-toinen
epäillä-vers
Nollapersoona on genetiivisubjektina : siihen [ 0:n ] kannattaa aina uskoa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kumpikaan

päde
kui-tenkaan
tässäkään
tietenkään
yksikään
esitetä
yksinään
asetu
todenperäisyys
erityisemmin
erotu
ensinnäkään
noudata
ainoaa
joskaan
jompikumpi
tämäkään
oleta
kuiten-kaan
Flinck kertoo, että kumpikaan hänen vanhemmistaan ei ole hyväksynyt nimenvalintaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

argumentti

työarvoteoria
argumentointi
sukupuolinormi
derrita
käsitysten
väitteeseen
arvoteoria
näkemyksiin
jumalatermi
todistusaineisto
lukutapa
kuvaskeema
näkökanta
universaaliyleisö
luontooikeudellinen
argumentoida
mcmullin
Teoksessa Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila ( toim. ) 1998 : Argumentti ja kritiikki.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kielitilanne

nyky-bosnia
julkisuuskampanja
toimintakenttä
demokraattisuus
painottaminen
museohanke
tavoitteinen
institutionaali
laajemmalla
formalistinen
integroituminen
arvotus
museonäyttely
valtakamppailu
apurahajazz
säännöstö
Vaikka tutkimukseni kohde on kielitilanne ja kielipoliittiset suuntaukset, nivoutuu siihen paljon muutakin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

komparatiivi

lla-pääte
kalto
verbivartalo
deverbaalinen
labiaalikonsonantti
nominivartalo
sekundaari
painollinen
paremi on yleisvirolaisesta sanasta paras ’ hyvä ’ tehty omaperäinen ja suomenkaltainen johdos, jossa on suomenmukainen komparatiivin tunnus - mi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kontekstiin

ongelmallisuus
episteemisyys
äänellinen
rakenteinen
säännönmukaisuus
kertomuksiin
teleologinen
kontekstisidonnaisuus
tarinakerronta
tietäminen
representaa
uudelleentulkinta
intersubjektiivinen
yleisinhimillinen
selitysmalli
syyseuraussuhde
merkitysrakenne
Merkitykset eivät määrity vain suhteessa muihin ilmaisuihin vaan myös tilanteisiin ja henkilöihin, kontekstiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

perussana

äännesuhde
äännesekvenssi
väljää
periytyminen
merkitysyhteys
cvc-muotoinen
abstraktius
kieliopillisesti
albund¯ar¯ı
omaperäisyys
konkreet-tinen
esinetyyppi
Nämä lekseemit jakautuvat perussanoihin, johdoksiin, yhdyssanoihin sekä foneettisiin variantteihin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lucius

palvelijatar
paluumatka
aasi
orjapoika
majatalo
demosthenes
syöksyä
augustus
vartio
epioni
kubikulumissaan
syrakusa
tiberius
tikari
thessalialainen
scipio
koronis
täti
Metamorphosesteoksen päähenkilö Lucius pääsee aasina ollessaan nauttimaan ihmismäisestä yösijasta suljettuna isäntänsa kubikulumiin ( met.9, 3 – 4 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ekvatiivilause

tar-koite
ole-a
lausumi
abstraktius
kvantifikaatio
esubjekti
aikamääre
epäillä-vers
monikollisuus
epäuskottava
tyhjentävästi
kieltoilmaus
modaalikielto
ainoas-ta
parti-tiivi
keskeneräisyys
predi-katiivi
Predikatiivilauseiden joukosta voidaan erottaa ekvatiivilause, joka on oma lau-setyyppinsä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

käyttämä

käytettävä
käytetty
motivoitu
parataktinen
eeppinen
deskriptiivisyys
vironkielinen
tutkimushistoria
keskustelunanalyynen
arabialainen
kattotermi
tukeutu
translitteroida
käyttäma
kansa-kielinen
kirjoittama
funktionaalis-semanttinen
pakinoitsija
esiintyvä
Voidaanko löytää syitä tapauksille, joissa al-Bund¯ar¯ı ei käytä Firdaws¯ın käyttämää sanaa käännöksessään?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

konventionaalinen

imitatiivinen
konventionaali
fonesteema
äännesymbolinen
synesteettinen
viittaa
kuulohavainto
ekspressiivi
kuvaannollinen
tunnusomainen
kattotermi
deskriptiivisyys
metonyyminen
kvasiresultatiivinen
merkityspiirre
Hinton ym. mainitsee myös, että konventionaalinen äännesymboliikka on lähellä jatkumon arbitraarista päätä ( 1994 : 5 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

egbert

rahtu
norrick
svennevig
kevoe-feldman
routarinne
kurhila
laihanen
visapää
tiensua
swidler
ahmed
salomaa
lerner
golato
( Egbert 1997. ) Avoimella korjausaloitteella voi myös liittyä keskusteluun tai poistua siitä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

homonymia

intransitiivisuus
modaaliilmaus
infinitiivi-
rekonstruoiminen
toisekseen
abstraktie
epä-kanta
vastakohtasuhde
modaalisuude
essiivisijainen
modaalikielto
synesteettinen
epäiuä-verb
haistaa-verb
Vahvaksi homonymiaksi Lakoff ja Johnson kutsuvat käsitystä, jonka mukaan kahdella saman sanan erilaisella merkityksellä ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

useammin

harvemmin
samanverran
satunnaisesti
positiivisemmin
lyhä
ei-uskonnollisi
vaihtelevasti
laskeminen
kutakuinkin
konventionaalistua
inessiivä
ylemmä
nominatiivi-
institutionaalisi
lämpöinen
kahdenkesken
tiheään
kontrastinen
Niissä ihminen on useammin mukana, joko eksplisiittisesti tai implisiittisesti passiivin kautta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa