Lupaavia termiehdokkaita E-thesiksen graduista, matemaattis

Sarakkeissa on lueteltu perusmuotoisia sanoja, jotka ovat aineistossa yliedustettuina verrattuna sanomalehtitekstiin. Sarakkeiden otsikot kuvaavat, missä aineistoissa kyseiset sanat esiintyivät. Sanojen kohdalla on +-linkki, joka avaa näkymän kyseisen sanan lähimerkityksiin joita ei Termipankissa ole. Lupaavia ehdokkaita uusiksi termeiksi ovat siis nämä +-linkkien takana olevat sekä 2. ja 4. sarakkeen sanat.

Todo: englanninkielisten sanojen siivoaminen; lemmatisointivirheiden korjaaminen.

Löytyy TTP:stä, graduista ja sanomalehdistä Löytyy vain graduista ja sanomalehdistä Löytyy vain TTP:stä ja graduista Löytyy vain graduista

funktio

derivaattafunktio
derivaatta
integraalifunktio
paloittain
integraali
derivoitua
clifford-analyyttinen
pisteess¨a
käänteisfunktio
nollakohta
monotoninen
jatkuva
algebraikkuna
integroitua
pintaala-funktio
Todistus. Olkoot f ja g v¨a I derivoituvia funktioita, joille p¨ ' ( x ) =

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

algoritmi

sy6te
harmaasavykua
suoritettava
suoritusaika
lemairi
temperley
fouriermuunnos
testitapaus
generointi
differentiaaliyhtälö
iteratiivinen
iteratiivisesti
perusaskel
super-resoluutioalgoritmi
Lukujen p ja q yhteinen tekijä voidaan laskea Eukleideen algoritmilla seuraavalla ohjelmakoodilla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ontologia

sanasto
jarjestelma
kayttaminen
onkipalvelu
kasite
semanttinen
kehittaja
tesaurus
siltaus
hy6dyntaminen
selaaminen
julkaisuarkisto
ontologi
hakutulos
ohjelmallinen
l6ytaminen
tietamys
Cupboard [ AqL09 ] on ontologioiden julkaisemiseen, l6ytamiseen ja kaytt66n ot

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sellai

isvika
kkj3
Arvioi onnistumistasi : ⎕Osasin ⎕Luulen osanneeni ⎕Arvasin ⎕En tiedä osasinko 25 ∶ 3 = _ _ _ _

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

transaktio

webpalvelu
eristyvyys
ws-ba
atomisuus
kaksivaiheinen
sarjallinentuva
peruminen
käsittelijä
sarjallistua
matkatoimisto
lentolippu
pitkäikäinen
ali-transaktio
lukituskäytäntö
peruuntua
Toipuva historia tarkoittaa tässä sitä, että sitoutunut transaktio Ti ei ole missään vaiheessa lukenut peruutetun transaktion Tj päivittämiä arvoja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

varmenne

peruutuslista
my6ntaja
generointikeskus
varmentaja
allekirjoitus
varmentaa
peruutustila
salaus
peruuttaminen
salaaminen
identiteää
yksitya
toimittaminen
pkid
loppukayttaja
myöntäjä
Juurivarmentaja Ei juurivarmentajaa CA myöntää varmenteen, joka liittää julkisen avaimen yksikäsitteiseen nimeen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vektori

ortonormaali
ominainenvektori
nulotteinen
karteesinen
kanna
sivuluokki
osittaisdiferentiaaliyhtal6
aliavaruus
tulosääntö
peilaus
) on kaksiulotteinen vektori, joka m¨aritt¨a kuvion taajuuden ja orientaation.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

avulla

hyödyntä
yhdistellä
kokeellisesti
integraalikomento
iteratiivisesti
numeerisesti
graafisesti
yhtälöpari
integroidasääntö
algebraikkuna
normittaminen
analysoima
binomitodennäköisyys
empiirisesti
diracin
menetelm
Vastaus : Sitä, et selvitetään joku tuntematon annettujen tietojen avulla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

parametri

alkuarvo
hajontaparametri
estimoitaa
sy6te
suestimaatti
estimoida
kokonainenkorvausmeno
lukuarvo
muuttu
informaatiomatriisi
alkuarvaus
satunnaisluku
miss¨a g(·,φj ) on normalisointifunktio, joka ei riipu parametreista µi ja yj.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

asemaseutu

sosioekonominen
asemanseutu
suur-piiri
ase-manseutu
työllisyysaste
kvartiilikeskiarvo
peruspiiri
asemanseu-tu
vieraskielinen
näyttäytyä
diversiteettää
suur-alue
espoonlahti
metrorata
huopalahtaa
aluetehokkuus
pasila
Kuva 16. Kerros - ja pientaloasuntojen suhteellinen osuus kullakin Helsingin asemanseudulla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

estimaatti

korvausvastuu
keskineli¨
kehityskerroin
estimoida
prosessivarianssi
ovirhe
kokonainenkorvausmeno
kovarianssimatriisi
suestimaatti
sattuavuosi
msep
hajontaparametri
xest
keskineli¨ovirhe
estimoitu
Jotta kaavan ( 5.2 ) mukaiselle korvausvastuun odotusarvolle saadaan estimaatti, t¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kaksi

kolme
viisi
kahden
neljä
kahdeksan
useampi
seitsemän
kolmi
kolmas
pareittain
vuorotella
keskimmäinen
neljäs
kuusikulmio
vierekkäinen
ensimmämä
vertailtava
näiden kahden suhdetta. Taulukon perusteella havaitaan suhteen olevan vakio ja yhtä suuri kuin

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

matriisi

unitaarinen
definiitti
hermiittinen
ominaisarvo
ominainenvektori
neliömatriisi
similaarinen
similaarisuus
singulaariarvo
cn×n
vinohermiittinen
diagonaalimatriisi
käänteinenmatriisi
unitaarisesti
hajotelma
semidefiniitti
ortonormaali
diagonaalialkio
matriinen
kun i = 1, 2,...,n, joten matriisi A on positiivisesti definiitti.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

osajoukko

hienonnus
epä-tyhjä
numeroituva
osakokoelma
numeroitua
maksimaalinen
homeomorfinen
osapeite
σ-lokaalisti
alkukuva
gδ-joukko
avoiminen
lokaalisti
ali-ryhmä
σ-algebra
sivuluokka
( 2 ) Osoitetaan seuraavaksi, että jokainen X:n suljettu osajoukko on Gδ-joukko Un

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

graph

treea
cycleä
k-coloured
different
exampleä
k-colouring
identifiers
bounded-degree
radius-r
outppu
thpa
first
decompositio
c-colouring
construc
complexityä
orientatio
radius-t
subgraph
be the pairs of node neighbourhoods for nodes that may be adjacent in some communication graph. Now, the formula

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

etal.

luoto
löffler
körner
virkanen
jonasson
hilmola
sköld
austaa
hogarth
bruu
lubbi
tyotovere
litaor
hatt
vosniadou
niel
gough
travlou

lemma

esityslause
noja
apulause
epäyhtälö
m¨a¨aritelm¨a
lempo
cauchy
tihonovin
l−1e
rieszi
bi-lineaarisuus
fubin
induktiooletus
fatoun
maaritelma
hilbert-avaruus
echet-riesz
integraalikata
Lemma 4.1. Kaikilla f ∈ L(E, E ) on olemassa yksik¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kertaluku

p-aliryhmä
sylowin
nilpotentti
aliryhma
sivu-luokka
ali-ryhmä
isomorfinen
virittaa
vaihdannainen
neutraalialkio
jaseni
monikerta
paulla
p-ryhma
jaoton
kommutoida
Todistus. Olkoon G = ( g ) syklinen ryhmä, jonka kertaluku on n. Tällöin

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

resurssi

käsittelijä
varaaminen
muodostin
asianmukainen
lähettäminen
luottokorttinumero
palvelupyyntö
virtuaalikoa
aksessoida
synkronointi
eristyvyys
transaktiokäsittely
pääsymääretarkastaja
prosessori
jäseniin
Kaikki transaktion operaatiot voidaan kuvata luku - ja päivitysoperaatioina [ GrR93, s. 379 ]. Järjestelmän resurssit käyvät päivitettäessä läpi joukon tiloja, joita kutsutaan

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kolme

kaksi
neljä
viisi
kahdeksan
seitsemän
kolmi
seitseä
useampi
ensimmämä
keskimmäinen
jakaantua
kahden
karkeasti
tasoryhmä
yksi
ryhmitellä
kaksitoista
pääryhmä
jaotella
Mistä saat uutta tietoa skeittipaikoista ja rullalautailusta? Valitse kolme tärkeintä ( 1–3 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

node

cycleä
different
thpa
radius-t
radius-r
identifiers
k-coloured
k-colouring
treea
satisfiable
thna
construc
beea
relatio
decompositio
inductio
exampleä
m-subnen
c-colouring
( c ) The local T - neighbourhood of node iT + 2.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

virtuaalikone

isäntäkone
kovalevy
päivitys
vsphere
komentorivi
hyper-v
xenserveri
asennus
hypervisor
asentaminen
virtuaalikoa
proxmox
varmuuskopiointi
suoritin
usb-muisti
levykuvatiedosto
varmuuskopio
vmware
usealla käyttöjärjestelmällä, jos on mahdollista käyttää apuna virtuaalikoneita. Kehittäjä voi kokeilla ohjelmien toimivuutta yhdellä fyysisellä koneella.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

satunnaismuuttuja

satunnaismuuttu
jakautunut
kokonaisvahinkom¨a¨a
standardinormaalijakauma
sigmaalgebra
tiheysfunktio
äärellinen-ulotteinen
poisson-jakautua
poissonjakauma
ei-negatiivinen
gaussisesti
parametrivektori
osanenumma
lakunaarinen
Λ(B ) : = P(X ∈ B ). Jos X ja Y ovat satunnaisvektoreita H:ssa, voimme määritellä satunnaismuuttujat

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ensimmäinen

ensimmämä
neljäs
kolmas
neljänsi
löydetty
käsiteltävä
ensimmäiseksi
viides
leiripäivä
järjestetty
alkuvalmistelu
käsiteltyyn
seitsemän
täyttävä
viidennessä
neljänn
ongelma-analyynen
käsitelty
alleviivata
Tämä on p:n yhtälön systeemi, jonka ensimmäinen yhtälö vastaa yhtälöä ( 2.1 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vali

yhteytta
merkita
tall6in
viestinta
siina
vaha
nain
keskenata
lisa
laha
yhdistaa
jarjestys
talle
talloa
lahestyä
keskityta
esity
viela
Saadaan siis, etta integraalin arvo valilla [ a, b ] on

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

derivaatta

integraalifunktio
pintaala-funktio
kaanteisfunktio
riemann
pintaalafunktio
integroitaa
alkeis-funktio
trigonometrinen
differentiaalioperaattori
laplacemuunnos
pisteess¨a
derivoida
integraali
murtofunktio
differentiaali
nollakohta
aritelty aritmeettinen derivaatta ensin luonnollisille luvuille ja sitten rationaaliluvuille. M¨a¨a on onnistut

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

algorithm

greetyä
identifiers
simpleä
treea
exampleä
different
bounded-degree
finds
outppu
manyä
complexityä
k-colouring
childri
cycleä
decisio
radius-r
construc
explici
k-coloured
There exists a deterministic distributed algorithm for c-colouring a directed k-coloured cycle in T communication rounds.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

olemassa

yksikäsitteinen
metristyä
ei-tangentiaalinen
nflvr
hausdorff
voimassa
integroitua
osapeite
σ-lokaalisti
hienonnus
typistyä
yli-martingaali
lokaalisti
kompaktie
clifford-analyyttinen
tulotopologia
yhtenainen
lindelöfi
( vi ) On olemassa vakio D ∈ R siten, etta :

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tietorakenne

lohkopuu
bpuu
maksimointi
testiluokka
abstraktiotaso
ayt¨on
k¨aminen
otesti
hy¨a
kaytt¨¨a
kehitt¨at
okaluu
ohjelmakoodi
niiss¨
hakurakenne
k¨ann¨
a¨os
a luvussa ei viel¨rakenteeseen. Tietorakenteella voi olla suuri vaikutus heuristisen etsint¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

logaritmi

teha
laskusaanto
pintaalafunktio
todennak6isyyslaskennan
integroiminen
hyva
kombinatoriikka
kaytt6a
kasitys
laskusääntö
nakokulma
lahinna
naittaa
sisalt6ja
viela
pitka
a aluksi, mit¨asitteet Neperin luku ja luonnollinen logaritmi. Tee sitten seuraavat teht¨at :

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

poikkeava

eroava
fwhm:i
mainitku
lukuunottaa
regressiokerroin
samansuuruinen
vaimentaa
rekonstruoitu
keskin¨a
kulmatehospektri¨
pieni¨
profiilla
simuloiminen
k¨alinen
aavistus
yhdell¨
ajallisesti
ainen paneeli ). Jos torvien v¨a elliptisyydet ovat toisistaan poikkeavat, mutta identtiset sa

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

enemmän

vähemmän
useammin
runsaammin
vahvemmin
heikommin
huonommin
lähempänä
todennäköisemmin
eniten
lähemmäs
voimakkaammin
selkeämmin
todennäköisi
pidempään
herkemmin
asuvi
kauemmin
yhtälailla
pidemmälle
enemmän kuin Helsingin keskustassa. Tapaus oli myös niin voimakas, että se näkyy myös

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

muuttuja

muuttu
ympäristömuuttuja
selittävä
selitettävä
selittaja
regressiokertoa
moni-muuttujamalli
muuttuji
gee-malli
luokitteluasteikollinen
interaktiotermi
jakaua
toisin sanoen muuttujaan liittyvä epävarmuus ei voi olla suurempi tilanteessa, jossa tunnemme useamman muuttujan arvon.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkimuskysymys

tutkimusongelma
ongelmaanalyysi
tutkimuskysymyksiin
kehittäminentuotos
ongelma-analyysillä
kehittäminenprosessi
kehittäätutkimus
raportointi
viitekehys
ongelma-analyynen
kehittäätuotos
kehittäävaihe
tutkimuksen
jatkotutkimusaihe
tutkimustehdä
runkoteksti
tutkimusnäkökulma
kirjallisuuskatsaus
29. Ovatko tavoitteet, tutkimuskysymykset ja niihin liittyvät vastaukset raportoitu?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

substraatti

ydintyminen
alumiinioksidi
mikro-rakenne
kiteinen
platinametalli
ruteeni
lähtöaine
kasvumoodi
reaktantti
saarimainen
vetyterminoitu
ohutkalvo
iridiumkalvo
kalvomateriaali
Substraatti, lämpötila ja ydintymisviive ( sykliä )

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

isvika

Kairasarjat Isvika 2 ja Isvika 3 yhdistettiin yhdeksi yhtenäiseksi kairasarjaksi, jonka nimeksi annettiin Isvika.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

taulukko

taulukoida
liitteeseen
utesti
galton
mannwhitney
ngrammi
liite
pylväsdiagrammi
summamuuttuja
hukki
khiin
ristiintaulukointi
tummentaa
laatuvarmistustapaaminen
Tässä taulukossa alkuperäisilmaisut luokiteltu sen mukaan, minkä kemian sisällön yhteydessä ne ovat.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

taulukkokirja

opetuksa
kokeellisuus
puutarhakasvatus
lisämateriaali
lähdemateriaali
kyselymenetelmä
kokeellisuusi
tavoitteissa
eheyttävä
kehittäminenkohde
argumentointi
kurssi-kohtainen
opetusväline
opetustilanne
esimerkkitehtävä
suomikurssi
läksy
a ) Mitkä ovat taulukkokirjan viisi keskeisintä taulukkoa kemian opetuksen kannalta?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

interpolaatio

bilineaarinen
gradienttikorjata
demosaicingalgoritmi
suurennos
bicubic-interpolaatio
homogeeniohjautua
fourier-muunnosmenetelma
homogeeniohjautuva
pienennos
bicubic
sammakko
tekstikuva
gradienttimenetelma
nelinkertainen
rubaa
osakuva
värikuva
Taulukko 5.4 : 104 × 128-kokoisen Puuvärikynät-kuvan eri värikanavien SSIM-arvot verrattuna alkuperäiseen kuvaan, kun käytettiin bilineaarista interpolaatiota, gradienttikorjattua bilinaarista interpolaatiota ja homogeeniohjautuvaa demosaicing-algoritmia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ett¨a

ett¨
ett¨os
lis¨aksi
ast¨a
aksi
my¨os
ett¨on
mist¨a
ett¨funktio
my¨a
alill¨a
aytet¨a
mik¨a
am¨a
sill¨
a¨an
viel¨a
Todistus. Oletetaan ensin, ett¨a A on rajoitettu ja kiinnitet¨aan¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sedimentti

radiolyijy
aktiivisuuspitoisuus
mineraaliaines
tukeutumaton
pb-pitoisuusi
ravinnekuormitus
ajoitustulos
alkuainepitoisuus
pitkälampi
spitoisuus
Taulukko 16 : Umbozeron ja Pitkälammen sedimenttien tukeutuneen radiolyijyn aktiivisuuspitoisuus eri menetelmillä määritettynä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

supeta

itseisesti
oskillaa
äärettömästi
osanenumma
kompaktikantajainen
yli-martingaali
osajono
komponenttifunktio
monotoninen
pisteittäin
hajaantua
reaaliarvoisa
lakunaarinen
rademacher-sarja
varallisuusprosessi
suppenee melkein varmasti, mikäli n∈Z Var(Xn ) < ∞. Rademacher-sarjojen tapauksessa

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

monisto

tangenttivektori
topologinen
suunnistaa
lokaalinen
ali-monisto
metristyvyys
lokaalisti
gδ-joukko
σ-lokaalisti
hausdorffi
aliavaruus
metristyä
Tällöin Gaussin kaarevuus on isometrinen invariantti monistolla ( M, g ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

esim.

vrt.
vosniadou
andersen
hidi
tatä
wiegand
musterd
skifter
harinen
permentier
vaattovaara
kortteinen
scheurer
mcdermot
cantell
dinen
rikkinen
dabbs
bennet

pikseli

sammakko
harmaan
osakuva
pienennos
varikanava
suurennos
piksele
varikuva
interpoloitaa
pupu
mustavalkoinen
neljasosa
resoluutio
värikanava
kohdepiksella
rajataajuus
terava
bittiresoluutio
Kuva 5 4 : Fourier-muunnosmenetelmalla saadut kuvat, joissa ikkunan koko on 16 × 16 pikselia ja kynnys 0

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ristaniemi

glückert
hellaakoski
sauramo
tuura
saarnisto
class4
class2
caloda
multamäki
sopasenmäki
class3
class1
ramsay
tolvasmäki
hyyppä
Ristaniemi, O. 1987. Itämeren korkein ranta ja Ancylusraja sekä Muinais-Päijänne Keski -

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

varianssi

prosessivarianssi
ennustevirhe
hajontaparametri
estimointivarianssi
normittaa
uˆia
kokonainenkorvausmeno
keskineli¨
ovirhe
suestimaatti
neli¨
ˆµia
varianssi olisi ( Kivelä, 1998 ) : 𝜎2=∫(𝑥−𝑏+𝑎2)21𝑏−𝑎𝑑𝑥𝑏𝑎.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kayttaa

esittaa
lisa
hy6dyntaa
lisata
nayttaa
menetelma
liittya
liittaa
kaytettava
tehtaa
my6s
kayttaja
yksittainen
kayt6
kayttää
maarittaa
pyytaa
liittyva
lopputy6
Toinen tapa on vain kayttaa pituutta 5 ja piirtaa ympyra, jonka sade on

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kloridipitoisuus

havaintopiste
tiesuolausmäärä
kloridipitoisuuksiin
talvikausi
suolausmäärä
muodostuminenpinta-ala
tiesuolaus
purovesi
muodostuaalue
trendä
Vedenoton ja pohjaveden kloridipitoisuuksien välillä ei tämän aineiston perusteella ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

integraalilaskenta

differentiaali-ja
jatkokurssi
menetelmi¨a
differentiaali-ja
geometria
algebrallinen
pyramidi
integroiminen
lukuteoria
pitka
nakokulma
maa3
kombinatoriikka
maa10
sisall6
todennäköisyyslaskenta
perusk¨a
a teosta [ 28 ]. Integraalilaskennan perusk¨asitteet ovat integraalifunktio ja m¨aar¨¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

gradientti

y-akseli
magnitudi
mesotopografinen
spektrinen
kuivamassa
x-ja
likimain
regressiokerroin
etumerkki
sylinteri
normittaa
viipale
avonaisuuskerroin
laskeva
ysuuntainen
lineaari
interpoloitaa
jossa β ∈ R on vakio ja gradientti DG(i, j ) saadaan kaavalla

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

neljä

kolme
viisi
seitsemän
seitseä
kaksi
pääteema
kymmenes
jaotella
pääpiirre
kaikista
tasoryhmä
pääryhmä
kahdeksan
koehenkilö
löydetty
b ) joukossa on kolme tai neljä ihmistä, joiden veriryhmä on B. "

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

euklidinen

hyperbolinen
monikulmio
yhdensuuntainen
yksikkökiekko
nelikulmio
keskusprojektio
kosini
topologinen
suorakaide
metrinen
pintaalafunktio
kompleksiluku
perspektiivikuva
neliömuodollinen
derivaa
jakoon
Klusteroidut ongelmat ( C ) ovat euklidisia ongelmia, joissa pisteet eiv¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aisi

all¨a
k¨aytyminen
skalaariikkunafunktio
h¨uo
aytt¨at
residuaalikohina
signaalivuoto
p¨aasia
eiv¨at
arjestelma
arittää
yksitt¨ainen
aikä
yksitt¨
aheinen
t¨¨a
p¨akeila
am¨a
maskata
aiden erotus. Koska t¨a erotus on suuruusluokkaa 10−8, n¨at kuvan ( a ) kaksi k¨aa p¨¨aallekk¨¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

estimointi

poissonmalli
gmar-malli
estimoitu
korvausvastuu
korvauskolmio
ovirhe
yli-hajonta
numeerisesti
keskineli¨
estimoida
suestimaatti
kehityskerroin
hajontaparametri
k¨ayttää
analyyttisesti
iteratiivinen
mallivalinta
estimaata
Kun r = 2 estimointi voidaan tehdä momenttimenetelmällä ja esitetty alla olevassa esimerkissä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

paremmin

parhaiten
helpommin
huonommin
heikomma
samantyyppinen
hahmotuskyky
huonomma
heikommin
karttatehtävä
heikoi
pelkki
loppukoe
vaikuttavana
heikoiten
pyöritellä
tehokkaammin
enemmän
muikäkin
kartta-
Kun ymmärretään paremmin millaiset asenteet vaikuttavat oppijoiden mielissä, on helpompaa suunnitella opetusta ja päästään puuttumaan esimerkiksi virheellisiin käsityksiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

reaktiivinen

ohjelmointi
ohjelmointikieli
ohjelmointiparadigma
verkkosovellus
ohjelmistokehitys
palvelinpuoli
dynaaminen
kaksivaiheinen
reaktiivisuus
perintä
javascript
olioohjelmointikieli
imperatiivinen
ei-reaktiivinen
rxjs-kirjasto
Koodissa y:llä on riippuvuus ainoastaan reaktiiviseen muuttujaan x, mutta riippuvuuksia voidaan antaa liftB-funktion parametreina useampiakin. Eksplisiittinen nostaminen lisää muuttujien väliset riippuvuudet aina riippuvuusverkkoon.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pelimoottori

aktori-pohjainen
tapahtumajärjestelmä
pelioliokomponentti
rinnakkaisuus
rinnakkaistaminen
demoohjelma
peliikkuna
törmäystunnistus
stage-moottori
ohjelmointikieli
javascriptversio
skriptikieli
alustariippumaton
unityä
palveluväylä
/ * * Luokka, joka toimii rajapintana pelimoottorin ja OpenGL:n välillä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

amplitudi

elektronisysteemi
superkoppi
skaalavariantti
yl¨a
punasiirtym¨a
estimointivarianssi
katselusuunta
profiilla
prosessivarianssi
sis¨av¨a
compton-profiili
amp¨a
sylinteri
satunnainenprosessi
poikkeamaamplitudi
Mikä tahansa suoran vorteksin vääristymä voidaan kuvata summana kelvinaaltoja, joilla on eri aaltolukuja ja amplitudeja – siis jos vorteksia kuvaava käyrä pysyy z-suuntaan yksikäsitteisenä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

class1

caloda
class4
class2
hellaakoski
esker
class3
tuura
jukka-pekka
glückert
kurimo
hyyppä
ristaniemi
sauramo
palmu
ramsay
- Class1 : Luokka 1 : Selvä kohde jossa, z-tulkintaväli pieni – Confident observation with only minor ( < 4 m ) fluctuation in the altitude determination

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mediaani

muodostuminenpinta-ala
pistemäärä
määritysraja
normaali-jakso
saani
keski-pistemäärä
päättöarvosanoittain
pisteluokka
kymmenesosa
funktiokäsitysluokittain
tuloluokka
liukuva
pistemääräluokka
kloridipitoisuuksien mediaani on laskenut noin 3–4 mg l-1. Suurimpien pitoisuuksien

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

murtoluku

jakolasku
ositusjako
kardinaalisuus
hanea
jakaja
kielentaminen
jakolaskuu
mielesta
sisalt6jako
sisalt6-ja
kasitys
tehtavi
sisalt6ja
ymmartaa
edeta
menetelma
teha
hyva
jakojaann6s
Lopuksi kasitellaan viela kevyesti murtolukuja Murtolukujen ja jakolaskun valilla on selva yhteys, joka tarjoaa uuden ratkaisun murtolukuihin liittyviin haasteisiin

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aktori

tapahtumakanava
fysiikkakomponentti
säieallas
grafiikkamoottori
lokiaktori
peliikkuna
vastaanottajalista
tapahtumajärjestelmä
komponenttiolio
vastausviesti
viestinkäsittelijä
alldone-viesti
tarkkailtava
rekisteröitya
työtehtävä
isäntäolio
säieturvallinen
päivitysvaihe
piirtovaihe
rin tarjoamia palveluita saa käyttää vain lähettämällä sille viestejä, koska muutoin aktorin sisäistä tilaa saatetaan muuttaa useista eri säikeistä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

eniten

vähiten
heikoi
suhteellisesti
naapuriaktiivinen
vähemmän
negatiivisesti
enemmän
omistusvaltaisa
selkei
mieluisa
epäaktiivinen
harvi
kerrostaloasuminen
todennäköisemmin
asumiskustannukset
tiestö
matalamma
ainavihantie
heikoiten
Vastaus : Eniten haastetta, mutta sain sen ratkaistua avun kanssa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lähdekoodi

ohjelmakoodi
muunneltava
dokumentaatio
openchannel
alustariippumaton
palvelukeskeinen
web-pohjainen
esimerkkisovellus
ajoaikainen
kohdealusta
rxjs-kirjasto
orientointijärjestelmä
automatisoidusti
arviointijärjestelmä
servicemiksi
suorituskykyvaatimus
animaatio
web-pohjaisuus
Tutkielmaa varten on toteutettu kaksi reaktiivista ja yksi ei-reaktiivinen versio saman toiminnallisuuden tarjoavasta verkkosovelluksen palvelinpuolen toteutuksesta. Toteutettuja sovelluksia pyritään arvioimaan erilaisten lähdekoodin kokoa ja kompleksisuutta kuvaavien mittareiden näkökulmasta. Mittareiden pohjalta arvioidaan reaktiivisen ohjelmoinnin vaikutuksia lähdekoodin ymmärrettävyyteen ja ylläpidettävyyteen verkkosovellusten palvelinohjelmoinnissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

yläkoulu

maantieto
maantiede
kiertotalous
yhteiskuntaoppi
oppisisältö
kansalaiskasvatus
ylioppilaskirjoitukset
yläluokka
todennäköisyyslasken
lukioopetus
rohdos
molekyyligastronomia
ylioppilaskirjoitusten
molekyyligastronomi
ruokaaihe
steinerkoulu
Liite 3. Kehittämistuotoksena opetusmalli yläkoulun kemiaan : Kiertotalous puun näkökulmasta, opettajan ohje.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

korrelaatiokerroin

regressiokertoa
pearson
selitysaste
järjestyskorrelaatiokerroin
hajontakuva
muuttujaryhmä
ympäristömuuttuja
regressiokerroin
viivästetty
devianssijäännös
Joidenkin sadeindeksien muutosten keskinäistä yhteyttä arvioitiin korrelaation avul-la. Korrelaation tunnuslukuna on tällöin käytetty Pearsonin korrelaatiokerrointa ( Heino ja Ruosteenoja, 1996 )

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

integraali

riemann
derivaatta
a¨atyä
m¨a¨a
pintaalafunktio
alkeis-funktio
laplacemuunnos
osittainenintegrointi
m¨a¨atyä
peruslause
pintaala-funktio
m¨ar¨
derivaattaa
ala-summa
integroiminen
amme
pm10
( d ) funktion f Riemannin integraalille yli v¨alin [ a, b ] on voimassa

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

segregaatio

eriytyminen
asuntomarkkinat
syrjäytyminen
asuminensegregaatio
naapurisuhde
aluevaikutus
huono-osaisuus
kaupunkikehitys
yhteisöllisyys
muuttoliike
segregoituminen
kulttuurinen
kaupunkirakenne
paikallis-yhteisö
seudullinen
koulukunta
Etninen segregaatio näyttäytyy Helsingissä pitkälti kaupungin harjoittamasta sosiaaliseen sekoittamiseen pyrkivästä asuntopolitiikasta johtuen kortteli - ja kiinteistökohtaisena. Selkeinä maahanmuuttajataustaisen väestön keskittyminä erottuvien kiinteistöjen määrä on Helsingissä

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sisältöalue

geometriakurssi
yläluokka
ylioppilaskoetehtävä
johdantoteksti
oppikirjasarja
ylioppilaskirjoituksettehtävä
tehtävätyyppi
kurssi-kohtainen
maa3
aihealue
harjoitustehtävä
alkuperäinenilmaus
ylioppilaskirjoitusten
kurssisisältö
ops:a
kriteeristö
tehtävillä
Seuraavasta luettelosta löytyvät ne sisältöalueet, jotka esiintyvät kaikkien käsiteltyjen oppimäärien kohdalla eli peruskoulun yläluokkien, lukion lyhyen ja pitkän oppimäärän oppikirjoissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

normaalijakauma

normittaminen
jakaumi
diskreetti
poissonjakauma
trigonometrinen
binomitodennäköisyys
laskusääntö
sini-ja
kombinatoriikka
tiheysfunktio
yhteenlaskusääntö
jakaua
trigonometria
kertolaskusääntö
jakauminen
tomista normaalijakaumaa N ( 0, 1/n ) noudattavista satunnaismuuttujista. RT : n ja

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kolmas

neljäs
kuudes
neljänsi
ensimmäinen
viides
kaksi
ensimmainen
kolmanne
pareittain
puolikas
ryhmitellä
peilata
lahtea
yhtaloida
tutkimuslomake
tasoryhmä
perus-tapalaatuinen
vuorotella
missä M on kolmas kappale ( usein N2 ), joka poistaa ylimääräisen energian.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

polarisaatio

l¨otila
emoodi
bmoodi
ikkunafunktio
skalaariikkunafunktio
skannausstrategia
signaalivuoto
l¨otilas
ateilyä
ristikorrelaatio
l¨otilavaihteluu
p¨akeila
taustas¨
instrumentti
sy¨a
ateilysignaali
k¨aytymist¨
taivaskartta
a tai polarisaatiota kaikilla keilan eri suunnilla ( θ, ϕ ) ja orientaa

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

elliptinen

kayra
kayri
kryptografa
kayria
dife-hellman
ryhmalaki
pariutus
aarellisi
binaarikunta
avainvaihto
allekirjoitusalgoritmi
maarittelyparametri
varmentamaton
keskusprojektio
kryptosysteemi
maarittaa
yhtal6
ecdsa
suojaustaso
Operaattori T on V - elliptinen, jos ehdossa ( 2 ) voidaan valita q = 0.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

stokastinen

stationaarinen
markovin
jakaumavapaa
er¨a
autokorrelaatiofunktio
sigmaalgebra
differentiaalimuoto
kehityskerroin
k¨anteinen
periodinen
autoregressiivinen
lokaali
menetelm¨
differentiaalioperaattori
esitett¨a
sobolev-avaruus
optimointiongelma
Määritelmä 1.8. Olkoon X : = { Xt : t ∈ I } jokin stokastinen prosessi, jolle E(X2 ) < ∞

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

näkökulmasta

näkökulminen
asiantuntijuus
korostaminen
täre
tietopohja
ruokajärjestelmä
pureutua
osaalue
keskiö
moniulotteinen
ohjailla
mahdolli-suus
opetustapa
moninainen
merkityksellinen
tärkeimpä
koulumaantiede
Seuraavassa tutkitaan, millaisia asioita tehtävien ratkaisuissa on pitänyt ottaa huomioon todennäköisyyslaskennan näkökulmasta eri tehtäväalueilla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

koordinaatisto

kuvapiste
peilaus
tangentti
yla-ja
reaaliakseli
leikkauspiste
x-ja
yksiulotteinen
puolisuora
polynomifunktio
y-akseli
kosini
pystysuora
suorakaide
Koska h¨ot riippuvat mitan valinnasta ( siirrytt¨a koordinaatistosta toiseen ), on luonnollista

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

äärellinen

hienonnus
σ-lokaalisti
lokaalisti
ali-ryhmä
numeroitua
osakokoelma
maksimaalinen
numeroituva
epä-tyhjä
gδ-joukko
osapeite
hausdorff
dominoivas
osajoukko
lehtiyhtenäinen
sivuluokka
σ-algebra
4.10 nojalla peitteellä A on myös lokaalisti äärellinen avoin hienonnus, joka peittää avaruuden X. D

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ympäröivä

kau-punki
ydinalue
asuttu
harvata
kehätie
maaseutumainen
sosio-ekonominen
voimakkai
asutu
vuoristo
aluerakentaminenkausi
kaupunkimainen
pientalo-valtainen
rakentamaton
peruspiiri
kerrostalolähiö
suomenlahti
keskustamainen
asuttaa
 Autottomalle tai autoilua vähentävälle kohteelle on tärkeää ympäröivän yhdyskuntarakenteen laatu. Yhdyskuntarakenne ei saisi olla palveluiden ja liikkumisen kannalta keskeneräistä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tarkemmin

lyhyesti
alaluku
seuraa
teoriaosuus
neljänsi
yksityiskohtaisemmin
yksityiskohtaisesti
selostaa
siirry
teorialuku
keskitä
lähemmin
käsitelly
geogebra-ohjelmisto
esitetty
viidennessä
kriteeristö
pseudoinverssi
Tutkielma käsittelee satunnaisia Fourier-sarjoja ja niiden ominaisuuksia. Tarkemmin sanoen tarkastelemme muotoa

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

paikannus

pohjoinenespoo
espoonlahti
emotionaalinen
tarjoumateema
tarjoumi
paikko
aktualisoida
kouluympäristö
tarjouma
varhaisnuori
aktualisoitu
suur-alue
espoonlaksi
urheilu-
esiintyminenosuus
merkityinen
rakennea
harvi
näyttää siltä, että toiminnallisten paikannusten osuus urheilu - ja virkistysalueilla Espoonlahdessa olisi Pohjois-Espoota heikompi ( taulukko 14 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

epäyhtälö

cauchy
integraalikaava
apulause
diracin
integraalioperaattori
cauchy-schwarz
yksikäsitteisyys
hajotelma
rademacher-sarja
hilbert-avaruus
potenssisarja
weierstrassi
poissonydin
integraalikata
karakterisaatio
cauchy-riemann
Esimerkin 8 nojalla funktio f on konkaavi, kun f(x ) = log(2x − 2 ) kaikilla x > 1. Käyttämällä jälleen vastaavaa päättelyä Jensenin epäyhtälön kanssa saadaan

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

relaatio

kaksipaikkainen
testifunktio
lokaalimartingaalimitta
yksikkökiekko
alternoiva
itse-kuvaus
ekvivalenssiluokki
ekvivalenssiluokka
tilasiirtymäfunktio
pisteeksi
universumi
vakiosymboli
ali-monisto
tulosääntö
boolla
lineaarijärjestys
Yksipaikkainen relaatio Ctila = { s }, missä s on laskennan tilanteen C tila.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kasite

kasitteeseen
nayttaa
hakutulos
alakasite
lisa
nima
kayttaja
kaytt6liittymassa
kayttaminen
sisall6n
ylakasite
siltaus
lisata
sisalta
hakutermi
ylataso
Metodi palauttaa kasitetyypit ( lista URI-tunnisteita ), joiden mukaisia kasitteita ontologia sisaltaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

oleva

haluttu
ensimmäiseksi
puolella
eroava
kuhukin
määriteltyyn
empiirisesti
merkitseminen
harjoitusdata
olle
titää
pilkku
ympäriltä
alleviivata
ulkopuoli
vapaavalintainen
vastaavilla
Laskenta voidaan lopettaa, kun on löydetty kaksi riittävän lähellä toisiaan olevaa ratkaisua ⃗xk ja ⃗xk−1.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

planck

p¨aakeila
taivaskartta
karttateko
wmapin
ohemmin
taustas¨amp¨
nguyt
k¨aa
viel¨
silt¨a
taustas¨a
friedmann
nasa
k¨av¨
k¨at
hut04
osirix
[ 43 ] Planck Collaboration III. Planck 2013 results : LFI systematic uncertainties ( p02a ). A&A, 2013.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

opinnot

valmistumisia
kayttaytymistieteellinen
opintooikeus
sukupuolittain
valmistumisika
maatalous-metsatieteellinen
kulttuuriantropologia
suoritusvuosi
tiedekunti
ymparist6tieteellinen
bio-ja
tiedekunnittain
sosiaali-ja
humanistinen
valtiotieteellinen
todennak6isemmin
kehitysmaatutkimus
Kuva 3 6 : Pro gradu - tutkielmien arvosanat ja opintojen kesto Helsingin yliopistossa

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

muun

muassa
synteettisesti
innovatiivinen
yksinoikeus
ominainen
laatua
ongelmanratkaisutilanne
kaytt6tarkoitus
kosmetiikka
higgsin
ehtyminen
laatukriteeri
koneellinen
tasa
tietovarasto
tekstiaineisto
jalanjälki
mielipidekirjoitus

korrelaatio

regressiokertoa
riippuvuussuhde
tilastollisesti
ympäristömuuttuja
järjestyskorrelaatiokerroin
laboratoriomittaus
korreloida
kloridipitoisuuksiin
hajontakuva
muuttujaryhmä
selitysaste
Joidenkin sadeindeksien muutosten keskinäistä yhteyttä arvioitiin korrelaation avul-la. Korrelaation tunnuslukuna on tällöin käytetty Pearsonin korrelaatiokerrointa ( Heino ja Ruosteenoja, 1996 )

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

riemann

a¨atyä
osittainenintegrointi
peruslause
amme
pintaalafunktio
m¨aritelm¨
hausdorffi
differentiaalimuoto
m¨a¨
rieszi
integraalikata
aritella
perusominaisuus
m¨a¨a
pm10
apulause
( d ) funktion f Riemannin integraalille yli v¨alin [ a, b ] on voimassa

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

spatiaalinen

lahjakkuus
ontologinen
visuaali
hahmotuskyky
oppiminenteoria
kytkeytyminen
paremmuus
joustava
vuorovaikutussuhde
monitahoinen
kategorisointi
multikollineaarisuus
makrotaso
at, jotka toimivat spatiaalisessa avaruudessa ja b ) menetelm¨toimivat taajuusavaruudessa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

oinasjärvi

åydä
pitkäjärvi
jakkula
pohjasedimentti
ravinnekuormitus
sedimentaationopeus
huippuvuori
åvikki
κ-arvo
osuusmeijeri
vähä-pitkusta
vakiintuminen
pb-pitoisuusi
suskeptibiliteettiarvo
Taulukko 2. Ihmisestä johtuva ravinnekuormitus Oinasjärveen ( Tikander & Hietaranta 2005b : 25 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

metriikka

uniforminen
konvoluutio
differentiaalimuoto
hilbert-avaruus
aikaavaruus
hajotelma
rieszi
yksikkökiekko
integraalikaava
ali-monisto
kanoninen
metrinen
indusoima
diracin
metriikka, kuten edellä. Olkoon x = ( xα)α∈J tuloavaruuden RJ alkio ja Uα jokin

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vaattovaara

kortteinen
lönnqvist
musterd
lankinen
bernelius
jaakola
loikkanen
randell
schulman
healey
andersen
skifter
lahelma
asunto-ohjelma…
notteboom
patto
kenworthy
Vaattovaara, M. ( 1998 ). Pääkaupunkiseudun sosiaalinen erilaistuminen : Ympäristö ja

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

orbitaali

kantajoukko
molekyyliorbitaali
elektronitiheys
slateri
aaltofunktio
tiheysfunktionaaliteoria
atomiorbitaali
miehittyä
efektiivinen
vuorovaikuttaa
elektronipari
kloorata
hartreen
avokuorinen
viritys
KS-orbitaalit saadaan,kunratkaistaanKohninjaShaminyhtälöt,jotka saadaan käyttämällä elektroniseen energiaan yhtälössä 21 variaatioperiaatetta. Orbitaalien etuna on se, että tiheys ρ voidaan laskea niille yhtälöstä

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

viisi

seitsemän
kahdeksan
neljä
kolme
seitseä
seitsemäs
kymmenen
neljäs
kaksitoista
yhdeksän
molempi
ensimmämä
kaksi
opetuskokemus
kaksikymmentä
kolmi
kymmenes
todistustehtävä
Jokaisen ryhmän kysymykset on rakennettu siten, että ne ottavat huomioon kaikki matematiikkakuvan viisi osa-aluetta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lineaarinen

lineaari
polynomi
differenssiyhtälö
taitekohta
differentiaalioperaattori
pistejoukko
yhtälöpari
aaltoyhtälö
nollakohta
devianssi
kanoninen
yhtälöryhmä
rajoitepolynomi
polynomifunktio
aikaharmoninen
diracin
lineaarisessa AR-prosessissa. Lisäksi oletetaan αm,t ∈ ( 0, 1 ) kaikilla m, t ja

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lajirunsaus

arktis-alpiininen
kasviyhteisö
maakosteus
kokonainenlajirunsaus
mesotopografia
putkilokasvi
ympäristömuuttuja
vesilaatu
maaperätekijä
levinneisyyksiin
topografinen
kryoturbaatio
geomorfologinen
biomassaa
selitä
seuraavan kasvillisuusmuutoksen seurauksena, millä on osaltaan vaikutusta lajirunsauteen ( Virtanen et al. 2010 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

alpiininen

arktis-alpiininen
kasviyhteisö
maakosteus
kausittainen
kasvuolosuhteet
subarktinen
levinneisyyksiin
koste
bioma
peri-glasiaalinen
lajipooli
lajikoostumus
& Virtanen 1995 ). Alueen arktisten ja alpiinisten piirteiden takia tässä tutkimuksessa käytetään termiä oroarktinen, jossa oro-etuliite viittaa korkeudesta johtuviin, alpiinisiin piirteisiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ett¨

my¨a
sill¨
siit¨a
ast¨a
mik¨a
pit¨a
lis¨aksi
aksi
sill¨a
syyt¨a
viel¨
alill¨a
am¨a
ahd¨a
mist¨a
Tulkitaan taas avaruus S3 joukkojen A ja B yhdisteeksi. Oletetaan, ett¨ =

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aakkosto

relaatiosymboli
vakiosymboli
epä-tyhjä
osapeite
lokaalimartingaalimitta
alkukuva
boolla
testifunktio
lineaarijärjestys
alternoiva
mitallinen
möbiuskuvaus
kaksipaikkainen
gδ-joukko
On osoitettava, ettan≥0 χn ψ. Olkoon B jokin aarellinen aakkoston τ malli, joka

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sisältöanalyysi

tarveanalyysi
sisällönanalyynen
lomaketutkimus
kehittäätuotos
opettajakysely
oppikirjatieto
kvalitatiivinen
aineistolähtöinen
asukaskysely
tarveanalyytää
teemoittelu
tarveanalyynen
haastatellaaineisto
teemahaastattelu
ainereaalitehtävä
tutki-mus
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. ( 2009 ) Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Jyväskylä : Gummerus Kirjapaino Oy.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ekvivalentti

korkeampiulotteinen
ekvivalenssirelaatio
isomorfnen
sivu-luokka
isomorfinen
keskusjonoehto
neliömuodollinen
yhtäpitävä
jaseni
konjugaatti
yhtapitava
differentiaalimuoto
kommutaattori
homotooppinen
aliryhmajono
monogeenisuus
p-aliryhmä
keskimmainen
Lause 3.1. Jos U ∈ Cn×n, niin seuraavat ominaisuudet ovat ekvivalentteja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tavoin

osaalue
mukin
suunti
tyyppinen
menetelm
tapaan
teoreettisesti
orientoitua
helpommin
yhteneväisyys
kontrollointi
aluetasa
fysikaali
kui-tenkin
rakentea
vapaavalintainen
lahestymistapa
8. Millä tavoin osallistuit tähän Syklin järjestämään kestävän kehityksen koulutukseen? *

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

orientaatio

inkrementaalinen
läpivalaisukuva
kiinnittäminen
orientointi
läpivalaisukuvi
mallinen
yksitt¨a
ateen
laskettu
orientoija
ymp¨a
sinogrammi
ahne
sivu-keila
simuloitu
aise
l¨ainen
katselusuunta
) on kaksiulotteinen vektori, joka m¨aritt¨a kuvion taajuuden ja orientaation.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

muuttu

selitettävä
pilkku
neliöetäisyys
lyhennys
selittaja
syklimuuttu
alkuarvo
järjestysnumero
ei-uniikki
poistettava
phi-komento
haettaa
arva
prototyyppiolio
toisin sanoen muuttujaan liittyvä epävarmuus ei voi olla suurempi tilanteessa, jossa tunnemme useamman muuttujan arvon.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

monogeeninen

clifford-analyyttinen
cktulo
vasemmalta
osapeite
isometri
konjugaatti
cliffordanalyyttinen
meromorfinen
integraaliydin
pisteittäin
sivuluokka
konkaavi
isomorfinen
paravektoriarvoinen
ei-tangentiaalinen
määritelläjoukko
automorfismi
käänteinenkuvaus
f : Ω → Cln on vasemmalta monogeeninen joukossa Ω ja f ∈ C(Ω ), niin

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

käytetty

käytettävä
käytettää
cutshalli
kalibrointimenetelmä
analyysiin
laskentamalli
epävarmuusarvio
diagnostiikka
esiteltävä
termobarometrinen
semiempiirinen
kromatografinen
sointuspesifinen
käsiteltävä
löydetty
analysoima
stukki
jäljkä
Taulukko 7.2 : Kolmiulotteisessa mallissa käytetyt diffuusiokertoimet. Simulaatioiden tulokset ovat piirrettynä kuvaajassa ( 7.3 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

polymeeri

pdmaema
kvaternisoitu
vastaioni
vasta-ioni
ntf2
vesiliuos
pmeta
lähtöaine
hydratoitua
Kuva 23. LiNTf2:n vaikutus osittain kvaternisoitujen polymeerien sekoittumislämpöön eri puskureissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

verkkosovellus

verkkosovelluksissa
palvelinpuoli
palvelukeskeinen
sovelluskehys
ajoaikainen
alkeisopetus
servicemiksi
inventori
asiakaspuoli
interaktiivinen
tarkkailijasuunnittelumalli
selainpuoli
kustannustehokas
lohko-perustainen
ohjelmointikieli
toteutusmalli
Tässä luvussa käsitellään yleisesti verkkosovelluksia, niiden kehittymistä vuosien varrella, sekä nykyaikaisten verkkosovellusten piirteitä ja arkkitehtuureja. Luvussa

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

annotaatio

ohjelmaelementti
pääsymääre
pääsymääretarkastaja
rajapintaluokka
luettelotyyppi
annotoida
muodostin
ali-luokki
määreen
luokkatiedosto
annotoitu
pääsyrajoite
restricted-luokka
syntaksipuu
Javan annotaatiot täyttävät edellä mainitut tyyppimääreiden toteutustavan edellytykset : ne ovat osa ohjelmointikieltä ja ne tallennetaan käännettyihin luokkatiedostoihin. Annotaatiot eivät myöskään vaikuta ohjelman suoritusaikaiseen toimintaan, joten ne täyttävät myös aiemmin kerrotun kytkettävän tyyppijärjestelmän edellytyksen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

educatio

sociedä
sigcse
associatio
huma
ieee
vegetatio
instructio
theotyä
paleolimnology
communidä
jetp
massachusetts
urbanizatio
culturra
routledgefalmer
canadian
stoc
germatyä
lecturra
International research in geographical and environmental education ( 2003 ) 12 : 1.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

fotoni

pienemmu
menett¨at
kaveta
sirota
suuremmu
likimain
vaimentaa
pime¨a
hitaammin
alt¨at
vuorovaikuttaa
keskim¨a¨
pime¨
relativistinen
skaala
missä N0 on fotonien määrä väliaineen pinnalla. [ 6 ]

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kehyskunta

työssäkäyntialue
työpaikkarakenne
liikenneväylä
katuvarsiliikeyrittäjä
puukaupunki
kehyskunti
asuntopoliittinen
maahanmuuttajaväestö
yleis-kaavoitus
ydinalue
solmukohta
katuvarsiliike
keskuskatu
ydinkeskus
liikennestrategia
kau-punki
esi-kaupunkialue
suuryritys
Tällöin myös kehyskuntien pääkaupunkiseutua lähellä olevat taajamat ja niiden lievealueet kehittyivät voimakkaasti ( Kaavan ulkopuolisten… 1990:41 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

metatieto

selaaminen
ontologiapalvelin
kasitevalitsin
tietomalli
semanttinen
url-osoite
nima
kuvailutieto
hy6dyntaminen
onkipalvelu
kehittaja
ohjelmallinen
htmlsivu
rdf-tiedosto
httprajapinta
kaytt6liittyma
tietamys
kayttaminen
hakutulos
kautta kayttaja paasee tutkimaan julkaisun metatietoja tarkemmin ( kuva 12 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

my6s

lisa
myos
viela
tasta
nain
nama
tama
hanea
taha
tall6in
eiva
naittaa
hyva
esittaa
tehtavi
l6ytaa
taytyä
tassa
kayttaa
d ) Funktion f saadessa vain negatiivisia arvoja, my6s integraali on negatiivinen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

konteksti

ruokajärjestelmä
lähestymistaa
kontekstuaalinen
tapahtumajärjestelmä
asiayhteys
opeteltaa
tapahtumakonteksti
tasavirtapiiri
luoja
käsitteleminen
henkilötaso
opetussisältö
luotu
maailmankansalaisuus
tarkkailtava
opetuksessa tulisikin käyttää monipuolisten opetusmenetelmien lisäksi vaihtelevia konteksteja, jotta mahdollisimman moni oppilas voisi kiinnostua kemiasta ja sen opiskelusta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

arkiliikkuminen

veto-voimaisuus
osa-alueittain
autopaikattomassa
osaaluetaso
kaupallisesti
maankäytöllinen
asuntorakentaminen
sijoittuminen
alueellisuus
selkei
jäsentyminen
katuvarsiliike
työpaikkarakenne
jakokäytäntö
asuminentoive
työmatkaliikenne
muuttopäätös
työ-ja
painottuminen
Miten asuminen Kalastaman autopaikattomassa korttelissa on vaikuttanut asukkaiden arkiliikkumiseen?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vastemuuttuja

muuttujaryhmä
ympäristömuuttuja
järjestyskorrelaatiokerroin
gee-malli
regressiokertoa
hajontakuva
hajonna
moni-muuttujamalli
kokonainentyppi
selittävä
selitysaste
viivästetty
devianssijäännös
biomassamuuttuja
metsäprosentti
maaperäryhmä
Muuttujaryhmien yksittäisiä ja yhteisvaikutuksia vastemuuttujalle tarkasteltiin hajonnan osituksen avulla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

t¨oin

aksi
alill¨a
ast¨a
kaksitilainen
lis¨aksi
vararikkofunktio
a¨an
yksi-ja
n¨a¨a
all¨a
t¨alloin
k¨a¨a
aytyä
n¨ain
vakuutusyhti¨a
am¨a
p¨a¨a
m¨ar¨a
energiakomponentti
kun 0 ≤ r < 1 ja ξ ∈ B. T¨oin on olemassa raja-arvot f(ξ ) pitkin sektoreita

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

moodi

molli
cduuri
gduuri
ebmaj7
ebduuri
kronologisesti
gmaj7
liitde
kronologi
bmaj7
suurennos
bicubic-interpolaatio
bduuri
dharmoninen
eduuri
gharmoninen
cduuriasteikko
tilannetta, jossa pisteitä on N = 8192 ja mukana kaikki moodit ( | m|≥ 1 ). Musta

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sävelasteikko

tonaalinen
juurisävel
sointusekvenssi
sointu
intervalli
duuriasteikko
diatoninen
nuotti
kromaattinen
aksessoijaviite
perustaajuus
säveli
kantasävel
rytmiikka
sointutyyppi
lohkokandidaatti
sävellaji
etäisyysmittaa
musiikkinäytteen sointusekvenssiä ja sille määriteltyjä sävelasteikkoja ja tonaalisia keskuksia enemmän kokonaisuutena.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

skeema

kausaalinen
kronologisesti
verkkoesitys
esitysmuoto
yksikkökiekko
peruselementti
variaatiopiste
symbolea
ontologinen
puumainen
konfiguraatio
projektiokuvaus
komples
Kuva 8 : Käsitteisiin virta, jännite ja resistanssi liitetyt attribuutit sekä attribuuttien käyttöä rajoittavat skeemat esitettynä graafin avulla

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vähemmän

enemmän
todennäköisemmin
runsaammin
huonommin
useammin
heikommin
lähempänä
pidempään
asuvi
kauempana
matalamma
suhteellisesti
vahvemmin
rivi-
heikoi
heikomma
hitaammin
lähemmäs
Pitkän oppimäärän kirjoissa on lisäksi käsitelty syventävinä tietoina ( ainakin toisessa teoksessa ja esimerkiksi osana ekstra-osiota tai vähemmän painotettuina esimerkkeinä ) seuraavia asioita, joita lyhyen oppimäärän kirjoista ei löytynyt :

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

amorfinen

kiteinen
raeko
kideydin
mikro-rakenne
alumiinioksidi
yhteensulautuminen
ruteeni
diffuusioprosessi
kasvatuslämpötila
kasvumoodi
suureneminen
iridiumkalvo
karkeutuminen
paksuudessa129,133, 300 °C lämpötilassa alle 10 nm paksuudessa55,134 ja 400–500 °C lämpötilassa amorfista kerrosta ei välttämättä enää muodostu, vaan kiteytymisen on ehdotettu tapahtuvan heti kalvon ydintymisvaiheessa133.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkielma

progradu
lopputy6n
progradu-tutkielma
ty¨o
pää-tulos
esitell¨a¨a
teoriaosuus
tutkimusongelma
cir-menetelmä
ali-luku
katsaus
ty6ssa
tyossa
päätulos
jatkotutkimus
ty6n
satunnainenprojektio
alkusanat
Kuva 3 6 : Pro gradu - tutkielmien arvosanat ja opintojen kesto Helsingin yliopistossa

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

interpolointi

logaritmimuunnos
apupiste
devianssijäännös
gee-malli
säteilyennuste
puuvärikynät-kuva
kaltevuuskerroin
neliöllinen
rubaa
parametriarvo
lämpötilahavainto
cutshalli
pisteviiva
ird-aineisto
pienuus
asemapari
Taulukko 3 : Muinaisrantakohteet, joita ei otettu mukaan ylimmän rannan interpolointiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kuuluu

muodostama
avoime
kunti
kuuluva
yhdistävä
avoiminen
osajoukko
kuulas
määräytyä
hardä
todennäköisyysavaruus
jatke
sijaitse
etsimä
sileä-reunainen
rajoitetusti
valitut
clifford-analyyttinen
epäyhtenäinen
funktio s on jatkuva ja kompaktikantajainen eli kuuluu luokkaan C0(Rn ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

simulaatio

carlo
ateilysignaali
l¨otilavaihteluu
py¨a
sivu-keila
todenmukainen
simuloitu
efektiivisesti
realisaatio
p¨akeilo
multi-poliskaala
akeilo
planck-satelliitti
sy¨a
fwhm:i
havaintokeila
ayri
matriisiikkunafunktio
yksitt¨a
an, simulaatioista ja matriiseista lasketut autokorrelaatiospektrit ovat hyvin l¨a toisiaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

jääjärvi

yoldiameri
huuhtoutuaraja
loppi
mpy.
sääminki
yivaihe
rantapinta
eteläpuoli
moreenikalottaa
supra-akvaattinen
mmpy
kivivyö
ylimmät rannat olivat jo muodostuneet Baltian jääjärvi - vaiheessa ja Yoldiavaiheessa, jotka sijaitsevat Ancylustransgression ulottuvuuden yläpuolisilla alueilla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vertex

identifiers
different
manyä
inppu
k-colouring
treea
outppu
construc
c-colouring
alreatyä
k-coloured
bounded-degree
radius-r
orientatio
cycleä
satisfiable
wereä
finite
n-cycleä
( d ) A proper vertex 3-colouring, port-numbering, and an orientation.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

radiolyijy

tukeutumaton
aktiivisuuspitoisuus
tukeutua
gammaspektrometrisesti
cic-malli
diski
määritys
nestetuikelaskenta
sedimenttinäyte
crs-malli
diskki
sedimentoituanopeus
pitkälampi
Taulukko 16 : Umbozeron ja Pitkälammen sedimenttien tukeutuneen radiolyijyn aktiivisuuspitoisuus eri menetelmillä määritettynä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aksiooma

kayria
paralleeliaksiooma
eukleide
yhdistaa
laskusaanto
neusis
my6hemmin
tasakylkinen
verranto
pintaalafunktio
diofantos
ryhmalaki
superresoluutioalgoritmi
keskityta
jalkimmainen
ylla
toistokoe
nahda
1 Tunti : kpl 3, Aksioomat Euklidisen geometrian alkeita, esimerkki ja tehtavia

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

alkuluku

jaollinen
sophie
germain
epatriviaali
monikerta
ali-ryhmä
kokonaisluku
aliryhma
sylowin
kertaluku
p-ryhma
p-aliryhmä
np-täydellinen
vaihdannainen
ryhmia
fibonacc
tekija
hyppyprosessi
Korollaarin 3.19 avulla voidaan osoittaa, että alkulukuja on ääretön määrä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

heuristiikka

tyyppipäättely
λ-vaihto
vakioaikainen
etsint¨a
muistisiirto
sarjallinen
k¨a¨aminen
s¨oinen
strategi
kvaihto
alykyn¨a
k¨aytann¨¨a
between-kysely
suoritusaika
poistooperaatio
j¨aminen
ar¨a¨aiset menetelm¨daan karkeasti jakaa approksimointialgoritmeihin, rakentaviin heuristiikkoihin ja parantaviin heuristiikkoihin. Jako tosin ei ole tarkka, sill¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

toim.

meisalo
ehyestää
bennet
lavonen
juuti
byman
kulmala
nevgi
renninger
stevens
lubbi
alina
leskelä
kärnä
seurujärvi-kari
pohjakallio
lambert

deterministinen

estimoitu
hajontaparametri
iteratiivisesti
ovirhe
säämalli
poissonmalli
simulointi
elr-malli
keskineli¨
gmar-malli
jälkiprosessoitu
estimoiminen
sekoitusmalli
laskettu
suestimaatti
verifiointi
numeerisesti
jazzimprovisaatioanalyysialgoritmi
verifiointisuuri
ayt¨a erilaisia tapoja, jotka voidaan jakaa deterministisiin menetelmiin ja stokastisiin malleihin. Deterministisiss¨a korvaus

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tarveanalyysi

sisältöanalyysi
kehittäminentuotos
tarveanalyynen
kehittäätuotos
ongelmaanalyysi
kehittäminenprosessi
opettajakysely
ongelma-analyynen
raportointi
asukaskysely
tarveanalyytää
oppikirjaanalyysi
e-lomakekysely
kirjallisuuskatsaus
sisällönanalyynen
laatuvarmistustapaaminen
lomaketutkimus
tutkimusmenetelmä
esiteltävä
Kehitetyssä oppimateriaalissa tarveanalyysin perusteella asetettuna tavoitteena oli käsitellä alkoholien käyttökohteita perusteellisesti tekstin muodossa. Tämän pohjaksi teoreettiseksi viitekehykseksi valittiin lukemalla oppiminen ( ks. luku 3.1.3 ), minkä lisäksi

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

faasi

vesifaasi
stabiili
hapettua
hajottaa
pelkistyä
hydratoitua
mono-terpeeni
elektronipari
faata
ruokaöljy
reagois
Mikäli uutto tapahtuu vakiolämpötilassa ja - paineessa, tulee aineen A kemialliset potentiaalit kummassakin faasissa olla yhtä suuret :

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

caloda

class1
class4
class2
hellaakoski
class3
glückert
ristaniemi
esker
hyyppä
tuura
ramsay
kurimo
sauramo
hirvensalo
- Calotte_moraine : Moreenikalotti ja huuhtoutumisraja – Moraine calotte and a washed hillside ( Kalotti on ylimmän rannan yläpuolella oleva, kohouman laella sijaitseva huuhtoutumaton moreenikerrostuma jonka

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ioni

pmeta
vastaioni
kvartaarinen
hapettua
hydratoitua
vuorovaikuttaa
kontaktikulma
astyneen¨3 - ionin kanssa : lis¨my¨2 ). V¨an hapettuneiden yhdisteiden tuottama

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkittaa

esiintyvä
vertailtava
paremmuus
jakaumi
neljänn
valosähköinen
aikaisemma
analysoitaa
samankaltaisuus
tutkittava
perus-tapalaatuinen
glm-
pelkki
demonstroida
lineaarisiin
yhtenevyys
epäoleellinen
empiirisesti
Aseta levy UV-valoon, niin pystyt havainnoimaan tutkittavat aineet. Voit myös merkitä täplien ääriviivat lyijykynällä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kertymäfunktio

tiheysfunktio
neliöjuuri
yhtäsuuruus
diskreetti
derivaattafunktio
kaanteisluku
standardinormaalijakauma
virhe-termi
cktulo
induktiooletus
rationaalifunktio
yksikäsitteisyys
satunnaismuuttu
trigonometrinen
yhtälöpari
missä F on kyseisen jakauman kertymäfunktio ja [ 150, 1 ] vahinkojen lukumäärä kyseisellä välillä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

phys

a.j.m
elam
geophys
enviro
w.m.m
faraday
hwang
technol
m.a.
schwab
tetrahedro
elsevier
lonto
pelli
mackus
orsini
naturra
worsnop
kessels
ullen, J. Chem. Phys., 102 ( 1995 )

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

frekvenssi

ngrammi
parametriestimaatti
havaintoarvo
rarigrammi
rarigramma
viivästää
regressiokerroin
vuorokausimäärä
plentigrammi
ennustevirhe
Lasketaan sen jälkeen summien frekvenssit ja suhteelliset frekvenssit, jotka kertovat suoraan kysytyn summan todennäköisyyden :

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lahermo

novottyä
håkanson
meyers
körner
lounainensuomi
virkanen
hodkinson
jonasson
tiljander
vogt
björk
nichols
melko vähän, ja happamoituminen vähentää sen ainepitoisuuksia entisestään. Sitä käytetään metallinjalostuksessa sen keveyden vuoksi ( Lahermo ym. 1996 : 61 ; Bailey ym. 2002 : 382 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aikavaativuus

vakioaikainen
muistisiirtovaativuus
k¨a¨aminen
kvaihto
muistisiirto
j¨aminen
perusaskel
sarjallinen
splay-operaatio
m¨aar¨¨
λ-vaihto
n-aliverkko
aydellinen
ann¨a
splay-pua
poistooperaatio
päätösongelma
vaativuus
perus-askele
arjestykseen. Ongelma ei ole helppo, joten algoritmin pahimman tapauksen aikavaativuus on O(k3 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

näkyy

myötäillä
piirtyä
kuvastaa
ilmentää
noudatella
nähtävillä
heijastaa
näkyvissä
biomassamuuttuja
isvikka
yhteneväinen
selkeämmin
hajontakuvio
pitoisuusdiagrammi
heijastella
lounaisosa
tumpi
niinpä
suskeptibiliteettiarvo
Vyöhykkeistä selvin on Kehä III:n ympäristö. Tämä näkyy erityisesti työpaikkojen ja

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

keskihajonta

viivästää
ennustepituus
rmse
devianssijäännös
keskiarvona
liukuva
taitepiste
ennustevirhe
Satunnaismuuttujan standardipoikkeama eli keskihajonta kuvaa keskimääräistä poikkeamaa odotusarvosta. ( Kivelä, 1998 )

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

todennäköisyyslaskenta

geometriakurssi
lukiomatematiikka
oppimaara
kombinatoriikka
yläluokka
maa3
todennak6isyyslasken
ylioppilaskirjoitusten
yliopistomatematiikka
lukuteoria
maa6
ylioppilaskirjoituksettehtävä
mab2
mab5
syventävä
lukioopetus
lahinna
oppisisältö
eksponentti-ja
Seuraavassa tutkitaan, millaisia asioita tehtävien ratkaisuissa on pitänyt ottaa huomioon todennäköisyyslaskennan näkökulmasta eri tehtäväalueilla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kaskadi

hamiltoniaani
keskinäinenkitka
aaltoturbulenssi
kondensaatti
kvantittua
rekonnektio
kolmogorovin
energiavuo
dissipaatio
supranesre
epätriviaali
vortes
arviointivuosi
pyörreviiva
vinenta
virtauspyörre
nollalämpötila
energiaspektri
Kuva 6 : Havainnekuva Kolmogorovin kaskadista. D on pituusskaala, jolla energiaa syötetään systeemiin ja η skaala, jolla dissipaatio viskositeetin kautta ottaa

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

engl.

kvadrupolimassaspektrometri
volatileä
röntgendiffraktio
instrumentti
quadrupolla
destriping
hafnium
json
tetrakis
diffusio
karttataso
ionizatio
treea
modulla
filter
imageloader
usabilityä

raekoko

raeko
aspektisuhde
iridiumkalvo
kiteinen
o2prosessi
kasvatuslämpötila
platinakalvo
havaintotehokkuus
iridiumoksidi
siltti
rakeinen
sähkönjohtokyky
1 ) IRD:n arvo nollassa sekä 150 µm, että 500 µm raekoossa

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

käyttötapaus

käyttötapauksi
hukki
duplikaatti
käytettävyysongelma
versiopäivitys
laatuvarmistustapaaminen
kohdeprojekti
taulukointi
viivytys
odottelu
käytettävyystestaus
aloitus
litteroitu
web-pohjaisuus
orientointimenetelmä
hyväksyty
laskentaohjelmisto
Määrittelijän mukaan hän pystyi kuitenkin kirjoittamaan käyttötapauksen ilman muuta odottelua tai viivästyksiä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

autokorrelaatio

residuaali
normittaa
efektiivisesti
rekonstruoitu
sovite
laskettu
glmmalli
hajontaparametri
parametriarvo
profiilla
yksitt¨ainen
estimoiminen
kvantiiliresiduaali
suestimaatti
ayd¨an tarkemmin l¨ikkunafunktiot ovat tarkkoja ainoastaan l¨otilan ja E-moodin autokorrelaatioille. B-moodille,

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

webpalvelu

koosteinen
arkkitehtuuripino
protokko
kaksivaiheinen
transaktiomalli
ws-businessactividä
transaktionaalinen
ws-atomictransactio
lukituskäytäntö
eristyvyys
ws-ba
matkatoimisto
transaktiokäsittely
pääsymääretarkastaja
transaktionaalisuus
lentolippu
Tutkimuksessa syvennytään niihin web-palveluiden koostamisessa käytettäviin menetelmiin ja protokolliin, jotka tarjoavat transaktionaalisia piirteitä liiketoimintaprosessien toteuttamiseksi. Nämä ovat web-arkkitehtuuripinon WS-AtomicTransaction - ja WS-BusinessActivity - protokollat.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

korollaari

apulause
rieszi
esityslause
maksimi-periaate
bi-lineaarisuus
induktiooletus
l−1e
karakterisaatio
tihonovin
poissonydin
fubin
lempo
maksimiperiaate
nojalla
integraalikaava
kiinte¨
uniforminen
Oletetaan nyt, että n ≥ 1. Lemman 2.9 ja korollaarin 2.10 perusteella tällöin

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

oppiaineraja

aineraja
ylittävä
ylioppilaskirjoitusten
ylioppilaskirjoituksettehtävä
kurssisisältö
ylioppilaskirjoitus
syventävä
opetusväline
koulu-kohtainen
lukiokurssi
koulukohtainen
kiinnostavuus
kurssi-kohtainen
opetuskokemus
ruokaaihe
sanelema
perustehtävä
2. Minkälaisia oppiainerajat ylittäviä kysymyksiä voitaisiin fysiikan ainereaalikokeessa tulevaisuudessa käyttää?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

interpoloida

keskiarvoistaa
interpoloitaa
säteilyennuste
tiedetty
varikuvi
pystysuunta
interpoloitava
värikanava
korjauskerroin
pisteviiva
parviennuste
hajontaparametri
vaakasuora
preferenssiryhmä
kaltevuuskerroin
desimaali
pyöristää
xaksel
an tavalla, jossa estimoidun tilan ( mahdollisesti tunnettu ) virhearvio on mahdollisimman pieni. Malli tuottaa yhten¨a havaintoihin ja interpoloi niit¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

progradu

kulttuuriantropologia
valtiotieteellinen
tiedekunnittain
arvosanajakauma
tutkielma
sosiaali-ja
liroimne
arvosa
matemaattis-luonnontieteellinen
suoritusvuosi
maatalous-metsatieteellinen
valmistumisia
flosofa
tietojenkasittelytiede
kayttaytymistieteellinen
Työn laji/Arbetets art – Level Pro-gradu tutkielma Aika/Datum – Month and year 1/2015 Sivumäärä / Sidoantal – Number of pages 41

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

resistanssi

vorteksirenkaan
venyttää
kulmaanturi
hehkulanka
sarjaankytketty
pituusskaala
lämmitysteho
värähdellä
viallinen
energiaero
ympyräkartio
vorteksikonfiguraatio
vuotovirta
Kuva 8 : Käsitteisiin virta, jännite ja resistanssi liitetyt attribuutit sekä attribuuttien käyttöä rajoittavat skeemat esitettynä graafin avulla

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aktualisoitua

aktualisoida
kymmenes
tarjouma
harvi
tarjoumi
emotionaalisi
hengailu
merkityinen
kyläillä
katselukoju
rakennuksissa
eloisa
pohjoinenespoo
espoonlahti
viikoittain
jännittävyys
kaupunkielämä
yleisimmä
skeittiparkki
jännittävyyteen aktualisoituvat vähintään 60 % : ssa emotionaalisista paikannuksista Helsingissä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

resistiivisyys

iridiumkalvo
o3-prosessi
o2prosessi
iridiumoksidi
platinakalvo
trendiviiva
lämpötilaalue
kiteisyys
lämpötilariippuvuus
ydintyäviive
konformaalisuus
raeko
todetaraja
ilmaprosessi
iro2-kalva
ilma-
korkeammki
Lämpötilana T 0 voidaan käyttää huoneenlämpötilaa, jolloin wolframin resistiivisyys on

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

t¨an

lis¨
t¨ama
viel¨
a¨an
am¨a
t¨¨a
ass¨a
allainen
aksi
k¨a¨a
p¨a¨a
ensimm¨ainen
kaksitilainen
syyt¨a
ast¨a
aytet¨a
my¨a
sis¨a
ar¨a
T¨an matriisin k¨anteismatriisi on ( ks. [ 7 ], Liite A ) am¨a¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

spektri

läpäisykäyrä
elektrometri
massaspektri
polariteetti
profiilla
lentoaika
efektiivinen
dap-arvo
hydrodynaaminen
massata
sovitus
mitattua
nitraattiioni
emittoima
Kuva 1 : Mustan kappaleen emittoiman säteilyn spektri eri lämpötiloissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

resoluutio

pienimmill¨a
ayri
maskata
datapiste
sammakko
havaintokeila
vihre¨a
kulmatehospektrej¨a
residuaalikohina
kokoskaala
profiili
kiertym¨
sammakkokuva
m¨arittää
kohinakartta
multi-poliskaala
Rekonstruktioista saadut tulokset osoittavat, että resoluutiolla on merkitystä mallinnuksessa, mutta se ei aina ratkaise lopputulosta. Lähemmässä tarkastelussa

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

funktionaali

komples
aaltofunktio
projektiokuvaus
slateri
rajoittamaton
elektronitiheys
periodinen
approksimointi
nopeusvakio
differentiaalioperaattori
pistejoukko
tiheysfunktionaaliteoria
differentiaalimuoto
yksiulotteinen
integroitaa
konveksi
schrödinger
jossa u on ( 4.11):n ratkaisu, m¨aarittelee¨rajoitetun lineaarisen funktionaalin H1/2(∂Ω):ssa. Toisin sanoen kyseess¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

progradu-tutkielma

progradu-tutkielma
progradu
progradututkielma
suuntautumisvaihtoehto
luontomaantiede
tietojenkasittelytiede
hellema
tietojenkäsittelytiede
l¨aro¨amne
matemaattis-luonnontieteellinen
miika
matematiikan
veera
suunnittelumaantiede
jenni
laji
typeunitordepartmentheretypeyournamehere
liroimne
engelbarth
aluetiede
Progradu-tutkielma SuulaArppe

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

syöte

parametrina
määriteltyä
päivitys
virtuaalikoa
erikoinenmerkki
valikko
virheilmoitus
paluuarvo
manuaalisesti
isäntäkone
kovalevy
yksityinenviesti
vierailijaluokka
dynaamisesti
yli-luokka
epä-deterministinen
palvelupyyntö
Onko järjestelmälle annettava syöte etukäteen määriteltyä, vapaata tai jostain siltä väliltä?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

yksikäsitteinen

σ-lokaalisti
osapeite
osakokoelma
lokaalinen
äärellisyys
metristyä
numeroitua
möbiuskuvaus
määritelläjoukko
konjugaatti
sivuluokka
yksikäsitteisesti
kelvollinen
tilasiirtymäfunktio
kompaktius
Todistetaan sitten, että Zeckendorfin summa on yksikäsitteinen vastaoletuksen avulla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

fluviaalinen

solifluktio
geomorfologinen
nivaatio
kryoturbaatio
topografi
maakosteus
mesotopografia
geomorfologia
bioma
routailmiö
subarktinen
kalsiumpitoisuus
haihdunta
beta-kerroin
( Hjort 2006 ). Fluviaaliset prosessit esiintyvät rinteissä erityisesti lumen sulamisen jälkeen, mutta loppukesällä ne keskittyvät enää suurimpiin puroihin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

oppila

oppija
taita
ongelmanratkaisutaita
myonteinen
opetusvideo
sisältötieto
kontekstuaalinen
opetusmenetelma
heita
opetustilanne
opiskelumotivaatio
sosiokonstruktivistinen
pedagoginen
yhteistyötaito
- Tilanteet ja aihepiirit, joista oppilaan tulee pystyä kommunikoimaan : mm.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

strontium

nestetuikelaskenta
diskien
diski
diskki
sedimenttinäyte
itse-absorptiokorjaus
radiolyijy
gammaspektrometrisesti
aktiivisuuspitoisuus
gammaspektrometrinen
merkkiainekoe
tukeutumaton
gammaspektrometri
määritys
pitkälampi
umbozero
cutshalli
Taulukko 31 : Pitkälammen Strontium Diskien läpi suodatettujen 1,5–2 g sedimenttinäytteiden tiedot ja gammamittaustulokset. Punnitustulosten epävarmuus on 0,0003

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ieee

massachusetts
berlla
sigcse
ismir
heidelberg
theotyä
lecturra
springer-verlag
germatyä
sociedä
california
focs
utrecht
stanford
artificial
stoc
oopsla
sigplan
securidä
ki, The Design and Implementation of Open ORB 2. IEEE Distributed

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vektoriavaruus

ortonormaali
σ-algebra
äärellinen-ulotteinen
epä-tyhjä
osakokoelma
osapeite
kompleksiluku
todennäköisyysavaruus
kanna
indeksijoukko
alternoiva
sivuluokka
neliömatriisi
σ-lokaalisti
karteesinen
aliavaruus
jossa ( ·, · ) on vektoriavaruuden Cn sisätulo.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vec3

mat4
layout(location = 0 ) in vec3 vertexPosition_modelspace ;

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

generoida

kumulantti
aritelly
m¨a¨aminen
estimoitaa
yll¨a
operoida
yksikk¨a
kertym¨
arittelem¨a
reaali-ja
sis¨a¨a
interpolaatiotaulukko
havia
diskreetit
laplacemuunto
k¨ainen
p¨a¨a¨a
esitta¨¨
all¨a¨an eri momentit pystyt¨an laskemaan. Tunnetusti kokonaisvahinkom¨a¨an X kumulantit generoiva funktio on

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

luiskasuojaus

pohjavesisuojaus
tiesuolauksi
suolaus
käyttömäärä
pilaantua
tiesuolaus
kunnallistekniikka
uudis-rakentaminen
vedenottoalue
rikkidirektiivi
maa-alue
estevaikutus
rakennustapa
liikenneturvallisuus
tonttitarjonta
pohjavesiputki
teko-pohjavesi
Kloridipitoisuustrendien kääntyminen laskuun osassa Utin pohjavesialueen havaintopisteissä vuosina 2004–2006 on mahdollisesti aiheutunut tekopohjaveden imeyttämisestä, runsaammasta vedenotosta tai luiskasuojauksista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

konnektio

induktiivisesti
möbiuskuvaus
yksikkökiekko
differentiaalimuoto
indusoima
yksikäsitteisyys
tilasiirtymäfunktio
lokaalinen
hajotelma
approksimointi
automorfismi
σ-lokaalisti
vahlen
arittelem¨a
käänteinenkuvaus
itse-kuvaus
lähtöjoukko
Olkoon ( M, g ) Riemannin monisto. On olemassa yksikäsitteinen lineaarinen konnektio \, joka on yhteensopiva metriikan g kanssa ja symmetrinen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

fibonacc

lukujono
lucata
zeckendorfi
diofantos
nilpotentti
lukujärjestelmä
spiraali
negafibonacciluku
sylowin
naittaa
perakkainen
aareton
keskityta
ei-peräkkäinen
kayria
pintaalafunktio
Tutustutaan seuraavaksi hauskaan sovellukseen, jonka Fibonaccin ja Lucasin lukujen yhteys kultaiseen leikkaukseen tuottaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

liukoisuus

kaakaojauhe
vesiliuos
phindikaattori
neutraloida
erotusmenetelmä
happiyhdiste
kvaternisoitu
ainemäärä
viinietikka
sukla
vesiliukoinen
makuu
TAVOITE : Työn tavoitteena on oppia suunnittelemaan koejärjestely, jossa hyödynnetään aiempaa tietoa ja kokemusta uutosta sekä aineiden liukoisuuksista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

asemakaavoitus

kehittäminentarve
asuntopolitiikka
liikennejärjestelmä
toimintaympäristö
kaavaprosessi
seudullinen
kaupunkikehitys
suunnitteluratkaisu
ihanne
kehyskunta
yksityinenautoilu
liikennesuunnittelu
vuorovaikute
pitkäjänteinen
kansalaisyhteiskunta
nykytila
Luvun tavoitteena on päätyä rajaukseen asemakaavoituksen roolista kasvun hallinnan kokonaisuudessa ( kuva 7 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

suppeneminen

reaali-ja
weierstrassi
maksimi-periaate
karakterisaatio
gaussisesti
yksikäsitteisyys
rieszi
hajotelma
jordanalue
dispersiorelaatio
subharmonisuus
ei-negatiivinen
poissonydin
periodinen
itseasia
integroituvuus
ala-summa
ja suppeneminen on tasaista v¨alill¨a [ 0, 2π ]. 8

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ainen

ensimm¨
ensimm¨ainen
p¨a¨a
ar¨a
all¨a
arin
ass¨a
ensimm¨a
aksi
ayttää
my¨a
pa¨¨
aminen
n¨a¨a
p¨a¨
etel¨
am¨a
k¨at
aise
ainen paneeli ). Jos torvien v¨a elliptisyydet ovat toisistaan poikkeavat, mutta identtiset sa

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mallinnus

termobarometrinen
sopivuus
virhelähde
kalibrointimenetelmä
laadunvalvonta
verifiointisuuri
kvantitatiivinen
säämalli
cutshalli
jäännöstermi
gee-malli
epälineaarinen
jälkiprosessoitu
analyysiin
semiempiirinen
tuuliennuste
analysoitaa
Kaikki neljä ryhmää olivat sitä mieltä, että kolmiulotteinen mallinnus ja tulostus helpottaisi

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

jatkuva

integroitua
derivoitua
v¨alill¨a
monotoninen
reaaliarvoinen
kompaktikantajainen
paloittain
clifford-analyyttinen
jatkuvuus
aidosti
bijektio
pisteess¨a
ei-negatiivinen
m¨aritelly
riemann-integroitua
aritellä
onv¨a
kun x ∈ W, joten kuvaus F on jatkuva ja siis upotus.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sivukeila

aheinen
yhdistelm¨
taustas¨amp¨
yhdistelm¨ja
p¨aakei-¨
taustas¨a
multi-poliskaala
p¨akeilalle
diagonaalielementti
l¨ampotila
akeila
pa¨¨
l¨otilavaihteluu
akeilo
l¨an
havaintokeila
diago
ylimp¨a
simuloituja 30 GHz:n et¨a sivukeiloja. P¨akeila osoittaa kartassa yl¨ain, joka on m¨aritelty p¨a¨a¨akyv¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

thero

sceta
scenea
gameobjec
eventchannel
collisioneventchannel
gameobjectfactotyä
physicscomponent
collisioncheck
fw.send
logactor
createobjec
newobjec
getcomponent
mat4
getpositio
originalsender
msgid
MaA14 Mason, A., Theron documentation. http://www.theron-library.com/in
dex.php?t=page&p=documentation [ 12.4.2014 ]

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

number

sidoantal
sivum¨a¨ar¨a
refera
tiivistelm¨a
sivumäärä
sivumiiri
liitesivu
tiivistelma
tiivistelmä
computatio
matyä
treea
bounded-degree
sivumäärä
certai
first
preciseä
pseudoforests
vehiclla
optimizatio
Työn laji Arbetets art Level Pro gradu - tutkielma Aika Datum Month and year 24.8.2014 Sivumäärä Sidoantal Number of pages 68 sivua + 9 liitesivua

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

institutio

faculdä
tekijäförfattare
tietojenk¨asittelytiede
geotiede
författare
tekiji
geosciences
helsinki
forfattare
opettajankoulutusyksikkö
matemaattinenluontotieteellinen
l¨aro¨amne
f¨orfattare
tietojenkasittelytiede
fakulti
universitet
jenni
liroimne
miika
Tiedekunta/Osasto - Fakultet/Sektion ) Faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Laitos - Institution ) Department Maantieteen laitos

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

permutaatio

kombinaatio
naille
ei-peräkkäinen
jaseni
jarjestys
alkeis-tapaus
merkinta
ryhmia
kommutaattori
l6ydeta
alternoiva
maarittää
toistokoe
kertominen
perakkainen
jalkimmainen
sivu-luokka
nelio
Huomattavaa on, että kombinatoriikan tehtävien ( permutaatiot, kombinaatiot ) kanssa odotusarvoa ei ole tarvinnut laskea.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

peliolio

pelimaailma
isäntäolio
tapahtumakanava
pelialue
grafiikkamoottori
komponenttiolio
omistajaolio
theron-osoite
fysiikkaolio
työtehtäväolio
peliikkuna
kameraolio
singleton-olio
sijaintikomponentti
hallintaolio
kamerakomponentti
/ * * Viesti, jolla pyydetään pelioliota tai komponenttia piirtämään itsensä

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

skripti

channelmanager
käsittelijä
selaime
sidostehdas
fysiikkamoottori
kutsuminen
tyyppitietovarasto
palveluväylä
javascriptti
selaimi
prosessori
vierailijaluokka
palvelurekisteri
kovalevy
ajoympäristö
asynkronisesti
Taulukko 1 : Skripteissä käytettyjä metodeja [ Rog12, Uni14b ].

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sedimenttikerros

radiolyijypitoisuus
liukuva
sedimenttipatsas
aktiivisuuspitoisuus
sedimenttinäyte
trendiviiva
ajoitustulos
määritetty
sedimentoituminennopeus
biomassanäyte
paksuinen
mgpitoisuus
alkuainepitoisuus
gammaspektrometrisesti
sedimenttipatsa
havaintotehokkuus
kokonainenradiolyijypitoisuus
Kuva 32. Oinasjärven sedimentin magneettinen suskeptibiliteetti ja viiden sedimenttikerroksen liukuva keskiarvo. Syvyydeltä 243 cm tulos on hylätty voimakkaan poikkeavuuden ( κ = 3,225 ) vuoksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

konsentraatio

ionivahvuus
ainemäärä
ionisoituaenergia
pmma
pmeta
vastaioni
samepiste
ntf2-pitoisuus
lintf2
konsentrointikolonni
emäsliuos
Teoreettinen polymerisaatioaste olettaen, että kaikki CTA reagoi ja initiaattorin konsentraatio on pieni ( suhde CTA:han < 0,05 ), saadaan yhtälöstä

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ryhma

aliryhma
nilpotentti
sylowin
keskusjono
aarellinen
isomorfnen
jaseni
normalisoija
tekija
tekijaryhma
ryhmia
ylemma
maaritelma
ryhm
epatriviaali
homotopiaryhma
on Heisenbergin ryhman keskuksessa Oletetaan, etta X = 01 y ∈ H3(R ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

species

relatio
abilityä
childri
structureä
diversityä
nitroki
compositio
densityä
natureä
different
distributio
productivityä
literatureä
transportatio
ex-peräces
greenhouseä
qualityä
radiatio
rolla
populatio
Heegaard, E. ( 2002 ). A model of alpine species distribution in relation to snowmelt time and altitude. Journal of Vegetation Science 13 : 493-504.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

varmentaja

juurivarmentaja
digitaalisesti
rekisteröijä
myöntäjä
bobin
hstkortti
luotettu
delegoida
kiistämättömyys
tunnistautua
allekirjoittaja
varmentaa
wwwpalvelin
luottokortti
toimittaminen
my6ntaja
avainpari
Varmenne ( sertifikaatti ) on luotetun varmentajan ( CA ) digitaalisesti allekirjoittama todistus siitä, että julkinen avain ja varmenteen haltijan nimi tai muu tunnistetieto kuuluvat yhteen. Varmenteita voidaan antaa muunmuassa ihmisille, sovellusohjelmille, tietokoneille ja verkkopalveluille.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hydroksyyliryhmä

kuitu
primäärinen
oh-ryhmä
fenolinen
karboksyylihappo
suurimolekyylinen
mono-terpeeni
faata
flavonoidi
puolesta, E-vitamiinit eivät ole kovin hyviä antioksidantteja, sillä niiden rakenteessa on vain yksi hydroksyyliryhmä sitoutuneena aromaattiseen renkaaseen. Tämän lisäksi niillä ei ole yhtään konjugoitunutta kaksoissidosta toisin kun askorbiinihapolla.55

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

miss¨a

anteismatriisi
εtia
miss¨
unpix
cˆxy
yht¨ost¨
scal
painovektori
rˆbf
ˆµia
liikeyht¨o
ξtia
pallokoordinaatti
all¨atee
rmax
aytt¨all¨
F ( x ) = 1 x 2 − x + C, miss¨a C on vakio”.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

jakauma

odotusarvo
poissonjakauma
tiheysfunktio
jakaumi
jakauminen
devianssijäännös
ennustevirhe
kumulatiivinen
parametriestimaatti
missä F on kyseisen jakauman kertymäfunktio ja [ 150, 1 ] vahinkojen lukumäärä kyseisellä välillä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kompleksisuus

syklomaattinen
mccabi
halsteati
rivimäärä
monimutkaisuus
hienojakoisuus
stage-moottori
javascriptversio
suorituskykyvaatimus
analyysillä
yksiääninen
lukituskäytäntö
rinnakkaisuus
lukko-pohjainen
tietovuooperaatio
theron-kirjasto
tarkemmalla
– eli syklomaattinen kompleksisuus – on 6 –5+2*1=3. Joissain tapauksissa myös alku-ja lopputilaa kuvastavat solmut ja näiden kaaret lasketaan mukaan. Lopputulokseen ne eivät kuitenkaan vaikuta, koska molempia on aina vakiomäärä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

anioni

vastaioni
vasta-ioni
pmeta
hydratoitua
huokonenvesi
hapetusaste
osapai
ntf2
clo4-
kontaktikulma
kvartaarinen
hydrofiilisyys
reaktantti
sähkönjohtokyky
Kuva 1. Anionien vuorovaikutus PNIPAM:n kanssa ja vaikutus AKL:aan. Muokattu lähteestä 5.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

urba

huma
vegetatio
qualityä
protectio
populatio
scaleä
evolutio
diversityä
baltic
segregatio
radiatio
diversidä
routledgefalmer
unioa
conventio
cohesio
temperaturra
biodiversityä
) Title Inhabitant´s Helsinki? - Case Study of Interaction in Urban Planning

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

rajapinta

kaytt6liittyma
selaima
sovelluslogiikka
moduulla
javascript
palveluväylä
ali-luokka
komponenttikehys
ali-luokki
restricted-luokka
url-osoite
alustariippumaton
javascriptti
liiketoimintaprosessi
ohjelmallinen
navigointi
tarjota avoin ja turvallinen rajapinta, jonka kautta kanavatyypin muunneltavien ominaisuuksien malli on löydettävissä ja muokattavissa ( V3 ),

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

luokki

saatavuustaso
annotaatiotyyppi
ryhmitellä
kuuluva
ali-luokki
jäseniin
stereotyyppi
alaluokki
luettelotyyppi
rajapintaluokka
ulomma
saatavuusperuste
Taulukko 1 : Älykkäiden oppimisjärjestelmien määrät eri luokissa ja niiden suhteelliset osuudet.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

keskivirhe

regressiokertoa
regressiokerroin
viivästetty
ennustevirhe
devianssijäännös
neliöllinen
parametriestimaatti
rmse
normittaa
hajontaparametri
neliöjuuri
Kun tarkkaillaan absoluuttista keskivirhettä, tulee muistaa, että se ei ilmaise poikkeaman suuntaa. Kolmas ennustevirheen suuruutta mittaava suure on neliöllisen keskivirheen neliöjuuri :

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

arbetets

titel
subjec
laji
läroämne
nimi
författare
titlla
engelbarth
titleä
l¨aro¨amne
liroimne
handledare
suuntautumisvaihtoehto
suunnittelumaantiede
veera
ty¨on
tekijäförfattare
miika
aika
Työn laji Arbetets art Level Pro gradu - tutkielma Aika Datum Month and year 24.8.2014 Sivumäärä Sidoantal Number of pages 68 sivua + 9 liitesivua

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kalibrointi

vertailumittari
dap-mittari
kenttämittari
käyttöpaikka
nestetuikelaskuri
kalibroida
gammaspektrometrinen
cutshalli
röntgenlaite
nestetuikelaskenta
stukin
diskki
sedimenttinäyte
gammaspektrometrisesti
diski
itse-absorptiokorjaus
Annoksen ja pinta-alan tulon ( DAP ) mittaaminen röntgendiagnostiikassa ja DAP-mittareiden kalibrointi

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

supraneste

kelvinaalto
energiaspektri
kelvoni
kvanttiturbulenssi
dissipaatio
kvasi-klassinen
kelvinspektri
keskinäinenkitka
kelvinaaltokaskadi
normaali-neste
rekonnektio
aaltoturbulenssi
vortes
epätriviaali
epälineaarinen
hydrodynaaminen
Virrantiheys on tiheyden ja nopeuden tulo, joten supranesteen nopeus on vs = js/ρs. Eli saamme :

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

entropia

tasapainotila
värähdellä
aktivoituaenergia
pituusskaala
kvanttimekaaninen
vahinkoprosessi
virhe-termi
vaimeta
resonaattori
normaali-neste
fundamentaalihinta
syklimuuttuja
utiliteettifunktio
varaustiheys
orbitaalienergia
pintaintegraali
Näistä tuloksista voidaan edelleen johtaa Shearerin epäyhtälö [ CGFS86 ], joka antaa yleisemmän ylärajan muuttujan ( X1,X2,...,Xn ) entropialle, kun tunnetaan entropia muuttujien X1,X2,...,Xn riittävän monelle kombinaatiolle.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hyödyntä

omaksu
selkeyttää
rikastaa
sisällyttää
jäljitellä
rinnastaa
ironinen
käytettää
luovi
valjastaa
käyttökelpoinen
bakteeriviljelmä
harjaannuttaa
järjestelmällinen
malli--pohjainen
vaivaton
tulostus
helpottava
viittaavat siihen, että opettajat kaipaavat työnsä tueksi valmiita materiaaleja sekä tietoa siitä, miten niitä voi parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

merkkijono

uri-tunniste
hakemisto
etuliite
nima
parametrina
annettua
ylakasite
hakutulos
kaytt6liittymassa
uniaa
terma
kielikoodi
alakasite
annotaatiotyyppi
rdf-tiedosto
onki-selaki
symbolitaulu
Määritelmä 2.10. Termit ovat merkkijonoja, jotka määritellään seuraavasti :

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lokaali

satunnaisuus
hintaprosessi
stationaarinen
induktiivisesti
varallisuusprosessi
tilasiirtymäfunktio
pysäytyshetki
fundamentaalihinta
autokorrelaatiofunktio
nflvr
differentiaalimuoto
triviaalisti
itseasia
P on lokaali martingaali, mutta se ei ole tasaisesti integroituva martingaali jos se

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kongruenssi

yhtal6lla
binaarikunta
diofantos
hamiltonjacob
epayhtal6a
entropiaehto
p-ryhma
pulmapahkina
merkinta
ryhmalaki
etsita
patea
aarellisi
yhtal6a
yhtapitava
ylemma
virittaa
hopf-lax
kayria
Todistus. Lineaarisella kongruenssilla ax ≡ c mod b on ratkaisu, jos ja vain jos Diofantoksen yhtal6lla

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

haminakotka

transitoliikenne
liikennevirasto
hamina
mussalo
tuoteryhmä
satamaosa
kappaletavara
transito
kontti
merialue
kauttakulkuliikenne
kokonainenliikennemäärä
sataminen
useammasta tuoteryhmästä kuin tuonti. ( Liikennevirasto 2015a ; HaminaKotka Satama Oy 2015b )

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

representaatio

verbaalinen
graafinen
muistaminen
funktiokäsitysluokka
analysoiminen
tehtävillä
yläkoululainen
asiayhteys
peruskäsite
tasoihin
läpikäydä
tasa
oppiminenteoria
tulkitseminen
ymmärtäminen
mate-matiikka
funktiokäsite
6. Representaatio ( representation ) : funktio määritellään sen yhdellä symbo-lisella tai graafisella esityksellä, joka voi olla vailla merkitystä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lähtöaine

reaktantti
vesiliuos
adsorboitua
lämpötilariippuvuus
pmeta
hapettaa
hydratoitua
Synteesin lopuksi on tuote eristettävä reaktioseoksesta, ennen kuin sitä pystytään tutkimaan tarkemmin. Tuotteen lisäksi seoksessa voi olla reagoimattomia lähtöaineita ja sivureaktioissa syntyneitä tuotteita.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

merkitsevyystaso

χ2-riippumattomuustesti
kumoutua
eksakttää
riippumattomuusoletus
vasta-mitta
pistemäärä
mer-kitsevä
vahinta
aic-arvo
todennak6isyyksi
testaa
regressiokertoa
tilastollisesti
* Korrelaatio ei ole merkitsevä 1 % merkitsevyystasolla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kulmatehospektri

ikkunafunktio
matriisiikkunafunktio
skalaariikkunafunktio
l¨otila
ristikorrelaatio
sivu-keila
kohinakartta
kohinabias
p¨akeila
kovarianssimatriisi
signaalivuoto
multi-poli
taustas¨ateilyä
pikseliikkunafunktio
amp¨a
residuaalikohina
l¨otilavaihteluu
a. Kuvakollaasin ( b ) ensimm¨all¨ayr¨TT:n havaitun kulmatehospektrin ja simuloidun taivaan kulmatehospektrin

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sykli

ydintyäviive
saarimainen
platinakalvo
monokerros
otsonipulssi
al2o3-pinta
vetypulssi
diffraktogrammi
intensiteettisuhde
varrellinen
sekoituskomponentti
lähtöaine
huuhtelupulssi
kiteinen
otsonikonsentraatio
mikrometri
ays tuottaa varrellisen syklin. Samoin tekee varteen kuuluvan kaaren ( r, q

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

otaa

wsoy
keurua
otava
sanomapro
luentomoniste
gaudeamus
kivelä
saatavissa
yliopistopaino
moniste
grubert
opettajankoulutuslaitos
kuluttajatutkimuskeskus
kustannusosakeyhtiö
normaalikoulu
kirjapaino
paedagogica
nyrhinen
Lehtiniemi, K. & Turpeenoja, L. ( 2005 ). Mooli 1 : Ihmisen ja elinympäristön kemia. Keuruu : Otava.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

distribuutio

differentiaalimuoto
vakiofunktio
kompaktikantajainen
reaali-ja
periodinen
rieszi
itse-adjungoida
subharmonisuus
maksimi-periaate
lebesgua
karakterisaatio
integraalioperaattori
Määritelmä 6.2. Olkoon u välin [ −π, π ] periodinen distribuutio ja olkoon n ∈ Z. Tällöin

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

johtuen

suura
hankaloittaa
heikentyminen
lienee
pysyminen
voikin
aiheuttava
hankalaksi
ristiriitaisuus
vaikkakin
johtu
synnyttäminen
yksinkertaistus
välttäminen
kompensoida
vääristää
suuremmki
Johtuen todennäköisyyden määritelmistä, näin pitääkin olla ja samasta syystä myöskään negatiivinen ratkaisu −√1=−1 ei kelpaa. Tästä voidaan siis päätellä, että ∫𝑒−𝑡22 𝑑𝑡∞−∞=√2𝜋.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

argumentaatio

oppiakäsitys
kontekstuaalinen
lähestymistaa
tavoitteissa
eheyttävä
tilannesidonnainen
kokeellisuus
argumentointi
tehtävillä
käsitteenmuodostus
tukeva
konstruktivistinen
verkkoopetusmateriaali
lukiofysiikka
opetussisältö
kokeellisuusi
Tämän kehittämistutkimuksen tavoitteena on luoda peruskoulun yläasteen kemian opetukseen oppimateriaali, jonka avulla sekä opitaan lisää happamuus-käsitteestä että harjoitellaan tieteellistä argumentaatiota.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sivusto

verkkosivusto
verkkosivu
spa-malla
käytettävyysongelma
selaima
laite-kohtainen
laitekanta
asentaminen
xenserveri
vaihtoehtona
paketointi
vielä
manuaalinen
niitä
rekisteröityminen
mobiililaite
hallinnointi
Liite 5. VR:n sivustolta käytettävyystestillä löytyneet käytettävyysongelmat, jotka eivät ole uniikkeja ongelmia

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

estimaattori

prosessivarianssi
keskineli¨
ovirhe
suestimaatti
hajontaparametri
estimointivarianssi
kokonainenkorvausmeno
keskineli¨ovirhe
arm-kertoima
kehityskerroin
keskineli¨a
estimointivirhe
estimoitu
informaatiomatriisi
amme
pystyt¨a
alkimm¨uthrich ovat saaneet johdettua samat estimaattorit. Lis¨uthrich osoittavat tutkimuksessaan, ett¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ruuhkamaksu

yksityinenautoilu
kävelykatu
kaavoittaja
liike-elämä
asuntopolitiikka
sujuvuus
asuntojako
turvin
tonttipula
kaupunkisuunnittelija
keskustatunneli
liikennejärjestelmä
muutospaine
ruuhkautuminen
liikenneala
rakennuttaja
haja-rakentaminen
vuorovaikute
kävelykeskusta
Joitakin vastaajia kantoi epäilys siitä, että ruuhkamaksuista olisi jo päätetty :

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mannerjäätikkö

laskujäätikkö
lämpeneminen
massatase
kiihtyminen
länsiantarktis
jäätikkövirta
etelämanner
oheneminen
maankohoaminen
massahävikki
viileneminen
nopeusvaihtelu
etelämantere
pieneneminen
Satelliittimittaukset Maan painovoimakentän vaihteluista, joista voidaan päätellä mannerjäätiköiden massan muutokset.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

valitut

kuhukin
järjestetty
täyttävä
valitsema
valittu
kolmanne
värittää
alleviivata
ryhmitellä
saasi
sisältäminen
litteroitu
mukauttaa
esiintyminenkerta
kohdalta
jossa todennak6isyys on mitatty yli satunnaisesti valittujen a, b, c ∈ Z∗ q ja A:n satunnaisten bittien.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tensori

differentiaalimuoto
differentiaalioperaattori
alternoiva
ekvivalenssirelaatio
friedrichs-jatko
ulko-tulo
lagrangen
p-ryhma
etsita
m¨a¨aritellä
sis¨a¨
sobolev-avaruus
hyppyprosessi
k-kovariantti
dirichletti
Määritelmä 1.38. Tensori T ∈ T k(M ) on alternoiva, jos

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

liittyvä

koskeva
mielekä
tunteminen
koettua
käsitteeseen
problematiikka
arkielämä
näkyminen
funktiokäsite
läheisesti
kontekstuaali
linkittyä
hyödyllisyys
liittyen
2. Millaisilla kokeellisilla töillä voidaan tukea mielekästä lääkeaineisiin ja rohdoksiin liittyvää kemian opetusta?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

implisiittinen

olioohjelmointi
tyypitys
synta
oikeellinen
metodi-perusteinen
sovellus-kohtainen
tyyppivirhe
automatisointi
käännettävä
deklaratiivinen
staattisesti
olemassaolla
sisäänrakennettu
käännösaikaisesti
määreen
väliesitysmuoto
os implisiittiseen muotoon, jossa solmujen lasten sijainnit voidaan laskea.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kokonaisluku

rationaaliluku
reaaliluku
jaollinen
kertominen
loytyä
l6ytyä
maarittää
epatriviaali
ei-peräkkäinen
neutraalialkio
jaseni
alkuluku
aareton
monikerta
vaihdannainen
etsita
ryhmia
naille
Lause 2.5. On olemassa kokonaisluvut x ja y siten, etti

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

antropogeeninen

kausittainen
bioma
kylmyys
maakosteus
pohjasedimentti
kasvuolosuhteet
peri-glasiaalinen
levinneisyyksiin
haihdunta
ravinnepitoisuuksiin
Kadmium ( Cd ) on maankuoressa harvinainen alkuaine, joka sitoutuu helposti rikkiin. Sen päästölähteet ovat pääosin antropogeenisiä, joista Zn-malmin jalostamot sekä muu metalliteolli-suus ja jätteidenpolttolaitokset ovat suurimpia. Lisäksi sitä lisätään pieniä määriä joihinkin P-lan -

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tall6in

nain
lisa
talloa
hy6kkaaja
yhtasuuruus
vaite
taten
nimittain
my6s
pkid
mikali
merkita
merkinta
paivittaa
meita
sisainen
maarittelyparametri
yksikasitteinen
ryhmassa
siten, etta j∗([f ] ) = 0. Tall6in on siis olemassa homotopia

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

teoreema

karhunen
sarjakehitelmä
kolmogorovin
apulause
epäyhtälö
schwarzin-pick
karakterisaatio
fouriersarja
projektiolause
cauchy
py10
integraalikata
rademacher-kertoiminen
pseudoinverssi
nazarenkko
Teoreema 4 Ongelma m-RAJOITETTU SUORA-ASETELMA on NP-täydellinen, kun m ≥ 9.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kuvas

trendikäyrä
massaspektri
läpäisykäyrä
virtauskenttä
liikkuvuusspektri
diffuusioominaisuus
afm-kuva
ammonium-sulfaatti
savifraktio
kanavoituma
pils-tulos
sileä-pintainen
polariteetti
sinapyylialkoholi
kanavoitua
pitkälampi
kuvaajaan
Kuvasta näemme, että nauhalla 2 on 101, joka on luvun 5 binääriesitys.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hakupuu

bpuu
parametrillinen
menetelm¨
kaytt¨¨a
esitell¨a
n¨aksi
a¨os
aytetty
lohkopuu
robotium
inversioongelma
menetelm¨a
k¨ayttää
t¨at
jakaumavapaa
harp-kuva
okalu
os Brodal ym. [ BFJ02 ] ovat testanneet omaa parametritonta hakupuutaan. Rakenne perustuu siihen, ett¨a dynaaminen hakupuu sisallytet¨¨an t¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ydintyminen

mikrorakenne
ohutkalvo
platinametalli
mikro-rakenne
alumiinioksidi
kasvumoodi
ald-kalva
iridiumkalvo
ruteeni
paksuuntuavaihe
sinkkisulfidi
iridiumoksidi
hafniumoksidi
Platinametallikalvot kasvavat lähes aina saarimaisella Volmer–Weber - moodilla, jota suosivat sekä hidas ydintyminen että platinametallien suuri pintaenergia tyypillisesti käytettyihin oksidi - tai nitridisubstraatteihin verrattuna.3,147 Platinametallikalvojen yhteensulautuminen tapahtuu yleensä vasta satojen syklien jälkeen kalvon paksuuden ollessa 5–15 nm luokkaa. Ydintymistä on pyritty nopeuttamaan eri tavoin hyvin ohuiden ja jatkuvien kalvojen kasvattamiseksi esimerkiksi mikroelektroniikan sovelluksiin. Toisaalta

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

preferenssi

asuavalinta
toteutunut
asuminentoive
asuatoive
osaaluetaso
aluejako
avovastaus
rakennustaso
yksilötaso
arkiliikkuminen
aluevaikutus
asuminenpreferenssi
asuapreferenssi
sekoittuneisuusi
sosiodemografinen
alueellisuus
selvemmin
kaupungistuakehitys
Alueelliset erot preferensseissä näkyvät selkeästi vertailussa kahden muun pääkaupunkiseudun kunnan kanssa : Helsingissä mieluisimpina pidetään kerrostaloja ja keskustaa asuinalueena, Espoossa ja Vantaalla näihin kohdistuvia toiveita on vähemmän. Esikaupunkia ja omakotitaloa espoolaiset ja vantaalaiset yksinasuvat puolestaan pitävät mieluisimpana useammin kuin helsinkiläiset. Alueellisen tarkastelun perusteella näyttäisi siltä, että Niedomyslin ( 2008 ) havainto asumispreferenssien maantieteellisestä vaihtelusta näyttäisi toteutuvan myös kaupunkiseutujen sisällä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

formaali

käsitteeseen
peruskäsite
aksiomaattinen
opeteltaa
ennakkotieto
kehity
struktuuri
abstraktti
sulautua
keksijä
intuitiivinen
läheisesti
oppiaines
yhdistaminen
perusteleminen
täsmällinen
luontevasti
opittu
2 ) Matematiikka on formaali systeemi, jossa keskeistä on täsmällinen kieli ja

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

monomeeri

liikkuvuushalkaisija
leikkausraja
dimeeri
vuotovirta
ionisoituaenergia
muodostuaenergia
konsentrointikolonni
volframioksidi
volframi
ammoniumsulfaatti
reaktionopeusparametri
missä M(M ) on monomeerin ja M(CTA ) ketjunsiirtäjän moolimassa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

universidä

massachusetts
lonto
springer-verlag
california
berlla
princeton
stanford
routledge
ismir
klapuri
newyork
heidelberg
harvard
gaudeamus
diego
sociedä
mcgraw-hill
compatyä
germatyä
working group II to the fourth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 653–685. Cambridge University Press.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

induktio

peruslause
m¨aritelm¨
aputulos
osittainenintegrointi
py10
derivaattalause
nojalla
bi-lineaarisuus
merceri
todistaminen
mt10
uryson
perus-ratkaisu
apulause
tihonovin
Todistus. Todistetaan Kiinalainen jaann6slause induktiolla Jos n = 1, niin vaite on triviaalisti tosi, silla kongruenssilla

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

testitehtävä

käytettävyysasiantuntija
läpikäyntitilaisuus
listaaminen
testiympäristö
käytettävyysläpikäyntitilaisuus
asiantuntijaarviointi
parannusehdotus
arvioija
joustavasti
suorituskykymuutos
katselmointi
tietoturvavaatimus
empiirisiin
hakutoiminto
tiedonkeruu
suorittaja
Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki käytettävyysläpikäyntien ja käytettävyystestien testikäyttäjät saivat suoritettua testitehtävän onnistuneesti loppuun asti. Myös kognitiivinen

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

uskottavuusfunktio

estimointivarianssi
normittaa
diskontata
prosessivarianssi
hajontaparametri
daan
neliöjuuri
nollakohta
korvausvaade
suestimaatti
parametrivektori
keskineli¨ovirhe
estimoitaa
aaltovektori
asymptoottisesti
summattaa
Suurimman uskottavuuden estimaatti parametrivektorille P saadaan etsimällä uskottavuusfunktion maksimipiste. Maksimi löydetään ratkaisemalla yhtälöryhmä12, jossa logaritmisen uskottavuusfunktion osittaisderivaatat parametrivektorin termien fh suhteen asetetaan yhtä suuriksi kuin nolla :

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

saatu

saama
peilata
saadua
eksakttää
ristiintaulukointi
ttesti
wilcoxon
tiepintalämpötila
kerätyä
muutosskenaario
devianssijäännös
χ2-riippumattomuustesti
antama
samanlaisuusmitta
khiin
a. Oletusten testauksesta saatujen tulosten perusteella voidaan sitten tehd¨a¨a siit¨aytett¨a olevaan aineistoon

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

saostuminen

liukeneminen
huokonenvesi
riki
lyijyhohde
sähkönjohtokyky
osapai
läsnäolla
vesimolekyyli
asumajätevesi
sedimentoitua
kemiallisesti
hienoaines
eroosiopinta
pitoisuuksiin
Yleisimmät piirteet kaikista tutkituista rakeista olivat kääntyneet eroosiopinnat, sileät murtumapinnat, kiinnittyneet partikkelit, sekä liukeneminen ja saostuminen. Muita

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

huma

urbanizatio
populatio
protectio
routledgefalmer
cultureä
conventio
diversidä
evolutio
pedestria
diversityä
communityä
differentiatio
unioa
sedimentatio
nitroki
segregatio
geografiska
cohesio
stockholm
gardens as a model for caring for the earth. Acta Horticulturae 391 : Horticulture in Human

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

todennäköisyysjakauma

jakaumi
diskreetti
normittaminen
jakaua
poissonjakauma
graafisesti
geometrista
yhtenevyys
rationaalifunktio
trigonometrinen
integroituvuus
derivointi
diskreettää
devianssi
m¨a¨atyä
erityistapaus
Kaikissa kirjoissa diskreetin todennäköisyysjakauman käsite ja esitystavat esitellään kattavasti, samoin tilastollisten tunnuslukujen laskeminen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tehtava

tehtaa
hyva
viela
tehtavi
mielesta
nama
naittaa
niista
sanallinen
menetelma
teha
ositusjako
niita
lahinna
pita
jakolaskuu
jakolasku
edeta
l6ytaa
Todennak6isyyslaskennan tehtavat ovat usein sanallisia tehtavia, joten tarkastellaan tassa hieman niita ja sita, minkalaisia haasteita ne asettavat opiskelijoille

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tapaustutkimus

sisällönanalyynen
tutki-mus
kyselyaineisto
lomaketutkimus
kehittäätuotos
tutkimusmenetelmä
sisältöanalyysi
asukaskysely
sekundaariaineisto
teemoittelu
validius
tutkimusote
tarveanalyytää
teemahaastattelu
ongelma-analyynen
Tapaustutkimusta varten kerätty tieto voi olla kvantitatiivista tai kvalitatiivista. Kvalita -

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mikrorakenne

ohutkalvo
monikiteinen
paksuuntuavaihe
ald-kalva
kasvumoodi
ydintyminen
ruteeni
platinametalli
kiteisyys
yhteensulautuminen
ruteenta
atomikerroskasvatus
alumiinioksidi
Korkeammissa, vyöhykettä II ( Kuva < BR>9
) vastaavissa lämpötiloissa pintadiffuusion lisäksi myös raerajojen liikkuvuus ( engl. grain boundary migration ) vaikuttaa mikrorakenteen kehittymiseen. Tällöin karkeutumista ja rakeiden kasvua tapahtuu koko kalvon paksuudelta

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

biotalous

elinkeinoministeriö
työ-
puuinfo
sitra
mickwitz
ympäristöhallinto
suunnitellakäytäntö
kipnis
aluekäyttö
muistio
finlex
tietovaranto
ehtyminen
pernu
uusiutuva
Työ - ja elinkeinoministeriö. ( 2014 ). Kestävää kasvua biotaloudesta - Suomen biotalousstrategia. Noudettu 10.1.2015, osoitteesta https://www.tem.fi/files/39784/Suomen_biotalousstrategia.pdf

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kymmenen

kaksikymmentä
tuhat
seitsemäs
puolitoista
seitseä
tarkastelujakso
ajaksi
huipussa
kolmekymmentä
kahdeksan
kymmenesosa
kuusikymmentä
viisitoista
seitsemän
sateeton
leiripäivä
parikymmenen
viisikymmentä
mittauskerta
voidaan laskea todennäköisyys sille, että kymmenen ihmistä kahdestatoista on O-veriryhmää : 𝑃(10 O-ihmistä)=(1210)∙0,3310∙(1−0,33)2=0,0000083.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

turbulenssi

supraneste
kelvinaalto
dissipaatio
kvanttiturbulenssi
kvasi-klassinen
supranesre
rekonnektio
aaltoturbulenssi
normaali-neste
energiaspektri
kausaalisesti
kelvoni
diffuusioprosessi
turbulentti
kytketty
Turbulenssi vaatii, että systeemiin syötetään energiaa jollakin suurella pituusskaalalla ja että tämä energia voi dissipoitua jollain pienellä skaalalla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sedimenttinäyte

itse-absorptiokorjaus
umbozero
pitkälampi
cutshalli
gammaspektrometrisesti
diskki
diskien
gammaspektrometrinen
nestetuikelaskenta
aktiivisuuspitoisuus
sedimenttikerros
määritetty
dap-mittari
diski
icp-ms
x039b
merkkiainekoe
alkuainepitoisuus
Taulukko 24 : Ulkoisen 210 Pb-lähteen gammamittaustulokset mitattaessa lähdettä Umbozeron sedimenttinäytteen läpi, näytteiden Cutshallin korjauskertoimet sekä kokonaisradiolyijyn ja tukeutumattoman radiolyijyn aktiivisuuspitoisuudet.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vaativuusluokka

polynominen
kiintopistelogiikka
ptime
inflatorinen
epä-deterministinen
ratkeava
päätösongelma
differentiaalimuoto
n-aliverkko
ilmaisuvoima
τ-malla
aikavaatimus
yksinauhainen
rajoittamaton
m:ään
aarellisi
Olemme viimein valmiit osoittamaan inflatorisen kiintopistelogiikan ja polynomisen ajan vaativuusluokan yhteyden.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

siinä

tota
pitäis
niinkun
tämmönen
sillälailla
mulla
siin
sellanen
semmosia
tehä
tuolla
hirveesti
ahaa
semmonen
aatella
kylhän
meiä
miks
tääl
Nainen38v, Kavallinmäki ( 1-9 ) :.. Siinä on baareja ja muita siinä ostarilla, että vähän niinku semmosta tietynlaista elämää.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

topografia

mesotopografia
maakosteus
geomorfologia
routailmiö
geomorfologinen
topografi
kryoturbaatio
kalsiumpitoisuus
bioma
maaperätekijä
nivaatio
topografinen
solifluktio
arktis-alpiininen
kasviyhteisö
2. Onko topografian, maaperän ja geomorfologisten prosessien merkitys erilainen kahdella eri kasvibiomassaa kuvaavalla muuttujalla : biomassan kuivapainolla ja kasvillisuuden tilavuudella?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

eksplisiittisesti

implisiittisesti
induktiivisesti
maaritela
symmetri
potenssifunktio
yksikäsitteisesti
määritelläjoukko
diskreetit
yllaolla
tilasiirtymäfunktio
paattely
tayttaa
yksikasitteinen
integroitaa
tulosääntö
lisays
toteuttava
lisaamalla
Jos R on eksplisiittisesti maariteltavissa, voi sen maarittaa my6s implisiittisesti. Tulosta toiseen suuntaan kutsutaan yleisesti Bethin ominaisuudeksi :

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lämpösaareke

asuminenväljyys
liikennevirta
voimakkain
fennoskandia
kau-punki
alakeskus
syvetä
pääväylä
transitoliikenne
väestöosuus
leimallinen
keskustaetäisyys
lounaisosa
kesälämpötila
( Oken ( 1987 ) mukaan ). Punainen piste : Helsingin lämpösaarekkeen suurimman

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tassa

kayda
keskityta
lapia
perehdyta
tyossa
viela
kasitella
naittaa
esitella
ty6ssa
kasitellä
kasiteltava
ty6n
siina
johtopaat6s
lopputy6
peruskasite
lopputy6n
teha
Todennak6isyyslaskennan tehtavat ovat usein sanallisia tehtavia, joten tarkastellaan tassa hieman niita ja sita, minkalaisia haasteita ne asettavat opiskelijoille

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

glyseroli

etanola
glykoli
saippua
alkoholijuoma
etanoliliuos
hajuvesi
jäähdytysneste
kosteusvoide
puhdistusaine
makeutusaia
purukumi
ihovoide
denaturoida
kosteussitoja
glyserolla
Ihovoiteissa ja suklaassa käytetään glyserolia sen vettä sitovan ominaisuuden vuoksi ( K )

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

logaritminen

estimoiminen
hajontaparametri
etumerkki
splinifunktio
painotuskerroin
regressioparametri
satunnaisluku
estimoitaa
dimensioton
pyöristää
parametriestimaatti
estimointivarianssi
ala-ja
yhteenlaskettava
Ongelma on NL-kova, sillä NL-täydellinen ongelma 2-TOTEUTUVUUS voidaan palauttaa siihen logaritmisessa tilassa vastaavalla tavalla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hyötyjä

kestävyys
korostaminen
nyky-yhteiskunta
korostava
täre
ylläpitäminen
integroituminen
yritysjohto
mahdollisuuksiin
sijaintitekijä
elämyksellisyys
ympäristöarvo
mielekkämä
kiinteästi
arkipäiväinen
paikkakokemus
vuoropuhelu
suunnittelukäytäntö
Tässä yhteydessä on syytä pohtia, onko olennaista punnita vuorovaikutuksen hyötyjä ja haittoja, vai suunnata ajattelu sen sijaan toisille urille, niin kuin yksi vastaajista kehottaa :

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ateeä

p¨atee
all¨atee
p¨ain
all¨on
resolutiivinen
n¨atee
cauchy-jono
lis¨atee
multi-ins
erillisi¨
ett¨atee
p¨all¨
g˚arding
dhor
ibib
yksikk¨okiekko
borel-ma
yhteniinen
multi-indeksijoukko
atee Re ( log f/(|znt¨|ξ ) → 0, kun →∞. ain ollen olemassa

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lause

noja
apulause
esityslause
cauchy
maaritelma
riemann
integraalikata
epäyhtälö
m¨a¨aritelm¨a
metristyvyyslause
integraalikaava
zeckendorfi
tihonovin
smirnovin
lokaalinen
nagatan-smirnovin
rieszi
parakompakti
Lause 3.3.20. Olkoon funktio f : [ a, b ] → R rajoitettu ja joukko

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kvantitatiivinen

kvalitatiivinen
haastatellaaineisto
pelkistäminen
tarveanalyytää
teemoittelu
validius
tutkimusotteeseen
kerätyä
argumentaatiotaita
sisällönanalyynen
analyysiin
kvantifioida
termobarometrinen
operationalisointi
tutkimusosa
ei-parametrinen
Tapaustutkimusta varten kerätty tieto voi olla kvantitatiivista tai kvalitatiivista. Kvalita -

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

radius

getmatrix
initialv
collisioneventchannel
maxcoordinates
transform-
createobjec
initialview
newobjec
getpositio
collider-
setviewmatrix
initialprojectio
setprojectionmatrix
registerrecipient
setactivesceta
componentfound
collisiondetected
translatio
channelmaintenance
threadcount
StaticGeometryComponent(GameObject & owner, float radius ) ;

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

käytettävyystesti

käytettävyysläpikäynti
simulointitestaus
matkahuolto
opittavuusongelma
läpikäynti
käytettävyysongelma
käytettävyystestaus
tehokkuusongelma
testikäyttäjä
kohdanneidein
asiantuntijaarviointi
duplikaatti
laskentaohjelmisto
suorittaja
käyttötapaus
kognitiivinen
tuutorointi
kirjoitusvirhe
Liite 5. VR:n sivustolta käytettävyystestillä löytyneet käytettävyysongelmat, jotka eivät ole uniikkeja ongelmia

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

topologia

kompaktie
kompleksiluku
metrinen
differentiaalimuoto
hausdorffi
lokaalinen
parakompaktius
neliömuodollinen
topologinen
möbiuskuvaus
sile
numeroituva
yhtenainen
gδ-joukko
todennäköisyysavaruus
ryhmia
ekvivalenssirelaatio
Todistuksen viimeinen vaihe on osoittaa, että w ∗-topologia yhtyy topologiaan τ joukossa

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

paikko

skeittiparkki
tarjouminen
harvi
kotiympäristö
mieluisa
vyöhykkeillä
vetovoimainen
tarjoumateema
aktualisoida
tarjoumi
läheisyyteen
kouluympäristö
emotionaalisesti
kallioalue
välittödä
merkityinen
aktualisoitua
hengailu
Kuva 4. Näkymä kyselyn Tärkeät paikkani - osiosta, jossa vastaaja on saanut merkata Pääkaupunkiseudulle ympäristöstään hyviä ja huonoja paikkoja ( Kids Out! 2011 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

surjektio

isomorfsmi
tilloin
polkuhomotopia
miiritellä
homotopiaekvivalenssi
homomorfsmi
normalisoija
bijektio
surjektiivinen
pitee
indusoida
sivu-luokki
cauchy-jono
yksikasitteisesti
bijektiivinen
yksik¨asitteinen
isometri
hilbert-schmidt-operaattori
a kuvaus ϕ on surjektio. Olkoon x ∈ ppolkuyhten¨ainen, piste x0 voidaan yhdista¨¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lukuun

muutostilanne
syklillä
lukien
kirjaimellisesti
sijoittuva
huomioon
huvila-alue
tyystaa
huopalahti
tutkitku
yksiö
piharakennus
näkyvissä
alemp
huomioimatta
asuinrakennus
taustaaineisto

solmu

ali-puu
lehtisolmu
seuraajaosoitin
viittaarvo
dataalkio
hakupolku
juurisolmu
asolmu
edelt¨a-ja
naapurisolmu
dominoivas
ali-juuri
ali-verkko
selaus
Kuva 1 : Dominoituja verkkoja, joissa dominoivan joukon solmut on ympyröity.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

metropolialue

hajautua
kehyskunti
kau-punki
kaupunkimainen
eriytyä
länsieurooppa
ydinalue
levittäytyä
ali-kehitys
työssäkäyntialue
tuloero
kaupunkikeskusta
pohjoisamerikkalainen
varsille
saamelainenalue
kehätie
keskuskaupunki
autoistuminen
helsin-gi
metropolialueen kuntien noudattavan laajemmin metropolialueille tunnusomaista ristikkäisiä asiointivirtoja, jossa Helsingin keskustan ja pääkaupunkiseudun alakeskusten merkitys korostuu.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

stratigrafia

suskeptibiliteetti
pehmeikkö
mallitulos
oster4
oster5
suoraliitäntä
tutkimuspiste
pils-laitteisto
ionikromatografi
tasomainen
savikka
rantapinta
bartington
suskeptibiliteettiarvo
sem-kuva
raekoostumus
stratigrafinen
suskeptibiliteettimittaus
Kuva 12. Äijänpellon tutkimuspisteen AIJA2 stratigrafia ( Ojala 2007 ) ja ominaisvastustulokset.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

eksponenttifunktio

logaritmifunktio
eksponentti-ja
käänteisfunktio
laskusääntö
juuri-
graafisesti
derivaattafunktio
kosinilause
sini-ja
integroiminen
trigonometrinen
algebraikkuna
derivaatta
peruskäsite
perusominaisuus
maaratty
Eksponenttifunktion derivaatta. Kaikille luvuille x, on ⊒⊥⊝ ′(≟ ) ≗ ⊒⊥⊝(≟)⋯

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sovellus

selain
htmlsivu
url-osoite
selaima
selaaminen
selaime
mobiililaite
javascript
lisäksi
appi
hakukone
hy6dyntaminen
kaytt6liittyma
editori
selaimi
selainsovellus
Kuvassa 2.1 on esitetty niiden alkoholien rakennekaavat, joiden sovelluksia esitellään luvussa 2.2.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

polariteetti

hopeaklusteri
ammonium-sulfaatti
volframioksidi
ammoniumsulfaatti
liikkuvuusspektri
massaspektri
natriumkloridi
liikkuvuushalkaisija
trendikäyrä
isotooppijakauma
varaajaioni
liikkuvuuspiikki
havaintotehokkuus
trendiviiva
transmittanssi
volframi
metsäprosentti
rakeinen
atomimassayksikkö
Kuva 8. Viiden eri tuotetun hiukkasen massaspektrit positiivisella ja negatiivisella polariteetilla 1.67 nanometrin liikkuvuushalkaisijalla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kovarianssi

prosessivarianssi
estimointivarianssi
hesse
daan
vararikkofunktio
informaatiomatriisi
kokonainenkorvausmeno
aritet¨a
aten
vakuutusmaksutulo
summakartta
anteismatriisi
arm-kertoima
keskineli¨ovirhe
estimointivirhe
amp¨a
yksi-ja
ast¨ain oletetaan kohina gaussiseksi, jonka odotusarvo on nolla ja kovarianssi N

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

liittyen

johdattaa
koskeva
sisältötieto
tarkentava
luennoitsija
liittyvinen
johdatella
perustuen
perehtyminen
nakemys
perustehtävä
irrallisuus
laatija
suklaa-aihe
toimenpite
tarpeellisuus
syventaa
opiskeltava
pohjustaa
 Kemian peruskäsitteitä enemmän esille ja niihin liittyviä töitä myös peruskoulutasolle on kehitettävä, esimerkiksi erilaisiin seoksiin liittyen tai pH-käsitteestä

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sulkeuma

σ-lokaalisti
gδ-joukko
osapeite
tulotopologia
kompaktikantajainen
pisteittäin
epä-tyhjä
numeroitua
isometri
homeomorfismi
hausdorff
meromorfinen
numeroituva
metristyä
osakokoelma
clifford-analyyttinen
sivuluokka
konforminen
Jokaisen avaruuden X rajoitetun joukon M kuvajoukon sulkeuma K(M ) on kompakti.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hiukkasfysiikka

tutkimusdata
opetuskäyttö
opetuskäytöllinen
verkkomateriaali
taitotaso
lisämateriaali
opetusvideo
lisäkoulutus
kemiaopetus
ylioppilaskirjoitus
eheyttävä
konteksti-lähtöinen
opetus.tv
opetussovellus
väittäminen
lukioopetus
argumentointitaita
Suurin osa ( 80,3 % ) kyselyyn vastanneista lukion fysiikan opettajista olisi siten valmis käyttämään hiukkasfysiikan tutkimusdataa opetuksessaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hydrofobinen

vesimolekyyli
hydratoitua
repulsio
huokonenvesi
vastaioni
sähköstaattinen
vasta-ioni
ei-sähköstaattinen
vastaion
adsorboitua
niukka-liukoinen
ionipari
kvartaarinen
NTf2:n vaikutus PDMAEMA:n sekoittumisentalpiaan on samanlainen kuin mitä UV-Vis-mittausten perusteella havaittiin ( kuva 22 ). Protonoituihin DMAEMA-yksiköihin sitoutuneet NTf2-molekyylit tekevät PDMAEMA:sta hydrofobisemman. Tämä laskee PDMAEMA:n Tcp:tä, koska vesimolekyylien sitoutuminen polymeeriin vähenee, mikä nähdään alentuneena sekoittumisentalpiana. Kun pH on yli 9, PDMAEMA muuttuu hydrofiilisemmäksi, koska NTf2 ehkäisee deprotonoitumista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

functio

modulla
contex
handlemessages
socki
searchphotos
disconnec
identifier
uiobjec
tomdroid
imageloader
handleconnectio
handleerror
whileä
uiselector
setsortbutto
encryp
rx.observable.fromevent
getValue : function ( ) { return ' x ' ; },

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

projektio

möbiuskuvaus
sivuluokka
origokeskinen
indusoima
yksikkökiekko
automorfismi
todennäköisyysavaruus
maksimaalinen
aliavaruus
kanna
lähtöjoukko
homeomorfismi
kanoninen
isometri
käänteinenkuvaus
indeksijoukko
Kuva ( 15 ) : Kuutio kuvattuna hieman erikoisemmalla projektiolla, mutta on Pohlken lauseen mukaan täysin mahdollinen

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

uutto

uuttaa
laimea
magneettisauva
puhtaus
neutraloida
abietiinihappo
valmistettu
suurimolekyylinen
varastoida
laskentapreparaatti
koeputki
vesiliuos
kylläinen
saostaa
Uutossa saatu pihka on liuenneena asetoniin ja n-heksaaniin. Ylimääräiset liuottimet on haihdutettava pois esimerkiksi tislaamalla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mapping

motio
measurra
rolla
compariso
children's
selectio
agilla
reconstructio
mantleä
evaluatio
dissipatio
frictio
predictio
probabilityä
kelvin-wave
interactio
high-resolutio
allocatio
formatio
vulnerabilityä
Definition 3.17. An edge k-colouring of graph G = ( V, E ) is mapping c : E → [ k ] such that no two adjacent edges e, f ∈ E have the same colour.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pieniä

supetaparametri
ykoordinaatti
testivektori
lyhä
zkoordinaatti
xkoordinaatti
lämpötilaerotus
pienimmä
verkkoperhe
havaintoarvo
laskeva
nooni
läpima
yksiö
suojailmakierto
rarigramma
( 3 ) Jos k on parillinen, niin pi:n pienin alkuluku tulee olla 2.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

alkuaine

mineraali
mobiili
atomimassa
normaali-potentiaali
liukoisuustulo
hapetusluku
elektronegatiivisuus
pääalkuaine
kauppanimi
kemiallinen
pää-ryhmä
rikastua
Eri alkuaineiden pitoisuuksilla sedimentissä on erilaisia trendejä, mutta lähes kaikissa niissä on selvästi havaittavissa noin 73 78 cm:n syvyyksillä tapahtuva huomattava muutos, minkä voidaan päätellä johtuneen asutuksen vakiintumisesta alueella ja maatalouden harjoittamisen alkamisesta,

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tangentti

yla-ja
reaaliakseli
kosini
pisde
hypotenuusa
leikkauspiste
pisteeksi
peilaus
kuvapiste
xaksella
puolisuora
jakopiste
kuvautua
vieruskulma
Suorakulmaisen kolmion trigonometria : tangentti, sini ja kosini sekä Pythagoraan lause.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

asetoni

nheksaani
eluentti
magneettisauva
pihkauutos
pyörökolvi
dekantterilata
meripihkahappoanhydridi
deuteroitua
uuttaa
koeputki
tarvike
öljyhaude
dihydro-2
lasikorkki
kuivata
tislata
punnita
Uutossa saatu pihka on liuenneena asetoniin ja n-heksaaniin. Ylimääräiset liuottimet on haihdutettava pois esimerkiksi tislaamalla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sek¨a

sek¨
aksi
am¨a
lis¨
my¨a
k¨a¨a
ayttää
aytt¨a
a¨an
aminen
p¨a¨a
ahd¨a
ah¨a
my¨os
aytet¨a
m¨a¨a¨a
aytyä
aytt¨on
n¨as
( a ) < BR>on esitetty Planck-satelliitin polttotaso, jossa sek¨a kor

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pariteetti

juurisolmu
yl¨ain
hakupolku
k¨a¨obittää
asolmu
seuraajaosoitin
sis¨at
edelt¨a-ja
a¨obittää
ant¨a¨a
k¨a¨obitti
segmenttilista
k¨ant¨a
yhdist¨a
lukum¨a¨a¨
sekvenssinumero
liitossolmu
aivitt¨a
v¨¨a
a aluksi m¨aritt¨a solmun x pariteetti, jonka j¨den selauksessa tavattavien solmujen pariteetti voidaan laskea suhteessa siihen. Puiden leikkaamisessa ja liimaamisessa ei siis ole v¨alttam¨¨ont¨a¨a¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

jakolasku

murtoluku
ositusjako
hanea
kielentaminen
sisalt6-ja
hyva
ymmartaa
kasitys
mielesta
menetelma
koulumatematiikka
heita
kardinaalisuus
opetusmenetelma
tehtavi
jakaja
virhekasitys
Kokonaisuudessaan lapsen jakolaskuosaamisen on monen erillisen asian summa Kehittyminen pohjautuu todennak6isesti yksi yhteen - periaatteeseen ja sen avulla jakamiseen Tama kuitenkin voi aiheuttaa ongelmia, jos kaikki muu jakolasku perustetaan vain tahan ( Squire & Bryant 2002a ) Jakolaskujen todellinen osaaminen vaatii lapselta paljon Lapsen taytyy ymmartaa ka

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vuoverkko

kohdekieli
uniicin
vuoanalyysirunko
ssamuoto
tyypityssääntö
uniica
dominointipuu
uniic
kuvahaku
viitelaskuri
syntaksipuu
koodilistaus
imperatiivinen
kertomafunktio
Vuoverkko on joukko yksikäsittellä otsakkeella nimettyjä peruslohkoja, joista täsmälleen yksi on valittu alkulohkoksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kayra

elliptinen
kayria
kayri
binaarikunta
yhtal6
ryhmalaki
aarellisi
kryptografa
dife-hellman
avainvaihto
maarittelyparametri
yhtal6n
allekirjoitusalgoritmi
yhteenlasku
pariutus
maarittaa
aarett6myyspiste
tallainen
Kaytetaan graafsena esimerkkina elliptista kayraa E : y2 = x3 −5x+7 ( kuva 3 )

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lauseke

yhtal6ryhma
yhtälöryhmä
yhtal6n
potenssifunktio
muunto
yhtälöpari
derivoida
differentiaaliyht¨o
integroitaa
sieventaa
yhtal6a
osittaisdiferentiaaliyhtal6
integroidasääntö
iterointi
kosinilause
cauchy-riemann
kvasi-lineaarinen
integraalikaava
Integroidaan saatu lauseke x:n suhteen ja ratkaistaan luku a, jolla pinta-alaksi saadaan 2 :

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kaupunkisuunnitteluvirasto

kiinteistövirasto
tietokeskus
kaupunkimittausosasto
asemakaavaosasto
opetusvirasto
yleinensuunnitteluosasto
vesiensuojeluyhdistys
kaupunkisuunnittelulautakunta
asemakaavaehdotus
viestintäministeriö
tilastokanta
aluesarja
yleiskaavaehdotus
liikennejärjestelmäsuunnitelma
liikenne-ja
kaupunkiarkisto
hoitosuunnitelma
Laituri on Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston infoja näyttelytila, jonka tarkoitus on toimia vastauksena kaupunkilaisten tiedon ja vaikuttamisen tarpeeseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aaltoluku

energiavuo
pituusskaala
magneettikentt¨a
kelvinspektri
varaustiheys
painotuskerroin
aaltovektori
vaimeta
kvantti
siniaalto
fundamentaalihinta
summattaa
etenemisnopeus
käänteisluku
osaratkaisu
virhe-termi
Mikä tahansa suoran vorteksin vääristymä voidaan kuvata summana kelvinaaltoja, joilla on eri aaltolukuja ja amplitudeja – siis jos vorteksia kuvaava käyrä pysyy z-suuntaan yksikäsitteisenä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

newyork

berlla
springer-verlag
massachusetts
lonto
sigcse
germatyä
universidä
heidelberg
routledge
california
mcgraw-hill
elsevier
ieee
diego
ismir
theotyä
stanford
klapuri
longman
McGee, H. ( 2004 ) On Food and Cooking. The Science and Lore of the Kitchen, NewYork : Scribner

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

alkio

ali-ryhmä
neutraalialkio
aliryhma
sivu-luokka
kommutoida
osajoukko
sivuluokki
ryhmia
vaihdannainen
sivuluokka
parillinen
epä-tyhjä
solmuinen
alternoiva
epatriviaali
isomorfinen
jaseni
virittaa
Lause 2.30. Olkoon G äärellinen ryhmä, a jokin sen alkio ja n ∈ Z. Tällöin

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

typpihappo

eluoida
laimentaa
väkevä
mittapullo
liuottaa
h2o2
kuningasvesi
suolahappoliuos
näyteliuos
sitraattifosfaattipuskuri
millilitra
Taulukko 9 : 210Po:n avulla määritetyn radiolyijyn toteamisrajan ja poloniumin saannon pienimmät ja suurimmat arvot sekä keskiarvot kuningasvedessä ja typpihapossa märkäpoltetuille näytteille.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sekoittuneisuus

naapurisuhde
muuttopäätös
yksilötaso
toiveinen
sosiodemografinen
asuminenpreferenssi
osaaluetaso
huono-osainen
väestönosa
sosio-ekonominen
aktualisoituminen
koulualue
alueellisuus
väestöpohja
selkei
sosiaalisi
maahanmuuttajaväestö
mut-ta
Tutkimuksen pääasiallisena kiinnostuksenkohteena on asuinalueen väestöpohjan sekoittuneisuuden ja asuinalueen naapurisuhteiden välinen yhteys. Tärkeimmät tutkimuskysymykset ovat :

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

useampi

pareittain
yhdella
arvioija
en-simmäinen
silmaluku
osakohta
asiantuntijaarviointi
yhtäaikaisesti
kahden
sanapari
loppuminen
sävelaste
tasoryhmä
suurikokoinen
otteeseen
valittu
valmii
henkil6n
toisin sanoen muuttujaan liittyvä epävarmuus ei voi olla suurempi tilanteessa, jossa tunnemme useamman muuttujan arvon.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mallintaminen

kuvaaminen
arvioiminen
aikasarjamalli
demonstroida
muodostus
tonaalisuus
havaitseminen
hahmottaminen
selittäminen
comptonsironta
ylläpidettävyys
dataanalyysi
asitell¨a
poissonmalli
menetelm
differentiaaliyht¨al¨a
Oppilaat eivät osanneet löytää mallintamisen ja tulostamisen välillä olevia erilaisia käsitteellisiä

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

läpikäynti

käytettävyysläpikäynti
simulointitestaus
käytettävyystesti
opittavuusongelma
kognitiivinen
matkahuolto
tehokkuusongelma
testikäyttäjä
käytettävyystestaus
käytettävyysongelma
käytettävyysasiantuntija
yhdeksäsluokkalainen
suorittaja
kohdanneidein
duplikaatti
kotitehtävä
asiantuntijaarviointi
sanelema
Tämän jälkeen käsitellään kognitiivista läpikäyntiä, simulointitestausta, käytettävyysläpikäyntiä ja käytettävyystestiä. Menetelmien rakenteen kuvauksen jälkeen tuodaan esiin

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sironta

pallopinta
polarisoitua
menett¨at
pienemmu
yksitt¨ainen
ment¨a
l¨otilavaihtelu
bmoodi
atomiydin
s¨omagneettinen
kytkenn¨
sirota
ateen
magneettikent¨
sekoida
havaitsija
linnunrata
ateilyn syntyhetke¨a s¨vaitaan saapuvan, viimeisen sironnan pinnaksi. Havaitsija on t¨aman pallopinnan keskell¨¨am¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

parhaiten

paremmin
tarkastellu
heikoiten
huonoiten
saane
heikoi
kohdä
havainnollistava
si-jainti
kart-takoke
vertailtava
tilastoanalyytää
taitotaso
paatt6todistus
jaettaa
summamuuttu
saadku
kart-takokeen
Tämä määritelmä ei kovin hyvin selitä, mikä filtraatio on ja parhaiten se selviääkin esimerkin avulla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

havaintoaineisto

säähavaintoaineisto
yleiskatsaus
lintuasema
cir-menetelmä
mallivalinta
jazzimprovisaatioanalyysialgoritmi
k¨a¨api
jäljkä
älykkämä
laadunvalvonta
käsitelly
mikroaallottausta
oppiajärjestelmä
kvanttiturbulenssi
transkriptiomenetelmä
validointi
kurkimuutto
ali-luku
suorituskykymittaus
Tutkielmassa esitetyt menetelmät ovat yleistettävissä lintu-ja säähavaintoaineistojen lisäksi muihin rakenteeltaan samankaltaisiin havaintoaineistoihin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ohjelmointikieli

olioohjelmointikieli
javascript
perintä
skriptikieli
verkkosovellus
nimiavaruus
tyypittää
sovelluskehys
palvelinpuoli
tyyppijärjestelmä
javascrip
javascriptti
pääsyvalvontakehys
palvelukeskeinen
Tässä luvussa tutustutaan ohjelmointikielten rakennuspalikoihin ohjelman käännösprosessin näkökulmasta. Lisäksi perehdytään tyyppeihin ja tyyppijärjestelmiin, sekä kerrataan lopuksi Java-kielen keskeistä tyyppikäsitteistöä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

rekursiivinen

nimetön
muokattua
implisiittisesti
yksinauhainen
funktiokutsu
epä-deterministinen
annettua
muunto
liftb
algebrallisesti
symmetri
toteuttava
induktiivisesti
etuliite
moninauhainen
diskreetit
kutsuttaa
/ / Rekursiivinen versio 1 let loop = \ ( a, b ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tarvittaa

hakeminen
tarvittava
vaadittaa
sopivi
suoritettava
erikoinenmerkki
suoritettaa
tarvitsema
karsiminen
lataaminen
prosessoida
käsittelijä
kasitevalitsin
tallennus
varmistaminen
virhetilanne
1.5 Jos muokkaaminen on tarpeen, niin AdaptationHandler suorittaa tarvittavat muutokset malliin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

luontaiselinkeino

keräily
harjoittaminen
kultakaivu
perinnetieto
kulttuuriarvo
saamelainenkulttuuri
erämaaluonne
retkeily
luontoarvo
harjoittaja
kulttuurisesti
luontomatkailu
eräa
saamelainenelinkeino
kotiseutualue
Hammastunturin vanha hoito-ja käyttösuunnitelma turvaa paikkakuntalaisten metsästys -, kalastus-ja keräilyoikeudet erämaa-alueella. Metsästyksen ja keräilyn kohdalla todetaan, että luontaiselinkeinojen harjoittajien on mahdollista saada maastoliikennelupia erämaan urille. Uuden suunnitelman erätalouden ja luonnonvarojen käytön toimenpiteissä nämä oikeudet ja käytännöt säilyvät.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kvalitatiivinen

kvantitatiivinen
haastatellaaineisto
pelkistäminen
sisällönanalyynen
tarveanalyytää
tutki-mus
validius
tutkimusote
sisältöanalyysi
tehtävätyyppiä
kehittäätuotos
teemoittelu
kvantifioida
tutkimusotteeseen
argumentaatiotaita
Tapaustutkimusta varten kerätty tieto voi olla kvantitatiivista tai kvalitatiivista. Kvalita -

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tehospektri

primordiaalinen
prosessivarianssi
spektri-ins
yht¨ost¨a
amp¨a
skaalavariantti
yksi-ja
arm-kertoima
palloharmoninen
skaalatekij¨
kohinabias
fluktuaatio
taustas¨ateilyä
ast¨
pikseliikkunafunktio
h¨uo
ali se on riippumaton k:sta. Primordiaaliselle tehospektrille PR(k ) saadaan t¨oin

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tapaan

kutakuinkin
mukin
yleisemmin
tavalla
kaytt6
ratkaisutapa
samassa
lukualue
vakioaikainen
yhteneväisyys
toimivas
tavoin
affektie
pätevä
kaan
mt13
x509
( Episodi 11 ei varsinaisesti mukana haastattelussa, mutta harjoittelija viittaa siihen yllä olevaan tapaan )

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aurinkotuuli

shokki
magneettikent¨a
zkomponentti
magneettikent¨
arin
etel¨
l¨otilavaihtelu
ie-indeksi
filamentti
molekyylipilvi
keskim¨a¨ainen
et¨a
ykomponentti
elektro-jetti
hiukkanentiheys
magnetosf¨ari
ariin
painepulssi
a positiivinen korrelaatio IE-indeksin ja aurinkotuulen dynaamisen paineen v¨a.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

energiatiheys

pime¨a
spektrinen
reionisaatio
fluiti
sylinteri
l¨otilavaihtelu
alt¨at
kylm¨a
ideaalifluiti
yksitt¨ainen
v¨alinen
isoakseli
lepokoordinaatisto
turbulenttinen
ateilyn energiatiheys kehittyy maailmankaikkeuden laajenemisen mukana, ja joskus t¨a yht¨o¨al¨a.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kantafunktio

alkimm¨a
superkoppi
korrelaatiofunktio
kent¨a
suodatinydin
elektronisysteemi
punasiirtym¨a
tyhji¨
arm-kertoima
konformiaja
pikseliavaruus
ksorbitaali
kohinainen
fouriermuunto
tasoaalto
pikku-akseli
laskea numeerisesti. Tällöin laskenta-aika kasvaa, mikä rajoittaa niiden käyttöä monielektronisissa systeemeissä.37 Gaussin-tyyppiset orbitaalit ovat toinen yleinen valinta kantafunktioiksi ja niitä käytettäessä HF-yhtälöt ratkeavat analyyttisesti. Gaussin kantafunktiot ovat muotoa

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ensimmainen

nama
viela
kayda
lapia
nayttaa
naittaa
nelja
lukumaara
my6hemmin
aareton
siirryta
jalkimmainen
jalki
kayria
pitka
esitella
kasiteltava
hanta
Kuva 4 1 : Esimerkki tarkasteltavasta alueesta, joka on ensimmaisessa kuvassa tarkka ja toisessa epatarkka

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

taksonomia

taksonomi
blooma
benjam
konstruktivistinen
päättöarviointi
instrumentaalinen
vastaustieto
krathwohlla
behavioristinen
opetusmalli
summatiivinen
kromatografinen
ontologinen
aineistolähtöinen
Taulukko 1. Taulukossa on esitetty alkuperäisen Bloomin taksonomian ajattelutasojen vertailu Anderson & Krathwohl ( 2001 ) uudistamaan versioon verraten.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

bäcklund

mäntysalo
häkli
joutsiniemi
puustinen
riskunorja
niemenmaa
skifter
goodwin
abrahams
suutarinen
healey
ylä-anttila
yrjönsuuri
atjonen
suoranta
uusikylä
Kuva 1. Suunnitteluteoriat ja niiden suhde käytäntöön ( muokattu : Bäcklund & Mäntysalo 2009:27 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sedimentaatio

pohjasedimentti
suskeptibiliteettiarvo
fennoskandia
purovesi
suolapitoisuus
eustaattinen
jyrkkyys
rannikkoalue
kohoaminen
pohjois-atlantti
pb-pitoisuusi
haihdunta
κ-arvo
metsämaa
alkuainepitoisuuksissa
Tarkasteltaessa orgaanisen aineksen osuuden trendiä ( kts. C-pitoisuuden trendi, kuvat 34 ja 45 ) Oinasjärven sedimentissä, voidaan huomata jo suskeptibiliteettimittauksien perusteella päätelty maatalouden alkamisen vaikutus sedimentaatioon : orgaanisen aineksen suhteellinen määrä on laskenut lähes nelinkertaisesti, mikä ei kuitenkaan välttämättä merkitse orgaanisen tuotannon merkittävää vähenemistä, vaan lähinnä eroosion myötä mineraaliaineksen ( etenkin pelloilta

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aikaisemmin

teoreettisesti
mukin
syvällisemmin
aikaisemmki
samainen
aikaisemma
samantyyppinen
ennemmin
tämänkaltainen
harhaanjohtava
täsmällisesti
aiemma
kertaalleen
erilailla
perusteilla
sattumalta
kriteereillä
samantapainen
helppona
niiden ominaisuudet ja aikaisemmin määritetyt kalibrointikertoimen arvot on esitetty taulukossa 1.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

oppimateriaali

oheismateriaali
kemiaopetus
opetuskäyttö
eheyttävä
opetuskokonaisuus
ohjeistus
opetusmalli
runkoteksti
kontekstilähtöinen
opetusmateriaali
runkotekstiin
eheyttää
aihesisältö
työtaa
tieto-
verkkoopetusmateriaali
kehitettävä
tarveanalyysi
3. Millainen on laadukas lukion maantieteen kaupungistumisen riskejä ja mahdolli-suuksia käsittelevä sähköinen oppimateriaali?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kansalaiskasvatus

kansalaisuus
kansalaisvaikuttaminen
kiertotalous
tavoitteissa
ruokajärjestelmä
maailmankansalaisuus
koulupuutarhatoiminta
kansalaistaito
kokeellisuus
oppiakäsitys
kouluopetus
oppianäkemys
yhteiskuntaoppi
kontekstuaalinen
Maantieteelle ja kansalaiskasvatukselle on yhteistä seuraavat lähestymistapaan liittyvät asiat :

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

isotrooppinen

isoterminen
kent¨
ateen
laakeassa
arittää
katselusuunta
satunnainenprosessi
sylinteri
lepokoordinaatisto
yksitt¨ainen
luhistua
aten
skaalavariantti
arm-kertoima
magneettikent¨
p¨aasia
kokoskaala
radiaalinen
K suuruisia l¨otilavaihteluita lukuun ottamatta suurella tarkkuudella homogeenista ja isotrooppista. N¨a pienet l¨otilavaih

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

maaritelma

nilpotentti
aarellinen
sylowin
aliryhma
l6ytyä
maaritellä
p-ryhma
smirnovin
metristyvyyslause
vaite
ryhma
merkinta
perusominaisuus
interpolaatioominaisuus
ryhmalaki
parakompakti
Maaritelma 3.1. Kuvaus p : X → Y on peitekuvaus, jos

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sulamispiste

viileä
jäätyä
niukka-liukoinen
liukeneminen
hiekka-
korkeammassa
huokonenvesi
murrosvyöhyke
neutraloida
muodostuma
humuspitoinen
Taulukko 6 : kaakaovoin kiderakenteiden sulamispisteet ja triglyseridien järjestäytymistapa kiderakenteessa(Gunstone & Harwood, 2007 )

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

reaktiivisuus

rajaorbitaaliteoria
rajaorbitaali
elektroniaffiniteettää
kaasufaasi
katkeaminen
elektronikorrelaatio
reaktionopeusparametri
reaktiomekanismi
elektronipari
epäsuora
kloorata
monimutkaisuus
kutus reaktiivisuuteen onpienempikuin rajaorbitaaleilla.[57 ] Radikaaleilla on uloimmalla orbitaalilla vain yksi elektroni. Voidaankin olettaa, että radikaalin reaktiivisuus riippuujokotämänyksinäisen elektronin orbitaalipaikasta(SOMO ) tai alimmantyhjän orbitaalin elektronipaikasta ( LUMO ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

asymptoottinen

m¨aar¨¨
m¨¨ar¨
n¨aa
vakua
yhten¨a
a¨a¨a
kaksitilainen
vakuutusyhti¨
t¨ata
pystyt¨a
aht¨a
hetkell¨
mik¨ali
vararikko
estimointivarianssi
aoleellinen
vakuutettu
ar¨aminen
SU-estimaattorin tunnettuja ominaisuuksia on asymptoottinen harhattomuus ja asymptoottinen normaalisuus. Lis¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ominaisarvo

ominainenvektori
singulaariarvo
definiitti
ominaisfunktio
hermiittinen
diagonaalialkio
hajotelma
l−1e
similaarinen
diagonaalimatriisi
vinohermiittinen
ortonormaali
semidefiniitti
käänteinenmatriisi
poissonydin
vararikkofunktio
konjugaatti
eri-suuri
Todistus Olkoon λ operaattorin T ominaisarvo ja f = 0 ominaisvektori, kuuluu joukkoon

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kaksoissidos

konjugoitua
rengasrakenne
uloimmalla
happiatomi
reagois
primäärinen
oh-ryhmä
metalliioni
poolinen
varaajaioni
muodostuma
ionipar
törmäillä
elektronipari
konjugoitunutta kaksoissidosta mutta se on silti tehokkaampi antioksidantti kuin -karoteeni, koska sen syklisessä renkaassa kaksoissidos on cis-muodossa.50

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

havaintopiste

kloridipitoisuustrendi
talvikausi
muodostuaalue
suolausmäärä
tiesuolausmäärä
muodostuminenpinta-ala
talvihoitoluokka
tiesuolaus
pohjavesiputki
urakkaalue
kloridipitoisuustaso
tieosuus
deltapinta
mpy.
tutkimusruutu
pitkittäisesti
Kloridipitoisuustrendien kääntyminen laskuun osassa Utin pohjavesialueen havaintopisteissä vuosina 2004–2006 on mahdollisesti aiheutunut tekopohjaveden imeyttämisestä, runsaammasta vedenotosta tai luiskasuojauksista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kuivapaino

kokonainentyppi
kokonainenfosfori
sähkönjohtokyky
metsäprosentti
biomassamuuttuja
hajontakuva
spitoisuus
järjestyskorrelaatiokerroin
kryoturbaatio-solifluktio-ryhmä
pitoisuuksiin
kosteusprosentti
ammonium-sulfaatti
järjestyskorrelaatio
silttaa
volframioksidi
2. Onko topografian, maaperän ja geomorfologisten prosessien merkitys erilainen kahdella eri kasvibiomassaa kuvaavalla muuttujalla : biomassan kuivapainolla ja kasvillisuuden tilavuudella?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kanavatyyppi

muunneltaa
palveluväylä
alustariippumaton
openchannel
ajoympäristö
dynaamisesti
channelmanager
variaatiopiste
komponenttikehys
muunneltava
ajoaikainen
palvelukeskeinen
sidostehdas
OpenChannel kehys muodostaa muunneltavien ominaisuuksien mallin perusteella alustariippuvaisen kanavatyypin mallin, jonka pohjalta alusta generoi kanavan toteutuksen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aikasarja

devianssijäännös
simuloima
kanavoituma
kontingenssitaulukko
jälkiprosessoitu
mallivalinta
lämpötilahavainto
jäännöstermi
visuaalisesti
jakauminen
devianssi
keskim¨aari
arvioitua
kenttämittaus
asemapari
kuvaajaan
simuloiminen
roc-käyrä
pils-laitteisto
Oletetaan, että syklimuuttuja z(t ) on toisen asteen autoregressiivisen aikasarjan tuotos keskiarvona nolla :

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

maakosteus

mesotopografia
kausittainen
bioma
kasvuolosuhteet
routailmiö
kryoturbaatio
nivaatio
kasviyhteisö
ravinnepitoisuuksiin
kalsiumpitoisuus
arktis-alpiininen
haihdunta
Maankosteuden vaikutus lajirunsauteen on positiivinen ja lineaarinen tai lievästi unimodaalinen. Korkeimmat lajirunsaudet ( > 30 ) löytyvät ruuduilta, joiden kosteusprosentti vaihtelee 30 ja 50 välillä. Fluviaalisen häiriön ja lajirunsauksien välinen korrelaatio on

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ortogonaalinen

aliavaruus
komponenttifunktio
käänteinenkuvaus
isometri
diagonaalialkio
käänteinenalkio
todennäköisyysavaruus
testifunktio
origokeskinen
nulotteinen
tangenttikulma
todennäköisyysma
vektorikentti
konforminen
osanenumma
pisteittäin
Jos lisäksi ortogonaalisten vektorien normit ovat yksikköjä, kutsutaan vektoreja ortonormaaleiksi. Tällöin siis yhtälön ( 2.5 ) lisäksi vektoreille v, w ∈ Rn pätee

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

m¨a¨a

a¨an
aritelm¨a
m¨aritelm¨
ma¨¨
amme
aritell¨a
m¨ar¨
aritella
m¨a¨
vakuutusyhti¨
aritellä
a¨on
viel¨a
ett¨os
pm10
riemann
merkint¨a
M¨a¨a 3.1.1. Olkoon f : I → R funktio, miss¨on v¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

injektio

normeerata
bijektio
subharmoninen
kompaktikantajainen
automorfismi
clifford-analyyttinen
monotoninen
isometri
homomorfsmi
konforminen
käänteinenkuvaus
homomorfismi
metristyä
homeomorfismi
subharmonisuus
konvi
reaaliarvoinen
f : D → Ω analyyttinen injektio, jolle p¨ = = Ω. Lisaksi¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

glykoli

etanola
jäähdytysneste
käydäreaktio
saippua
kosteussitoja
alkoholijuoma
etanoliksi
etanoliliuos
ihovoide
glyserolla
puhdistusaine
Auton moottoreissa käytetään pakkasta kestävää jäähdytysnestettä, joka on veden ja glykolin seosta ( K )

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

term

hamiltonia
infinite
collectio
k-colouring
port-numbers
subnen
c-colouring
cycleä
differing
n-cycleä
port-numbering
suffices
empdä
construc
pseudotree
define
whilla
pseudotrees
jonka ratkaisuksi saadaan A = 6 ja B = 6. Kolmannen termin Laplace-muunnos on siis

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

samassa

jossakin
kutakuinkin
vastaavilla
kuhukin
samankokoinen
puolella
numeroida
ylä-kulma
haluttu
muodostama
yhdetä
pystyakseli
senhetkinen
interpoloitaa
skannata
valittu
särmi
a saatujen tulosten satunnaisuus olisi siis tarpeettoman suurta. Eri iteraatioilla rakenteet ovat samassa vaiheessa t¨a, mahdollisia k¨oj¨an

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

text

contex
msg.userid
searchphotos
logmessage
fileä
photosonpage
receiver.getaddress
logerror
up.id
logmsg
getline
whileä
deregisterhandler
graphicscontrolactor
scenea
validcolor
cout
configstream
cerr
globalcontroller
Message.create({userid : msg.userid, text : msg.text }, function ( error, msg ) {

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ohjelmakoodi

selaimi
robotiumi
testiluokka
levykuvatiedosto
robolectric
vmwari
tyypitys
mukautuva
syntaksipuu
asentaminen
arviointijärjestelmä
htmlsivu
virtuaalikonemonitori
testikoodi
testiympäristö
uiautomator
troyd
a mahdollisimman suuri osa ohjelmakoodista tulee suoritettua testien aikana [ PY08, 154 ].

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

testisuure

hajontaparametri
neliöjuuri
suestimaatti
parametriestimaatti
ovirhe
informaatiomatriisi
vasta-mitta
keskineli¨
rajoitepolynomi
regressiokerroin
informaatiokriteeri
parametriarvo
estimointivarianssi
Tilastollisen riippuvuuden määrittämiksi on vielä laskettava testisuureen vapausasteet ( df ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tehtaa

tehtava
mielesta
ymmartaa
niita
edeta
tehtavi
pita
hy6dyntaa
nama
teha
hyva
naittaa
niista
tehla
miela
kasitys
kehittaa
sanallinen
hy6dyllinen
Todennak6isyyslaskennan tehtavat ovat usein sanallisia tehtavia, joten tarkastellaan tassa hieman niita ja sita, minkalaisia haasteita ne asettavat opiskelijoille

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

merkitsevyys

regressiokertoa
gee-malli
ttesti
selitysaste
peltoprosentti
mannwhitney
ristiintaulukointi
mer-kitsevä
järjestyskorrelaatiokerroin
aic-arvo
tasokorjata
tilastollinen
vkomponentti
Maaperän imeytymiskerroin vaihtelee tutkimusalueen pohjavesialueilla 0,3–0,6. Imeytymiskertoimen ja pohjaveden kloridipitoisuuksien välillä ei kuitenkaan ole tämän aineiston perusteella tilastollista merkitsevyyttä ( p-arvo on 0,873 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

näytepiste

tutkimusruutu
putkilokasvilaji
rakki
muodostuminenpinta-ala
etäisyydellä
mitatku
tuloluokka
simpukkamurros
näytekohde
yhteyspiste
määritysraja
vrk-1
keskimmäinen
lämpötilaerotus
tutkimusruudukko
Mediaanit ovat pääosin selvästi keskiarvoja pienempiä, sillä muutama todella suuri arvo vääristää keskiarvotuloksia. Mediaanin tapauksessa nämä selvästi hetkelliset pitoisuudet putoavat pois. Taulukon 7 luvut ovat tunnusluvut kaikista näytteistä ja mittauksista yhteensä 81 näytepisteeltä, mutta niitä ei käytetä sellaisinaan tilastoanalyysissä. Jokaiselta näytepisteeltä laskettiin tulosten mediaani, jota käytetään tilastoanalyysissä. Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin näitä arvoja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

heuristinen

graafinen
reflektiivinen
alkeisopetus
modertä
mahdollistaminen
jazzimprovisaatioanalyysialgoritmin
esitteleminen
suunnittelu-ja
instrumentaalinen
sis¨on
parannusehdotus
yksinkertaistaminen
teemahaastattelu
koosteinen
älykätä
tietoturvavaatimus
läpikäyminen
history-rajapinta
olio-pohjainen
a luvussa ei viel¨rakenteeseen. Tietorakenteella voi olla suuri vaikutus heuristisen etsint¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kehittäätutkimus

tarveanalyysi
kehittäätuotos
tutkimusmenetelmä
ongelmaanalyysi
viitekehys
kehittäminentuotos
ongelma-analyynen
tutkimusongelma
kehittäminenprosessi
opetuskokonaisuus
teemahaastattelu
sisältöanalyysi
tutkimuskysymys
kirjallisuuskatsaus
ongelma-analyysillä
Tämä kehittämistutkimus toteutetaan yhdessä kehittämissyklissä, joihin kuuluu Akselan ja Pernaan ( 2013 ) mukaan :

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ositus

hajonna
gee-malli
muuttujaryhmä
ympäristömuuttuja
selitä
hajontakuva
moni-muuttujamalli
riippuvuussuhde
selittävä
selitysaste
glm-
taustaaineisto
kokonainenlajirunsaus
järjestyskorrelaatiokerroin
eivät hierarkkisen osituksen mukaan vaikuta typen vaihteluun ja vain tiestön itsenäinen

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

laskuharjoitus

stackin
assistentti
teht¨a
anyt
ayt¨o
teht¨at
av¨a
alykyn¨a
stacki
s¨oinen
teht¨
tentti
masteringphysicsin
enemm¨
enemm¨a
itsen¨a
hyv¨a
ker¨a
v¨an
ayt¨o oli toimiva ja tarkoituksenmukainen, ei kehitysprosessi j¨t¨an. S¨oisten laskuharjoitusten teknist¨a¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nollahypoteesi

kumoutua
riippumattomuusoletus
χ2-riippumattomuustesti
selittaja
vasta-mitta
regressiokerroin
interaktiotermi
hylata
vahinta
eksakttää
yksika
neliöjuuri
parametriarvo
estimoitua
poikanenpari
yhtäsuuruus
mukaan todennak6isyys hylata yksi tai useampi nollahypoteesi, kun kaikki ovat tosia, on

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tarjouma

aktualisoida
tarjoumi
aktualisoitua
emotionaalinen
harvi
espoonlahti
pohjoinenespoo
hengailu
aktualisoitu
tarjouminen
paikko
kaupunkielämä
merkityinen
esiintyminenosuus
varhaisnuori
emotionaalisi
Sosiaalisissa paikoissa näyttää aktualisoituvan myös hieman vähemmän useampia tarjoumia samanaikaisesti per paikannus. Yleisimmin aktualisoitu tarjouma Tapaan ystäviä on yksinään

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

segmentti

seuraajaosoitin
ant¨a
λ-vaihto
lehtisolmu
flip-operaatio
arjestysnumero
edelt¨a-ja
lukum¨a¨a
kaksitasoinen
lohkosolmu
datataulukko
kvaihto
aytyä
t¨aytyä
ahint¨a
aminen
sekvenssinumero
keskin¨arjestys
arjestysnumeron i selvitt¨a. Olkoon segmentti [ l, r ] j¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

algebrallinen

menetelmi¨a
kombinatoriikka
kaytt6a
sini-ja
sovellusongelma
maa12
graafisesti
vaativuusteoria
normittaminen
juuri-
trigonometrinen
geometrinen
geometrista
maa10
differentiaaliyht¨al¨a
integroiminen
havainnollistaminen
kosinilause
ssamuoto
Tossavainen, T. Matematiikan taito 12 — Numeerisia ja algebrallisia

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hajautusfunktio

avainpar
purkuavain
nailla
salausfunktio
muodostettaa
bittijono
vahennyslasku
salausavain
yhteen-ja
tallaa
itnen
lisaamalla
muunto
allekirjoitusten
paanen
salaa
uniaa
pkid
Kryptografisesti vahvalta hajautusfunktiolta edellytetään seuraavia ominaisuuksia. Jos arvo h tunnetaan, siitä on käytännössä mahdotonta laskea sanomaa M.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pohjoinenespoo

espoonlahti
emotionaalinen
espoonlaksi
aktualisoida
urheilu-
rakennea
suur-alue
tarjoumateema
kouluympäristö
harvi
tarjouma
tarjoumi
aktualisoitua
mediaanipalkka
merkityinen
citytalo
esiintyminenosuus
näyttää siltä, että toiminnallisten paikannusten osuus urheilu - ja virkistysalueilla Espoonlahdessa olisi Pohjois-Espoota heikompi ( taulukko 14 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

elektroni

molekyyliorbitaali
vuorovaikuttaa
happiatomi
ionisoida
alkyyliradikaali
kloorata
miehittyä
a, joiden uloimmalla elektronikuorella on yksi tai useampi pariton elektroni. T¨a johtuen uloin kuori ei ole t¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

verkkosivusto

spa-malla
websovellus
responsiivinen
sivutaitto
sovellusmainen
apukirjasto
html5-sovellus
selainsovellus
ws-bpel
hyodyntaminen
taustajärjestelmä
käyttökokemus
editori
paketointi
ws-atomictransactio
palvelinsovellus
lisäksi
2. Miten voidaan toteuttaa moderneihin Web-tekniikoihin perustuva sovellus tai verkkosivusto, joka toimii sujuvasti valtaosassa tämän päivän pirstoutuneessa laitekannassa?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

todennäköisyysennuste

verifiointi
varoitustoiminta
elr-malli
elr-menetelmä
säämalli
tutkatuuli
verifiointisuuri
jälkiprosessointi
lähtötieto
verifiointisuuryt
harjoitusjakso
jälkiprosessoida
jäännöstermi
dataassimilaatiojärjestelmä
johtolanka
hirlamin
järkevyys
Kuvassa 5.2 on esitetty ELR-malleilla laskettujen todennäköisyysennusteiden Brier skill scoret tuulen nopeuden kynnysarvon funktiona. Referenssimallina on tapahtuman otosklimatologinen todennäköisyys. Kuvasta nähdään, että jälkiprosessoidut ennusteet

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

edellämainittu

käsitelty
kolmenarvoinen
tutkitku
hfst
petrografinen
jeffrietää
samainen
niinpä
yksittäisiin
lueteltu
tutkittu
aikaisemmki
tässäkään
toteaminen
pääty
samantyyppinen
pääpiirteittäin
tehtävätyyppiä
samankalda
Edellämainittujen asioiden lisäksi on syytä käsitellä edellä olevassa opetussuunnitelman lainauksessa mainittua Pythagoraan lausetta. Pythagoraan lause voidaan ajatella kosinilauseen

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

regressio

logistinen
ecmwf
hirlam
rohjelma
mapinfo
destriping
assimilatio
diamentor
a-tovs
elektronikorrelaatiomenetelmä
aikasarjamalli
datanen
rmodp
laadunvalvonta
effelsberg
säähavaintoaineisto
tia. Ennustepituuksille 24, 36 ja 48 tuntia parhaat tulokset saatiin käyttämällä regressio

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

molina

andersen
musterd
permentier
skifter
wassenberg
vosniadou
kortteinen
vaattovaara
granovetteri
naapurustovaikutus
borges
dinen
lankinen
renninger
wiegand
musterti
notteboom
mäntysalo
6.2. Helsingin etninen segregaatio Anderssonin ja Molinan teorian valossa

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sisätulo

karteesinen
möbiuskuvaus
ali-monisto
konjugaatti
alternoiva
indeksijoukko
äärellinen-ulotteinen
sivuluokka
potenssisarja
käänteinenmatriisi
määritelläjoukko
todennäköisyysavaruus
cktulo
komponenttifunktio
integraaliydin
jossa ( ·, · ) on vektoriavaruuden Cn sisätulo.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pdmaema

kvaternisoitu
lintf2
samepiste
pmeta
ntf2
ntf2-
pmetai
varautumaton
ionivahvuus
pharvo
vastaioni
vasta-ioni
sekoittualämpö
Kuva 21. Osittaisen kvaternisaation ja pH-arvon vaikutus PDMAEMA 2:n sekoittumislämpöön.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

erämaa-alue

hammastunturin
eräa
käyttösuunnitelma
hoito-ja
saamelainenkulttuuri
kotiseutualue
keräily
erämaalaki
hammastunturi
retkeily
paliskunta
retkeily-ja
kulttuuriarvo
Kuva 8. Vyöhykejako Hammastunturin erämaa-alueen uudessa hoito-ja käyttösuunnitelmassa. ( Metsähallitus 2012. )

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

siina

miela
naittaa
mielesta
selkea
tarkea
syyta
syysta
pitaista
pelkka
vaha
teha
kaytann6
sisalt6ja
pita
hyva
nama
laskusaanto
niita
tietaa
a ja v¨a. Eri tieteenalojen ihmisk¨asitykset poikkeavat toisistaan siina m¨¨arin, ett¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

reunamuodostuma

hiekkavaltainen
pitkittäisharju
kivikko
ropakonjoki
lounas
salpausselkätyyppinen
eteläosa
moreenin
reunustaa
työntyä
muodostuma
eteläpuoli
kerrostua
luoteisosa
Tutkimuksessa on mukana 47 pohjavesialuetta, jotka sijaitsevat joko ensimmäisen Salpausselän reunamuodostumassa tai pitkittäisharjuissa ensimmäisen Salpausselän läheisyydessä. Pohjavesialueiden tekniset tiedot on kerätty POVET-rekisteristä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

koulupuutarha

ruokakasvatus
ruokajärjestelmä
happamuuskäsite
suomikurssi
oppiaympäristö
lisämateriaali
ruokaaihe
marjoa
tavoitteissa
herättävä
maailmankansalaisuus
kesähoito
kansalaistaito
lukiofysiikka
maailmakurssi
teknologi
- Tunnetko muita kouluja, joissa on koulupuutarha?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sektio

fakulti
faculdä
matemaattinenluontotieteellinen
tekiji
handledare
institutio
forfattare
tietojenkasittelytiede
liroimne
tietojenk¨asittelytiede
l¨aro¨amne
helsinki
författare
jenni
läroämne
titel
geotiede
tekijäförfattare
Määritelmä 1.39. Differentiaali k-muoto ω on mikä tahansa kimpun ΛkM sektio M →

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

emotio

pityä
compassio
myotailo
saikahdys
vahingonilo
kiitollisuus
ihailu
utilityä
admiratio
articlla
agriculturra
gfdl
metaanalysis
tarki
conservatio
citatio
Emotion of Agent 2 towards this event : relief ( helpotus ) and gratitude/admiration

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

esiintyvyys

lintumäärä
varastotermi
dap-arvoa
vuorokausilämpötila
maaperäryhmä
paremmuus
näyttämä
lukumäärään
muodostuva
hyvyys
harjoitusjakso
havaitus
orientoitua
daparvo
yhteenlaskettu
selitettävä
jossa Pi on aikaaskeleen i soinnun todennäköisimpien asteikkojen keskimääräinen esiintyvyys.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

maaritella

maarittaa
merkinta
etsita
maaritellä
l6ytaa
kaanteisfunktio
maaritelty
binaarikunta
aarellisi
loytää
hopfn
esittaa
yhdistaa
maaritela
kayria
tayttaa
nimittain
samastaa
aarellinen
Olkoon A ⊂ X ja x0 ∈ A. Jokaisella n > 0 maaritellaan reunakuvaus

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aallonpituus

spektrinen
profiilla
y-ja
k¨ayra
intensiteettimaksimi
viipale
sylinteri
alapuolelle
zakseli
syklimäärä
magnitudi
lineaarisesti
ie-ins
maatiota tälle. Kun aallonpituus on pitkä tai siis ka0 « 1, niin dispersiorelaatioksi saadaan :

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aluevaikutus

asuminensegregaatio
huono-osaisuus
selittäjä
naapurustovaikutus
segregaatiokehitys
asuminentoive
naapurisuhde
segregoituminen
koulumenestys
paikallisyhteisöllisyys
rodullistuminen
asuavalinta
eliitti
syrjäytyminen
paikallis-yhteisö
Negatiivisen alueellisen eriytymisen estämisen tärkeydestä tuntuu vallitsevan yksimielisyys. Huono-osaisuuden kasaantuminen tietylle alueelle sotii hyvinvointivaltion ideaa vastaan, ja sosiaalisten ongelmien keskittymisen on pelätty aiheuttavan itsenäisiä negatiivisia aluevaikutuksia ( Wilson 1987 ; Friedrichs ym. 2003 ; Manley ym. 2011 ). Mutta mitä vaikutuksia sosiaalisella sekoittamisella on yksilötason ihmisten väliseen kanssakäymiseen? Jos ihmiset seurustelevat todennäköisimmin samaa taustaa edustavien ihmisten kanssa, voiko sosiaalisella sekoittamisella olla negatiivisia aluevaikutuksia naapurisuhteisiin? Näihin kysymyksiin tässä tutkimuksessa pyritään vastaamaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ainavihanta

heinämäinen
alpi
salix
ptot
aritmeetti-nen
huipukkuus-kertoa
ainavihantie
ni-pitoisuus
mediaanipalkka
thab
paino‒
zn-pitoisuusi
Pohjanvariksenmarja ( Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum ( Hagerup ) Böcher ) ( kuva 9A ) on ainavihanta varpu, joka elää paljakalla noin 1000 metrin korkeuteen asti. Sitä esiintyy koko maassa ja paljakka-alueiden lisäksi se kasvaa mestävyöhykkeessä, kallioilla, soilla ja kangasmetsissä ( Väre & Partanen 2009 : 102 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

stutyä

rolla
outppu
structureä
impac
chages
manyä
self-locatio
peopleä
compariso
relatio
qualityä
populatio
distributio
simpleä
densityä
diversityä
childri
orientatio
literatureä
) Title Inhabitant´s Helsinki? - Case Study of Interaction in Urban Planning

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lössi

eolinen
rakenteeton
eolista
silttinen
subakvaattinen
rakeinen
usuhde
peittohiekka
alapuolinen
rakki
hiekkainen
glasiaalinen
siltti
pyöristyneisyys
karhunlähteenpello
Lammin alueen lössikerrokset ovat huokoisia, rakenteettomia, raekooltaan hieman positiivisesti vinoutuneita hienompaan raekokoon, kellertävän tai rusehtavan sävyisiä ja pysyvät helposti pystyseinämänä, kuten Pye ( 1987 ) yksinkertaistetussa lössin määritelmässään kuvailee.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

odotusarvo

neliöjuuri
tiheysfunktio
kokonaiskustannukset
poissonjakauma
kokonainenvahinkomäärä
normittaa
parametriestimaatti
ennustevirhe
kynnyshinta
estimointivarianssi
b ) Odotusarvo lasketaan kaavalla 𝐸(𝑋)=∑𝑝𝑖𝑥𝑖𝑛𝑖=1, mutta sitä varten on ensin laskettava todennäköisyydet eri maalimäärille.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

väliohjelmisto

komponenttikehys
alustariippumaton
ajoaikainen
muunneltavuus
liiketoimintaprosessi
servicemiksi
ajoympäristö
ws-bpel
tyyppitietovarasto
palveluväylä
kohdealusta
yksisivuinen
navigointi
editori
natiivä
javascript
valma
OpenORB väliohjelmiston lähestymistavasta selviää miten komponenttikehyksien käyttö väliohjelmiston rakenteessa mahdollistaa rakenteellisen muuntelun. Järjestelmän mukautumiskäytös on määritelty uudelleenkonfigurointisääntöihin, joita tulkitaan ajonaikaisesti, kun kontekstissa tai ympäristössä huomataan muutoksia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tuloksiin

tuloksissa
siirtymälaki
samankalda
ose-koe
päätelmä
koetulos
raportoida
kvalitatiivisesti
mittauksiin
kvantifioida
virhelähde
sopusointu
tiepintalämpötila
erotusprofiili
sijaan tulokset suhteutetaan ja niitä verrataan muiden opiskelijoiden tuloksiin. ( Atjonen 2007. )

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

knowledge

integratio
stutyä
motio
perceptio
interactio
securidä
securityä
citizenhip
e-learning
ex-peräces
childri
representatio
impac
computatio
communityä
evaluatio
urbanizatio
generatio
rolla
compositio
World countries on the map. Study of 13‒14-year-old Finnish and English students’ knowledge of world country locations.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

valinen

viestinta
yhteytta
merkita
siltaus
sisa
keskenata
lisa
yksittainen
siina
nayttaa
lisata
kaytetty
kaytettaa
keskinainen
liittyva
pelkka
liittya
maarittaminen
Sukupuolen ja farmasian, matemaattis-luonnontieteellisen, maatalous-metsatieteellisen, oikeustieteellisen ja teologisen tiedekunnan valilla on interaktiot Edella mainituissa tiedekunnissa miesten ja naisten valiset erot pro gradu - tutkielmien arvosanoissa eroavat vastaavista eroista valtiotieteellisessa tiedekunnassa ( Liite C )

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kvartiili

mediaanipalkka
aluetehokkuus
muunkielinen
alimmas
työllisyysaste
peruspiiri
suur-piiri
mediaanitulo
ase-manseutu
pientaloasunto
asemanseu-tu
keskikoko
ainavihantie
tulokvintiili
espoonlaksi
korkeakouluttaa
koulutustaso
muinaisrantakohde
Sk<1,0 hienot lajitteet vallitsevat ja karkea kvartiili on paremmin lajittunutta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

karttakoe

sijoitustehtävä
kääntöpuoli
karttatesti
pistemäärä
sijoituspiste
kart-takoke
afganistan
kysytty
kart-takokeen
si-jainti
kuuba
taustakysymys
päättöarvosana
keski-pistemäärä
ristiintaulukointi
mer-kitsevä
saane
oppilasmäärä
 Korreloiko jokin tekijä oppilaiden matkailuun liittyvissä kokemuksissa, sukulaisuussuhteissa, harrastuneisuudessa tai asenteessa maantiedettä ja karttoja kohtaan heidän karttakokeessa menestymisensä kanssa?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

maaperäkartta

pohjakarsi
haltik
pohjakartta
μohm∙cm
rautjärvi
huolioistenmäki
laserkeilaus
syvyyskartta
myyrmäkia
ronninmäki
länsi-vantaa
fenni
viiteluettelo
itä-vantaa
Maaperäkartan selitys 1 : 20 000, lehti 2134 05.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

liite

liitteeseen
laatuvarmistustapaaminen
kysymyspatteri
tutkimuslupalomake
saatekirje
toimintakysely
opettajakysely
hukka-
taulukoida
haastattelurunko
tiedostorakenne
epävarmuusarvio
lyhenneluettelo
liitde
Liite 4. Matkahuollon sivustolta käytettävyystestillä löytyneet käytettävyysongelmat, jotka eivät ole uniikkeja ongelmia

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

validiteetti

validius
aiemp
jatkotutkimuskohde
seitsemänsi
luotettavuustarkastelu
ongelma-analyynen
tarveanalyytää
geogebra-ohjelmisto
ongelma-analyytää
esiteltävä
argumentaatiotaita
konstruktiivinen
kehittäätuotos
kysymyksenasettelu
raportointi
teorialuku
tutkimusote
34. Onko tutkimuksen validiteettiin kohdistuvat uhat ja niiden vastatoimet raportoi-tu selvästi?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

integraalifunktio

integraali
derivaatta
alkeis-funktio
derivaattafunktio
la10
pintaala-funktio
pintaalafunktio
riemann
derivaattaa
py10
pm10
a¨atyä
ett¨funktio
mt10
laplacemuunnos
m¨a¨a
m¨a¨atyä
m¨a¨
a 3.4.6, niin funkiolla f ei ole integraalifunktioita v¨a I.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kalvo

ydintyminen
alumiinioksidi
iridiumkalvo
mikro-rakenne
kiteinen
iridiumoksidi
ohutkalvo
ydintyäviive
mikrorakenne
raeko
konformaalisuus oli vielä 90 %, mutta tämän jälkeen konformaalisuus heikkeni nopeasti ja kalvoa ei enää havaittu aspektisuhteen 70 kohdalla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

oppikirjasarja

kirjasarja
geometriakurssi
tehtävätyyppi
yläluokka
ylioppilaskirjoitusten
ylioppilaskirjoituksettehtävä
tiedekunti
arvosanajakauma
kirjo
sukupuolittain
lukenut
oppiaineittain
valmistumisika
lyhye
maa6
ainereaalikoe
todennäköisyyslaskenta
differentiaali-ja
sisältöalue
Naisten, jotka lukivat eri fysiikan oppikirjasarjoja, fysiikan ainereaalissa menestyminen ja tehtävävalinnat keväällä 2010 on esitetty taulukossa 34.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

puoliarvoleveys

k¨ayra
profiilla
sidospituus
pikku-akseli
ayri
isoakseli
p¨akeilo
reionisaatio
spektri-ins
akeiloille
vihre¨a
compton-profiili
diagonaalielementti
pehme¨
pisteviiva
nimellistaajuus
kulmaerotuskyky
akeilo
akeiloilla elliptisyys 1.2 ja identtiset puoliarvoleveydet ( FWHM = 30 / ). Kolmas paneeli : kaikkien radiometrien gaussisilla p¨a¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nain

talloa
ryhmassa
tall6in
meita
merkinta
l6ytaa
selvaa
pita
nimittain
sisainen
loytaa
niista
pelkka
lisa
naittaa
kaanteisfunktio
viela
taytyä
tietaa
Hyvaksyttava allekirjoitus ( e, y ) tulee aina hyvaksytyksi. Nain on, koska patee x = αr+see e

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kiteytyminen

kiteinen
raeko
kasvatuslämpötila
diffuusioprosessi
ydintyävaihe
karkeutuminen
mikro-rakenne
kideydin
kasvumoodi
kerroksittainen
yhteensulautuminen
kalvomateriaali
vetypulssi
alumiinioksidi
osapai
paksuudessa129,133, 300 °C lämpötilassa alle 10 nm paksuudessa55,134 ja 400–500 °C lämpötilassa amorfista kerrosta ei välttämättä enää muodostu, vaan kiteytymisen on ehdotettu tapahtuvan heti kalvon ydintymisvaiheessa133.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tarvittava

selvittaminen
paapaino
algoritminen
tarkastaminen
kaytt6a
syventaa
aksiomaattinen
kaytanto
kaytkea
sisallo
tehtyja
kehitettyja
varmentaminen
vaadittava
järjestelmällinen
liittyvinen
tyokalu
jarkea
kaytetty
Yksinkertainen injektiohyökkäys voidaan tehdä seuraavalla tavalla. Sovelluksessa ei ole käytetty tarvittavia turvatoimenpiteitä SQL-kyselyn yhteydessä :

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

potentiaalienergia

pituusskaala
etenemisnopeus
massaalkio
pienemmu
eksponentiaalisesti
magneettivuo
paikoillaan
luhistua
sähkökenttä
pintaalayksikkö
tasapainotila
energiaero
puolittua
punnus
a¨a¨an potentiaalienergiaa, mik¨a synnytti tihean ja kuuman kvarkki-gluoniplasman. T¨¨a eritt¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

esittaa

hy6dyntaa
kayttaa
kasitella
yhdistaa
maarittaa
kayda
menetelma
lisata
tallainen
kayria
maaritella
pyrita
esitella
kaytetty
l6ytaa
yhtal6
lapia
perehdyta
kayri
Tama merkitsee sita, etta jokainen funktion f integraali voidaan esittaa muodossa F + C.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kaarevuus

määräämä
indusoima
arittelem¨a
yksiulotteinen
t¨ata
tunnetusti
aikaavaruus
ortogonaalisuus
komples
suunnistaa
navieri
amme
ala-summa
summattaa
painotuskerroin
kiertokulma
Tällöin Gaussin kaarevuus on isometrinen invariantti monistolla ( M, g ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

meisalo

byman
juuti
lavonen
lubbi
hogarth
kärnä
renninger
bennet
seurujärvi-kari
hidi
fraser
atjonen
kipnis
kuusela
riskunorja
lonka
krapp
tynys
J. Lavonen ja V. Meisalo ( 2010 ) : Kiinnostus ja motivaatio,

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

dosimetri

säteilytys
tlkide
tldosimetri
kalibrointikerroin
säteilyttää
stukin
putkijännite
hlaatu
ilmakermanopeus
co-60
energiakorjauskerroin
nlaatu
referenssiarvo
nestetuikelaskuri
energiavaste
käyttöpaikka
lukijalaite
annoslaskenta
Taulukko 4. Dosimetrien luennan tuloksena saadut energiavasteet ISO H-laaduille.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

geogebra

työväline
laskentataulukko
ylioppilaskoe
taulukkolaskenta
kriteeristö
oppiminenjärjestelmä
tutkimusosuus
cas-työikkuna
kokelata
piirtoalue
laskutehtävä
casio
differentiaali-ja
kasitekartta
texasinstruments
integraalikomento
GeoGebrassa on paljon erilaisia komentoja ja hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka saa käyttöön vain

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kynnysarvo

ennustepituus
taitepiste
devianssijäännös
roc-käyrä
luotettavuusdiagrammi
hajontakuvio
rmse-arvo
ennusteparametri
aic-arvo
devianssi
tasokorjata
viivästää
säteilyennuste
parametriestimaatti
vkomponentti
lämpötilamuuttuja
Taulukko 5.9 : Kontingenssitaulukon suureet, kun tuulen nopeuden kynnysarvo on 16 m/s.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

komponentti

peliolio
ali-luokka
pelimaailma
alustus
peliikkuna
yli-luokka
liikuttaminen
pallotörmäyshahmo
fysiikkaolio
ali-luokki
apumetodi
luokkahierarkia
omistajaolio
grafiikkamoottori
/ / Haetaan uudestaan peliolion sijainti, sillä jokin muu komponentti on

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

disjunktio

sivuluokka
itse-kuvaus
mnui
vakiosymboli
relaatiosymboli
maksimaalinen
osajono
lineaarijärjestys
osapeite
origokeskinen
paikkaluku
nauhaaakkosto
kaksipaikkainen
käänteinenalkio
Jos φ ja ψ ovat kaavoja, niin disjunktio ( φ ∨ψ)on kaava.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sociedä

associatio
lonto
massachusetts
netherlands
theotyä
chemie
tokyo
seattle
california
protectio
elsevier
routledgefalmer
vegetatio
canadian
princeton
stoc
germatyä
artificial
annaler
Burchett, M. ( 1995 ). Horticultural aspects of environmental issues in urbanized society : the

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

substantiivi

perusmuotoinen
stereotyyppi
yhteysosuma
sanoja
superl
ruokasooda
stereotyyppisesti
esiintyämäärä
sanapari
punakaali
staa
Malli ”substantiivi on adjektiivi” otettiin mukaan tuottamaan runsaasti substantiivien ja adjektiivien välisiä yhteyksiä, joita muutoin ei saada erityisen paljoa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

universitet

helsingfors
helsinki
tietojenk¨asittelytiede
tilastotieteen
tietojenk¨
tekijäförfattare
typeunitordepartmentheretypeyournamehere
veera
matemaattis-luonnontieteellinen
tiia
allstr¨00014
l¨aro¨amne
f¨orfattare
matematiikan
aluetiede
jenni
institutio
liski
matemaattinenluontotieteellinen
HELSINGIN YLIOPISTO  HELSINGFORS UNIVERSITET – UNIVERSITY OF HELSINKI

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

histogrammi

summamuuttuja
alkuperäinenilmaisu
kehitettävä
kritisointi
kronologinen
galton
ristiintaulukointi
video-materiaali
estimointi-ja
prosessikarsi
vas-taaja
testitulos
con-ja
hajonna
Kuva 8.2 : Summamuuttujan 2. Pelaaminen histogrammi ( PRE ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

rn−1

ep¨ayht¨al¨o
g˚arding
p¨atee
ωnεn−1
fαeα
pituush
maksi-maalifunktio
multi-ins
lullp
ei-tangentiaalisesti
homeoc
cliffordanalyyttinen
multi-indeksijoukko
poissonintegraali
n0−1
pituusρ
toinenpuoleinen
cauchy-jono
Todistus. Valitaan δ > 0 ja olkoon x ∈ Rn−1 piste, joka kuuluu funktion

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

assimilaatio

kontrolliassimilaatio
tuulihavainto
tutkatuuli
ose-kokeen
hirlamin
koeassimilaatio
testidata
ose-koe
ei-parametrinen
u-ja
lähtötila
uutuuskäyrä
elr-menetelmä
johtolanka
logaritmimuunnos
systemaattisesti
operatiivinen
hallintakone
Schyberg et al. ( 2003 ) tutkivat A-TOVS instrumentin säteilytiheyksien assimilaation vaikutuksia HIRLAMin 3D-VAR järjestelmään.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

palvelukeskeinen

servicemiksi
ajoaikainen
liiketoimintaprosessi
openchannel
editori
yleinenkuvaus
node.js
komponenttikehys
responsiivinen
muunneltavuus
ws-bpel
ws-atomictransactio
webtekniikka
määrittely
Palveluväylän alustalta ja ajoympäristöltä vaaditaan avoimuutta ja dynaamisuutta, jotta kanavatyyppien muuntelu olisi mahdollista toteuttaa. Käyttämällä hyväksi dynaamisesti muunneltavia kanavatyyppejä palveluväylä pystyy paremmin vastaamaan palvelukeskeisen arkkitehtuurin asettamia dynaamisuuden vaatimuksia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

dominoiva

pienimmä
kartas
vakioaikaisesti
tasoupotus
erikokoinen
minimaalinen
tasoverkko
n¨akyä
osittaa
vakioaikainen
suuruusjärjestys
arpa
s¨a¨a
tuntemaa
elementtityyppi
maalijoukko
koneellisesti
Teoreema 19. Ei ole olemassa algoritmia, joka löytää tasoverkossa ( 7 − ε)approksimaation pienimmälle dominoivalle joukolle vakioaikaisesti jollakin vakiolla ε > 0.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

taita

syntynainen
tasa
omaksuminen
metakognitiivinen
harjaantua
oppilaslähttö
opittu
primaarinen
opetusmateriaali
opetusvideo
oppila
proseduraali
ennakkotieto
Taulukossa 5 on esitetty ajattelun taitojen tason ja tiedon luonteen luokitteluun käytettävä taksonomiataulukko.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sähkönjohtavuus

sähkönjohtokyky
pitoisuuksiin
spitoisuus
kokonainenfosfori
metsäprosentti
kokonainentyppi
kiintoainespitoisuus
valumaalue
ainespitoisuus
ca-pitoisuus
typpipitoisuus
kokonainenfosforipitoisuus
mesotopografia
Sähkönjohtavuus korreloi voimakka asti ( r > 0,7, p < 0,001 ) liuenneen aineksen

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tehtävätyyppi

ainereaalikoe
ylioppilaskirjoituksettehtävä
ainereaalitehtävä
ylioppilaskirjoitusten
kirjoituskerto
pistekeskiarvo
yhdistetehtävä
oppikirjatieto
koetehtävä
aineraali
tehtävillä
geometriakurssi
yhdistelmätehtävä
oppiaineittain
opetuskokemus
vastaustieto
fysiikkakirjasarja
päättöarviointi
alkuperäinenilmaus
Tehtävätyypillä ei ollut tilastollisesti eroa naisen ja miesten menestymisessä kevään 2009 fysiikan ainereaalissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

basaalinen

kiertym¨a
kiertym¨
p¨aakei-¨
fibromyalgiapotilas
v¨a¨o
akeilo
ayri
systolla
kiertyä
grasp-keila
pa¨¨
terveill¨
yhdistelm¨ja
p¨¨aakeila
p¨aakeila
p¨akeilo
yhdistelm¨
p¨akeilalle
a ( kuva 13 ). Basaalisessa tasossa sek¨a fibromyalgiapotilailla kiertym¨a systolen ensimm¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

subjec

läroämne
titleä
laji
arbetets
nimi
liroimne
titel
l¨aro¨amne
suuntautumisvaihtoehto
tekijäförfattare
författare
engelbarth
veera
titlla
handledare
suunnittelumaantiede
miika
kyytsönen
Matematiikka on mekaaninen ja pitkästyttävä oppiaine. / Mat-hematics is a mechanical and boring subject.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

computer

lecturra
sigcse
ieee
theotyä
stanford
massachusetts
ismir
california
nide
educatio
utrecht
germatyä
artificial
sociedä
stoc
focs
berlla
laboratotyä
tokyo
denver
[ 47 ] STACK - System for Teaching, and Assessment using a Computer algebra Kernel ( viitattu 18.12.2012 ). http://stack.sourceforge.net /. < BR >

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

rolla

compariso
infrastructureä
garsi
accumulatio
capacityä
eurasia
profileä
marki
suburba
literatureä
mantleä
map-space
formatio
whna
populatio
cultureä
mortalidä
wholla
greenhouseä
[ 71 ] Pintrich, Paul R : A motivational science perspective on the role of student motivation in learning and teaching contexts. Journal of educational Psychology, 95(4):667, 2003.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kaksoistähti

timantti
nsolmuinen
kaksijakoinen
maalijoukko
ali-juuri
solmuinen
minimaalinen
maksimaalinen
osajono
osanenumma
lehtiyhtenäinen
monokromaattinen
indusoima
osittaa
syklitön
kompakteissa
splay-askele
dominoivas
annett¨a
m ∈ M verkossa G. Koska u ∈/Z(i ), ei ole olemassa kaksoistähden osaa

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vaikutuksesta

peitto
johtuva
kylmyys
pieneneminen
aiheuttaminen
kideydin
voimistuminen
voimistaa
osmoottinen
kiihtyminen
havaittaa
peittyminen
a alueita, ja suuret l¨at seudut harvoja. Pienill¨kaaloilla tilanne on p¨at painovoiman vaikutuksesta siten,

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

transkriptio

rytmiikka
jazzimprovisaatioanalyysialgoritmin
tonaalisuus
koosteinen
piilomarkovmalli
yksiääninen
esitellää
moniääninen
transaktionaalinen
editori
webarkkitehtuuripino
lintuhavaintoaineisto
yhtäaikainen
älykätä
yleinenkuvaus
sävelkudos
muunneltavuus
Sointujen transkriptiossa on käytetty useimmiten piiloMarkovmalleja ( hidden Markov models ). Näitä käsitellään tarkemmin seuraavaksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

javascript

node.js
perintä
yksisivuinen
skriptikieli
ws-bpel
selaima
natiivä
sovelluskehys
mock-olio
käännösaikainen
komponenttikehys
liiketoimintaprosessi
tyypitys
url-osoite
selaimi
Metodien paluuarvo undefined on JavaScriptin tyyppi, joka tarkoittaa, että metodi ei

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kvantittuminen

strukturointi
kvalitatiivisesti
koelaitteisto
kvantifioida
kaksinestemalli
siirry
aikasarjaanalyysi
valosähköinen
huki
jäljkä
käyttökonteksti
clausius
ongelma-analyytää
siirtymälaki
pääpiirteittäin
cir-menetelmä
perus-hahmo
kelvoni
poissonregressiomalli
Tähän astiset kvanttiteoriat olivat käsitelleet oskillaattorin ja säteilyn välistä energianvaihtoa : oskillattori, jonka taajuus oli v pystyi emittoimaan ja absorboimaan energiaa vain hv:n tai sen monikertojen kokoisina paketteina. Vasta Einsteinin valosähköisen teorian myötä myös itse säteilyn energian kvantittumisen mahdollisuus nousi esiin. [ 9 ]

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tyyppijärjestelmä

pääsyvalvonta
tyypitys
pääsyvalvontajärjestelmä
kytkettävä
kytkettää
pääsyvalvontakehys
uniikkityypitys
pääsyrajoite
staattisesti
ohjelmointikieli
ohjelmoija
käännösaikainen
dokumentaatio
tyypittää
Staattisten tyyppijärjestelmien edut tunnetaan laajalti, mutta niiden ongelmat jäävät monesti pimentoon. Tässä luvussa tarkastellaan niiden vahvuuksia ja ongelmakohtia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kontekstuaalisuus

opetussisältö
kemiaopetus
molekyyligastronomi
suklaa-aihe
oppiakäsitys
molekyyligastronomia
työtaa
tutkiva
kontekstuaali
kontekstilähtöinen
verkkoopetusmateriaali
elinikäinen
ruokajärjestelmäopetus
eheyttää
tutkimuksellinen
matematiikkauskomus
summatiivinen
tutkivas
Tässä kehittämistutkimuksessa haluttiin tutkia sitä, miten lääkkeiden, lääkeaineiden ja rohdosten kemiaa tällä hetkellä opetetaan lukioissa. Teoreettisena ongelma-analyysinä tässä tutkimuksessa on tutustuttu aiempiin tutkimuksiin kokeellisesta kemian opetuksesta, kiinnostuksen muodostumisesta, tutkimuksellisuudesta sekä kontekstuaalisuudesta. Empiirinen ongelma-analyysi eli tarveanalyysi toteutettiin oppikirja-analyysinä lukion kemian oppikirjoille.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aaltofunktio

elektronitiheys
slateri
kantajoukko
efektiivinen
elektronikorrelaatio
analyyttisesti
schrödinger
painotuskerroin
statistinen
liikem¨a¨atiheys
vaihto-ja
kokonainenenergia
normittaa
aktivoituaenergia
ksorbitaali
missä E on energia, HˆHamiltonin operaattorija ψ aaltofunktio. Aaltofunktio sisältää informaation hiukkasen kaikista dynaamisista ominaisuuksista.[47 ]

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

märkäpoltto

hopealevy
kuumentaa
saostaa
näytteeseen
märkäpolttaa
mikroaaltouuni
saostus
teräs
pesti
näyteliuos
mikroaallotlaitteisto
säilytys
hävikki
sisäänkasvu
märkäpolttää
kuiviin
Nykyisin poloniumin saostuksessa hopealevylle näytteisiin lisätään ennen märkäpolttoa tunnettu aktiivisuus merkkiainetta 208Po tai 209Po.5,33 Aiemmin, kun merkkiaineita ei ollut saatavilla, saannoksi oletettiin yleisesti 100 %. Nykyisin kuitenkin tiedetään, että 100 % saanto saadaan vain harvoin.37 Näytteet märkäpoltetaan typpihapossataikuningasvedessä.5 Märkäpoltossa voidaan käyttäämyös muita happoseoksia ( ks. luku 2.2.3 ). Märkäpolton jälkeen näytteestä suodatetaan pois mahdolliset kiinteät sedimentin jäänteet.5,36

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

faculdä

fakulti
matemaattinenluontotieteellinen
institutio
helsinki
tietojenk¨asittelytiede
handledare
opettajankoulutusyksikkö
tekijäförfattare
tekiji
geosciences
l¨aro¨amne
tietojenkasittelytiede
liroimne
geotiede
jenni
forfattare
universitet
Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion – Faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Laitos/Institution– Department Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aihekokonaisuus

tavoitteissa
kansalaisuus
steinerkoulu
oppisisältö
suomikurssi
maailmakurssi
opetussisältö
kansalaiskasvatus
lukiofysiikka
kurssisisältö
ympäristökurssi
maantieto
ruokaaihe
koulu-kohtainen
yleissivistävä
eheyttävä
kese
Hannan, Kirsin ja Iiriksen koulujen opetussuunnitelmissa – joita kyseiset opettajat ovat luultavasti olleet itsekin tekemässä – aihekokonaisuuksia yhdistetään maantieteen opetukseen. Maantieteen opetuksen yhteydessä mainitaan ( joidenkin muiden ohella ) myös aihekokonaisuudet Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys sekä Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkimuspiste

oster3
oster4
oster5
aija2
suskeptibiliteetti
aija9
deltapinta
ominaisvastus
huuhtoutuaraja
ominaisvastusmittaus
mpy.
muinaisrantakohde
tiesääasema
kairata
äijänpelto
pils-laitteisto
etelärinne
merisedimenttisarja
Kuva 12. Äijänpellon tutkimuspisteen AIJA2 stratigrafia ( Ojala 2007 ) ja ominaisvastustulokset.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

depositio

chemie
amer
geogra-phy
saddlla
pollutio
oxyki
netherlands
holoceta
research-atmospheres
scientifc
publicatio
nanostructured
geo-graphic
laboratotyä
u.s.
organisatio
deglaciatio
143 Puurunen, R.L. Chem. Vap. Deposition 11 ( 2005 ) 79.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

jossain

lisättävä
epäyhtenäinen
kuulumaton
aktivoitua
lähtö-kohtaisesti
lähetä
jossakin
suotuisa
vaikkakin
kans
jostain
samantien
jotenki
kunhan
tarvia
kattomassa
tilanpuute
tommonen
Suunnittelusta puhuttaessa suurin osa ratkottavista ongelmista on yleensä aina jossain määrin viheliäisiä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kasvunopeus

kasvatuslämpötila
iridiumkalvo
ydintyäviive
o2prosessi
raeko
vetypulssi
platinakalvo
o3-prosessi
aspektisuhde
suureta
kiteinen
iridiumoksidi
korkeammki
lämpötilaalue
kalvojen ydintymiseen Si–H-pinnalle. Puurusen ja Vandervorstin mallissa kalvon kasvu jaetaan kolmeen vaiheeseen ( Kuva < BR>17
c ) Alamin ja Greenin49 mallin tavoin. Yhteistä malleilla on myös se, että kasvunopeus saavuttaa maksiminsa siirtymävaiheessa ja yhtenäisen kalvon oletetaan muodostuvan vasta kasvunopeuden vakiinnuttua.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

matematiikka

fysiikka
oppimaara
matemaattinen
aineenopettajaopiskelija
koulumatematiikka
maantiede
lyhye
syventää
integraalilaskenta
matikka
opetusvideo
pyramidi
todennak6isyyslaskenta
todennak6isyyslaskennan
todennak6isyyslasken
matematiikan oppimista. Kaikkien ryhmien toiminnasta tuli myös selvästi ilmi, että he olivat hyvin

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kantaluku

vahennyslasku
painotusvakio
irrationaaliluku
satunnainenkoe
geodeesi
määrittelyjoukko
perustyyppi
jaettava
ei-peräkkäinen
vaarin
eksponenttiyhtälö
potensnen
itsella
perakkainen
mallia
yhteenlaskettava
kokonaislukupotenssi
negafibonacciluku
Selvittämättä on enää rakennetun funktion kantaluku. Tämän selvittämiseen voidaan käyttää sitä eksponenttifunktion ominaisuutta, että kantaluku on sama kuin funktion arvo kohdassa ≌≒≚≗(≟ ) ≗ ( ≌≒≚≗(≾))⊩⋯

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

parhain

kehitysmaatutkimus
valmistumisika
valtiotieteellinen
mieha
valmistumisia
sukupuolittain
arvosanajakauma
kayttaytymistieteellinen
tiedekunnittain
arvosa
todennak6isemmin
kulttuuriantropologia
sosiaali-ja
opintooikeus
tiedekunti
flosofa
sijoitustehtävä
maatalous-metsatieteellinen
Kuva 3 4 : Kolmen parhaimman arvosanan osuus pro gradu - tutkielmien arvosanoista tiedekunnittain

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

perustila

elektronitiheys
aaltofunktio
kvanttimekaaninen
muodos
yriteaaltofunktio
estimoiminen
slateri
normittaa
resonaattori
estimoitaa
minimoitua
likimääräinen
elektronisysteemi
eksaktisti
compton-profiilla
syklimuuttuja
liikem¨a¨atiheys
missä ΔE0(i + j ) vastaa klusterin i + j ja sen monomeerien perustilojen elektronisten energioiden erotusta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kognitiivinen

läpikäynti
simulointitestaus
käytettävyysläpikäynti
tehokkuusongelma
käytettävyystesti
opittavuusongelma
laskutehtävä
verbaalinen
tehtävillä
suorittaja
käytettävyystestaus
vastaustieto
käytettävyysasiantuntija
tehtävätyyppi
summatiivinen
kotitehtävä
esimerkkitehtävä
Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki käytettävyysläpikäyntien ja käytettävyystestien testikäyttäjät saivat suoritettua testitehtävän onnistuneesti loppuun asti. Myös kognitiivinen

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

taksoni

nuotti
aksessoiva
ohjelmayksikkö
saatavuusperuste
tonaliteettilohko
metadataa
oletusmääre
annotoida
lajilista
nuottiesitys
sävelpari
takson
sointumerkintä
instanssi
ristiriidaton
AVIO-ontologiasta tehtiin päivitetty versio nimeltä AVIO +, johon on lisätty Halias-aineistossa käytettyjä laajempia taksoneita, kuten lajipareja ja lajiryhmiä sekä generoitu taksonien lyhenteet. AVIO + on rajattu Suomessa tavattuihin lajeihin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

abstrac

refera
vahinkovakuutus
ty¨on
titlla
nyckelord
kolmitilainen
avainsana
tiivistelmä
läroämne
titel
tiivistelm¨a
f¨orfattare
liroimne
tiivistelmi
l¨aro¨amne
tyon
tiivistelma
säilytyspaikka
palvelinohjelmointi
[ 1 ] \ E Deskins : Abstract algebra The Macmillan Company, New York, 1964

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

dimensio

hausdorffi
laatikkodimensio
laajennettu
differentiaalimuoto
schwarz
ryhm¨
solmuteoria
universaalinen
engl
poisson-muuttu
simpson
alternoiva
aj¨a
clifforti
Taulukko 3.2. Tiedon dimensiot. ( esim. Krathwohl, 2002 )

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

leipäteksti

kuvateksti
inforuutu
typpiyhdiste
happiyhdiste
org.yhd
yhdisteryhmä
isomeri
maininta
etanolla
lisätietoteksti
neutraloituminen
ruoka-aine
reaktioyhtälö
reaktiotyyppi
hiilihydraatti
kanelihappo
laboratoriotehtävä
Mainintoja löytyy siis suhteellisen tasaisesti eri kohdista tekstiä. Tärkeä huomio on kuitenkin tehtävä siitä, millaisia maininnat ovat laajuudeltaan. Varsin monet leipätekstistä löytyvät maininnat ovat hyvin lyhyitä ja esimerkinomaisia :

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

binomijakauma

toistokoe
normittaminen
erityistapaus
kertolaskusääntö
jakaumi
rationaalifunktio
binomitodennäköisyys
laskusääntö
nopanheitto
diskreetti
yhteenlaskusääntö
trigonometria
binomikerroin
sinilause
yhdelaskusääntö
algebrallisesti
potenssifunktio
nelikulmio
suoraviivaisesti
1. Diskreetit jakaumat ja näiden tunnusluvut ( binomijakauma merkitty ylikurssiaineistoksi ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tarjoumi

tarjouma
aktualisoida
harvi
tarjoumateema
emotionaalinen
aktualisoitu
aktualisoitua
varhaisnuori
hengailu
aktualisoituminen
sosiaalisuus
koulualue
paikko
pohjoinenespoo
espoonlahti
sosiaalisi
esiintyminenosuus
Sosiaalisissa paikoissa näyttää aktualisoituvan myös hieman vähemmän useampia tarjoumia samanaikaisesti per paikannus. Yleisimmin aktualisoitu tarjouma Tapaan ystäviä on yksinään

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

etanoli

etanola
hajuvesi
käydäreaktio
alkoholijuoma
glykoli
jäähdytysneste
saippua
etanolla
abietiinihappo
tuulilasipesuneste
valmistaminen
neutraloida
denaturoida
Liuottimena käytettävään etanoliin on lisätty aineita, jotka tekevät sen juomakelvottomaksi ( K )

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kasvava

voimistua
teollistuminen
liikennemäärä
pieneneminen
liikenneonnettomuus
tuloero
kasvihuonekaasupäästö
viileneminen
taantuminen
voimakkai
alettua
voimakkain
virtavesi
epävakaus
varallisuusero
nouseminen
vilkastuminen
Elinkeinorakenteen painottuessa yhä selkeämmin tietointensiivisille aloille, perinteisten alojen työntekijät ovat joutuneet kohtaamaan vähenevien työpaikkojen aiheuttamia haasteita ( Vaattovaara & Kortteinen 2003 : 2139 ). Seurauksena on ollut kasvavaa sosioekonomista eriytymistä, joka on näyttäytynyt viimeisen parinkymmenen vuoden aikana voimistuneena alueellisena eriytymisenä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

eaa.

tonniin
vuode
korkeimmillaan
puolitoista
millimetri
mm/v
ancylusjärvi
keski-ikä
aikohin
saanatunturi
maapinta-ala
vähä-pitkusta
kolmekymmentä
ajoittua
mtorr

lukujono

fibonacc
lucata
negafibonacciluku
toistokoe
rekursiivisesti
laskusääntö
jarjestys
korkeampiulotteinen
kosinilause
ei-peräkkäinen
kaniongelma
kombinatoriikka
jaseni
paralleeliaksiooma
pintaalafunktio
tasakylkinen
Näin on siis induktiolla osoitettu, että Fibonaccin lukujonon mikä tahansa jäsen voidaan laskea Binet’n kaavalla ( 2.1 ) vain jäsenen järjestysnumeroa käyttäen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

muinaisranta

rantahavainto
jääjärvi
mpy.
deltapinta
huuhtoutuaraja
supra-akvaattinen
yoldiameri
moreenikalottaa
lidar-korkeusmalli
tin-malli
rantapinta
loppi
kivivyö
polygoni
sääminki
Hellaakosken ( 1934 ) kuvaama muinaisranta Saunamäellä oli sijoitettu Oksasen ( 1998 ) aineistossa Hangasvuorelle. Oikea kohta ei näy kaikissa peruskartoissa, mutta sen pystyi paikallistamaan Karttapaikka-sivuston ( Maanmittauslaitos 2013b ) avulla ja mahdollinen sijainti arvioitiin DEM 25 m - korkeusmallin avulla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

patee

pitee
virittaa
normalisoija
epayhtal6
alueissa
keskusjonoehto
konvi
epatyhja
p¨atee
virittaja
tilloin
aliryhma
rajoitetku
ryhm
l6ytyä
siispa
p-aliryhma
patea
18, Olkoon funktio f kasvava ja A sen pinta-alafunktio. Tall6in patee epayhtal6 f(x ) ≤

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

bosoni

higgsin
välittäjähiukkanen
energiavaihto
ei-sähköstaattinen
löyhästi
syklitön
oletti
sokerimolekyyli
virittyminen
tähden
elektronikuori
paikoillaan
virhe-käsitys
stabiloida
Higgs-havaintojen jälkeen tutkimuksen kiinnostuksen kohteena ovat pimeän aineen ehdokkaiden havaitseminen. Higgsin bosonin tavoin pimeää ainetta ei myöskään voida havaita muuten kuin puuttuvan liikemäärän kautta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lis¨

p¨a¨a
aytet¨a
aksi
k¨a¨a
n¨a¨a
allainen
all¨a
ohemmin
alill¨a
alkuper¨
ep¨a
aminen
yhteydess¨
ayttää
aht¨a
p¨aasia
yksitt¨
viel¨
Kuva 4 : a ) Sarjallinen vaihto. 3-vaihdoissa poistetut kaaret xi ja lis¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

määritelmä

äärellisyys
määrittely
martingaali
lokaalinen
apulause
integraalikaava
parakompakti
kompaktius
m¨a¨aritelm¨a
brønsteti
unitaarinen
cauchy
clifforti
topologinen
maaritelma
johdannainen
Määritelmä 3.1. ( Normaalinen satunnaismatriisi ) Olkoon R ∈ Rk×n matriisi,

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kurimo

icelake
hyyppä
sandur
hackman
class3
wilkman
sederholm
hirvensalo
aartolahtaa
class2
Kurimo, H. 1979. Late-glacial ice flows, deglaciation and associated events in northern Kainuu

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kationi

ione
emäsliuos
elektronegatiivisuus
ntf2-
pmeta
ioniluonne
klinopyrokseenin
normaali-potentiaali
kauppanimi
pf6-
vastaioni
hapetusluku
muodostumislämpö
Sähkönjohtokyky kertoo veteen anioneiksi ja kationeiksi ionisoituneiden aineiden määrän ( Lahermo et al. 1996 : 31 ). Se korreloi siis voimakkaasti liuenneen aineksen pitoisuuden kanssa. Myös esimerkiksi typen ja fosforin liukoiset muodot nostavat veden sähkönjohtokykyä. Sähkönjohtavuuteen vaikuttaa lisäksi merestä peräisin olevat suolat ( Parkinson 1964 ) ja ihmisen toiminta, sisältäen muun muassa energiantuotannon ja liikenteen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

seea

utilityä
tarki
futureä
saikahdys
somewha
emotio
compassio
pityä
decompositio
satisfiable
myotailo
disjunctio
expectatio
map-environment
kiitollisuus
bounded-degree
inductio
Agent 3 ( age : 0/3 ) Agent 3 expects an utility of 0.00 ( mood=neutral ) and has seen 2 objects :

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

laskin

geogebra
kokelata
ylioppilaskoe
integraalikomento
cas-työikkuna
taulukkolaskenta
apuväline
työväline
casio
texata
esimerkkitehtävä
laskutehtävä
kirjallisesti
malliratkaisu
maa12
suullisesti
algebraikkuna
Kuvassa 10 on listattu ne integraalilaskennan komennot, jotka ovat käytettävissä GeoGebran symbolisessa laskimessa eli CAS-työikkunassa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kotiseutualue

keräily
paliskunta
kulttuuriarvo
luontomatkailu
muinaisjäännös
kulttuuriympäristö
saamelainenalue
eräa
harjoittaja
erämaaluonne
laidunalue
kolttasaamelainen
erämaaalue
Suomen perustuslaissa saamelaisille on alkuperäiskansana turvattu oikeus käyttää kieltään, ylläpitää kulttuuriaan sekä harjoittaa perinteisiä elinkeinojaan. Perustuslain mukaan saamelaisille kuuluu kotiseutualueellaan kulttuuri-itsehallinto kieltä ja kulttuuria koskevissa asioissa. Lisäksi saamen kielet ovat virallisia kieliä saamelaisten kotiseutualueella. ( Helander-Renvall & Markkula 2011 ; Saamelaiskäräjät 2014e. )

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

koniferyylialkoholi

dbdo
tetrameeri
kahvihappo
sinapyylialkoholi
radikaalisieppaustehokkuus
dpph-radikaali
cvitamiini
gsdhp
gdhp
kanelihappo
molekyylirakenne
Kuva 2.1. Ligniiniprekursorit : koniferyylialkoholi, sinapyylialkoholi ja p-kumaryylialkoholi [ 33 ].

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

am¨a

k¨a¨a
pit¨a
aksi
k¨am¨a
t¨¨a
lis¨a
av¨a
ass¨a
my¨a
aytyä
all¨a
p¨a¨a
ast¨a
a¨a¨a
ep¨a
alill¨a
pit¨
at¨a
pystyt¨a
am¨a riippuviin osiin. Niinp¨ait¨a kutsutaan E-moodin ( tai G-moodin, engl. gradient ) ja B

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

komplementti

ekvivalenssiluokki
alkukuva
numeroituva
osapeite
numeroitua
yksikasitteisesti
epä-tyhjä
osajono
nollamittainen
sivu-luokka
maalijoukko
osakokoelma
ekvivalenssiluokka
kaanteisalkio
nimittain
yhten¨ainen
rajoittuma
homeomorfismi
Tällöin Tµ on määritelty ja vasemmalta monogeeninen mitan µ kantajan komplementissa. Sama pätee kuvaukselle

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

yksinasua

talotyyppi
kantaväestö
yksinasuva
mieluisa
katuvarsiliikeyrittäjä
keskustaalue
näyttäytyä
urbaani
espoolainen
asuapreferenssi
vieraskielinen
tulotaso
maahanmuuttajataustainen
koulualue
naapurisuhde
asuminentoive
skeittaaja
Kuva 17. Keskustassa ja esikaupungissa asuvien helsinkiläisten yksinasuvien mieluisimpien asuinpaikkojen jakauma

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

yhdistetty

todennak6isyyksi
χ2-riippumattomuustesti
eksakttää
mannwhitney
oppiaineittain
ristiintaulukointi
epävarmuusarvio
yhdessa
estimointi-ja
eksaktti
wilcoxon
χ2-riippumattomuustestti
hylkaaminen
oppikirjatieto
ei-parametrinen
arvosanajakauma
utesti
yhteytta
suoritusvuosi
Fisherin yhdistettyjen todennak6isyyksien testilla testataan, riippuvatko tutkielmien arvosanat sukupuolesta oppiaineissa Nollahypoteesi on, etta yhdessakaan oppiaineessa sukupuolen ja arvosanojen valilla ei ole yhteytta Testisuure saadaan summaamalla oppiainekohtaisten testien p-arvojen luonnolliset logaritmit ja kertomalla ne miinus kahdella ( Jakso 7 5 ) Oppiainekohtaisten testien p-arvot l6ytyvat taulukoista 8 3 ja 8 4

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

käytettävyysläpikäynti

simulointitestaus
käytettävyystesti
läpikäynti
matkahuolto
opittavuusongelma
käytettävyysongelma
tehokkuusongelma
testikäyttäjä
käytettävyystestaus
kognitiivinen
asiantuntijaarviointi
duplikaatti
käyttötapaus
kohdanneidein
käytettävyysasiantuntija
suorittaja
käyttötilanne
Taulukkoon on lisäksi merkitty, kuinka moni käytettävyysläpikäynteihin osallistunut käyttäjä kohtasi kyseisen ongelman.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

saanto

todetaraja
gammaspektrometrisesti
radionuklidi
nestetuikelaskenta
itse-absorptio
diski
alhai-nen
gammaspektrometri
gammaenergia
tlmateriaali
analysaattori
alfaspektrometri
diskki
mts-n
alfaspektrometria
Taulukko 9 : 210Po:n avulla määritetyn radiolyijyn toteamisrajan ja poloniumin saannon pienimmät ja suurimmat arvot sekä keskiarvot kuningasvedessä ja typpihapossa märkäpoltetuille näytteille.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

paloittain

meromorfinen
clifford-analyyttinen
m¨aritelly
kompaktikantajainen
tarkasteltapa
monotoninen
v¨alill¨a
konforminen
aritelly
reaali-ja
reunaarvo
ei-tangentiaalinen
tiheysfunktio
lähtöjoukko
integroituvuus
yksikäsitteisyys
itse-kuvaus
reaaliarvoinen
M¨a¨a 2.6. ( Paloittainen jatkuvuus, [ 2 ] ) Funktio f on paloittain jatkuva puoliavoi

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

skaalautuvuus

rajallisuus
ilmaisuvoimainen
ohjelmistoprojekti
luotettaa
lisäominaisuus
sopeuttaa
aktoripohjainen
ylläpidettävyy
aktorikirjasto
hienojakoisuus
tiedonkulku
huonontaa
aktori-pohjaisuus
selvästi
rinnakkainenohjelmointi
analytiikka
Tapahtumapohjaisen törmäystentunnistukseen vaadittavan suuren viestimäärän avulla kyettiin testaamaan tapahtumajärjestelmän ja ylipäätään aktoripohjaisen pelimoottoritoteutuksen skaalautuvuutta erittäin suurille määrille viestejä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

bilineaarinen

gradienttikorjata
bicubic-interpolaatio
demosaicingalgoritmi
homogeeniohjautua
suurennos
pariutus
bicubic
homogeeniohjautuva
fourier-muunnosmenetelma
nelinkertainen
alkuperainen
tekstikuva
pienennos
gradienttimenetelma
sammakko
Taulukko 5.3 : 126 × 128-kokoisen Rubikin kuutio - kuvan eri värikanavien SSIM-arvot verrattuna alkuperäiseen kuvaan, kun käytettiin bilineaarista interpolaatiota, gradienttikorjattua bilinaarista interpolaatiota ja homogeeniohjautuvaa demosaicing-algoritmia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

massaspektrometri

analyysilaitteisto
marga
pfha
bartington
klusteridynamiikkakoodi
hiukkanenlaskuri
nestetuikelaskuri
alfaspektrometrinen
aikaresoluutio
elektrometri
analysaattori
vetyterminoitu
esikäsitellä
acdc
inletti
vaaka
lentoaika
kaasufaasi
liikkuvuusspektriin rakennetta, jota ei varmuudella voi erottaa puhtaasta näytteestä ilman massaspektrometriä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

jaksollinen

atomimassa
laskukaava
pää-ryhmä
elektronegatiivisuus
mukauttaa
ionisoituaenergia
normaali-potentiaali
määräytyminen
energiataso
muuntua
kyllästyskosteus
radikaalireaktio
elektroninen
trigonometrista
Lause 3.21. ( Jaksollisen funktion Laplace-muunnos ) Jos f on jaksollinen jaksonpituudella T ja se on paloittain jatkuva v¨a [ 0,T ], niin

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

determinantti

hesse
fouriermuunto
integroitaa
differentiaaliyht¨o
tied¨a
navieri
osittaisdiferentiaaliyhtal6
cauchy-riemann
ekvivalenssirelaatio
alkuarvoongelma
legendri
laplaceoperaattori
euler-lagrangen
vahvistusmatriisi
anteismuunnos
informaatiomatriisi
lineaarikombinaatio
yll¨a
an determinanttia, jonka voi rakentaa ilman matriiseja Grassmannin ulkotulon avulla, kuten t¨a on tehty.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

yhsi

maaratty
lahestymistapa
kaytt6
pyrita
kese
luontevasti
yleisemminkin
sisall6
sisaltaa
lisaaminen
esiintya
sisalt6ja
maa10
asetettu
mab8
syventaa
yhteisesti
konkretia
Onko mahdollista laskea ks. pintaalaa niin, etta riittaa laskea integraali yhdesta

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tunniste

hakemisto
uniaa
nima
uri-tunniste
uniikki
parametrina
valikko
rsaavain
luottokorttinumero
käyttäjätunnus
teostiedosto
yksilöivä
lahettaa
Kuva 2.2 : Eräs reittipisteverkko, johon on merkitty solmujen tunnisteet numeroina.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sosioekonominen

näyttäytyä
asemaseutu
naapurisuhde
eriytyminen
sosioekonomisesti
huono-osaisuus
diversiteettää
asemanseutu
vieraskielinen
keskustaetäisyys
monikeskuksisuus
väestöryhmä
maahanmuuttajataustainen
aluetasa
yksilötaso
Maahanmuuttajien korkeaa määrää ja alueen alhaista sosioekonomista statusta pidetään myös usein syinä asuinalueen huonoon maineeseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hilaruutu

millimetri
e-obs-aineisto
pitkänaja
lämpötilaerotus
levyinen
lämpötilaprofiili
tutkimusruutu
viivästää
sedimenttikerroksissa
normaali-ajo
normaali-jakso
kerroksissa
vuorokausisademäärä
hiekkakerros
enimmillään
etelä-eurooppa
Kuva 4.1. Eri luokkiin kuuluvien päivittäisten sademäärien osuudet ( % ) Jyväskylän havaintoasemalla ja sitä ympäröivässä 2,5° x 2,5° hila-ruudussa E-OBS-aineistosta inter-poloituna vuosina 1971-2000.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hoito-ja

hoito-ja
käyttösuunnitelma
hammastunturin
saamelainenkulttuuri
hammastunturi
eräa
suunnitelmaosio
retkeily-ja
erämaaalue
saamelainennäkökulma
perusselvitys
retkeily
erämaalaki
keräily
arviointivaihe
Kuva 7. Vyöhykejako Hammastunturin erämaa-alueen vanhassa hoito-ja käyttösuunnitelmassa. ( Metsähallitus 1996. )

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

suure

nopeusvakio
stabiilisuus
epälineaarinen
sekoitusmalli
autoregressiivinen
elektronitiheys
lineaari
kineettinen
logaritminen
jakaua
aikasarjamalli
aikaavaruus
spektrinen
painotuskerroin
hajontaparametri
diffuusiokerroin
residuaali
verrannollisuuskerroin
Taulukko 5.9 : Kontingenssitaulukon suureet, kun tuulen nopeuden kynnysarvo on 16 m/s.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

yhtälö

epäyhtälö
navieri
konvektiodiffuusio
schrödinger
diracin
aikaharmoninen
cauchy-riemann
aaltoyhtälö
pitaevski
kaavata
yksikäsitteisyys
euler
sieventää
differenssiyhtälö
Verratkaamme tätä Navierin ja Stokesin yhtälöön ( ks. yhtälö 2.9 ), joka on

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

valintaruutu

paikkavaraus
hakukentkään
menomatka
seuraava-painike
maksutaa
paluumatka
valintasivu
painaminen
istumapaikka
asennusohjelma
valitseminen
epäonnistumistari
hyväksy
junavuoro
paikkalippu
virheilmoitus
paikkavarausnäkymä
bussivuoro
3 Käyttäjä ei ymmärrä, että Ei paikkavarausta - valintaruudun valitseminen arpoo matkalle vapaan paikan. Kognitiivinen läpikäynti Opittavuusongelma 6, 8

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

p¨atee

ateeä
g˚arding
sis¨altyä
pitee
ep¨ayht¨al¨o
ϕ−1k
multi-ins
borel-ma
cauchy-jono
cauchy-schwarz
ei-tangentiaalisesti
p¨all¨
itseadjungoida
hilbert-avaruusi
seskvilineaarimuoto
hilbert-schmidt-operaattori
ab−1
g−1hg
Kun ( erm ) on avaruuden V ortonormaalikanta, niin p¨atee

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

empiirinen

ongelmaanalyysi
ongelma-analyynen
kehittäätuotos
kehittäminentuotos
tarveanalyysi
ongelma-analyysillä
kehittäminenprosessi
kehittäävaihe
pelkistäminen
ongelma-analyytää
raportointi
tarveanalyytää
tutkimusongelma
oppikirjaanalyysi
viitekehys
esiteltävä
tutkimusmenetelmä
klusterointi
redusointi
Monet näkemyseroista näyttävät liittyvän empiirisen aineiston tulkintaan, koska tutkimukseen liitetty teoreettinen viitekehys saattaa vaikuttaa sen tulkintaan ( Koponen &

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

geometria

geometri
maa3
kombinatoriikka
todennäköisyyslaskenta
integraalilaskenta
geometrinen
mab2
sini-ja
algebrallinen
kosinilause
eksponentti-ja
sisältöalue
epäeuklidinen
sisall6
yhdenmuotoisuus
kahdentaminen
kiekkomalli
Kevään 2014 tehtävän 9 a-kohtaa ei löydy taulukosta, sillä se on sisällöltään analyyttistä geometriaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

johtavuus

prosessivarianssi
k¨ayra
n¨a¨a
estimointivarianssi
vararikko
yl¨a
isoakseli
arm-kertoima
yhtal¨¨a
vararikkofunktio
profiilla
viivatiheys
suestimaatti
katkaisufunktio
compton-profiili
hajontaparametri
an qlin(x ) tavuutta. Edelleen qnonlin : = σ−1/2Δσ1/2 ja σlin on se johtavuus, josta saadaan

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

matemaattinenluontotieteellinen

faculdä
fakulti
institutio
helsinki
universitet
opettajankoulutusyksikkö
suuntautumisvaihtoehto
tekijäförfattare
tietojenk¨asittelytiede
helsingfors
l¨aro¨amne
geotiede
tietojenkasittelytiede
typeunitordepartmentheretypeyournamehere
matemaattis-luonnontieteellinen
handledare
tilastotieteen
liroimne
Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion – Faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Laitos/Institution– Department Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kiintoaines

pitoisuuksiin
sähkönjohtokyky
kokonainenfosfori
liukoinen
kokonainentyppi
indikoida
metsäprosentti
spitoisuus
Mitä suurempi valuma-alueen päällystetyn pinnan osuus on, sitä pienempi on veden kiintoainespitoisuus ( kuva 30a ). Spearmanin korrelaatiokerroin kiintoaineksen ja TIA:n välillä on - 0,548 ( p < 0,001 ) eli korrelaatio on erittäin merkitsevä. Metsäprosentin tapauksessa ( kuva 30b ) suhde on unimodaalinen, jonka huippu on noin 60 % kohdalla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

verkkomateriaali

suklaa--aiheinen
kemiaopetus
eheyttää
verkkoopetusmateriaali
abc-blogisivusto
molekyyligastronomi
opetuskäytöllinen
kontekstilähtöinen
kehitetty
opetuskäyttö
eheyttävä
konteksti-lähtöinen
2. Millainen on eheyttävää kemian opetusta tukeva suklaa-aiheinen verkkomateriaali?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

siitepölyanalyysi

raekokoanalyysi
termobarometrinen
arcmap
petrografia
sem-kuva
suskeptibiliteettimittaus
kyselyaineisto
herkkyysajo
kvantifioida
raekoostumus
naapuriaktiivisuussummamuuttuja
radiolyijyajoitus
tlannosmittaus
oppikirja-analyytää
kalibrointimenetelmä
sedimenttitutkimus
maaperänäyte
Asutuksen ja muun ihmistoiminnan seurauksena Oinasjärven pohjalle on syntynyt vähähappinen tilanne, minkä vuoksi noin 73 78 cm:n syvyystasolla raudan ja mangaanin sitoutuminen sedimenttiin on vähentynyt ( kuva 35 ). Esimerkiksi kaskenpoltosta ja todennäköisestä pellavan liotuksesta ( vaikka siitepölyanalyysi ei sitä todistanutkaan ) seuraava ravinnekuormitus on voinut

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

olosuhteet

hapetuspelkistys
hapetustuote
kaasufaasi
pintaenergia
kideydin
reagoiminen
katalysoida
hapettua
α-pineeni
hydrologinen
havaittaa
kiihtyminen
Koska punakaalin antosyaanit ovat syanidiinin johdannaisia, esiintyy se happamissa olosuhteissa punertavana ja emäksisissä sinertävänä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

säteilyenergia

spektrinen
massaalkio
pintaintegraali
säteilytuotto
liikkuvuushalkaisija
ionisaatiovirta
hehkulanka
emittoima
absorboitua
emittoitua
aikayksikkö
lämpöjohtavuus
sirota
Kaavan ( 8 ) mukaisesti säteilyhäviöitä ei vähennetä tilavuuteen tulevien varauksettomien hiukkasten säteilyenergiasta, eli se siis kuuluu kermaan. Näin ollen kerma voidaan jakaa kahteen erilliseen osaan seuraavasti

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pelialue

pelimaailma
peliolio
peliikkuna
grafiikkamoottori
liikuttaminen
työtehtäväolio
komponenttiolio
isäntäolio
sävytinohjelma
kameraolio
luoja
tapahtumakonteksti
theron-osoite
fysiikkakomponentti
kuvakulma
hallinnoida
Kuva 3.4 : Esimerkki reittipisteverkosta, joka on muodostettu kuvan 3.3 pelialueeseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

invariantti

projektiokuvaus
alternoiva
muodos
aliavaruus
lokaalimartingaalima
ajie
lokaalimartingaalimitta
neliöetäisyys
arittelem¨a
diskreetit
rajoitetus
kompaktie
differentiaalimuoto
lehtiyhtenäinen
isometri
projektiokuva
riippumattominen
Tällöin Gaussin kaarevuus on isometrinen invariantti monistolla ( M, g ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ar¨a

lukum¨a¨a
m¨ar¨a
yksitt¨
aytyä
aytett¨a
kokonainenkorvausmeno
liittyv¨
ass¨a
riitt¨a
k¨a¨a
allainen
at¨a
ak¨a
alill¨a
aht¨a
signaalivuoto
sattuavuosi
korvausvaade
m¨a¨a¨a
ar¨a ). T¨van periaatteessa samanlainen kuin menneisyys, ja tapahtumaluettelo on luvussa

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

process

self-locatio
satisfactio
complexityä
integratio
communityä
simpleä
perceptio
orientatio
computatio
reputatio
multipleä
distributio
verificatio
identifiers
decisio
notatio
structureä
outppu
filter
isolatio
Component of the self-location process Person-space relation Map-space relation Person-map relation

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kokeellisuus

kontekstuaalinen
tutkimuksellinen
oppiakäsitys
kouluopetus
tutkimuksellisuus
opetussisältö
tavoitteissa
eheyttävä
työtaa
pedagoginen
lähestymistaa
kansalaisvaikuttaminen
Aiemman kemian opetusta ja kokeellisuutta koskevan tutkimuksen perusteella voidaan esittää seuraavat huomiot :

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hydroksyyliradikaali

hapettua
reagois
nitraattiioni
oh-radikaali
ho2-radikaali
kvartaarinen
poistaja
molekulaarinen
ionipari
kaasufaasi
katalysoida
per-oksiradikaali
aasiassa otsonin ( O3 ), hydroksyyliradikaalin ( OH ) sek¨kanssa. Radikaalit ovat yhdisteit¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

saamelainenkulttuuri

retkeily
keräily
kulttuuriarvo
eräa
kultakaivu
erämaaluonne
luontomatkailu
käyttösuunnitelma
hoito-ja
kotiseutualue
kullanhuuhdonta
Erämaaluonteen säilyttäminen ei nouse samalla tavalla tärkeimmäksi tavoitteeksi Hammastunturin uudessa hoito-ja käyttösuunnitelmassa. Mitään erämaalain tavoitetta ei nosteta suunnitelmassa suoranaisesti ylitse muiden, mutta Akwé : Kon - ohjeet korostavat saamelaiskulttuurin turvaamisen tavoitetta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

liuos

väkevä
liuottaa
laimentaa
saostaa
uuttaa
saostus
punnita
erotussuppilo
huuhdella
kuumentaa
kuivata
D. Tee sekä jotkin marjaja kasvimehut vaihtavat väriään - Liuoksen happamuuden voi

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

saarnisto

glückert
aartolahtaa
ristaniemi
kujansua
sauramo
kejonen
tuura
class2
hyyppä
multamäki
rainio
kielosto
sopasenmäki
haavistohyvärinen
núñez
sederholm
palmu
Rainio, H. ja Saarnisto, M. ( toim. ) 1991. Eastern Fennoscandian Younger Dryas end moraines :

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vektorikenttä

aliavaruus
komponenttifunktio
todennäköisyysma
vektorikentti
isometri
sivuluokka
vakiosymboli
itse-kuvaus
relaatiosymboli
borel-joukko
mitallinen
kuvajoukko
paikkaluku
pisteittäin
tulotopologia
pisteeksi
Jokaisella V ∈T ( γ ), objektia DtV kutsutaan vektorikentän V kovariantiksi derivaataksi pitkin käyrää γ.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

class4

class2
caloda
class3
class1
esker
hellaakoski
hyyppä
kurimo
tuura
sauramo
- Class4 : Luokka 4 : Tunnettu kohde, tulkinnanvaraisuutta sijaintitiedossa – A published site, but uncertainties in location

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

faktori

päättöarvosa
funktiokäsitysluokittain
motivaatiofaktori
funktiokäsitysluokka
läpikäydä
päättöarvosanoittain
yläkoululainen
päättöarvosana
funktiokäsitys
funktio-käsitys-
prosenttiosuus
sukupuolittain
pistemäärä
väittäminen
utesti
sijoitustehtävä
mate-matiikka
pääaine
karttatesti
Kuvio 25 : MYP:n Espoossa läpikäyneiden yläkoululaisten käsitykset matematiikasta - faktorin mediaanit funktiokäsitysluokittain.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nollakohta

yhtälöpari
osittaisderivaatta
aaltoyhtälö
normittaa
kelvinspektri
yksikäsitteisyys
yla-ja
aaltovektori
neliöjuuri
sili
likimääräinen
kaanteisluku
kompaktti
integroima
Parametriestimaatin seuraava arvo fpt k saadaan nollakohtana siltä suoralta, joka sivuaa

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

deterministic

constant-time
d-regular
pseudoforests
finding
first
pseudoforest
certai
decisio
np-hard
manyä
whna
pseudotrees
c-colouring
finite
efficient
dueä
bounded-degree
polynomial-time
contradictio
There exists a deterministic distributed algorithm for c-colouring a directed k-coloured cycle in T communication rounds.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hyperbolinen

kiekkomalli
poincarén
keskusprojektio
monikulmio
kosini
perspektiivikuva
spiraali
nelikulmio
suorakaide
tasakylkinen
yhdensuuntainen
paralleeliaksiooma
trigonometria
maarita
suorakulmainen
piirra
suorakulmio
Kuva 2.1 : Origon O kautta kulkevia ja suoran m kanssa yhdensuuntaisia hyperbolisia suoria.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

edge

cycleä
different
radius-t
thpa
radius-r
relatio
identifiers
k-coloured
decompositio
construc
k-colouring
satisfiable
outppu
inductio
n-cycleä
subgraph
exampleä
structureä
treea
whilla
In this work, we consider both undirected and directed graphs. The edge set for an

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

yhteytta

kasiteltava
keskityta
jarjestysasteikollinen
laha
χ2-riippumattomuustesti
selittaa
yhdessa
sisalt6ja
ty6ssa
oppiaineittain
kaytann6llinen
todennak6isyys
todennak6isyysi
χ2-riippumattomuustestti
interaktiotermi
siirryta
valmistumisika
viestinta
naittaa
χ2-riippumattomuustestia voidaan kayttaa tutkittaessa oppiaineen ja sukupuolen yhteytta seka kandidaatin etta pro gradu - tutkielmien arvosanoihin, koska kussakin vertailtavassa ryhmassa kaikki odotetut frekvenssit ovat vahintaan 1 ja 80 % on vahintaan 5 ( jakso 7 2 )

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

emissiivisyys

rakeinen
säteilyteho
rajoitin
transmittanssi
liikkuvuuspiikki
lisärajoitin
korki
pääteryhmä
roc-alue
emittoima
saturoitua
ylivasteisuus
monokerros
liikkuvuushalkaisija
vaimentaa
Lyhyestivoidaantodeta,ettälämpökamera soveltuulämpötilanmittaamiseenpinnalta jonka emissiivisyys tunnetaan. Tämä tosin koskee pintoja, joiden emissiivisyys on suuri, jolloin taustan lämpötila ei vaikuta oleellisesti mittaustuloksiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

syvyydellä

notkahdus
sedimenttikerroksissa
cm:iin
pitoisuuksissa
kerroksissa
mn-pitoisuusi
pb-pitoisuus
rakenteeton
siltti
kokonaispölysttö
pitkäjärvessä
lössikerros
cpitoisuus
paksuinen
siitepölysttö
npitoisuus
Mobiileista alkuaineista mitattiin Mn, Fe ja S, joiden pitoisuuksien trendiviivoja tarkastellessa voidaan huomata samansuuntaisuutta, vaikka S-pitoisuus eroaakin toisista alkuaineista jonkin verran ( kuva 35 ). Huomattavin yhtäläisyys kaikilla aineilla on suurin piirtein 75 78 cm:n syvyydeltä alkava pitoisuuksien laskeminen, joka näkyy kaikissa kuvaajissa selvänä trendiviivan notkahduksena. Tällä samalla syvyydellä on havaittu suuria muutoksia myös muilla mitatuilla alkuaineryhmillä ( esim. kuvat 33 ja 34 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

series

complexidä
seattle
netherlands
culturra
theotyä
artificial
annaler
condensatio
pollutio
laboratotyä
histotyä
evolutio
urbanizatio
scientific
stoc
austra
tokyo
ocea
scientifc
differential
[ 2 ] Hamilton J. ( 1994 ) : Time Series Analysis.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

implisiittisesti

eksplisiittisesti
induktiivisesti
maaritela
yksikäsitteisesti
diskreetit
tilasiirtymäfunktio
toteuttava
arvojoukko
symmetri
yllaolla
itseasia
maarittelyjoukko
τ-malla
llaskettava
Jos R on eksplisiittisesti maariteltavissa, voi sen maarittaa my6s implisiittisesti. Tulosta toiseen suuntaan kutsutaan yleisesti Bethin ominaisuudeksi :

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

monoterpeeni

hapetus
hapetustuote
elvoc-yhdisne
oh-radikaali
yhdisteit¨
ho2-radikaali
ro2-radikaali
menett¨at
ilmakeh¨a
otsonireaktio
elvoc
nitraattiioni
arinen
kaasufaasi
terminoida
aten otsonista ja nitraattiradikaalista poiketen my¨mien yhdisteiden kanssa. T¨a voi olla suuri merkitys monoterpeenien hapetustuotteiden

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

algoritmin

algoritmi
vakioaikainen
ahne
iteratiivisesti
ei-sarjallinen
perusaskel
lemairi
nmfhajotelma
simulointi
optimointiongelma
suoritusaika
sarjallinen
satunnaisuus
suoritettava
Lemma 14. Verkossa G = ( V, E ) toimivan T - aikaisen algoritmin A tuloste on kuvaus algoritmin suorittavan solmun T - naapurustosta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

amiini

kvartaarinen
hydratoitua
neutraloida
vesifaasi
vesiliukoinen
adsorboitua
hapettaa
vasta-ioni
vesimolekyyli
pmeta
niukka-liukoinen
saostua
sitruunahappo
neutraloitua
hapettua
Kun kalaa käsitellään sitruunalla tai etikalla, amiinit neutraloituvat ja niistä muodostuu sitruunahapon tai etikkahapon suoloja ( sitraatteja tai asetaatteja ). ( s.135 )

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

varmuuskopiointi

ubuntu-virtuaalikone
proxmox
megatavu
hypervisori
usb-muisti
hypervisor
paravirtuali-sointiajuri
asennus
levykuvatiedosto
xenserveri
windows-virtuaalikone
testiympäristö
testikokoonpano
tietokeräys
ubuntu
debian
troydin
tools-paketti
Varmuuskopiointia voisi mahdollisesti nopeuttaa asentamalla isäntäpalvelimelle Samba-ohjelmisto ja suorittamalla varmuuskopiointitiedoston kopiointi Windows-hallintakoneelle sen kautta, mutta tätä ei lähdetty kokeilemaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

polyelektrolyytti

repulsio
hydratoitua
varautunut
kvartaarinen
osapai
nukleaatio
ionipari
ionipar
vastaion
diffuusioprosessi
vesimolekyyli
ioninen
hydrologinen
Vastaionikondensaatio vaikuttaa suuresti polyelektrolyyttien konformaatioon ja liukoisuuteen. Vastaionit kiinnittyvät vastakkaisesti varautuneiden polymeerin sivuryhmien ympärille sähköstaattisen vuorovaikutuksen johdosta. Vastaionikondensaation suuruus riippuu polyelektrolyytin ja lisätyn suolan konsentraatiosta. Jos polymeerikonsentraatio on hyvin pieni, melkein kaikki vastaionit ovat polymeerin

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kahdeksan

seitsemän
seitsemäs
viisi
seitseä
yhdeksän
kymmenen
kymmenes
kolmi
kymmenesosa
viides
viisitoista
kaksitoista
molempi
yhre
kaksikymmentä
kolme
kolmekymmentä
en-simmäinen
a n¨keilat on rakennettu. T¨os esitetty todenmukainen GRASP-keila paneelissa kahdeksan,

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

natiivi

käytetää
sovellusmainen
yhä
käyttöä
webtekniikka
käytö
eikä
natiivä
yksisivuinen
lisäksi
hybridisovellus
niitä
käyttöö
taustajärjestelmä
websovellus
pitää
taustajärjestelmä
mobiililaite
Kun suunnittelun lähtökohtana on saman sisällön tarjoaminen kaikille käyttäjille laitteesta riippu-matta, vastakkainasettelu HTML5:n ja natiivien toteutusten välillä kulminoituu sovellusten toimi -

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ongelmatehtävä

ongelmatehdä
pohdin
ongelmanratkaisutehtävä
lisäkysymys
ääneen
tarkentava
nauhoittaa
johdattaa
tarkasteleminen
kaydä
likert-asteikollinen
kielentamismalli
kysymyksenasettelu
katsominen
vahainen
aktivoiva
ongelmanratkaisuprosessi
funktiokäsite
Taulukko 9.1 : Ohjaajan tekemät kysymykset ensimmäisen ongelmatehtävän ratkaisun aikana

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

maalisolmu

lupaavi
lähtösolmus
naapurisolmu
iteroida
poistettava
lähdesolmu
epätosi
vasemmalle
korttipakka
käsittelemätön
lukupää
maalipiste
ruutua
huom
työnauha
lähtöpiste
koneellisesti
Reitti EtsiReitti(Solmu lähtösolmu, Solmu maalisolmu ) {

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

siita

ymmartaa
miela
naittaa
mielesta
syysta
hyva
virhekasitys
tietaa
siina
pitaista
tasta
jakolaskuopetus
pita
viela
teha
nama
paastä
nakea
enemma
ja ratkaista siita C siten, etta pinta-alan suuruus sen reunalla kohdassa a alkaa nollasta eli

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

merkistö

tilasiirtymäfunktio
universumi
epätosi
osapeite
dominoija
lpal
yksikäsitteisesti
kaksipaikkainen
ali-monisto
τ-malla
hyppykomento
arvojoukko
gδ-joukko
osakokoelma
tangenttikimppu
maalijoukko
lokaalimartingaalimitta
Seuraavaksi esittelemme Turingin koneen, joka tunnistaa esimerkissä 3.3 esitellyn palindromien kielen kaksimerkkiselle merkistölle.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kunne

jottei
vakuutuskausi
nollata
halkaista
kevyesti
fundamentaalinen
paikoillaan
pihkaaine
oikeapuolinen
update-viesti
vasemmalle
lähtösolmus
palautua
tasapainotila
kompensaatiotransaktio
taaksepäin
saapuminen
termiini
Out(B ) = ∅ toista, kunnes In ja Out eivät enää muutu :

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lähdekieli

kohdekieli
uniicin
tyypityssääntö
ssamuoto
uniic
vuoanalyysirunko
uniica
imperatiivinen
viitelaskuri
uniikkityypitys
lainaus
tasogeometria
ratkaisumenetelmä
sanayhteys
levykuvatiedosto
kombinatorinen
Tässä luvussa palataan imperatiiviseen ajattelutapaan, joissa ohjelman suoritus nähdään peräkkäisten komentojen suorittamisena. Tavoite on pohjustaa Uniicin lähdekielen määritelmää sekä Uniicin lähdekielestä kohdekieleen kääntämisessä tarvittavia väliesitysmuotoja ja algoritmeja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

opittavuusongelma

tehokkuusongelma
käytettävyystesti
käytettävyysläpikäynti
matkahuolto
simulointitestaus
läpikäynti
hämmentyä
paikkavarausnäkymä
tietosisältö
ennakko-
kirjoitusvirhe
lähtöpaikka
junavuoro
kohdanneidein
kalenteri
lähtö-
ratkaisusuunnitelma
laskentaohjelmisto
48 Käyttäjä 5 luuli, että kaikki junan paikat on varattu. Käytettävyystesti Opittavuusongelma

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

arviointimenetelmä

asiantuntijaarviointi
käytettävyysongelma
käytettävyystestaus
duplikaatti
empiirisiin
simulointitestaus
käytettävyys
pääsyvalvontamekanismi
tapauskuvaus
geogebra-ohjelmisto
yliopistomatematiikka
käytettävyysläpikäynti
opetusaihe
suorittaja
rytmiikka
työtila
oheismateriaali
oppikirjatieto
Seuraavaksi luvussa 5.2 käsitellään sitä, kuinka paljon käytettävyysongelmia järjestelmistä löydettiin eri arviointimenetelmillä ja mihin kategorioihin nämä löydetyt ongelmat kuuluvat.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nacl

hso4
c4h10o3
yso4-
ycl-
ionitulo
minimiarvo
natriumkloridi
ionisoituaenergia
mn-suhdeluku
leikkausraja
volframioksidi
ione
ammonium-sulfaatti
wspom
emäsvakio
pf6-
a ) Kolmeen kiloon sieniä lisättiin säilöntäaineeksi 310 g ruokasuolaa NaCl. Mikä oli käytetyn ruokasuolan ainemäärä? ( s.40 )

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lämpöoppi

kehityksellinen
moderniin
syvemmin
itsenaisesti
perushahmo
ammentaa
opetusympäristö
koettua
kiinteästi
sisällöllinen
happamuuskäsite
valjastaa
pohdiskelu
kuuntelu
ongelmalähtöinen
aluemaantiede
deduktiivinen
Fysiikka : Lämpöoppi, aineen lämpösisältöön liittyvät laskutoimitukset, eri energialähteiden lämpösisältöjen laskeminen ja vertailu.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

helsinginyliopisto

lumakeskus
tietojenkasittelytiede
opettajankoulutuslaitos
käyttäytymistiede
kampus
koulutusohjelma
progradututkielma
matematiikan
kasvatustiede
sosiologia
matemaattis-luonnontieteellinen
fysiikan
tilastotieteen
kevaalla
turunyliopisto
tietojenk¨
typeunitordepartmentheretypeyournamehere
sosiaalipsykologia

virtausnopeus

hävikki
laimentaa
tehollinen
yläpuolinen
vismuttaa
teräs
ionivahvuus
happipulssi
kuumentaa
typpivirtaus
näytteeseen
ntf2-pitoisuus
kalvoi
Grönlannin laskujäätiköiden virtausnopeuden vaihtelusta viime aikoina tehtyjä havaintoja käsitellään luvussa 4.3.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

riittaa

meita
my6hemmin
laskusaanto
paattely
tietaa
selvaa
tayttaa
vaarin
taytää
nahda
vahennyslasku
syysta
nailla
jalkimmainen
tiedeta
paatella
paastä
l6ydeta
pita
Onko mahdollista laskea ks. pintaalaa niin, etta riittaa laskea integraali yhdesta

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

merkitty

ylä-kulma
vertailtava
paikkatyyppi
rarigramma
harmaat
kohdalle
esiintyminenkerta
yleisimmä
maankäyttötyyppi
interpoloitu
todistustehtävä
klusteroitua
vapaaaikapaikannus
neljänn
arvioitu
kelvinmoodi
puoliympyrä
keskimmäinen
karttaan
6 Ryhmalla G∗ 1 tarkoitetaan additiivisesti merkittya syklista ryhmaa, jonka alkioiden arvot ovat > 0 ja < q.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

teht¨a

assistentti
laskuharjoitus
av¨a
anyt
k¨ann¨
stackin
tentti
ymm¨a
lohkopuu
pit¨a
ker¨a
hyv¨a
pit¨
teht¨
stacka
hy¨a
an. Osa oppilaista ei siis sanallisissa teht¨a ymm¨a, mit¨mitusta olisi k¨av¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vallitseva

keskuspaikkateoria
muotoutuminen
karttaopetus
epä-tasa-arvoisuus
asuminensegregaatio
kesteloottaa
alueellistuminen
yhtäältä
pohjoisamerikkalainen
kehitysnäkemys
näkyvä
rodullistuminen
synnyttäminen
juurtua
korostuminen
selviäminen
jälkiteollinen
valinnassa, alueen imago tai ”sosiaalinen haluttavuus” ovat sidoksissa kulloinkin vallitseviin

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

geotiede

kasvatustiede
institutio
opettajankoulutusyksikkö
tietojenkasittelytiede
tekijäförfattare
miika
typeunitordepartmentheretypeyournamehere
tilastotieteen
maantieteen
jenni
matematiikan
geotieteiden
faculdä
tietojenk¨asittelytiede
matemaattinenluontotieteellinen
luontomaantiede
matemaattis-luonnontieteellinen
Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion – Faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Laitos/Institution– Department Geotieteiden ja maantieteen laitos

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

apikaalinen

kiertym¨a
kiertym¨
p¨aakei-¨
akeilo
p¨aakeila
grasp-keila
p¨¨aakeila
p¨akeilo
v¨a¨o
ayri
diago
yhdistelm¨ja
p¨akeila
p¨akeilalle
havaintokeila
m¨arittää
ylimp¨a
akeila
ain, pois vasemmasta kammiosta. [ 30 ] Apikaalisesta tasosta katsottuna t¨an liikkeen synnytt¨a basaalinen my¨ap¨ainen kiertyminen ja apikaalinen

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

törmäyshahmo

fysiikkaolio
pallotörmäyshahmo
aabb-törmäyshahmo
zkoordinaatti
komponenttitunnus
sijaintikomponentti
kamerakomponentti
liikesuunta
waiter-komponentti
projektiomatriisi
tyyppitunnus
mallikomponentti
työtehtäväolio
komponenttiolio
ykoordinaatti
kameraolio
/ * * Tarkistaa, onko tämä törmäyshahmo törmännyt toiseen

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkimushenkilö

opettajaopiskelija
teoriatehtävä
osallistu-a
ylioppilaskokelas
tehtävätyyppiä
haastattelija
lukioopiskelija
toimintataso
naispuolinen
ekspertti
tehdessä
fotonioppikirjasarja
vastauksa
fysiikkakirjasarja
kirjoituskerto
aikaisemmki
lääkö
osallistuni
Yhteenvetona tutkimushistoriasta voi sanoa, että esiteltyjen tutkimusten tutkimushenkilöillä esiintyi vaikeuksia ymmärtää eksponenttifunktio prosessina. Weberin ( 2002a ) tutkimustulos oli, että suurin osa tutkimushenkilöinä olleista opiskelijoista ei ollut onnistunut edistymään toimintatasoa pidemmälle eksponenttifunktion osalta. Pitta-Pantazi, Christou ja Zachariades ( 2007 ) taas havaitsivat tutkimushenkilöinä olleilla lukion toisen vuoden opiskelijoilla olevan hankaluuksia käsittää eri lukualueiden

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

virhelähde

termobarometrinen
termobarometria
muutosskenaario
vertaileminen
analyysimenetelmä
semiempiirinen
kvalitatiivisesti
laskentamalli
radiolyijyajoitus
kvantitatiivisesti
vaikutussuure
jäljkä
ympäristöolosuhteet
analyysiin
viivytys
Tutkimuksen virhelähteitä on mainittu osittain aikaisemmin tulosten yksityiskohtaisemman tarkastelun yhteydessä, mutta tähän on koottu kaikki mahdolliset virheiden lähteet, jotka voivat vaikuttaa analyysien ja koko tutkimuksen tuloksiin. Virhelähteitä voi olla tutkimuksen kaikissa vaiheissa, joten niiden tiedostaminen ja ehkäiseminen on todella tärkeää.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

implikaatio

yllaolla
kolmioepäyhtälö
tulosääntö
poissonydin
cktulo
portaatsumma
konjugaatti
lokaalimartingaalimitta
triviaalisti
lokaalimartingaalima
itse-kuvaus
isomorfsmi
neliöjuurimatriisi
induktiooletus
ali-monisto
alternoiva
Toisin sanoen, voimme aksiomatisoida joukon D(f−1 ) logiikan Σ11L lauseella. Enaa tarvitsee siis osoittaa, etta funktio f−1 on eksplisiittisesti maariteltavissa. Tarkastellaan seuraavaa implikaatiota :

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

titlla

titel
läroämne
författare
arbetets
l¨aro¨amne
titleä
nyckelord
subjec
nimi
liroimne
f¨orfattare
tekijäförfattare
ty¨on
miika
tietojenk¨asittelytiede
aluetiede
laji
suuntautumisvaihtoehto
suunnittelumaantiede
Työn nimi / Arbetets titel – Title 3D-mallinnus ja tulostaminen matematiikan opetuksessa

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

keila

ikkunafunktio
akeila
radiometri
p¨akeila
l¨otila
akeilo
sivu-keila
aheinen
elliptisyys
diagonaalielementti
ei-diagonaalielementti
p¨akeilo
p¨a¨
l¨an
gaussinen
skalaariikkunafunktio
yksitt¨a
multi-poliskaala
a. My¨a¨ja S radiometrien keiloilla olisikin hieman toisistaan poikkeavat elliptisyydet ( yhdell¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hydrostaattinen

paineeksi
isoterminen
etenemisnopeus
magneettivuo
hydrodynaaminen
kyllästyskosteus
kylläinen
resonaattori
vapaaenergia
lämpötilakorjauskerroin
efektiivinen
magneettikenttä
” Siis miettikää, missä teillä on tullu painekäsite vastaan. Myös tuo hydrostaattinen paine.” ( E9->E8 )

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

topology

complexidä
mcveigh
shimbo
dover
macmilta
franklla
sloma
orlando
volovik
knuth
samuels
saksman
rudi
foma
springerverlag
hudak
seattle
[ 4 ] Allen Hatcher : Algebraic Topology, Cambridge University Press, 2002.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

refera

abstrac
tiivistelmä
kolmitilainen
tiivistelmi
liitesivu
tiivistelma
tiivistelm¨a
vahinkovakuutus
sidoantal
sivum¨a¨ar¨a
liroimne
sivumäärä
sivumiiri
l¨aro¨amne
ty¨on
miika
titel
typeunitordepartmentheretypeyournamehere
Tiivistelmä Referat Abstract Reaktiivisen ohjelmoinnin on esitetty yksinkertaistavan sen avulla toteutettavia sovelluksia. Ohjelmointiparadigman on myös esitetty soveltuvan erityisen hyvin web-sovellusten selainpuolen ohjelmointiin. Tässä pro gradussa tutkitaan, mitkä ovat reaktiivisen ohjelmoinnin vaikutukset lähdekoodin kokoon ja monimutkaisuuteen. Tutkimusta varten on suunniteltu web-sovellus, josta on toteutettu kolme eri versiota : kaksi reaktiivista ja yksi eireaktiivinen versio. Versioiden lähdekoodia on vertailtu staattisen analyysin menetelmin sekä tutkimalla, miten jonkin toiminnallisuuden toteuttaminen tapahtuu jokaisen toteutusversion kohdalla. ACM Computing Classification System ( CCS ) : Software and its engineering : Data flow languages Software and its engineering : Language features

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tuloste

ohjelmakoodi
rekisteröityminen
päivittäminen
prosessointi
windowsin
virtuaalikoa
vapaamuotoinen
päivitys
levykuvatiedosto
kustomoitua
kustomoida
httppyyntö
xenserveri
geneeri
tilannekuva
komentorivi
mukautuva
Onko järjestelmän antama tuloste geneeristä, kustomoitua tai jostain siltä väliltä?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

rivimäärä

mccabi
koodirivi
latausaika
halsteati
aktorikirjasto
esiladata
modulaarinen
htmldokumentti
tapahtumavoi
nuottiesitys
tietoliikenneprotokolla
tietovuooperaatio
yhtäaikainen
rytminen
moniääni
Muutosskenaarioiden avulla on pyritty etenkin saamaan tietoa siitä, miten reaktiivinen ohjelmointi vaikuttaa sovellusten koon kasvaessa. Koska sovelluksen alkuperäinen rivimäärä ja Halsteadin arvot olivat reaktiivisissa versioissa JavaScriptversiota suurempia, on hyödyllistä tutkia, vaatiiko uusien ominaisuuksien toteuttaminen edelleen enemmän koodia. Lähdekoodimuutosten esittelemisen lisäksi skenaarioiden lähdekoodia on mitattu alkuperäiseen sovellukseen käytetyillä mittareilla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

regressioanalyysi

ttesti
rohjelma
säähavaintoaineisto
kontingenssitaulukko
multikollineaarisuus
järjestyskorrelaatiokerroin
sirontadiagrammi
poissonregressiomalli
semiempiirinen
huki
yleistetty
samanlaisuusmitta
selitettää
mallivalinta
jäännöstermi
sekoitusmalli
kenttämittaus
kvalitatiivisesti
Taulukko 7. Usean muuttujan regressioanalyysin tulokset ( malli 1 ). Tässä mallissa selittäviksi muuttujiksi on valittu sellaisia muuttujia, jotka eivät vaihtele lyhyen ajan sisällä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nyckelord

avainsana
säilytyspaikka
förvaringstämä
titlla
titel
f¨orfattare
ty¨on
forvaringsstti
s¨ailytyspaikka
f¨orvaringsst¨a
siilytyspaikka
sarjanumero
ovriga
l¨aro¨amne
forfattare
uita
förvaringsstämä
läroämne
reittietsin
Avainsanat – Nyckelord – Keywords Fibonaccin luvut, Zeckendorfin lause, lukujärjestelmä

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

etyyliasetaatti

nheksaani
dekantterilata
pyörökolvi
magneettisauva
koeputki
tarvike
uuttaa
punnitse
sulfatiatsoli
eluentti
dihydro-2
kellolata
lasikorkki
deuteroitua
öljyhaude
Eluenttiin eli ajoliuokseen tarvitaan n-heksaania ja etyyliasetaattia 4:1 ( esim. 40 ml n-heksaania ja 10 ml etyyliasetaattia ). Kaada dekantterilasin pohjalle ajoliuosta 0,5 cm kerros.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

seuraava

ensiksi
tutkimuskysymyksiin
täyttävä
ryha
ilmaistu
yhtäpitää
johdatella
ensimmäiseksi
kertoma
iterointi
derivaattalause
vapaamuotoisesti
apit¨a
potenssifunktio
orientoida
integroidasääntö
seuraavilla
standardin mukainen varmenne, jonka rakenne ja sisältö on esitetty seuraavassa taulukossa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vasteaika

lämmittäminen
yh¨a
hitaus
realisoitua
kantama
joksi
suuremmu
huononta
kuumennus
palaaminen
joutuminen
korjaamo
hidastuminen
massakalibrointi
pysyminen
nopeus riippuu kahdesta tekijästä : systeemin vasteajasta τ ja siitä, miten kaukana merenpinnan taso on senhetkistä lämpötilaa vastaavasta tasapainomerenpinnasta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

commo

collisio
spherecollider
aabbcollider
aabb
graphicscontrolactor
staticgeometrycomponent
fileä
inppu
modelcomponent
graphicscontroller
getsingleton
reflec
scenea
simpleshader
logmessage
eventchannelmanager
cameracontrolcomponent
eventhandler
eventchannel
be the pairs of edge neighbourhoods with a common node neighbourhood. Now the

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

regressiomalli

jäännöstermi
paremmuus
yleistetty
verifiointisuuryt
regressioyhtälö
gee-malli
kvalitatiivisesti
multikollineaarisuus
kvanttikemiallinen
ttesti
strukturointi
sopivuus
harjoitusjakso
analysoitaa
kenttämittaus
samanlaisuusmitta
huki
glm-
Logistisen regressiomallin tulkinnassa täytyy ottaa huomioon, että selittävien ja selitettävien muuttujien suhde ei ole lineaarinen. Sen sijaan mallin kuvaajaksi tulee Smuotoinen käyrä ( Nummenmaa 2009 : 334 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

impac

rolla
formatio
chages
compariso
deglaciatio
fennoscandian
motivatio
evolutio
cultureä
cohesio
ice-she
shela
evaluatio
estimatio
biodiversityä
weichselia
differential
acceleratio
conventio
Krippendorf, J. ( 1984 ). The HolidayMakers : Understanding the Impact of Leisure and Travel. Butterworth Heinemann, Oxford.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

reliabiliteetti

validius
kehittäätuotos
tutkimusote
tutki-mus
tarveanalyytää
tutkimusotteeseen
noussea
lähtökohdä
pelkistäminen
luotettavuustarkastelu
sisällönanalyynen
haastattelututkimus
operationalisointi
tehtävätyyppiä
kvantitatiivinen
tutkatuuli
at k¨valideetti ja reliabiliteetti. Lyhyesti sanottuna valideetti kertoo sen, mitattiinko sit¨a oli tarkoitus [ 24 ]. Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa,

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

fakulti

faculdä
matemaattinenluontotieteellinen
handledare
tietojenk¨asittelytiede
helsinki
l¨aro¨amne
tietojenkasittelytiede
institutio
tekijäförfattare
liroimne
universitet
jenni
hellema
miika
f¨orfattare
opettajankoulutusyksikkö
engelbarth
Tiedekunta Fakultet – Faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Laitos Institution Department Tietojenkäsittelytieteen laitos

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sorbitoli

makeutusaia
purukumi
propyyliglykoli
saippua
kosteusvoide
ihovoide
alkoholijuoma
makeuttaa
kosmetiikkateollisuus
kosteussitoja
puhdistusaine
glyserolla
etanola
räjähdysaine
makeutusaine
Ksylitoli ja sorbitoli ovat alkoholeja, joita käytetään makeutusaineina ( K )

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

opetusharjoittelija

painekäsite
harjoittelija
prosessikartta
sanominen
oppitunti
sanallistaa
haastattelija
pitämä
ryhmäkeskustelu
tuntisuunnitelma
koherenttisuus
loogisuus
likert-asteikollinen
prosessikarsi
toteutunut
ekspertti
opetusmuoto
gcse-aine
sekä vertailemalla opetusharjoittelijan haastattelussa mainitsemia oppitunnin episodien tavoitteita oppitunnin pohjalta tiivistettyihin episodien keskeisiin asioihin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tietotyyppi

nimiavaruus
tyyppimääre
variaatiopiste
channelmanager
annotaatiotyyppi
vierailijaluokka
rdf-muoto
tyyppitietovarasto
perintä
metaannotaatio
muunneltava
tyypittää
komponenttikehys
semanttisesti
ohjelmayksikkö
virtuaalikonemonitori
rxjs-kirjasto
Kuva 2.5 : [ GrR93, s. 176 ] Kontrollin hallinta jakaantuu tietotyyppeihin, joiden suorituksella on selkeät riippuvuudet.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

eiva

eika
siina
pitaista
pelkka
my6skaan
valttaa
nama
enaa
naittaa
miela
yhdas
viela
hyva
niista
kaytann6
pita
nain
taytää
syyta
Konseptuaalinen ja proseduraalinen tieto eivat kuitenkaan ole toisistaan riippumattomia, eika tehtavia voida valttamatta jakaa jompaankumpaan kategoriaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

diagrammi

teemakartta
taksonomiataulu
tekstiosuus
pylväsdiagrammi
oheinen
virtapiirikaavio
havainnollistavuus
vas-taaja
kehitettävä
piirroskuva
selitettää
käsitekartta
tutkimusesimerkki
texata
vaatimustaso
taksonomiataulukko
hajontakuvio
Kuva 24. Kehitetyn oppimateriaalin diagrammien ja taulukkojen määrä, sekä niissä kä-siteltävien aiheiden tarkoituksenmukaisuus vastaajien mukaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

työohje

sulaatutkimus
kokeellinen
suoritustehtävä
oppilastyö
ohjeistus
tutkimuksellinen
blogisivusto
lisämateriaali
lisäkoulutus
koejärjestely
kohderyhä
teippi
haastattelukysymys
laboratoriotyö
suklaa-aihe
työmoniste
verkkomateriaali
pääsivu
Dominin ( 1999 ) mukaan kokeelliset työohjeet tulisi kehittää siten, että ne tukisivat korkeamman tason ajattelua. Oppimateriaalin kokeellisten töiden yhteydessä oppilaille esitetään kysymyksiä kokeeseen liittyen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

parametriton

parametrillinen
l¨a¨a
arittely
kaytt¨¨a
k¨aminen
mieless¨a
l¨aminen
maksimointi
k¨av¨a
etsinn¨a
j¨aminen
k¨a¨os
tekem¨a
perus-askele
my¨a¨a
bpuu
n¨aksi
odynt¨a
lis¨¨a
os Brodal ym. [ BFJ02 ] ovat testanneet omaa parametritonta hakupuutaan. Rakenne perustuu siihen, ett¨a dynaaminen hakupuu sisallytet¨¨an t¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

http

wiki
saatavissa
recommendatio
index.html
eur-lex.europa.eu
filla
flapjax
documentatio
categotyä
[ 6 ] Ropponen, Sari ( 14.9.2010 ) : Kollektiivinen korvausvastuu, http :

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

abioottinen

demografinen
yksilötaso
maaperätekijä
lajikoostumus
levinneisyyksiin
makrotaso
sosioekonomisiin
ympäristömuuttuji
multikollineaarisuus
arktis-alpiininen
fysikaalis-kemiallinen
vastemuuttuji
vuorovaikutussuhde
osatekijä
peri-glasiaalinen
Ilmaston lämpenemisen myötä arktis-alpiinisten alueiden ilmasto ja hydrologia tulevat muuttumaan ( Alcamo et al. 2007, SWIPA 2011 ). Maankosteuden paikallista muutosta on kuitenkin vaikea ennustaa, koska maankosteus on yhteydessä niin moneen abioottiseen tekijään sekä kasvillisuuteen itseensä ( Hodkinson et al. 1999 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

määri

näytemäärä
pienä
hävikki
näytteeseen
suurina
laskien
maa-aini
näytemateriaali
felsinen
b1-skenaario
mitätön
pintaosa
lyhyys
kemiallisesti
Savustamisessa ja grillaamisessa ruuan pinnalle voi syntyä pieniä määriä PAH-yhdisteitä, jotka voivat lisätä syöpäriskiä. ( s.69 )

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lämpökapasiteetti

ntf2-pitoisuus
ionivahvuus
latentti
typpipitoisuus
näyteilma
korkeammassa
yläpuolinen
transmittanssi
typpivirtaus
missä c on maan lämpökapasiteetti. Tästä yhtälöstä voidaan ratkaista lämpötilan muutos, kun maan lämpötilaprofiili, lämmönjohtavuus ja lämpökapasiteetti tunnetaan ( Nysten 1980 ). Lisäksi ylä-ja alarajalle täytyy olla reunaehdot.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kayttaja

lisata
jarjestelma
salaaminen
kuvailutieto
kayttaminen
hakutulos
siltaus
nima
lahettaa
hakutermi
kaytettava
yksitya
tiivistekoodi
sisall6n
vaitteenesittaja
loppukayttaja
generointikeskus
hy6kkaaja
lisa
Kasitevalitsimen halutut parametrit asetetaan lomakkeella, jonka lahettamalla tarvittava koodi seka parametrisoitu kasitevalitsin naytetaan kayttajalle. Palvelun kaytt6liittyma on esitetty kuvassa 16.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

suspensio

indusoida
ryhmi¨a
perusryhmä
surjektiivinen
tuloavaruus
rotaatiomatriisi
konveksea
kanoninen
tihe¨asti
yksik¨asitteisesti
rajoittuma
käänteinenkuvaus
tangenttivektori
Todistus. Tapaukset n = 1, 2 on jo todistettu. Freudenthalin suspension avulla saadaan jono

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

testitapaus

mukautuva
robotiumi
testiohjelma
lkh-2
robotium
ohjelmakoodi
simulointi
yksikk¨okalu
rxjs-kirjasto
ty¨okalu
testisarja
testiluokka
testiympäristö
troyd
robolectric
levykuvatiedosto
testiprojekti
jazzimprovisaatioanalyysialgoritmi
reittihaku
a testitapausta. Viimeisin suoritettu toiminto on varmistus, ett¨”note”-nimist¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ekosysteemipalvelu

kaupunkiekologinen
suunnitellahanke
pienikokoinen
murto
rationalistinen
pioneeri
vaikutusvaltainen
näköala
kuntataso
maatalousopetus
manchesteri
liikennetekniikka
työpaikka-ja
juurtua
vaatiikki
teknokraattinen
Haastattelut käsittelivät laajasti haastateltavien kokemuksia työtehtävissään, suhtautumista ekosysteemipalveluiden käsitteeseen ja sen soveltuvuuteen suunnittelun työvälineeksi sekä heidän havaitsemiaan ongelmia. Koska tutkimuskysymykset käsittelevät nimenomaan näitä suunnitteluun liittyviä ongelmia ei haastatteluaineistojen muita osia käytetty suoraan analyysin materiaalina. Koska haastatteluja ei ollut tarkkaan strukturoitu valmiiksi, käytiin koko aineisto silti läpi, sillä paljon ongelmia nousi esille myös muiden kysymysten vastauksissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

floa

elapsedms
collisioneventchannel
threadcount
collisioncheck
checkcollisio
collider-
transform-
eventchannel
bool
tracker.setvariable
initialv
createobjec
getpositio
physicscomponent
spherecollider
fw.send
msgid
setactivesceta
tempcollider
static_cast < float > ( RAND_MAX ),

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

delta

ristaniemi
glückert
hellaakoski
ramsay
class2
class1
saarnisto
sauramo
caloda
class4
tuura
huuhtoutuaraja
palmu
class3
jukka-pekka
multamäki
oksanen
kohde TUU-03-003 ) on syntynyt merenpinnan YI-tasoon 124–126 metrin korkeudelle. Se sijaitsee ylempää deltatasoon nähden pohjoisempana ( jäätikön perääntymissuunta ) ja kuvastaa muinaisen Itämeren pinnan tasoa juuri purkautumisvaiheen jälkeen. Näillä deltoilla on noin 27 metrin korkeusero, joka vastaa Baltian jääjärven pudotusta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

parempi

heikomma
todennak6isemmin
heikommin
korjattua
huonomma
keski-maari
enemma
huonommin
pe8r-algoritmi
heikoin
naisinen
kontrolliryhma
painvastoin
karttatehtävä
eksakttää
karttatesti
konkretia
perusteltu
akin paremmaksi esimerkiksi parempien virheilmoitusten kautta, ja erilaisia verkko-opetuksen keinoja voisi k¨a¨akin tehokkaammin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

noodi

hallintokunta
kytkeytyminen
kuljetusreitti
epämuodollinen
sisäisiin
lähekkäin
fyysisesti
elinkelpoisuus
yhteydenpito
ihminenryhmä
löyhästi
kuljetusverkosto
terminaali
käyttämätön
liikenneverkosto
hierarkiaan
tarpeenmukainen
järjestäytyminen
perusteella sekä alueiden kytkeytymistä toisiin niiden välillä tehtävien matkojen määrien perusteella. Näin liikennejärjestelmän ja saavutettavuuden ohella on mahdollista tutkia eri noodien välisiä kytkentöjä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

uppgifter

övriga
ovriga
kampuskirjasto
tiedekirjasto
uita
förvaringsstämä
f¨orvaringsst¨a
förvaringstämä
sisällys
kumpula
sarjanumero
forvaringsstti
s¨ailytyspaikka
siilytyspaikka
sisällysluettelo
sisalt6
käyttäytymistiede
reittietsin
Muita tieto ja — Övriga uppgifter — Additional information

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

syntaksi

tietomalli
semanttisesti
sisäänrakentaa
kytkettää
ohjelmistokomponentti
synta
käännösaikainen
tyypitys
liitännäinen
perintä
tyyppitietovarasto
olioohjelmointi
tyypittää
sisäänrakennettu
url-osoite
palvelinpuoli
RDF-muotoiset aineistot voidaan esittää sarjallistettuina erilaisilla syntakseilla, joista keskeisimpiä ovat RDF/XML, RDFa, Turtle, N-Triples, N-Quads ja Notation3.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aritmeettinen

derivaattaa
pintaalafunktio
maaratyä
homotopiaryhma
polynomifunktio
geometrinen
perakkainen
kombinatoriikka
homotopiaryhmä
diskreettää
sini-ja
trigonometrinen
derivaa
suorakaide
m¨ar¨
m¨a¨atyä
fouriermuunnos
logaritma
aritelty aritmeettinen derivaatta ensin luonnollisille luvuille ja sitten rationaaliluvuille. M¨a¨a on onnistut

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aikaskaala

liikesuunta
ajastaa
zkoordinaatti
päivitysvaihe
törmäyshahmokomponentti
kuvakulma
kontekstimuuttuja
törmäystapahtuma
työtehtäväolio
fysiikkolio
waiter-komponentti
piirtovaihe
liikevektori
inputolio
päivitys-ja
piirrettävä
sijaintimatriisi
a, mutta kasvavat l:n mukana. T¨a on luontevaa, sill¨a lyhyemm¨an poikkeama-amplitudin matriisi kuvaa lyhyiden aikaskaalojen kohinan tarkemmin ja t¨a n¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

jalki

viela
paastä
miela
siirryta
naittaa
kayda
edeta
lapia
eteenmas
sisa
lopputy6n
johtopaat6s
ty6ssa
pita
lisata
liittya
sisalt6ja
my6hemmin
kayria
Taman jalkeen kayttamalla pituutta 5 voimme piirtaa kolmion, jonka yksi

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

esitieto

pseudoinverssi
lineaarialgebra
pää-tulos
taustateoria
zeckendorfi
singulaariarvohajotelma
todistaminen
päätulos
esitettää
kompleksianalyysi
todennak6isyyslasken
logaritmin
kasiteltava
teoriaosuus
notaatio
esitety
perus-tulos
seuraa
neperi
Tutkielman tarkoituksena on antaa lukijalle perustiedot Laplace-muunnoksesta ja sen ominaisuuksista. Alussa k¨ayda¨¨api tarpeellisia esitietoja, jonka j¨a¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hammastunturi

käyttösuunnitelma
hoito-ja
eräa
perusselvitys
saamelainennäkökulma
saamelainenkulttuuri
retkeily
keräily
kotiseutualue
suunnitelmaosio
luontomatkailu
eräma
akwé
erämaaalue
Kuva 8. Vyöhykejako Hammastunturin erämaa-alueen uudessa hoito-ja käyttösuunnitelmassa. ( Metsähallitus 2012. )

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

liikemäärä

sähkökenttä
pituusskaala
normaali-neste
turbulentti
loukku
korrelaatioenergia
vorteksirenkaan
laminaarinen
värähdellä
pienemmu
emittoitua
kaasumolekyyli
suuremmu
fluidi
hydrodynaaminen
pintaalayksikkö
Vorteksirenkaiden etu on se, että energia, E, ja liikemäärä, P, voidaan laskea kätevästi viivaintegraaleina :

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sidoantal

sivumäärä
sivum¨a¨ar¨a
sivumäärä
sivumiiri
liitesivu
tiivistelmä
lindholm
onth
tiivistelm¨a
hellema
maaliskua
aika
tiivistelmi
issn
maaperägeologia
tammikua
nuorisotutkimusverkosto
tariffiteoria
Työn laji Arbetets art Level Pro gradu - tutkielma Aika Datum Month and year 24.8.2014 Sivumäärä Sidoantal Number of pages 68 sivua + 9 liitesivua

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

objekti

projektiivinen
affektie
avaruudellinen
geometrista
käsitteeseen
ontologinen
tasokuvio
struktuuri
koostuva
juuri-
mekaniikka
vahvistussy¨
yksiulotteinen
peruselementti
graafisesti
esitysmuoto
yhteen-ja
yhtenevyys
amm¨a aiheuttaneen objektin arvioinnin tulos voi olla neutraali[OCC88, s.32 ].

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

citytalo

studiotalo
kauppamatka
neljäsosa
asuva
pyöräillä
sijoittuva
neliökilometri
yleisimmä
esikaupunkimatka
vieraskieli
rivi-
pääkatu
sekoittuni
paritalo
poikittainenmatka
asunto-osakeyhtiö
kulkutapaosuus
harrastusmatka
Pyöräily-ja jalankulkuliikenteen kulkutapaosuudeksi muodostui yhteensä 27 %. Auton osuudeksi muodostui puolestaan 18 %. Vertailtaessa Studio-ja City-talon osuuksia nousee esiin se, että jalankulku-ja pyöräilyliikenteen osuus oli suurempi Studio-talolla ja vastaavasti City-talon asukkaat käyttivät joukkoliikennettä enemmän arkiliikkumisessa. Autoilun osuus oli 10 % suurempi Studio-talossa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hemiselluloosa

soluseinä
primäärinen
flavonoidi
fenolinen
kuitu
karboksyylihappo
sekundäärinen
entsymaattinen
Hemiselluloosat ovat soluseinän heteropolysakkarideja, jotka muodostavat sidoksia selluloosan ja ligniinin kanssa. Hemiselluloosapolymeeri sisältää alle 200 monosakkaridiyksikköä. Ne sisältävät muun muassa sellaisia pentooseja kuin D-ksyloosi ( Xyl ) ja L-arabinoosi ( Ara ) sekä heksooseja kuten D-ja L-galaktoosi ( Gal ), D-mannoosi ( Man ) ja L-ramnoosi ( Rha ) sekä uronihappoja ( UA ) D-glukuronihappoina ( Glc ) [ 16 ].

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pääsymääre

ohjelmaelementti
annotaatiotyyppi
annotoida
rajapintaluokka
kytkettää
pääsyvalvontajärjestelmä
määreen
pääsyvalvontakehys
luettelotyyppi
aksessoijaviite
kytkettävä
käännösaikaisesti
pääsyrajoite
semanttisesti
Taulukon perusteella Javan sisäänrakennettuja pääsymääreitä vastaavat aliakset on mahdollista määritellä seuraavasti :

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

eksplisiittinen

paattely
formaalisti
tyypityssääntö
verkkoesitys
kätevä
merkintätapa
joukkoopillinen
moninauhainen
eraanlainen
symmetri
symbolea
uniic
ratkaisutapa
suoraviivaisesti
algebrallisesti
Koodissa y:llä on riippuvuus ainoastaan reaktiiviseen muuttujaan x, mutta riippuvuuksia voidaan antaa liftB-funktion parametreina useampiakin. Eksplisiittinen nostaminen lisää muuttujien väliset riippuvuudet aina riippuvuusverkkoon.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kiniini

sulfatiatsoli
virvoitusjuoma
rakennekata
fluoresoida
kemisti
työkurssi
synteettinen
tonicwater
syntetisoida
malarialääke
abietiinihappo
nheksaani
tarvike
kaakaojauhe
öljyhaude
pisaraan
vetyä
kiinankuoresta alkaloidin, jonka he nimesivät kiniiniksi. Kiniini osoittautui lääkäreiden kokeissa tehokkaaksi malarialääkkeeksi, ja pian puhdas kiniini korvasi kiinankuorijauheen malarian hoidossa. ( Kaufman & Rúveda, 2005 )

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

savimineraali

ilmalaskeuma
vesipitoinen
hienorakeinen
saviaines
fe-mn
riki
liukoinen
hapellisi
rauta-
lyijyhohde
pidättyä
vaikealiukoinen
Mangaanin ja kaliumin tavoin myös nikkelillä ja kuparilla on taipumus sitoutua savimineraaleihin ja humusaineisiin, joten myös niiden pitoisuuksien nousu maatalouden alkamisajankohdan aikohin ( kuva 36 ) on perusteltavissa eroosion lisääntymisellä. Kupari muodostaa lisäksi

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

matriisiikkunafunktio

ikkunafunktio
kulmatehospektri
sivu-keila
l¨otila
diagonaalielementti
multi-poliekspansio
l¨aheinen
p¨akeilo
ateilysignaali
sy¨a
l¨otilavaihteluu
skalaariikkunafunktio
py¨a
taivaskartta
p¨akeila
et¨ainen
pikseliikkunafunktio
todenmukainen
a matriisi-ikkunafunktion elementtien arvioimiseen, kunhan Monte Carlo –realisaatioita on tarpeeksi. Kuitenkin taivaan l¨otilan ja polarisaation kul

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

likiarvo

estimointivarianssi
maaratyä
suestimaatti
neliöjuuri
geometrisesti
prosessivarianssi
ovirhe
derivaattalause
keskineli¨
portaatsumma
yla-ja
m¨a¨atyä
ala-summa
hajontaparametri
derivoida
Jos lukujonon ( 3 7 ) ensimmaisten termien likiarvot lasketaan, saadaan

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

noja

esityslause
epäyhtälö
apulause
rieszi
tihonovin
uniforminen
induktiooletus
poissonydin
fubin
hilbert-avaruus
rademacher-sarja
integraalikaava
bi-lineaarisuus
cauchy
cauchy-schwarz
dominoitu
( 2 ) Oletetaan seuraavaksi, että avaruus X on metristyvä. Esimerkin 2.9 nojalla

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

biojalostamo

biokemiallinen
röntgensäteilyä
ravintoaine
entsymaattinen
energialähde
suklaatehdas
videopeli
antioksidatiivinen
dosimetrinen
fysikaalis-kemiallinen
vitamiini
pää-raaka-aine
erämä
cvitamiini
happi-
UPM. ( 2015 ). UPM:n Lappeenrannan biojalostamo on kaupallisessa tuotannossa. Noudettu 13.1.2015, osoitteesta https://www.metsamaailma.fi/fi/News/Sivut/uusiutuvaa-dieselia-valmistava-biojalostamo.aspx

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aritell¨a

m¨a¨a¨
m¨aritell¨a
aritellä
aritelm¨a
aritella
m¨aritellä
m¨a¨a¨a
amme
m¨a¨
er¨a
aritelly
atepiste
m¨aritelm¨
merkint¨a
m¨aritella
m¨a¨aritell¨a¨a
arittelem¨a
m¨ar¨
m¨a¨a
aritell¨an funktio F : [ −a, a ] → R asettamalla

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vakio

satunnaismuuttu
aaltovektori
poisson-jakautua
paikkaluku
alains
kelvinspektri
valonnopeus
nollakohta
cfcs-malli
logaritminen
radiolyijyvuo
angulaarinen
jakautunut
komponenttifunktio
missä C ∈ R vakio. Olemme siis saaneet, että

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

topografinen

bioma
unimodaalinen
maaperätekijä
vuosi-välinen
mesotopografinen
maakosteus
lajikoostumus
vastemuuttu
pitoisuusvaihtelu
osatekijä
biomassaa
routailmiö
ympäristömuuttu
hajontakuva
maaperämuuttuja
kloridipitoisuuksiin
maaperäryhmä
Litaorin ja muiden ( 2008 ) mukaan yhteys biomassan ja topografian välillä on lineaarisen sijaan pikemminkin yksihuippuinen, sillä topografisen gradientin yläpäässä maaperän

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

siirtymätila

rajaorbitaali
energiaero
elektronipari
radikaalikeskus
värähdellä
spinnikontaminaatio
repulsiivinen
poistovoima
tuottea
massavaraussuhde
elektroniaffiniteettää
sähkökenttä
lumoenergia
orbitaalienergia
kontaktikulma
kovalenttinen
Jotta aktivoitumisenergia olisi negatiivinen, tulee reaktion siirtymätilan ollahyvintiukkaja sillätulee ollahyvinpienipotentiaalienergia. Tiukassa siirtymätilassa siirtymätilakompleksion suhteellisen vakaa,kun taas löyhässä siirtymätilassa kompleksi on suhteellisen epävakaa. Tällainen tilanne saavutetaan siten, että reaktio etenee vakaan välituotteen kautta.Reaktio voidaan esittääseuraavasti :

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sek¨

ayttää
yhteydess¨
pystyt¨a
esitt¨at
n¨os
kaytt¨¨all¨
s¨oinen
n¨as
lis¨os
aht¨a
alill¨a
yksitt¨
arjestelma
aytetty
aytt¨a
erotusprofiilla
allainen
yhdess¨
a, ettei sis¨avi¨a arvoja. Termia B¨∗-puuonk¨osB+-puusta [ Com79 ] sek¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

numeerinen

menetelmi¨a
maa12
numeerisesti
poissonmalli
algebrallinen
numeeri
todennak6isyyksi
normittaminen
differentiaali-ja
säämalli
numeerista
ennustejakauma
filosofia
gmar-malli
trigonometrinen
korvauskolmio
a itseens¨ahd¨mentaatioissa. Verrataan numeerisia tuloksia analyyttisiin arvioihin, jotta voitaisiin l¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

osallistaminen

ajattelu-
vaikuttaamahdollisuus
vuorovaikutteisuus
osallistaa
auktoriteetti
yhteistyötaito
vuorovaikute
vaikutusmahdollisuus
jatko-opinnot
verkostoituminen
vastuullinen
elinikäinen
yhteisöllinen
osallistuminenmahdollisuus
yhteis-työkyky
vuoropuhelu
yhteiskunnallisesti
Tulevaisuudessa varmasti tarvitaan " näyttöä " siitä, kuinka asiakkaat ovat voineet kommenteillaan vaikuttaa kaupunkisuunnitteluun. Miten osallistaminen toimii? Konkreettisia esimerkkejä tarvitaan. ( nainen 30–39-vuotias )

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

rekombinaatio

l¨otilavaihtelu
sis¨av¨a
laakeassa
yksitt¨ainen
tyhji¨
magneettikent¨
korreloitua
n¨a¨
pitkitt¨
lepokoordinaatisto
p¨aasia
ateen
kokoskaala
ideaalifluiti
aten
ak¨a
v¨alinen
satunnainenprosessi
tiheysvaihtelu
an rekombinaation aikana ( taustas¨teilyn syntyhetkell¨a oli z ∼ 1100, kun inflaatiota ei huomioida. T¨a varten

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

radiometri

elliptisyys
akeilo
akeiloille
akeila
fwhm
p¨a¨
p¨akeilo
p¨akeila
ei-diagonaalielementti
gaussinen
et¨a
kesken¨a
fwhm:i
yksitt¨a
p¨aakei-¨
aheinen
multi-poli
akeiloilla elliptisyys 1.2 ja identtiset puoliarvoleveydet ( FWHM = 30 / ). Kolmas paneeli : kaikkien radiometrien gaussisilla p¨a¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

valuma-alue

vesilaatu
pohjasedimentti
oinasjärvi
valumaalue
maanviljelys
pb-pitoisuusi
ravinnekuormitus
järvisedimentti
jakkula
luonnontilainen
metsämaa
eteläosa
Samaa Sutherlandin metodia on käyttänyt myös Kuusisto ( 2002 ) viiden valuma-alueen tutkimuksessaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kolmetasoinen

kaksitasoinen
segmenttipuu
prev-kysely
cob-puu
flip-operaatio
bin¨a¨a
next-ja
ideaalitapaus
between-kysely
yhdistelm¨
aripuu
nopeusero
taulukkotietorakenne
splay-pua
aripu
lohkopuu
bdb-hajautus
kutsusyvyys
lohkopuu-2
aisi olla nopeampi kuin kaksi-tai kolmetasoinen puu tarpeeksi suurissa ongelmissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

rekursio

moninauhainen
yksinauhainen
local-malli
nayttaminen
rajoitettu
pseudo-koodi
lis¨avi
vakioaikainen
poistettaa
kasitevalitsimi
ratko
väliesitysmuoto
vierailijaluokka
τ-malla
tyyppimääre
liittokoodi
kasitevalitsa
akk¨on toteutettu rekursion avulla. Rekursion syvyydell¨a i reitist¨a poistetaan kaari ( s2i−1,s2i ) ja lis¨ata¨¨ker¨a¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

analyynen

analyysiin
sisällönanalyynen
teemoittelu
haastatellaaineisto
verifiointi
kvantitatiivinen
taulukointi
pelkistäminen
ei-parametrinen
tutkatuuli
menetelm
ose-kokeen
luokitteluperuste
sisältöanalyysi
Imeytymiskerroin ja arvio muodostuvan pohjaveden määrästä ovat mukana tilastollisessa analyysissä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kelvin

kalvoi
sio2-substraat
mbar
transmittanssi
intensiteettisuhde
kasvatetku
elektrodiväli
monokerros
diffraktogrammi
kuivattaa
al2o3-pinta
sccm
trendiviiva
normaali-jakso
pidä
oheta
kbari
a, tyypillisesti vain 10–20 Kelvinin luokkaa. T¨ama matala ja miltei vakiona pysyv¨¨amp¨arke¨a

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

palvelupyyntö

asynkronisesti
käsittelijä
ponnahdusikkuna
lähettäminen
kuvatiedosto
kutsuminen
kovalevytiedosto
pinkoodi
luottokorttinumero
erikoinenmerkki
flickrrajapinta
mukautuakäsittelijä
lataus
päivitys
klikata
pudotusvalikko
virtuaalikoa
konsoliyhteys
/ / Kun asynkroninen palvelupyyntö on valmistunut, muuttujasta

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

puskuriliuos

neutraloituminen
typpiyhdiste
isomeri
etanolla
nestenesteuutto
kahvihappo
orgaanisi
tetrameeri
radikaalisieppaustehokkuus
reaktioyhtälö
nheksaani
dbdo
metyyliesteri
inforuutu
v ) Hapot, emäkset, neutraloituminen, puskuriliuokset ( 14 mainintaa )

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vähiten

harvi
tarjouminen
määrällisesti
eniten
omistusvaltaisa
runsaammin
klusteroitua
epäaktiivinen
nettotulo
useimmin
eritoten
mieluisa
naapuriaktiivinen
heikoi
aktualisoida
yleisimmä
rivi-
kymmenes
asiakaskunta
Jos jäljellä on vielä useampi vaihtoehto, valitaan vähiten ”#”-merkkejä sisältävä vaihtoehto.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

asuinalue

yksinasua
näyttäytyä
eriytyminen
naapurisuhde
kantaväestö
väestönosa
haastateltava
väestöpohja
asuntomarkkinat
hyväosainen
urbaani
hyvätuloinen
sosio-ekonominen
sosioekonomisesti
väestöryhmä
Seuraavaksi on esimerkkejä siitä, kuinka haastateltavien mukaan asuinalueiden maineet eivät pidä paikkaansa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

klusteri

gibbsin
dimetyyliamiini
muodostuaenergia
hapettua
antioksidantti
nukleaatio
dimeeri
natriumkloridi
volframioksidi
Taulukko 5 : Laskennalliset vapaat energiat ( kcal/mol ) vain rikkihappoa, ammoniakkia tai dimetyyliamiinia sisältäville klustereille lämpötiloissa T1=298,15 K ja T2=278 K. Laskentataso oli DLPNO-CCSD(T)/def2-QZVPP//M06-2X/MG3S.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tangenttiavaruus

gδ-joukko
testifunktio
komponenttifunktio
todennäköisyysma
äärellinen-ulotteinen
pisteittäin
aliavaruus
kantapiste
tangenttivektori
sivuluokka
pisteeksi
itse-kuvaus
ali-monisto
vektorikentti
mielivaltaisesti
tulotopologia
Määritelmä 1.17. Sileän moniston M tangenttikimppu TM on pistevieras yhdiste kaikkien moniston pisteiden tangenttiavaruuksista, toisin sanoen

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

my¨a

pit¨a
ah¨a
siit¨a
ett¨os
yhteydess¨a
n¨aa
ohemmin
hyv¨
ma¨¨
ett¨at
eik¨
viel¨
eik¨a
ant¨a
k¨ann¨a
k¨a¨a
ep¨a
hy¨a
mit¨
a korjauksia ja muutoksia on kustannustehotonta. On my¨a huomioida, ett¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lineaarisuus

yksikäsitteisyys
tied¨a
bi-lineaarisuus
dominoitu
vakiofunktio
hesse
k¨anteinen
rieszi
m¨a¨ast¨
maksimi-periaate
anteismuunnos
osittainenintegrointi
integraalikaava
integroimiss¨a¨o
fubin
ep¨al¨
Olkoon nyt Z, W ∈T ( M ). Tällöin konnektion lineaarisuuden nojalla :

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

derivoida

integroimiss¨a¨o
yllaolla
yksikäsitteisyys
cktulo
integraaliydin
portaatsumma
derivoima
integroitaa
sieventaa
potenssifunktio
yksikasitteinen
kaytaa
kommutaattori
a¨on
kvaternio
integraalimerkki
sili
alkuehto
a injektioista ja g(0 ) = 0. Derivoimalla saadaan

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

osapaine

kalvoi
kasvatuslämpötila
al2o3-pinta
happipulssi
varautumaton
ntf2-pitoisuus
vetypulssi
ionivahvuus
platinakalvo
samepiste
korkeammki
aspektisuhde
monokerros
kasvatetku
hiena
ca-pitoisuus
määritysraja
Reaktantti, sen osapaine ( ja pulssiaika ) sekä lämpötila

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

juuria

suoranaisesti
erityisemmin
paljo
myöskään
noudata
etenkään
kovinkaan
läheskään
liene
syvällisesti
yksinään
tarkata
tulkittaa
opeta
vaikkakaan
saati
kumpikaan
etten
tuone
a. N¨a mallissa ei menetelmien toiminnassa ole juurikaan ole eroa,

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

avaruus

lokaalisti
kompakti
parakompakti
metristyä
hienonnus
σ-lokaalisti
sile
gδ-joukko
todennäköisyysavaruus
metrinen
möbiuskuvaus
kompaktikantajainen
hilbert-avaruusi
1. On olemassa positiivinen vakio c, jolle on kaikille elementeille u ja v avaruudesta D(T ) ⊂

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kynnyshinta

kokonaiskustannukset
neliöjuuri
diskontata
vakuutusmaksutulo
diskonttaustekijä
alkuarvo
mittausmäärä
komponenttiprosessi
etumerkki
binääriesitys
osittaisderivaatta
estimointivarianssi
alkuarvaus
suestimaatti
korvausvaade
vahinkomäärä
Uusien kynnyshintojen asettaminen yhtälöryhmään ( 3.1 ) antaa uuden strategian kokonaiskustannukset, jotka ovat pienemmät kuin edellisen strategian y0 antamat.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

karotenoidi

mikro-organismi
kasviravinne
flavonoidi
kaasu-
varautunut
makuu
sisältävillä
lignaani
metalliioni
happi-
palaminenreaktio
Karotenoidit ovat rasvaliukoisia isoprenoidiyhdisteitä, joissa on yleensä useita kaksoissidoksia sisältäviä polyeeniketjuja. Karotenoideja löytyy käytännössä kaikista kasveista ja niillä on tärkeä osa fotosynteesin toiminnassa. ( Tanaka et al., 2008 )

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

my¨os

lis¨aksi
ett¨os
aytyä
ep¨a
k¨a¨a
arjestelma
aksi
ma¨¨
t¨ata
yll¨
yleens¨a
energiakomponentti
ast¨a
mik¨ali
a¨an
aytt¨on
n¨ain
a¨a¨a
alill¨a
a jokaisella osav¨a ( τi,τi+1 ) funktio f on my¨os rajoitettu eli a¨¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

työnkulku

muunnella
protokolli
komponenttikehys
mobiilisivusto
modulaarinen
zapin
viestiketju
kääntäjän
monitasoinen
toimintalogiikka
tyyppitietovarasto
mvc-arkkitehtuuri
transaktiokäsittely
aktoripohjainen
käännettävä
theron-kirjasto
javascripttiedosto
Web-palvelujen transaktioita voidaan ajella myös internet-pohjaisina työnkulkuina [ Puu04 ]. Työnkulku koostuu joukosta tehtäviä, jotka toteuttavat jonkin liiketoimintaprosessin. Puustjärvi esitti, että web-palveluiden samanaikaisuuden ongelmaa voidaan kiertää jakamalla työnkulku sopivasti eristyviin klustereihin ( eng. Isolation cluster ) ja klusteri sarjallistuvuuteen ( eng. cluster serializability ) [ Puu04 ]. Ajatuksena on, että työnkulkuun kuuluvat klusterin tehtävät voidaan suorittaa

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

diskreetti

diskreettää
trigonometrinen
jakaumi
normittaminen
erityistapaus
laskusääntö
maarata
perusominaisuus
graafisesti
derivointi
trigonometria
m¨a¨atyä
kosini
integroitaa
tiheysfunktio
kvaterni
1. Diskreetit jakaumat ja näiden tunnusluvut ( binomijakauma merkitty ylikurssiaineistoksi ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sirkulaatio

vahlen
yksikäsitteisyys
epätriviaali
symmetrisyys
ali-monisto
rajafunktio
dispersiorelaatio
geodeesi
kelvinspektri
itse-kuvaus
yhtäsuuruus
filtraatio
tulosääntö
cktulo
Yllä κ = m sirkulaation kvantti. Klassisen ideaalinesteen viivapyörteissä sirkulaatio voi olla mielivaltainen, supranesteissä sirkulaatio voi saada vain arvoja nκ.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sisältävä

sisältäminen
sisältäma
punakaali
sisältämä
virittyminen
puhtaus
glyserolla
molekyylirakenne
mitattaa
tapahtumavoi
makeutusaine
hyljätä
hiukkanennäyte
käyttävä
diatoninen
Taulukko 5 : Laskennalliset vapaat energiat ( kcal/mol ) vain rikkihappoa, ammoniakkia tai dimetyyliamiinia sisältäville klustereille lämpötiloissa T1=298,15 K ja T2=278 K. Laskentataso oli DLPNO-CCSD(T)/def2-QZVPP//M06-2X/MG3S.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

harhaton

prosessivarianssi
suestimaatti
keskineli¨ovirhe
j¨ainen
estimointivarianssi
daan
yhtal¨¨a
hajontaparametri
hesse
gaussisesti
estimointivirhe
ast¨
yhdist¨all¨
kiin
tied¨a
yll¨
keskineli¨
tiedet¨a¨a
a aktuaarin valinta kokonaiskorvausmenon priori-estimaatiksi olisi harhaton. Viimeinen oletus, ett¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lukupää

työnauha
vasemmalle
syötenauha
binääriesitys
oikeapuolinen
hylkäävä
hyppykomento
naapurisolmu
oikealle
projektiokeskus
lähtösolmus
poistettava
jakopiste
dominoija
alakulma
epätosi
) " uudet sijainnit lukupäille, jotka eivät ole reunoilla ".

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

karbonaatti

biotiitti
vesipitoinen
vpitoisuus
klinopyrokseeni
zn-pitoisuus
amfiboli
felsinen
amfibolirikas
typpeä
vetyä
Länsi-Euroopan lösseissä usein tavattava, rakeiden pintoja peittävä ja pyöristyneen vaikutelman antava runsas savipeite ( Derbyshire et al. 1988 ) puuttui Lammin alueen lössikerrosten rakeista. Rakeissa ei myöskään ollut havaittavissa lössiytymiseen usein liitettävää karbonaattien runsasta muodostumista kerrostuman huokostiloihin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

titel

titlla
arbetets
läroämne
författare
l¨aro¨amne
nimi
subjec
liroimne
titleä
laji
engelbarth
ty¨on
suuntautumisvaihtoehto
miika
veera
suunnittelumaantiede
nyckelord
tekijäförfattare
aluetiede
Työn nimi / Arbetets titel – Title 3D-mallinnus ja tulostaminen matematiikan opetuksessa

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

atominen

tietoalkio
atomisuus
epä-deterministinen
oletussaatavuus
rinnakkaisesti
ali-transaktio
peruuntua
symbolitaulu
kutsuttaa
sarjallistua
sitoutumaton
ws-ba
oletusmääre
acid-eristyä
aksessoida
mukautuakäsittelijä
sarjallinentuva
internalunprivileged-metodi
kirjoitusoperaatio
 Web palvelu on atominen, jos se tarjoaa asiakkaalle resurssien varaamisen, peruutuksen ja vahvistamisen samassa transaktiossa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

wiegand

lönnqvist
boardman
gilmartin
haila
suutarinen
mckinney
lankinen
jaakola
mäntysalo
andersen
hirsjärvi
borges
joutsiniemi
healey
biddulph
notteboom
dabbs
harinen
Kuva 1. Kartoilla on kuvattu 11–16-vuotiaiden britti-lasten maailman paikkojen tuntemuksen kehitystä ( Wiegand 2006 : 70. kuva 8.2 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ohutkerroskromatografia

ongelmaratkaisumalli
benjam
toulmin
malli-yhtälö
käsitekartta
apos-teoria
ongelmanratkaisustrategia
jaottelu
kiinteä-nesteuutto
mukailla
didaktinen
leblanc
instrumentaalinen
kontekstuaalisuusi
referoida
Ohutkerroskromatografian tulokset voidaan tulkita helposti visuaalisesti. Monet orgaaniset yhdisteet ovat värittömiä, mutta UV-valon avulla nekin voidaan nähdä tummempina kohtina levyn pinnassa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

theotyä

artificial
complexidä
computatio
massachusetts
architectureä
seattle
sociedä
lonto
evaluatio
springer-verlag
netherlands
stoc
histotyä
california
editor's
protectio
mcgraw-hill
implementatio
bosto
[ 21 R. Martin, Electronic Structure : Basic Theory and Practical Methods, Cambridge University Press(2004 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

staattinen

pääsyrajoite
tyypitys
olioohjelmointi
testiluokka
stage-moottori
otestaus
bpuu
suoritusaikainen
pelioliokomponentti
alustariippumaton
fysiikkamoottori
takaisinkutsu
ali-luokki
Staattisten tyyppijärjestelmien edut tunnetaan laajalti, mutta niiden ongelmat jäävät monesti pimentoon. Tässä luvussa tarkastellaan niiden vahvuuksia ja ongelmakohtia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

senvuoksi

toivottava
ylipäänsä
puitesopimus
vaikutelma
väärinymmärrys
sentakia
erityisemmin
sääsi
a-tovs-havainta
johtopäätö
vaade
senverran
perusajatus
esimerkkikappale
varmastika
kantava
vorteksirenas
ajaja
harhaanjohtava

kontaminaatio

säilytys
ioninen
stabiilius
kaasu-
sekundäärista
kiinteämä
pienentäminen
pinnoite
alfaspektrometrinen
jääkerros
uvsäteily
häiritsevä
retrograadinen
analysaattori
Spinnikontaminaatiota voidaan vähentääkäyttämälläROHF -, spinni-projektioUHF(PUHF)-tai spinnilaajennettuaHartreenjaFockin(EHF ) - menetelmää.[96,97 ] Lisäksi kontaminaatiota on yritetty vähentää spinnirajattumultikonfiguraatioitseytyväkenttä(MCSCF ) - menetelmillä.[76,96 ]

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

piirtoalue

laskentataulukko
algebraikkuna
cas-alue
taulukkolaskenta
todennäköisyyslaskuri
graafisesti
integraalikomento
syöttökenttä
piirtäminen
graafinen
tyypityssääntö
geometrista
binomitodennäköisyys
kaavakokoelma
todenmukaisuus
totuustaulu
työväline
havainnollistus
Piirtoalueen kautta pääsee niin ikään käyttämään todennäköisyyslaskuria, jonka toimintaa esiteltiin taulukkolaskennan yhteydessä. Seuraavassa on kerrottu piirtoalueen muista tilastollisista ja todennäköisyyslaskennan työvälineistä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

antosyaani

punakaali
kasviosa
orgaanisiin
kananmuna
happa
juominen
karboksyylihappo
suurimolekyylinen
kaasu-
kemiallisesti
kosmeettisi
betalaiini
mikro-organismi
Koska punakaalin antosyaanit ovat syanidiinin johdannaisia, esiintyy se happamissa olosuhteissa punertavana ja emäksisissä sinertävänä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

rullalautailu

satsaaminen
alueellisuus
problematiikka
koulupuutarhaliike
urheilulaji
keskeisesti
wildlife-matkailu
asuminenpreferenssi
autoyhteiskunta
mahdolli-suus
katuvarsiliikeyrittäjä
kaupungistuakehitys
naapurisuhde
nyky-tilanne
kaupunkikehitys
kullanhuuhdonta
asuminentoive
skeittaus
Mistä saat uutta tietoa skeittipaikoista ja rullalautailusta? Valitse kolme tärkeintä ( 1–3 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vetysidos

vesimolekyyli
varautunut
hydratoitua
niukka-liukoinen
ei-sähköstaattinen
poolinen
sokerimolekyyli
repulsio
metalliioni
kvartaarinen
tärkkelysmolekyyli
vesifaasi
neutraloitua
makuu
2253,5 cm–1, mikä osoittaa dimetyyliamiinin stabiloivan klusteria ammoniakkia tehokkaammin.199 Kuvassa 9 on esitetty 1A1N-ja 1A1D-klustereiden hapen ja vedyn sekä typen ja vedyn väliset sidospituudet. Vetysidoksen ja ionisidoksen sidospituudet ovat suurempia kuin kovalenttisten sidosten.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

gaussinen

py¨a
akeila
p¨akeilo
akeilo
ristikorrelaatio
p¨akeila
grasp-keila
yksitt¨a
havaintokeila
p¨aakeilo
ψell
ayri
sivu-keila
k¨all¨
n¨a¨a
skalaariikkunafunktio
p¨aakeila
akeiloilla elliptisyys 1.2 ja identtiset puoliarvoleveydet ( FWHM = 30 / ). Kolmas paneeli : kaikkien radiometrien gaussisilla p¨a¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nanometri

mikrometri
senttimetri
enimmillään
millimetri
paksuinen
sedimenttipatsa
sedimenttikerroksissa
monokerros
levyinen
leikkausraja
määritysraja
kalvoi
fraktio
kontaminoitua
rakeinen
märkäpoltea
Taulukko 3. Mitatut leikkausrajat ja havaintotehokkuudet 1.82 nanometrissä PSM:lle sekä avoimella että suljetulla suojailmakierrolla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pelkka

pitaista
pysya
eika
kaytann6
edeta
niista
sisa
niita
yksittainen
taytää
pystya
miela
jattaa
hy6dyllinen
eteenmas
yhdas
hy6dä
minkalainen
pita
Huom! Ratkaisut x ja y ovat mita tahansa kokonaislukuja, ei valttamatta pelkastaan positiivisia tai nollasta poikkeavia kokonaislukuja

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

paraabeli

leikkauspiste
pistejoukko
kuvapiste
yla-ja
tangentti
kosini
sivuamispiste
xaksella
kulmakerroin
yksikköympyrä
yhtälöpari
reaaliakseli
peilaus
piirretty
yhdensuuntaisuus
neli6n
 pistejoukon yhtälöiden avulla pisteet, suorat, paraabelit ja ympyrät

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vesilaatu

arktis-alpiininen
maaperätekijä
levinneisyyksiin
kasviyhteisö
bioma
maakosteus
lajikoostumus
diversiteettää
heijastella
järvivesi
biomassaa
pohjasedimentti
subarktinen
routailmiö
Työn nimi / Arbetets titel – Title Maankäytön, päällystetyn pinnan ja asukastiheyden vaikutukset vedenlaatuun urbaanilla alueella

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lämpötila

polymeeriliuos
kasvatuslämpötila
samepiste
tienpinta
transmittanssi
ionivahvuus
ilmakosteus
lämpöjohtavuus
titrauskäyrä
varautumaton
Tällä tavalla saadaan myös käyttöön säteilylämpömittari, jolla voidaan mitata tietyssä kohdassa ( eli lampun kohdalla ) olevien kohteiden lämpötila Stefanin ja Boltzmannin lakia hyödyntäen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kolvi

jäähdytin
kuiviin
erotussuppilo
öljyhaude
tislata
varovasti
yhti
ruisku
magneetti
haude
koeputki
kuivu
päältä
ruiskupumppu
jääkaappi
2. Punnitse 500 mg sulfatiatsolia ( kirjaa tarkka massa ylös ) ja laita se pyörökolviin. Mittaa kolviin myös 30 ml etanolia. Laita kolviin magneetti, yhdistä kolvi jäähdyttimeen ja laita kolvin toiseen kaulaan lasikorkki. Laske kolvi hauteeseen. Laita sekoitus ja vesikierto päälle.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kesävihanta

alpi
salix
heinämäinen
empetrum
aritmeetti-nen
granaattigranuliittää
kurjenkanerva
ni-pitoisuus
huipukkuus-kertoa
fieldscout
vaivaispaju
ptot
amfibolirikas
tpai
Toiminnallisten ryhmien esiintymisessä on eroja myös maaperän lämpötilan suhteen. Lämpimässä maaperässä voimakkaampi ravinteiden mineralisaatio hyödyttää erityisesti ruohoja ja heinämäisiä lajeja. Viileässä maaperässä, joka ei kuitenkaan jäädy esiintyy enemmän ainavihantia varpuja kuin kesävihantia, koska ne pääsevät yhteyttämään heti lumen sulettua. Lumen suojaamattomalla, syvemmälle jäätyvällä maaperällä taas kesävihannat varvut ovat runsaampia. ( Oksanen & Virtanen 1995 )

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

käytettävyysongelma

duplikaatti
käytettävyystestaus
käytettävyystesti
simulointitestaus
käytettävyysläpikäynti
matkahuolto
käyttötapaus
asiantuntijaarviointi
läpikäynti
suorittaja
kohdanneidein
suppiloalgoritmi
empiirisiin
käyttötilanne
opittavuusongelma
tietosisältö
harjoitustehtävä
oheismateriaali
Liite 5. VR:n sivustolta käytettävyystestillä löytyneet käytettävyysongelmat, jotka eivät ole uniikkeja ongelmia

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kaupunkisuunnittelu

asuntopolitiikka
kaupunkikehitys
rakentuminen
vuorovaikutteisuus
kävelykeskus
kävelykeskusta
ihanne
liikennesuunnittelu
nykytila
rullalautailu
kansalaisyhteiskunta
ulkomaalainenpolitiikka
katuvarsiliikeyrittäjä
kotoutuminen
asuntopoliittinen
Laituri on hyvä tapa lisätä asukkaiden tietoutta kaupunkisuunnittelusta. ( liikennesuunnitteluosasto, työuran pituus virastossa alle 5 vuotta )

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vapausaste

vasta-mitta
neliöjuuri
regressiokerroin
muutostyyppi
χ2-jakauma
etumerkki
x-ja
sinogrammi
kuusikulmio
vastamittaa
nestefaasi
selittaja
splinifunktio
yhtasuuri
syklimuuttuja
määräämä
Jos siis tarkasteltavalle säteilijän vapausasteelle tasapainotilassa jäävä energia on tätä pienempi, energianvaihtoa ei tapahdu. [ 15 ]

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kovariantti

ali-monisto
sili
differentiaalimuoto
integraaliydin
itse-kuvaus
tangenttivektori
lokaalimartingaalima
ekvivalenssirelaatio
metrinen
lokaalimartingaalimitta
meromorfinen
käänteinenkuvaus
reaali-ja
induktiivisesti
Toinen perusmuoto määriteltiin käyttäen kovariantteja derivaattoja vektorikentistä, jotka ovat moniston M tangenttien suuntaisia, mutta sitä voidaan käyttää myös normaalivektorikenttien kovarianttien derivaattojen laskemiseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

owasp

projec
securidä
flapjax
webscarab
wsdl
csrf
unidä
inventori
bodgei
categotyä
tietokeräys
valmisteluvaihe
mavi
openorb
lc-3
microsoft
servicemiksi
integraatiopalvelu
Listaus on kokonaisuudessaan seuraavanlainen ( OWASP Top 10 2013 ) [ OWA13 ] : < BR >

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

integrointi

derivointi
integroiminen
pintaalafunktio
m¨a¨atyä
alkeis-funktio
maaratyä
potenssifunktio
derivaattaa
kosinilause
derivoiminen
todistaminen
peruslause
derivoida
trigonometrinen
neusis
algebrallinen
a¨atyä
integraalifunktio
paattely
alist¨a. Ominaisuuksista annetaan Vakiotekij¨siirtos¨a¨ant¨o, Summan m¨a¨ar¨atty integraali ja Paloittain integrointi ( Lauseen

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

transactio

executio
simplla
securra
architecturra
json
foundatio
hypertex
linnä
companio
validatio
enterpristä
notatio
integratio
web-based
generatio
xmlhttprequest
usabilityä
representatio
architectureä
OASIS - Web Services Transaction, 2009. https://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=ws-tx [ 16.11.2012 ]

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vocabulary

sparql
simplla
hypertex
toolkki
executio
representatio
validatio
jquery
creatio
osgia
securra
interpolatio
verificatio
animatio
usabilityä
wsdl
actividä
specifcatio
mavi
identifier
void http://rdfs.org/ns/void < BR > Vocabulary of Interlinked Datasets ( VoID )

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tavalla

esitystapa
ongelmatilanne
ratkaisuprosessi
havainnollinen
esitystaa
affektie
ratkaisutapa
päätöksentekoongelma
ratkaisustrategia
kohdä
kaytt6
loogisesti
pystyta
abstraktti
toistuva
ratkaisumenetelmä
yleiskuva
etnen
art¨a
Seuraavassa esimerkissä esitetään silmukka ensin Uniicin while:llä, ja sitten kahdella erilaisella rekursiota käyttävällä tavalla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sulkulista

pinkoodi
tunnistautua
allekirjoittaja
luottokorttinumero
luottokortti
tunnuslause
paljastuminen
korttilukija
paivittaminen
kortinhaltija
tunnistautuminen
myöntäjä
lähettämä
ääntenlaskija
avainpari
kentta
rekisteröijä
Kun varmenteen haltija tunnistautuu asiointipalveluun käyttäen mobiilivarmennetta, palvelun pitää tarkistaa ennen varmenteen hyväksymistä, onko varmenne sulkulistalla. Tarkistukseen voidaan käyttää sulkulistaa tai OCSP-kyselyä, joka kertoo varmenteen tilan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

moduuli

annotaatiotyyppi
luokkahierarkia
rajapintaluokka
luettelotyyppi
ali-luokki
tapahtumajärjestelmä
syntaksipuu
nimiavaruus
fysiikkamoottori
yleinen-käyttöinen
ali-luokka
restricted-luokka
Näiden moduulien päälle on rakennettu varsinaisen moottorin muodostavat moduulit, jotka hyödyntävät toiminnassaan aktoripohjaista rinnakkaisuutta. Stage_event-moduuli

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hydrofiilinen

vesimolekyyli
hydratoitua
repulsio
multivalenttinen
hydrofiilisyys
ei-sähköstaattinen
ilmakehään
ionipari
korkeammassa
ionipar
huokonenvesi
anodi
vastaion
Kuva 9 : Fosfatidyylikoliinin kemiallinen rakenne. Sinisellä värillä merkitty lipofiiliset rasvahapoista muodostuvat hännät ja punaisella hydrofiilinen fosfaatista ja koliinista muodostunut pää. ( PubChemCompound, 2005 )

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

simulointitestaus

käytettävyysläpikäynti
käytettävyystesti
läpikäynti
tehokkuusongelma
opittavuusongelma
käytettävyysongelma
matkahuolto
käytettävyystestaus
kognitiivinen
suorittaja
asiantuntijaarviointi
käytettävyysasiantuntija
kohdanneidein
duplikaatti
testikäyttäjä
empiirisiin
kotitehtävä
34 Käyttäjä joutuu syöttämään nimensä erillisellä sivulla, josta täytyy navigoida eteenpäin Seuraava-painikkeella. Simulointitestaus Tehokkuusongelma : mekaaninen työ

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

attribuutti

kausaalinen
primitiivi
variaatiopiste
esitysmuoto
jännitteeseen
punakaali
prototyyppiteoria
ontologinen
peruselementti
sisältäma
funktiokutsu
Kuva 8 : Käsitteisiin virta, jännite ja resistanssi liitetyt attribuutit sekä attribuuttien käyttöä rajoittavat skeemat esitettynä graafin avulla

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kalman

suoti
variaationaalinen
kaytt¨¨a
k¨a¨
pariteetti-invariantti
silotin
destriping-menetelm¨a
dataassimilaatio
kaukokartoitus
esimerkiss¨a
aytt¨at
aytetty
enkf
sakkofunktio
aikä
silottaa
laplacemuunto
Ensemble Kalmanin suodatus ( eng. Ensemble Kalman Filter, EnKF ) l¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sinimuotoinen

viskoosinen
värähdellä
kvasi-klassinen
havaitus
supranesre
keskinäinenkitka
vorteksikonfiguraatio
kokonainenenergia
venyttää
kvantittua
taajuusspektri
vakauttaa
kaareutua
piilomuuttuja
estimoiminen
kvanttimekaaninen
edellytt¨a
virhett¨
Myös autoregressiivisiä prosesseja ( tässä tutkielmassa AR(2)-prosesseja ) voidaan hyödyntää vakuutuksen hinnoittelussa. Niissä edellisten vuosien hinnatvaikuttavatmäärättyjenkertoimienvälityksellänykyhetkenhintaan.Hinnoittelussa on kuitenkin sopivaa asettaa t ≡ 0, jotta satunnaisuus häviää ja hinnoitteluprosessista tulee sinimuotoinen. Tällaisesta hinnoittelusta on esitetty esimerkki kappaleen 4 lopussa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kovarianssimatriisi

prosessivarianssi
kehityskerroin
skalaariikkunafunktio
kokonainenkorvausmeno
amp¨a
keskineli¨
ristikorrelaatio
kaksitilainen
arm-kertoima
kohinakartta
kohinabias
summakartta
residuaalikohina
havaintovirhe : εobs = y −H(xtrue ), jolla on kovarianssimatriisi R.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

koherentti

sattumanvarainen
mielisisäinen
sisäisesti
milloinkin
esimerkkiomainen
johdonmukainen
katsominen
kategorisointi
teoriakaltainen
konkretisoida
ääneen
ulkoisesti
luovasti
yleisluontoinen
kantti
tasavertainen
uudelleen-opettelu
Epälooginen ja epäkoherentti episodi : Mikäli kohtien 1-4 käsittelyssä on selviä puutteita, ei episodia ole luokiteltu loogiseksi ja koherentiksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hellaakoski

ramsay
class4
caloda
class3
ristaniemi
class2
class1
sauramo
glückert
hirvensalo
Hellaakosken ( 1934 ) kuvaama muinaisranta Saunamäellä oli sijoitettu Oksasen ( 1998 ) aineistossa Hangasvuorelle. Oikea kohta ei näy kaikissa peruskartoissa, mutta sen pystyi paikallistamaan Karttapaikka-sivuston ( Maanmittauslaitos 2013b ) avulla ja mahdollinen sijainti arvioitiin DEM 25 m - korkeusmallin avulla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

dekantterilasi

millilitra
deionisoitua
eluoida
laimentaa
ruisku
ruiskupumppu
näyteliuos
mittapullo
koeputki
ajoliuos
erotussuppilo
pyörökolvi
pesti
litraan
mikroaaltouuni
pipetoida
Eluenttiin eli ajoliuokseen tarvitaan n-heksaania ja etyyliasetaattia 4:1 ( esim. 40 ml n-heksaania ja 10 ml etyyliasetaattia ). Kaada dekantterilasin pohjalle ajoliuosta 0,5 cm kerros.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

joikin

lisättävä
otymuutos
suuremmki
huolestuttava
tilanpuute
uskottava
rajoittava
vaihtelevasti
kokonaisuuda
pienuus
tässäkään
oletettavasti
tämänkaltainen
yleisemminkin
samainen
vähän, mutta toisaalta nämä kytkökset ovat joissain tilanteissa melko keskeisiä koko oppituntia ajatellen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

terminen

hydratoitua
ionisoida
reagois
osmoottinen
muuntuminen
ei-sähköstaattinen
kontaktikulma
kvartaarinen
ionipari
Ioninesteill¨odyllisi¨vuus, matala syttyvyys ja terminen stabiilius. Monien ioninesteiden on kuitenkin havaittu olevan myrkyllisi¨a t¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

maantiede

yläkoulu
kemia
kansalaiskasvatus
kansalaisuus
yhteiskuntaoppi
maantieto
kansalaisvaikuttaminen
kulttuurimaantiede
maatiede
oppisisältö
molekyyligastronomia
todennäköisyyslasken
lukioopetus
kokeellisuus
Kuva 4. Maantieteen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7–9 ( Opetushallitus 2004 : 183 )

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ulkoisvaikutus

kierre
elämäntaa
elinvoimaisuus
yksilöllisyys
ympäristöllis
työmarkkinat
esteettinen
vahvistuminen
asukasrakenne
elintaso
energiatehokkuus
eriarvoisuus
kumpuava
köyhtyminen
yksipuolistuminen
ympäristöllinen
markkinavoimat
vuuden kasvu johtuu pääasiassa kasautumisen synnyttämistä erilaisista sijaintieduista ja ulkoisvaikutuksista ( Henderson 2003 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

gameobjec

sceta
getcomponent
physicscomponent
createobjec
scenea
componentfound
eventchannel
cameracomponent
collisioneventchannel
fw.send
collisioncheck
finishcollisio
registerhandler
newobjec
finishupdate
finishspheresetup
setactivesceta
setviewmatrix
GameObject & getOwner ( ) { return * owner ; }

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

load

alreatyä
suggestio
hidsi
featureä
negatio
butto
notatio
conflic
exama
littleä
navigatio
humidityä
finite
conkin
revocatio
isolatio
empdä
enumeratio
ableä
suffices
McCune, B. & D. Keon ( 2002 ). Equations for potential annual direct incident radiation and heat load. Journal of Vegetation Science 13, 603–606.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kokeellinen

tutkimuksellinen
kemiaopetus
työohje
suklaa--aiheinen
suoritustehtävä
eheyttää
kokeellisuus
eheyttävä
blogisivusto
soveltuvuus
oppilastyö
kokeellisuusi
opetuskokonaisuus
tarveanalyysi
taustoitus
laboratoriotyö
i ) Lääkeaineisiin liittyviä kokeellisia töitä on vähän, eivätkä ne ole tutkimuksellisia

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pohjavesimuodostuma

jäätikköjoki
valuva
energiantuotanto
pohjois-atlantti
pohjavesiin
hapettoma
hienorakeinen
kerrosjärjestys
häviäminen
koneistuminen
murrosvyöhyke
Vesinäytteenottosyvyys kloridianalyysia varten voi vaikuttaa kloridipitoisuuksiin. Suolapitoinen vesi on tiheämpää kuin puhdas vesi, joten se voi painua muodostuman syvimpiin altaisiin. Kloridi saattaa myös kulkeutua pohjavesimuodostumassa tietyissä maaperän kerroksissa. Tämä on yleistä glasiofluviaalisissa kerrostumissa, kuten harjuissa ja reunamuodostumissa, joiden muodostumishetkellä jäätikön sulamisvesien virtausnopeudet ovat vaihdelleet ja mahdollistaneet raekooltaan erilaisten kerroksien syntymisen. Hienoaineskerrokset voivat padota suolaisen veden pohjavesimuodostuman yläosiin, jolloin syvältä otetut vesinäytteet eivät paljasta ylempien osien kloridipitoisuutta. ( Nystén ja Hänninen 1997. )

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vorteksi

vortes
pituusskaala
ääretön
nopeuskenttä
normaali-neste
kelvinaalto
vaimeta
rekonnektio
supraneste
viskoosinen
energiavuo
Anisotrooppisessatilanteessayhtälö(6.4)tuleeymmärtääkeskiarvonakulmien yli. Yhdelle suoralle vorteksille tämä on helppo laskea, ja tulokseksi tulee

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pyörteisyys

kelvinspektri
cfcs-malli
epätriviaali
ortogonaalisuus
normaali-jakautunut
integroituvuus
poissonjakautua
kokonainenenergia
parametriarvo
keskinäinenkitka
xaksel
radiolyijyvuo
kiertokulma
gammajakauma
datasetti
ken muodostavat kaikki ne pyörreviivat, jotka kulkevat pienen suljetun käyrän C läpi. Pyörreputken voimakkuus on pyörteisyyden vuo

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

esitysmuoto

struktuuri
paattely
mukaista
potenssifunktio
sovelluksissa
ratkaisutapa
ratkaistaa
abstraktti
formaali
laajennos
symbolea
derivointi
esitystapa
perusteleminen
kaytt6
Toisella tavalla ajateltuna tämä esitysmuoto tarkoittaa sitä, kuinka monta kertaa kymmenen potenssien jonon jäsentä esitettävässä luvussa käytetään. [ 5 ]

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

parametrisointi

lämpötilavaikutus
periodisuus
kromavektori
empiirisesti
vinenta
nmfhajotelma
gradientti-perusteinen
paremmuus
probabilistinen
orientoimaton
estimoiminen
taajuusspektri
havaitus
orientoija
harjoituttaa
totuudenmukainen
verifioida
Bogren ym. ( 2000a ) kehittivät havaintojen perusteella parametrisoinnin varjostetun ja avonaisen tienpinnan lämpötilan maksimierotukselle :

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

approksimaatio

menetelm¨a
analyyttisesti
menetelm¨
hyv¨
ann¨a
k¨a¨aminen
k¨ann¨a
a¨a¨a
kehityskerroin
pit¨
m¨aritt¨a
vakioaikaisesti
kaytt¨¨all¨
liikem¨a¨atiheys
shokki
j¨ainen
k¨a¨a
tiheysparametri
at ole riitt¨a, koska ne rajoittavat vain potentiaalin muotoa ja m¨a¨av¨aalueen, jossa slow-roll approksimaatio voi toimia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

toistettavuus

jälkiprosessoida
olettaminen
kvalitatiivisesti
elr-menetelmä
lukuisi
mielekkyys
samankalda
tutkatuuli
vinouma
käyttöpaikko
huki
lämpökartoitus
oletettava
luotettavuustarkastelu
a tarkoitetaan tutkimuksen toistettavuutta. Luvussa 4 ja luvussa 6 k¨asitella¨¨a sek¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ohjelmointi

verkkosovellus
alkeisopetus
oppiminenjärjestelmä
dynaaminen
pääsyvalvonta
palvelinohjelmointi
verkkosovelluksissa
selainpuoli
palvelinpuoli
älykätä
ilmaisuvoimainen
ohjelmistokehitys
leanta
a¨aopetuskursseja ohjelmoinnista. Kurssit voi suorittaa t¨aisesti, ja kurssista on nopeasti tullut

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

konstruktori

komponenttiolio
hallintaolio
tyyppitunnus
lokiaktori
mallikomponentti
kameraolio
fysiikkakomponentti
sävytinohjelma
inputolio
viestit--
apufunktio
törmäyshahmokomponentti
theron-osoite
työtehtäväolio
lokiolio
törmäystarkistusviesti
ylläpitovaihe
tarkkailtava
waiter-komponentti
/ * * Molemmille konstruktoreille yhteinen apumetodi, joka alustaa

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

missä

tarkottaa
jossakin
siinä
ideaali
valitse
mieluisin
totta
lunastushinta
sellanen
tarkalleen
äsken
toteutumaton
skeittaaminen
lähetä
täten
varallisuus
toka
tuol
kattomassa
23. Jos taloudessanne on auto, niin missä säilytätte sitä?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

jäätikkö

laskujäätikkö
maankohoaminen
lämpeneminen
massatase
oheneminen
perääntyä
kiihtyminen
eustaattinen
merijä
jäähylly
lähinnä kahta mekanismia : jäätikkövirran kelluvien osien häviämistä tai ohenemista ja sulamisveden tunkeutumista jäätikön pohjalle.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

erämaalaki

biodiversiteettisopimus
maankäyttö-ja
periaatesuunnitelma
ulkomaalainenpolitiikka
kotiseutualue
asuntoohjelma
keskustatunneli
luontomatkailu
erämaaluonne
saamelainenkulttuuri
hammastunturin
keräily
forssén
artikla
Erämaaluonteen säilyttäminen ei nouse samalla tavalla tärkeimmäksi tavoitteeksi Hammastunturin uudessa hoito-ja käyttösuunnitelmassa. Mitään erämaalain tavoitetta ei nosteta suunnitelmassa suoranaisesti ylitse muiden, mutta Akwé : Kon - ohjeet korostavat saamelaiskulttuurin turvaamisen tavoitetta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

adverbi

stereotyyppisesti
esiintyämäärä
n-grammiaineisto
pöllö
sanapari
yhteysosuma
yhteyssana
läpipääsy
vierekkäin
hauras
mustata
scruma
xencenteri
Mallilla ”yhtä adverbi ja adverbi kuin” saadaan 89 yhteysosumaa, joissa on yksittäisiä sanoja 106. Nämä yhteydet ovat hyviä. Esimerkkinä yhteys ”rationaalisesti loogisesti”.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

orientointi

läpivalaisukuvi
ahne
inkrementaalinen
läpivalaisukuva
optimaalinen
inkrementaalisesti
algoritmin
kokonaislukuohjelma
kiinnittäminen
orientoida
parittainen
iteratiivisesti
vakioaikainen
kvaihto
orientoija
orientoinnit, jotka saadaan muuttamalla kaikkien läpivalaisukuvien orientaatioita hieman, ja

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vertailunäyte

rinnakkainennäyte
alfaspektrometrinen
nollanäyte
alfa-ja
radionuklidi
energiavaste
esikäsitellä
disken
alfaspektrometria
kalibrointinäyte
gravimetrisesti
märkäpolttaa
alkuainepitoisuus
gammaspektrometrisesti
näytteeseen
mts-n
levoglukosaani
pils-näyte
täten liukoisuuseroista, sekä pitkälti silikaatteihin sitoutuvien alkuaineiden epätasaisesta liukoisuudesta, sillä vertailunäytteet ovat hyvin homogeenisia rakenteeltaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kyselyaineisto

sisällönanalyynen
tarveanalyytää
asukaskysely
tutki-mus
tutkimusosa
edustavuus
tutkimusote
asuatoive
lomaketutkimus
sekundaariaineisto
lomakekysely
oppikirjatieto
haastatellaaineisto
toteutunut
paikkatietoaineisto
webropol-kysely
tarveanalyynen
tapauskuvaus
Kyselyaineiston vastaajia on mahdollista tarkastella myös alueellisesti, sillä jokaisen vastaajan asuinrakennuksen koordinaatit ovat tiedossa, ja vastauksia voi käsitellä pistemuotoisena paikkatietodatana ArcMap-ohjelmistolla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sulfidi

vesipitoinen
huokonenvesi
hienorakeinen
saviaines
biotiitti
lyijyhohde
hydrologinen
alumiini-
katalysoima
valuva
pelkistävä
Magneettiseen suskeptibiliteettiin vaikuttavat varsinkin Litorinasedimenttien yhteydessä tavattavat sulfidisavet. Litorinavaiheen sulfidisavissa ominaisvastus on tyypillisesti alhainen, mutta sen ei katsota liittyvän sulfidien esiintymiseen ( Erviö 1975 ), vaan sedimenttien korkeaan suolapitoisuuteen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

todennak6isyys

yhteytta
viela
kasiteltava
laha
naittaa
valmistumisia
pitka
keskityta
lukumaara
kaytann6llinen
tehda
ty6ssa
laskusaant6ja
suoritusvuosi
mcla
sisalt6ja
opintooikeus
siirryta
Kuva 4 3 : Parhaimpien arvosanojen todennak6isyys ja valmistumisika opinto-oikeuden perusteen mukaan

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

emäs

neutraloituminen
vesiliuos
hiilihydraatti
isomeri
neutraloida
reaktiotyyppi
typpiyhdiste
erotusmenetelmä
phindikaattori
vesiliukoinen
ei oo totta. Koska maitorahka on emäksistä. ( väite, data )

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

säämalli

jäännöstermi
tuuliennuste
jälkiprosessointi
elr-menetelmä
aikasarjamalli
analyysivaihe
verifiointi
laadunvalvonta
paremmuus
sopivuus
harjoituttaa
harjoitusjakso
parviennuste
johtolanka
lähtötieto
tutkatuuli
verifiointisuuryt
Tietokoneiden laskentateho määrää millaisella erotuskyvyllä mallia voidaan ajaa. Numeerisesta rakenteesta riippumatta kaikkien säämallien toimintaperiaate on samanlainen, ja malli ratkaisee lopulta data-assimilaatiojärjestelmän tuottamien analyysien pohjalta ennustusyhtälöistä mallimuuttujat tuleville ajanhetkille. Numeeriset säämallit ovat kuitenkin hyödyttömiä, jos saatavilla ei ole havaintotietoa ilmakehän todellisesta tilasta. Havaintojen täytyy myös olla sellaisia, että numeerinen säämalli pystyy hyödyntämään niitä. Seuraavassa tarkastellaan millaisia havaintojärjestelmiä nykyään on olemassa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kognitio

älyllinen
opetusympäristö
kehityksellinen
innovatiivinen
elinikäinen
reflektoida
tietorakentelu
tarjoumateoria
oppiatilanne
laajaan
oppilaslähttö
kontekstisidonnainen
eriyttää
edistaa
maatilayhteistyö
psykologinen
tutkivas
Piaget kutsuu oppimista käsitteellä eqilibration, jonka keskeinen teoreettinen idea on se, että kognitiot eli oppiminen on yksi ympäristöön sopeutumisen muoto ( Bee 2000 ; Wie-gand 2006 ). Oppiminen etenee ensinäkin assimilaation avulla : uusi tieto liitetään osaksi

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kasitella

kayda
lapia
esitella
keskityta
tyossa
perehdyta
lopputy6n
hy6dyntaa
lahinna
peruskasite
ty6ssa
siirryta
tassa
kaytetty
kasitellä
liittyvi
lukuteoria
ty6n
sisalt6ja
Tassa aliluvussa kasitellaan ontologiapalvelintoteutuksia, jotka ovat ensisijaisesti ihmiskayttajille suunnattuja kaytt6liittymatoteutuksia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

säteittäinen

esikaupunkialue
liikennevirta
alakeskus
aravaasunto
rakennetku
uustuotanto
satamaosa
esikaupunkimatka
esi-kaupunkialue
uustuotantoalue
koulurakennus
poikit-taismatka
aravavuokra-asunto
hajalla
viemäriverkosto
suh-teellinen
supistaminen
painottuminen
poikitda
4. Säteittäiset esikaupunkimatkat ( matka suuralueiden välillä, mutta saman sektorin sisällä )

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

opetuskokonaisuus

opintokokonaisuus
kriteeristö
runkoteksti
opetusmalli
kurssi-kohtainen
oppikirjaanalyysi
kursnen
integraalikurssi
lukiofysiikka
ongelma-analyynen
ongelma-analyysillä
lähestymistapaan
blogisivusto
eheyttävä
kertaus
tutkimusongelma
tutkimushistoria
nakemys
kontekstilähtöinen
6.2 Opetuskokonaisuuden toinen osio ( eksponenttifunktio objektina / eksponenttifunktion konstruktio )....... 56 < BR>

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

meromiktinen

vähä-pitkusta
keskiaikainen
keski-leveysaste
jääjärvivaihe
tuori
teollisuustuotanto
perhonlammi
deka
digitoida
rannansiirtyminen
siitepölystratigrafia
yivaihe
ra-kenne
huveta
bergholm
tammela
nottebooma
Kuva 5. Holomiktisen ja meromiktisen järven erot ( Hakala 2005 : 8, kuva tekijän muokkaama ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aytt¨a

lis¨a
hyv¨a
aminen
k¨¨a¨
arjestelm¨a
kaytt¨¨a
k¨av¨a
kehitt¨a
j¨an
s¨oinen
my¨a
pit¨a
lis¨os
p¨a¨a
j¨a¨
aytett¨a
aytyä
tehd¨a
ayttää
aytt¨an kautta. En testannut t¨a tutkielmassa muita Androidin peruskomponentteja, joten on mahdollista, ett¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

todistus

apulause
todistaminen
uryson
cauchy
tihonovin
integraalikaava
aputulos
nojalla
peruslause
sivuuttaa
lähdeteos
merceri
zeckendorfi
mt10
vastaoletus
palautuslause
noja
Todistus. Olkoot f ja g v¨a I derivoituvia funktioita, joille p¨ ' ( x ) =

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kaavata

neliöjuuri
navieri
integroima
binomitodennäköisyys
sinilause
yhteenlaskusääntö
integraalikaava
iterointi
siirtymätodennäköisyys
osittainenintegrointi
puolittain
potenssifunktio
suestimaatti
kosinilause
havainnollistus
perus-ratkaisu
sattu
Episodissa sovelletaan paineen kaavaa määrittämällä pystyssä, lappeellaan ja puolillaan olevan maitotölkin pöytään aiheuttamaa painetta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vetosuhde

käyrä-viivainen
maaperäryhmä
yksi-huippuinen
metsäprosentti
kiintoainespitoisuuksiin
teollisuusalueprosentti
kokonainenfosforipitoisuus
ympäristömuuttu
hyppäys
miehiin
toisinpäin
sekoittunut
kokonainentyppipitoisuus
ruututaso
tilastoanalyytää
kyläily
Rita, H. ( 2004 ). Vetosuhde ( odds ratio ) ei ole todennäköisyyksien suhde. Metsätieteen aikakauskirja 2/2004, 207–212.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

geometri

kiekkomalli
yhdenmuotoisuus
sini-ja
maa3
poincarén
kosinilause
kombinatoriikka
algebrallinen
kahdentaminen
neusis
hyperbolinen
integraalilaskenta
spiraali
poincari
pythagoraan
gabriel
ympyrän ja siihen liittyvien osien geometria ( 3 tehtävää )

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

radiohiiliajoitus

annosmittaus
termobarometria
cutshalli
gammaspektrometrinen
termobarometrinen
radiolyijyajoitus
kvantifioida
kalibrointimenetelmä
epävarmuusarvio
stukin
merkkiainekoe
mannwhitney
pitkälampi
suskeptibiliteettimittaus
petrografia
bartington
itse-absorptio
Taulukko 3. Oinasjärven sedimenttien radiohiiliajoitusten ( 1σ ) tulokset.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ohjelmistokehitys

ohjelmointiparadigma
ketterä
sopimusmalli
leanta
oppiminenjärjestelmä
transaktionaalinen
hankintaprosessi
leaajattelu
selainpuoli
älykätä
palvelinohjelmointi
ketteri
videopeli
koosteinen
webohjelmointi
arkkitehtuuripino
toteutusmalli
Poppendieckien mukaan, koska ohjelmistokehitys on verrattavissa tuotekehitykseen, ja Lean-tuotanto ja Lean-tuotekehitys ovat lähellä toisiaan, voidaan Leanin periaatteita hyödyntää myös ohjelmistokehityksessä [ Pop06 ].

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lämpösaarekeilmiö

taantuminen
taloustilanne
kaupun-kialue
laajoka
demografinen
vallinne
tasapainottaminen
pohjoisamerikkalainen
kehittyneä
synnyttävä
ra-kenne
konttiliikenne
institutionaalisesti
transitoreitti
rodullistuminen
teollisuustuotanto
ilmastollinen
liikenteellinen
Lämpösaarekeilmiöksi kutsutaan tilannetta, jossa kaupunkialueen lämpötila poikkeaa ihmistoiminnan seurauksena selvästi kaupunkia ympäröivän alueen lämpötilasta ( Heis-ler & Brazel 2010 ). Lämpösaarekeilmiöön liittyvät voimakkaasti myös muut ilmastote-kijät kuin pelkät lämpötilamuutokset. Ilmiöllä on monenlaisia vaikutuksia ihmistoimin-taa, ihmisen terveyteen, sääilmiöihin, ympäristön hyvinvointiin ja jopa taloudelliseen toimintaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

rakennettu

kaavoittaa
työväestö
ivalojoki
esi-kaupunkialue
rakennuskanta
pientalo-valtainen
töölönlahti
tiheästi
kaupunkimainen
omakotitaloalue
ydinkeskus
ydinalue
solmukohta
metrorata
junarata
varsille
moottoriväylä
välitä asuinalueestaan. Rakennettua ympäristöä voidaan pitää artikkelin mukaan alueen asukkaiden elämäntyylin symbolina.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kohtisuora

reaaliakseli
viipale
projektiosäde
jakopiste
x-akseli
kuvataso
pystysuora
tangentti
suuntaisesti
zakseli
suuntainen
kuvasäde
kadotataso
x-ja
ja leikataan kappale viipaleiksi jakopisteiden kautta kulkevilla x-akselia vastaan kohtisuorilla tasoilla. Kun jakov¨a¨a n on suuri, niin jokai

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ylioppilaskoe

ylioppilaskirjoitukset
sähköistäminen
lukioopetus
ylioppilaskirjoitusten
ylioppilaskirjoitus
koejärjestelmä
tehtävätyyppi
ylioppilaslautakunta
ylioppilaskirjoituksettehtävä
ylioppilastutkintolautakunta
geometriakurssi
sähköistyminen
geogebra
syventävä
kokelas
kurssi-kohtainen
Taulukko 2 : Matematiikan sähköisen ylioppilaskokeen tehtävätyypit ( YTL 2014a ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sidosenergia

ione
energiataso
ionisoituaenergia
elektronegatiivisuus
emäsliuos
kauppanimi
ioniluonne
volframioksidi
liikkuvuushalkaisija
pää-ryhmä
atomimassa
clo4-
pime¨a
mineraalikaava
ketjusiirtäjä
Taulukko 1 : Laskennalliset sidosenergiat klustereille ( kcal/mol ). Laskuissa käytetty taso oli DLPNO-CCSD(T)/def2-QZVPP//M06-2X/K, missä K tarkoittaa rakenteen optimointiin käytettyä kantajoukkoa. Kantajoukon vaihtaminen ei aiheuta kovin suurta vaihtelua laskennallisissa sidosenergioissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

isbn

berlla
heidelberg
issn
springer-verlag
comppu
kirjallisuusluettelo
tammikua
elsevier
http://doi.acm.org/10.
marraskua
2011. ACM, ISBN 978-1-4503-0500-6. http://doi.acm.org/10.1145 / < BR>1953163.1953271. < BR >

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pihka

antibakteerinen
hartsihappo
eristäminen
haava
aihiolääke
abietiinihappo
erittyä
intiaani
valmistaminen
reaktioseo
eristää
sulfatiatsolinen
puhtaus
syntetisoida
Havupuiden pihka on muodostunut orgaanisista yhdisteistä, joita kutsutaan terpeeneiksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

notaatio

aritelma
merkinn¨a
oisi
derivoiminen
opinn¨on
siin¨a
fouriermuunto
erikoistapaus
asitell¨a
selkeasti
yhteydess¨
p¨atyä
k¨asitella
laplacemuunto
kaytaa
l¨os
perusk¨a
esimerkiss¨a
k¨aess¨
Kuva 5.4 : Kanavatyypin määritys ( notaatio [ HoW03 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lähtösolmu

naapurisolmu
lupaavi
poistettava
hyppykomento
iteroida
korttipakka
dominoija
epätosi
maalipiste
x:ään
kommunikaatiokierros
lähtöpiste
lyhtyä
koneellisesti
ali-transaktio
metatietokaari
Reitti EtsiReitti(Solmu lähtösolmu, Solmu maalisolmu ) {

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lis¨a

pit¨a
at¨a
lis¨os
hyv¨a
aytyä
j¨an
ep¨a
etsinn¨a
tekem¨a
niit¨a
eik¨a
k¨av¨a
p¨a¨a
k¨ant¨a
mik¨
aytt¨a
aminen
aytt¨on
am¨a
aripuun solmuihin voidaan lis¨a pariteettibitti ja aikaleima, jotka p¨a¨a. Jo

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

viskositeetti

pituusskaala
dissipaatio
turbulentti
värähdellä
fluidi
normaali-neste
sähkökenttä
lämpöenergia
stabiili
massaalkio
vaimeta
pienemmu
pelkistyä
keskinäinenkitka
hydrodynaaminen
Kuva 6 : Havainnekuva Kolmogorovin kaskadista. D on pituusskaala, jolla energiaa syötetään systeemiin ja η skaala, jolla dissipaatio viskositeetin kautta ottaa

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kemia

maantiede
kokeellisuus
opetussisältö
eheyttävä
molekyyligastronomia
yhteiskuntaoppi
molekyyligastronomi
yläkoulu
eheyttää
tutkimuksellinen
maantieto
Tässä taulukossa alkuperäisilmaisut luokiteltu sen mukaan, minkä kemian sisällön yhteydessä ne ovat.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

triglyseridi

kaakaovoida
simpukkamurros
tumpi
ravintosisältö
granaattigranuliitti
isopreeniyksikkö
kaakaopapu
iskostunut
kokonainenfosforipitoisuus
kokonainentyppipitoisuus
kofeiini
maitorasva
kovertuma
karhunlähteenpello
vetyä
polymeerirakenne
peittohiekka
Taulukko 6 : kaakaovoin kiderakenteiden sulamispisteet ja triglyseridien järjestäytymistapa kiderakenteessa(Gunstone & Harwood, 2007 )

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nopeammin

hitaammin
kauemmin
suuremmu
mukaa
aikoihin
suuriksi
huonommin
heikommin
lähempänä
pienemmu
kauemmaksi
korkeammalla
likimain
suuremmalla
fep-kammio
voimakkaammin
pienä
Tikapuuverkoilla on selvästi suurin aste Δ=3. Näytämme seuraavaksi, että yhtenäisten joukkojen määrä kasvaa tikapuuverkoissa asymptoottisesti nopeammin kuin timanttiketjuissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

systeeminen

deklaratiivisesti
merkitseminen
musiikkiesitys
optimaalisuus
tekstikenttä
flapjax-kirjasto
malli-kuva
rinnakkaissävellaji
tuotevisio
ominaineninstrumentti
mainetieto
tietovoi
mukautuminensääntö
kirjoitusoperaatio
delegointi
rytminen
sovellus-kohtainen
Tässä työssä esitetään uusi teoreettinen viitekehys käsitteellisen muutoksen kuvaamiseksi, joka hyödyntää psykologian ja kognitiotieteen käsiteteorioita. Käsitteiden nähdään siten koostuvan prototyyppipiirteistä sekä teoreettisemmista piirteistä. Käsitteitä kuvataan näistä piirteistä koostuvana monimutkaisena systeeminä, joten niitä havainnollistetaan graafin avulla. Systeeminen esittäminen on hedelmällinen lähtökohta, sillä se mahdollistaa eri teorioiden esiin nostamien piirteiden esittämisen samaa viitekehystä käyttämällä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

suorakulmio

tasasivuinen
tasakylkinen
suorakaide
piirreta
monikulmio
hypotenuusa
ympyra
nelio
kateetti
tangentti
yla-ja
yhdenmuotoinen
piirtaa
piirra
viivain
maarita
murtoviiva
pintaala
suorakulmainen
a¨alille suorakulmion, jonka korkeutena on funktion pienin arvo kullakin osav¨a. Pylv¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

jaa.

kokonainensuodatus

kysymyksiin

tutkimuskysymyksiin
lisäkysymys
tarkentava
avoima
taustakysymys
etukäteinentehtävä
strukturoitu
likert-asteikollinen
kääntöpuoli
moni-valintakysymys
vastaaminen
vastausvaihtoehto
opastus
ongelmatehtävä
strukturoida
perustiedot
lisäkoulutus
nauhoittaa
Voit vastata vapaasti kysymyksiin omien ajatustesi pohjalta. Kaikki vastaukset ( positiiviset, neutraalit ja negatiiviset ) ovat tervetulleita!

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

rekonstruktio

jälkiprosessoitu
Λcdm
Λcdm-malli
residuaali
datapiste
todenmukainen
aisess¨a
mittauksiin
didaktinen
validointi
planck-julkaisu
verifiointisuuri
efektiivisesti
testiprojekti
m¨arittää
grasp-keila
afm-kuva
Rekonstruktioista saadut tulokset osoittavat, että resoluutiolla on merkitystä mallinnuksessa, mutta se ei aina ratkaise lopputulosta. Lähemmässä tarkastelussa

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kumulatiivinen

vasta-mitta
vastamittaa
prosessivarianssi
suestimaatti
vastamitta
hajontaparametri
vakuutusmaksutulo
ˆµia
logaritma
normaalijakautua
estimointivarianssi
selittaja
ennustevirhe
vahinkosuhde
Kumulatiiviset todennak6isyydet, etta Y saa suuremman tai yhta suuren arvon kuin j ehdolla x, on maaritelty seuraavasti

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

alloktoninen

huokonenvesi
ilmalaskeuma
metalliteollisuus
pää-alkuaine
hienorakeinen
biotiitti
sedimentoitua
resuspensio
heinäkasvi
savinen
saviaines
laimeneminen
Sedimenttinäytteet koostuvat hyvin kompleksisista erillisten mineraalien ja orgaanisten komponenttien sekoituksesta, johon on sitoutunut ioneja monimutkaisilla reaktioilla. Suurin osa järvien pohjiin sedimentoituvasta aineksesta on peräisin alloktonisista lähteistä sekä järvivedessä syntetisoidusta materiaalista, joten sedimentin kemiallisen rakenteen avulla voidaan kuvata järven valuma-aluetta, järviveden laatua ja järven muihin olosuhteisiin vaikuttavien tekijöiden luonnetta. Järvisedimentteihin kertyy kemiallisessa muodossa globaalin, ja etenkin kunkin järven paikallisympäristön muutoksen merkkejä, joiden tutkiminen on suhteellisen edullista ja nopeaa, sillä yksikin sedimenttitutkimus voi antaa luotettavia tuloksia verrattuna esimerkiksi vuosien vedenlaatuseurantaan ( Håkanson & Jansson 2002 : 95 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

yhtal6

yhtalo
diofantos
hamiltonjacob
binaarikunta
burgersin
kayria
pulmapahkina
yhdistaa
ryhmalaki
kayra
merkinta
osittaisdiferentiaaliyhtal6
Nainollen yhtal6 ( 3 3 ) patee, ja ollaan saatu ristiriita

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

äänenkorkeus

perustaajuus
rytminen
fysikaalisi
musiikillisesti
kategorinen
taajuuskomponentti
vyyhti
spesifinen
todennäköisin
tasapainotilas
kategorisointi
voimakkaa
vasta-todistus
muutostarve
seuraamus
Ihmisen äänenkorkeuden vaikutelma myös riippuu vahvasti musiikillisesta kontekstista eikä ole ajallisesti täysin lokaali. Tätä voi olla vaikea jäljitellä algoritmisesti. [ Roa96 ]

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

salausmenetelmä

wwwpalvelin
varmennepolitiikka
avainpari
hstkortti
toimikortti
salakirjoitusmenetelmä
purku
digitaalisesti
luotettu
tunnistautuminen
myöntäjä
bobin
istuntoavain
kiistämättömyys
tunnuslause
luottamusmalli
kryptografinen
Tässä luvussa kerrotaan lyhyesti salakirjoituksen perusteita ja esimerkkejä yleisessä käytössä olevista salausmenetelmistä. Esitellään julkisen avaimen salausmenetelmiä ja digitaalisen allekirjoituksen perusteita.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

torus

hausdorff-dimensio
homeomorfinen
sis¨a¨a
erillisi¨a
stolzi
yhten¨
atepiste
maaaurinkosysteemi
ympyr¨a
v¨aisyys
all¨on
m¨aritella
tensorikenttä
k-kovariantti
keh¨a
rajoittuma
p¨ain
erillisi¨
– se on homeomorfinen toruksen A ∩ B ja avoimen v¨alin ( −ε/2, ε/2 ) tulojoukon kanssa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

liikennevirasto

aluesarja
vertailutietopankki
tiehallinto
tilastokanta
viestintäministeriö
yhteistyövaltuuskunta
ruututietokanta
kuoppamäkikalkkinen
syke
satamaliitto
liikennesuunnitteluosasto
useammasta tuoteryhmästä kuin tuonti. ( Liikennevirasto 2015a ; HaminaKotka Satama Oy 2015b )

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

havaintovirhe

normittaa
ast¨a¨a
summattaa
prosessivarianssi
summakartta
analyysivirhe
pikseliavaruus
m¨a¨am¨a
estimointivarianssi
tilaestimaatti
hajontaparametri
keskineli¨a
alkuarpa
tiheysparametri
hesse
n¨am¨a
otetty
havaintovirhe : εobs = y −H(xtrue ), jolla on kovarianssimatriisi R.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kertolasku

yhteenlasku
laskutoimitus
yhteen-ja
jarjestys
vahennyslasku
kertominen
binaarikunta
merkinta
meita
paattely
jaseni
jalkimmainen
laskusaanto
kaanteisfunktio
nimittain
kerto-ja
riittaa
nahda
sisainen
7 On olemassa kertolaskun yksikk6alkio 1 ∈ K siten, etta a1 = a

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

makroskooppinen

kvasi-klassinen
kaksinestemalli
eikuitenkaan
piilomuuttuja
sovellettaa
elektronikorrelaatio
kromavektori
idealisoida
paremmuus
potentiaalivalli
taajuusspektri
värähdystaajuus
stabiilius
olettaminen
kvanttifysiikan lakeja makroskooppisena kokonaisuutena. Tiedämme, että näin todella voi käydä hiukkasille, jotka ovat bosoneja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ali-luku

ali-luku
alaluku
esitelty
testiprojekti
päätulos
seuraa
redusointi
esitell¨a¨a
esiteltyyn
esitelly
jazzimprovisaatioanalyysialgoritmi
esiteltyä
oregonlautapeli
taustateoria
esitell¨a
cir-menetelmä
tutkimusongelma
orientointijärjestelmä
esitellää
On. Teoriatausta esiteltiin luvuissa 2, 3 sekä 4. Aiempia tutkimuksia esiteltiin aliluvussa 2.5

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

opetussuunnitelma

perusteissa
oppiatavoite
oppiatavoitteinen
tavoitteissa
kurssi-kohtainen
kansalaisuus
lukiolaki
aihekokonaisuuksissa
kese
yläluokka
oppisisältö
ylioppilaskirjoitukset
Lisäksi opetussuunnitelman perusteissa on esitelty kurssikohtaiset tavoitteet ja kurssien keskeiset sisällöt.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

taulukoida

kronologisesti
tummentaa
kuvaajaan
galton
pylväsdiagrammi
selitettää
havainnollistaminen
järjestysnumero
ympyröidä
liitteeseen
nrosarake
havainnollistus
liitde
yhteysmäärä
silmäluku
luokiteltu
tiedetty
a ) Taulukoidaan summat taulukkoon, jossa pystyakselilla tetraedri-nopan ja vaaka-akselilla tavallisen arpakuution mahdolliset arvot :

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

adsorptio

ionipar
metalliioni
puoleensa
lämpötilamuutos
ioninen
hfac-ligandi
peittyminen
protonoitua
energeettisesti
metallilähtöaine
hilas
puhtaa
pintadiffuusio
Ydintymistä rajoittavan ja samalla sen mahdollistavan vaiheen on ehdotettu olevan joko lähtöaineen adsorptio substraatille, adsorboituneen lähtöaineen reaktio reaktantin kanssa tai lähtöaineen hajoaminen itsekseen joko kaasufaasissa tai pinnalla substraatin katalysoimana.6 Näistä vaihtoehdoista adsorptio on välttämätön vaihe adsorboituneen lähtöaineen reagoimista tai hajoamista varten, mutta ei yksinään mahdollista ydintymistä. Toisin sanoen lähtöaineen heikko adsorptio voi estää ydintymisen vähän reaktiivisia ryhmiä sisältävällä pinnalla, mutta pelkän adsorption seurauksena ei vielä muodostu ruteeniytimiä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ominaisuuksiin

fysikaalis-kemiallinen
kasvutekijä
vaikuttava
antibakteerisiin
rakenneosa
menetelm
antioksidatiivinen
sähkökemiallinen
makuu
vuorovaikutussuhde
sovellusalue
sisäisiin
psyykkinen
elollinen
demografinen
syntymekanismi
muistinvaraisiin ominaisuuksiin ei saa nojautua ( Asiala ym. 1996 ). Tämä johtuu siitä, että niiden lausekkeita ei voi ulkoisesti työstää eteenpäin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

merikuljetus

transitoliikenne
haminakotka
meriliikenne
kuljetusmäärä
konttikuljetus
tuoteryhmä
tutkimusväli
tavaraliikenne
kokonainenliikennemäärä
ulkomaankauppa
transito
rikkidirektiivi
suurimpiin
sataminen
satamaosa
mussalo
hamina
helsin-gi
Kuva 4. HaminaKotkan osuudet Suomen satamien ulkomaan merikuljetuksista tavararyhmittäin 2014 ( Liikennevirasto 2015a ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kulmakerroin

leikkauspiste
y-akseli
puolisuora
reaaliakseli
ympyräkartio
hypotenuusa
pystysuora
xaksella
kuvapiste
kuvautua
tangentti
tukin
vieruskulma
pistepar
lieriö
vaakasuora
kaanteisluku
Suoran, joka kulkee pisteen ( a1 cos(t),a1 sin(t ) ) kautta ja jonka kulmakerroin laskettiin edella, yhtal6 on

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

alkyyli

kloorata
elektroniaffiniteettää
reaktionopeusparametri
ionisoituaenergia
lumoenergia
taajuustekijä
tert-butyyli
nopeusvakio
aktivoituaenergia
reaktionopeusvakio
nopeuslaki
metyyli
elektroniaffiniteetti
radikaalireaktio
kaasutilainen
sekbutyyli
rajaorbitaali
poistovoima
Tarkasteltujen radikaalireaktioidenR+NO2 nopeusvakiot riippuvat vastaavalla tavalla LUMO-energiasta kuin reaktioiden R + Cl2 nopeusvakiot : klooratuilla alkyyleillä reaktionopeus NO2:n kanssa hidastuu, kun radikaalinklooripitoisuuskasvaajaLUMO-energiapienenee.KutenCl2reaktioissaalkyylienreaktionopeusvakiot eivätkorreloiLUMO-energian

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

b3lyp

tzvp
ri-bp86
ri-mp2
bp86
f¨or
basseti
strukturi
samt
optimerad
tzvpp
lika
fr˚a
vilki
akningarna
ber¨
hybridfunktionalla
attre
kemiska
densitetsfunktionalerna
¨or orm˚or MP2. Det visar sig att b˚ada densitetsfunktionalerna, BP86 och B3LYP, konsekvent ¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hierarkkinen

rakenteellinen
samankaltaisuus
hajonna
yleistetty
multikollineaarisuus
kausaalinen
esitystaa
aktualisoituminen
koostuva
ominaispiirre
paremmuus
havainnollinen
epistemologinen
prototyyppiteoria
kytkeytyminen
rakenteinen
eivät hierarkkisen osituksen mukaan vaikuta typen vaihteluun ja vain tiestön itsenäinen

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

termodynaaminen

pintaenergia
atomaarinen
piisubstraatti
kaasufaasi
diffuusioprosessi
reaktiomekanismi
harjapolymeeri
potentiaalivalli
pääteryhmä
pintaryhmä
säteilijä
kasvatusolosuhteet
altistaa
tasaisuus
os saada tietoa aineen termodynaamisista ominaisuuksista [ 14, 15 ]. T¨ama perustuu siihen, ett¨¨a¨a¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pitkäaaltosäteily

painovoimakenttä
ilmanas
nyky-ilmasto
nao-indeksi
väestöosuuksissa
pintakorkeus
tuuletin
mentäki
talviaika
lustosavi
pienenevä
yksiin
suurentua
ylimpä
Lähtevää pitkäaaltoista säteilyä vähentämällä simuloidut lämpötilat ovat lähes koko vuorokauden 0,1 ኗC lämpimämpiä kuin tasaiselle maalle ennustetut ( taulukko 5.4. ). Ero on mitättömän pieni johtuen jälleen mäen taakse jäävän taivaan osan pienuudesta. Havaitaan että tulevan ja lähtevän pitkäaaltosäteilyn muutokset suurin piirtein kumoavat toisensa, joten kun kaikki säteilyparametreihin tehdyt muutokset ovat voimassa yhtä aikaa, tienpinnan lämpötila on suunnilleen sama kuin pelkällä tulevan lyhytaaltoisen säteilyn muutoksella.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

logaritmifunktio

eksponentti-ja
eksponenttifunktio
käänteisfunktio
laskusääntö
juuri-
logaritmi
logaritmin
kosinilause
integroiminen
prosesnen
parakompaktius
kaanteisfunktio
maaratty
eksponenttija
eksponenttiyhtälö
teha
lineaarialgebra
derivaattafunktio
4 ) Todetaan, että logaritmifunktion arvojoukko on koko reaalilukujen joukko.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

artefakti

reagointi
reagoiminen
reaktiivisesti
av¨at
otytaso
minimoiminen
käyttöympäristö
ideaalitilanne
tehokkaamma
huonontaa
sidossuhde
kuvalaatu
lukitseminen
aivo
ajonaikaisesti
modulaarisuus
selvästi
minen
a artefakteja ja signaalikatoa. [ 20 ] Menetelm¨otysuhde, sill¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

musiikkinäyte

analyysitulos
editointietäisyys
tonaalinen
moninauhainen
luonnehdinta
sanayhteys
jazzimprovisaatioanalyysialgoritmi
taajuusspektri
sointusekvenssi
aikaaskeleessa
matriinen
lukuarvo
spektriaihio
nmfhajotelma
stokastisi
joukkoopillinen
periodisuusvektori
harvuus
musiikkinäytteen sointusekvenssiä ja sille määriteltyjä sävelasteikkoja ja tonaalisia keskuksia enemmän kokonaisuutena.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

siirtofunktio

painotuskerroin
punasiirtym¨a
radiaalinen
aolla
kent¨a
zsuunta
summattaa
kohinainen
vakiokerroin
elektronisysteemi
aaltovektori
yli-paastosuodatin
korrelaatiofunktio
siti
gradienttivektori
kokonainenenergia
konformiaja
silotella
Kuva 2. Siirtofunktion muoto ja riippuvuus virtaussuhteesta ( Jokinen 1995 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aiemma

aikaisemmki
tehtävätyyppiä
tarveanalyytää
tarkasteltu
aikaisemma
kokonaisuuda
alustava
edelläesitetty
lääkö
peilata
käsiteltää
tuloksissa
samansuuntainen
saadku
teoriatehtävä
käsitelly
termobarometrista
ilmi6
Aiemmissa tutkimuksissa on saatu tuloksia, joiden mukaan pojat pärjäävät tyttöjä pa-remmin karttatietoutta testaavissa kokeissa ( esim. Gilmartin & Patton 1984 ; Boardman

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hajavalo

maskata
aisell¨a
rekonstruoitu
otsonihapetus
kulmatehospektrej¨a
signaalivuoto
silt¨a
skannausstrategia
polttotaso
otsonireaktio
binnata
taivaskartta
multi-poliskaala
sy¨a
yksitt¨a
taustas¨aisotropio
hapetustuote
taustas¨a
ain monimutkainen suorien mittausten kannalta, joudutaan hajavaloa tutkimaan optisten simulaatioiden avulla. Planckissa hajavalosta aiheutuvaa efekti¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

schulman

asunto-ohjelma…
healey
lönnqvist
hautamäki
helsinginsanomat
vaattovaara
niemenmaa
helander
mäntysalo
sundman
loikkanen
lahelma
jauhiainen
ratvio
häkli
jeronen
alanen
Schulman, Harry ( 2000 ). Helsingin suunnittelu ja rakentuminen. Teoksessa

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

propositio

wil91
abc07
che72
hel00
hel06
hel09
knu98
rudin
makarov
ash90
lee2
newtonilainen
nyy07
esimerkiss¨a
karttatekoongelma
tapauk
yksinker
fjm95
Todistus. Todistetaan nyt lahteen [ 1, Proposition 3 8 ] mukaisesti, etta identtinen kuvaus

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aliryhma

sivu-luokka
normalisoija
neutraalialkio
ryhmi
virittaa
ali-ryhmä
kommutoida
jaseni
ryhma
tekijaryhma
tilloin
epatriviaali
sylowin
p-aliryhmä
vaihdannainen
nilpotentti
isomorfnen
jaoton
Maaritelma 4.1. Ryhman G aliryhmijono on aarellinen jono aliryhmia Hi, joille patee

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hiukkanen

hapettua
vesiliukoinen
hiukkasi
varaukseton
varauksellinen
kantajakaasu
mono-terpeeni
massaalkio
E + qEB. Jos hiukkaseen ei vaikuta muita ulkoisia voimia, sen liikeyht¨oksi saadaan

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kunni

pessimistinen
tavoittaminen
osallistuamahdollisuus
kuiten-kin
voimavarat
joukkoliikennejärjestelmä
toivottava
muutospaine
koulutyö
havahtua
nykymaailma
kärsivä
etten
harrastuspaikka
päätöksentekijä
tiedeyhteisö
uhrata
sujuminen
suunnitellaprosessi
ta ja kuntien tilanteesta on kuitenkin kunnilla itsellään. Uskoakseni vaatimukset kuntien

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

redox-potentiaali

mn-suhteen
redox-olosuhde
mn-suhde
zn-suhde
taustaarvo
lustoisuus
mn-suhdeluku
spitoisuus
nsuhde
zn-suhdeluku
wspom
volframioksidi
pintaannos
co-60
zn-suhteen
κ-arva
iänmääritys
Sedimentin pintakerroksen ja alusveden kemiallista tilaa kuvataan redox-potentiaalilla, joka mää-ritellään platina - ja vertailuelektrodin välille muodostuvaksi sähköiseksi jännitteeksi aineiden hapettuneita ja pelkistyneitä vaiheita sisältävässä liuoksessa. Yksinkertaistettuna redox-potenti-aali laskee, kun liuoksen happipitoisuus laskee, ja jos redox-potentiaali laskee järvivedessä alle + 200 mV:iin, käynnistyy sisäinen kuormitus eli niukkaliukoinen ferrorauta alkaa muuttua help-poliukoiseksi ferriraudaksi, ja samalla vapautuu fosforia ( Eloranta 1997 : 43 ). Alusveden hapettomuus kasvaa ajan funktiona niin kauan kunnes vesi pääsee sekoittumaan esimerkiksi kevään tai syksyn täyskierron yhteydessä. Samalla ferrirauta hapettuu takaisin ferroraudaksi sitoen osan fosfaatista sedimenttiin, joten normaalitilanteessa Fe - ja P-pitoisuudet ovat järvessä tasapainossa ( Oravainen 1999 : 4, 22 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

inflaatio

kiihtyv¨a
korvausinflaatio
tiheysvaihtelu
arjestelm¨a
t¨ama
kosminen
kvanttifluktuaatio
avarmuus
selvitt¨a
inflato
ast¨a
bmoodi
airi¨a
h¨uo
kaksitilainen
efekti
eritt¨
pidet¨a
an rekombinaation aikana ( taustas¨teilyn syntyhetkell¨a oli z ∼ 1100, kun inflaatiota ei huomioida. T¨a varten

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vaste

dap-arvo
fragmentaatio
tasaisuus
arvioitua
pintaenergia
compton-profiili
profiilla
stabiilisuus
havaittu
pylv¨
vaimentaa
läpäisykäyrä
residuaali
laskettu
liikkuvuushalkaisija
rekonstruoitu
määritetty
lentoaika
a, joten CI-APi-TOF:in vastetta PFHA:lle ei saatu laskettua. On huomattava, ett¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

eksponentiaalinen

vaimeta
vakioaikaisesti
tiheysraja
aydellinen
estimoiminen
sill¨os
vakioaikainen
siniaalto
eksaktisti
harmoni
v¨ainen
edellytt¨a
n¨a¨
estimoitaa
k¨aytann¨¨a
n¨aa
pieni¨
eksponentiaalisesti
M¨a¨a 3.4 ( Eksponentiaalinen kertaluku ). Funktion f sanotaan olevan eksponen

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

annosekvivalentti

henkilöannosekvivalentti
valoisuuskomponentti
gsdhp
säteilytysaika
värikomponentti
säteilytuotto
kuvapar
siti
negatiivi
ylemm¨a
icru-pallo
kronologi
möbiusmuunnos
si-järjestelmä
puolisävelaskel
nuolla
gdhp
kokonainenradiolyijy
2.4.4 Vapaa ja suunnattu annosekvivalentti H*(d ) ja H’(d, Ω )

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lonto

routledge
massachusetts
newjersey
blackwell
princeton
dordrecht
springer-verlag
california
mcgraw-hill
elsevier
compatyä
longman
sociedä
klapuri
netherlands
berlla
bosto
diego
germatyä
[ 1 ] Anderson, J. ( 2005 ). Hyperbolic Geometry. London : Springer

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

string

fileä
cerr
looptimer.averagetime
logmsg
cout
configuratio
logmessage
glfw
receiver.getaddress
graphicscontrolactor
spherecollider
planea
logactor
logerror
configstream
recaddress
aabbcollider
endl
getline
10 String [ ] strings ( ) default { } ;

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kehitysvuosi

korvausvaade
sattuavuosi
hetkell¨a
vakuutusmaksutulo
diskontata
vahinkosuhde
lukum¨a¨a
selvi¨a
vakuutusyhti¨a
korvausinflaatio
ar¨at
prioriestimaatti
menness¨
ehdollistaminen
tiedet¨a
ahint¨a
aytyä
vakuutettu
muuttujapari
a havaittavissa eli kaikki vahingot ovat selvinneet n:n kehitysvuoden aikana. Bornhuetter-Ferguson - menetelm¨a, on

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

spektrogrammi

spektriaihio
taajuusspektri
osittaa
iteratiivisesti
estimoitaa
muodos
parittainen
nmfhajotelma
lis¨am¨a
periodisuusvektori
piilomuuttuja
ahne
siit¨
analogisesti
eksaktisti
edellytt¨a
koneellisesti
Kuva 4 : Eräs aikatasoesitys ja siitä johdettu spektrogrammi [ Kla06b ].

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

läpivalaisukuva

orientoida
sinogrammi
aikaaskele
inkrementaalisesti
orientoitu
osaratkaisu
preferenssiryhmä
parittainen
vuorotella
sointusekvenssi
läpivalaisukuvi
sekoituskomponentti
orientoitava
värikanava
iteratiivisesti
kiinnittäminen
satunnaisluku
ali-solmu
Tässä tutkielmassa tarkastellaan läpivalaisukuvien orientointiongelmaa, jossa tavoitteena on läpivalaisusuuntien ( eli orientaatioiden ) päättely joukolle läpivalaisukuvia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

merenpinta

massatase
laskujäätikkö
lämpeneminen
nousuvauhti
kiihtyminen
korkeammalla
etelämanner
länsiantarktis
yläpuoli
maankohoaminen
ilmastovaihtelu
pudotus
pieneneminen
pinta nousi 5,6–9,2 m vuosituhannessa viime interglasiaalin aikana, kun merenpinnan korkeus oli lähellä nykytasoa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tilastollinen

analyynen
ristiintaulukointi
gee-malli
tilastollisesti
eksakttää
omatilasto
kvantitatiivinen
todennak6isyyksi
ttesti
χ2-riippumattomuustesti
ei-parametrinen
Tilastollisten tunnuslukujen tulkinta taas jää usein opettajan ja opiskelijan selvitettäväksi, sillä näistä ei käytännön esimerkkejä ole.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

statiivi

koura
jäähdyttäjä
vanupuikko
tislauslaitteisto
magneettisauva
hiustenkuivaaja
lasikorkki
dekantterilata
kellolata
vesihaude
pihkauutos
öljyhaude
tonicwater
pinsetit
agarmalja
uvvalo
Vasemmalla on tislauslaitteiston kaavakuva ( ilman statiiveja ja kouria ), oikealla pihkauutos ennen liuotinten haihduttamista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

säteilykeila

lisärajoitin
dap-arvo
dap-mittari
röntgenputki
rajoitin
mittausetäisyys
säteilykenttä
absorboitua
tasaisuus
dap-kammio
dap-arvoa
kuivamassa
kokonainenpitoisuus
ionisaatiovirta
Mittausetäisyyden kasvaessa mahdollinen säteilykeilan lisärajoittimen vaikutus näkyy myös DAP-kammiolla ( kuvat 16 ). Muutos on suurin pienimmällä kenttäkoolla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

olio

ali-luokka
rajapintaluokka
luettelotyyppi
peliolio
ali-luokki
viestinkäsittelijä
komponenttiolio
lokiaktori
pelimaailma
tapahtumakanava
rekisteröitya
luokkahierarkia
yli-luokka
/ / Ei tehdä mitään, jos toinen olio käsittelee jo samaa törmäystä

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

toiminnallisuus

hy6dyntaminen
kaytt6liittyma
visualisointi
tietosisältö
ajoaikainen
palvelinpuoli
palveluväylä
sovelluslogiikka
alustariippumaton
ohjelmakoodi
apukirjasto
palvelukeskeinen
asentaminen
komponenttikehys
selaime
editori
olioohjelmointi
44 Käyttäjä 5 ei tiennyt, missä Lahden kauppatori on suhteessa asiakkaan osoitteeseen ja valitsi sekä meno - että paluulipun sokkona. Käytettävyystesti Tehokkuusongelma : kognitiivinen työ, Puuttuva toiminnallisuus

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

myoni

elektrolyyttiliuos
törmäillä
massaalkio
elektronikuori
loukkuuntua
keski-akseli
anodi
denuuder
uloimmalla
tärkkelysmolekyyli
kasviosa
protonoitua
nukleoitua
Solenoidimagneettia ympäröi myonikammiot, jotka koostuvat neljästä kerroksesta myonien ratoja mittaavia myoni-ilmaisimia. CMS-ilmaisimen uloimpina osina myonikammiot pysäyttävät kaikki muut hiukkaset lukuunottamatta myoneja ja neutriinoja. Neutriinoja ei pystytä havaitsemaan muuten kuin puuttuvan energian avulla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

läroämne

subjec
l¨aro¨amne
titel
titlla
suuntautumisvaihtoehto
titleä
liroimne
nimi
laji
arbetets
författare
tekijäförfattare
aluetiede
suunnittelumaantiede
tietojenk¨asittelytiede
luontomaantiede
miika
veera
typeunitordepartmentheretypeyournamehere
Oppiaine / Läroämne – Subject Fysiikka, fysiikan opettajan sv

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kammio

marga
ho2-radikaali
lentoaika
elektrometri
nitraattiioni
oh-radikaali
pfha
syd¨ame
polttotaso
poistaja
kiertym¨
absorbanssi
otsonireaktio
s¨omagneettinen
kiertym¨a
profiilla
1 ( b ) Kalibrointikertoimen Kammiolla ei ole tehty varsinaisia vakioisuusmittauksia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lineaarisesti

eksponentiaalisesti
vakiona
etumerkki
vaimeta
laskeva
normittaa
ateen
ykk¨a
suunni
määräämä
magnitudi
käänteisluku
parametriestimaatti
yksitt¨ainen
normaalijakautua
taajuuslokero
samansuuruinen
a interpoloidaan lineaarisesti k¨am¨a l¨a luotettavia arvoja [ 38 ]. Alueilla, joilla tagging-kuvio on selke¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

inkluusio

rajoittuma
poisson-modifikaatio
peitekuvaus
homotopiaekvivalenssi
todenn¨oisyysma
f−1v
yhdisteen¨a
aliryhm¨a
aha−1
perusryhmä
cauchy-jono
alaindes
normiavaruus
surjektiivinen
ϕ−1k
nollahomotooppinen
tuloryhma
ymparist6
Todistus. Osoitetaan, etta inkluusio i : ( Cn, Sn−1,e1 ) → ( Sn \ { q},Sn \ { p, q},e1 ) on

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lokaalisti

σ-lokaalisti
hienonnus
kompakti
metristyä
hausdorff
osapeite
numeroitua
gδ-joukko
konvi
clifford-analyyttinen
pisteittäin
osakokoelma
epä-tyhjä
σ-algebra
kompaktikantajainen
homomorfismi
indusoida
4.10 nojalla peitteellä A on myös lokaalisti äärellinen avoin hienonnus, joka peittää avaruuden X. D

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ominaisuus

ominaisuuksiin
musiikillinen
joukkoopillinen
syntymekanismi
kaytt6liittymassa
samankaltaisuus
variaatiopiste
struktuuri
eksemplaari
imperatiivinen
affektie
synta
symbolea
kvanttifysiikka
sovelluskohde
lainalaisuus
GeoGebrassa on paljon erilaisia komentoja ja hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka saa käyttöön vain

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ennustevirhe

parametriestimaatti
profiilla
neliöllinen
hajontaparametri
magnitudi
laskettu
pisteviiva
estimointivarianssi
sis¨av¨
keskineli¨a
poikkeamaamplitudi
devianssi
ayri
compton-profiili
Tutkimuksessa tarkkaillaan myös ennustevirheen keskihajontaa, joka voidaan laskea seuraavan kaavan avulla :

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tensoritulo

ntensori
bi-lineaarisuus
yksik¨asitteinen
tihe¨asti
borel-ma
surjektiivinen
itseadjungoida
dnkuvaus
k¨a¨anteisoperaattori
homotopiaekvivalenssi
Todistus. Tensoritulon bilineaarisuuden ja lemman 1.11 nojalla voidaan olettaa, ett¨

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

suurimmillaan

paksuinen
aspektisuhde
ment¨a
fibromyalgiapotilas
nivelreumapotilas
mikrometri
havaintotehokkuus
keskivaiheilla
kalvoi
matali
keskim¨a¨
platinakalvo
intensiteettisuhde
trendiviiva
sedimenttipatsa
enimmillään
( taulukko 19 ). Erotus oli suurimmillaan talvikuukausina ja pienemmillään kesäkuukausina.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

luokittelu

taksonomiataulukko
käsitekartta
havainnollistaminen
kirjallisuuskatsaus
vastaustieto
ontologinen
alkuperäinenilmaus
tulkitseminen
taksonomiataulu
tasavirtapiiri
ylioppilaskoetehtävä
tarveanalyynen
litteroitu
selventää
selitysmalli
havainnollinen
Taulukossa 5 on esitetty ajattelun taitojen tason ja tiedon luonteen luokitteluun käytettävä taksonomiataulukko.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hengailu

kaupunkielämä
nauttiminen
rauhallisuus
tutkiskelu
harvi
ohjaamaton
aktualisoida
liikuntaharrastus
kuljeskelu
kasvattaja
osallistuminenmahdollisuus
matkakohde
petoeläin
asuvi
tarjouminen
omaehtoinen
viihtyisä
vetovoimatekijä
vetovoimainen
Kuusisto-Arponen, K-A. ja S. Tani ( 2009b ). Hengailun Maantiede : Arjen kaupunki nuorten olemisen tilana. Alue ja Ympäristö 38:1, 51-58.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

struktur

egenskaper
funktionalerna
monosackarider
resultata
armningskonstanter
dioler
aninki
anv¨
relativ
skiften
visar
borsyra
arbete
ber¨or
v¨or
beaktar
aknade
avviker
or monosackarider kunde antyda att sackariders struktur i allm¨ar v¨ar verkligheten en annan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

annettu

sopivi
ilmaiseminen
syöttökenttä
integroidasääntö
pistejoukko
lisaamalla
integraalikomento
maaratyä
vahvistussy¨
piirretty
liitetty
algebrallisesti
todennäköisyyslaskuri
symmetris
kaavakokoelma
Vastaus : Sitä, et selvitetään joku tuntematon annettujen tietojen avulla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa